+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Zimbabve Yasam Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zimbabve Yasam
  Zimbabve Yasam

  Zimbabve Yasam Hakkında Bilgi

  DEVLETİN ADI: Zimbabve Cumhûriyeti
  BAŞŞEHRİ: Harare
  NÜFUSU: 9870000
  YÜZÖLÇÜMÜ: 390759 km2
  RESMİ DİLİ: İngilizce
  DİNİ: Putperestlik
  PARA BİRİMİ: Dolar
  Güney Afrika’da 15° 36’ ve 22° 25’ güney enlemleri ile, 25° 16’ ve 33° 04’ doğu boylamları arasında yer alan bağımsız bir devlet Zimbabve’nin komşu olduğu ülkeler kuzeyde Zambia, batıda Botsvana, güneyde Güney Afrika ve doğuda Mozambik’tir

  Târihi

  MS 4 asırda Banbu kabileleri bölgeye girmeye başladılar On beşinci yüzyılda bugünkü Fort Victoria şehri yakınında Zimbabve veya Büyük Zimbabve olarak bilinen yerde bir din ve ticâret merkezi kuruldu On beşinci asırda Mutota ve Matope yöneticileri doğuda Hint Okyanusuna ve batıda Kalahari Çölüne uzanan bir krallık kurdular Sonradan bu krallığa Portekiz, Monomotapa krallığı adını verdi

  1505’te Portekiz Mozambik kıyısındaki Sofala’da bir üs kurdu Buradan iç kesime giden ticâret yolları yapıldı Portekiz’in Zambezi’nin yukarılarına doğru sokulması Monomotapa Krallığını zayıflattı Ülke 1830’larda güneyden gelen kavimler tarafından istilâ edildi Bunlardan en önemlisi esas îtibâriyle günümüzdeki Zimbabve’nin güney kısmında yerleşmiş olan Ndebele idi

  1888’de İngiliz Cecil Rodes, Ndebele şefinden mâden işletme imtiyazı elde etti Bunun kurduğu İngiliz Güney Afrika Şirketi, 1889’dan 1923’e kadar ülkede siyâsî ve ekonomik kontrolü elinde tuttu 1923’te GüneyRodezya (bugünkü Zimbabve) politik ve siyâsî iktidarı beyaz bir azınlığa veren bir anayasa altında muhtar bir sömürge olarak İngiltere tarafından ilhak edildi

  1953’te Güney Rodezya ve Kuzey Rodezya (şimdiki Zambia) ve Nyasaland (şimdiki Malawi) Rodezya ve Nyasaland Federasyonunu kurarak birleştiler Federasyon 1963’te dağıldı 1964’te Kuzey Rodezya ve Nyasaland beyazların idâresinde bağımsızlıklarını kazandılar

  11 Kasım 1965’te Başbakan İan D Smith tek taraflı olarak Rodezya’nın bağımsızlığını îlân etti İngiltere buna karşı çıktı ve BM vâsıtasıyla ekonomik müeyyideler uygulattı Meselâ Rodezya’ya gemiyle petrol ihrâcına ambargo koyuldu Bununla berâber bir miktar petrol ve benzin GüneyAfrika’dan ve Mozambik’ten ülkeye girdi Mayıs 1968’de BM Güvenlik Konseyi ticâret ambargosu koydurttu Mart 1970’te ülkede cumhûriyet îlân edildi Aralık 1972’de Afrikalılar beyaz yönetime karşı gerilla savaşı başlattılar 1978 ortasında altı binin üstünde asker ve sivil öldürüldü Rodezya birlikleri gerillaları mağlup etti 1978’de iktidar zenci çoğunluklara devroluncaya kadar kontrol Simith ve üç tanınmış zenci liderin elinde olmak üzere anlaşma imzâlandı

  21 Nisan 1979’da ülkenin herkese oy hakkı tanındığı ilk genel seçimde zencilerin çoğunlukta olduğu parlamento işbaşına geçti İngiltere’nin Thatcher hükümeti 1979’da Zimbabve ile münâsebetlerini normal hâle getirmek için gayret safretmeye başladı Zimbabve nihâyet 18 Nisan 1980’de tam bağımsızlığına kavuştu Yapılan seçimleri büyük bir çoğunlukla Mugabe kazandı Günümüzde de devlet başkanı olan Mugabe, çeşitli kargaşalıklara rağmen yönetimde kalmayı başardı (1993)

  Fizikî Yapı

  Zimbabve doğu sınırında dağlarla yükselen, diğer sınırlarda alçalan yüksek bir yayla üzerindedir Yaklaşık ülke topraklarının dörtte biri deniz seviyesinden 1200-1500 m yüksektir Arâzi, doğu sınırı boyunca bulunan İnyanga Dağlarında 2600 m’yi aşarak en yüksek rakıma ulaşır Arâzi kuzeybatıda Zambezi Nehrine ve Kariba Gölüne doğru yavaş yavaş alçalır Bu nehir vâdisinde yükseklikler 200 m ile 600 m arasında değişir Yukarı Zambezi’deki Victoria şelâlelerinin genişliği 1,6 km’yi aşar ve ana çağlayan 108 m yükseklikten dökülür

  İklim

  Zimbabve’de subtropikal bir iklim hüküm sürer Yağışlı ılık mevsim Kasım’dan Mart’a kadar sürer ve soğuk kurak mevsim Mayıs’tan Ağustos’a kadar devam eder Aradaki aylar geçiş aylarıdır Yükseklik sıcaklığa tesir eder Soğuk mevsimin Temmuz ayında değişik yüksekliklerde sıcaklık ortalaması 11° ilâ 18°C arasında, sıcak ay olan Ekim’de 20° ilâ 31°C arasında değişir Yaylalarda yağış ortalamaları 650 ilâ 750 mm arasındadır Yağış doğudaki dağlarda daha yüksek, güneydeki Limpopo ve Sabi vâdilerinde daha azdır

  Tabiî Kaynaklar

  Güneybatıda bitki örtüsünü bodur çalılıklar ve dikenler, doğuda ise yapraklarını dökmeyen ağaçlar meydana getirir Ülkenin belli başlı yeraltı zenginlikleri krom, altın, nikel, asbestos, bakır, demir ve mâden kömürüdür

  Nüfus ve Sosyal Hayat

  9870000 nüfûsa sâhip olan Zimbabve’de, halkın % 20’si şehirlerde, kalanı köylerde yaşar En önemli nüfus merkezleri 863000 nüfuslu başşehir Harare ve 495000 nüfuslu Bulawayo’dur

  Zimbabve nüfûsunun % 96’dan fazlasını zenciler meydana getirir Zenciler Bantu dillerini konuşan iki büyük ana gruba ayrılırlar Bunlar Ndebele (zencilerin % 16’sı) ve Shona (zencilerin % 80’i)’dır Nüfûsun % 3’ü Avrupalı, % 1’i kadarı da Asyalı ve değişik ırklardandır İngiliz asıllı olan beyazların çoğu Protestandır Zencilerin çoğu ise Putperesttir

  Beyazlar arasında okuma-yazma oranı % 100’dür Genel okuma-yazma oranı ise % 45’tir Resmî dil İngilizcedir Halkın çoğu Shona ve Ndebele dillerini konuşur

  Siyâsî Hayat

  Zimbabve Cumhûriyetlerinde Parlamento Senato ve Temsilciler meclisinden meydana gelir Senato 40 Millet Meclisi ise 100 üyelidir Senatonun 10, meclisin 20 üyesi devlet başkanı tarafından seçilir Ülke 8 eyâlete ayrılmıştır Zimbabve 1980’den îtibâren Birleşmiş Milletlere üyedir

  Ekonomi

  Zimbabve ekonomisi çeşitlilik arz eder Tarım, mâdencilik ve îmâlât sektörlerinin hepsi önemlidir Çalışan nüfûsun % 35’i tarımla, % 30’u sanâyi ve ticâretle, % 20’si hizmetlerle, % 15’i hükümet işleriyle uğraşır

  Ülkenin belli başlı tarım ürünleri tütün, şeker, pamuk, mısır ve buğdaydır Giyim, kimyâ sanâyileri ve hafif endüstri gelişmiştir Îmâlât için gerekli enerjinin çoğu Kariba Hidroelektrik Santralinde üretilir

  Ticârî münâsebetlerde bulunduğu ülkelerin başlıcaları GüneyAfrika, İngiltere, ABD ve Birleşik Almanya’dır
 2. Acil

  Zimbabve Yasam isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder