+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Ihtilâlden önce Fransız toplumu nasıl bir sosyal yapıya sahipti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ihtilâlden önce Fransız toplumu nasıl bir sosyal yapıya sahipti
  Ihtilâlden önce Fransız toplumu nasıl bir sosyal yapıya sahipti?

  Ihtilâlden önce Fransız toplumu nasıl bir sosyal yapıya sahipti? hakkında bilgi

  Her Ģeyden önce Ģunu belirtelim ki ihtilâl öncesi Fransız toplumu, hukuk önünde imtiyazlı ya da imtiyazsız çeĢitli zümrelere ayrılmıĢtı. «Ordre» adını alan bu zümrelere gerçek anlamıyla sosyal sınıf denilemez. Çünkü bu düzende imtiyaz sahibi bir «ordre» olan kilise mensupları ayrı bir sosyal sınıf teĢkil etmedikleri gibi imtiyazsız zümreyi (ordre) meydana getiren ve dilimizde genellikle «üçüncü sınıf» olarak anılan «Tiers Etat» da kendi içinde farklı sınıfları bulundurmaktaydı.

  indir.jpg

  Imtiyazlı sınıf ve zümrelerin dıĢında kaldığından Halk olarak da adlandırabileceğimiz «Tiers Etat»nın içinde, ticaret yoluyla zenginleĢen ve üretim araçlarına sahip olmaya baĢlayan burjuvaların yanında, loncalara bağlı olarak çalıĢan esnaf ve zanaatkarlar, yoksul halk ve köylü de bulunuyordu. Demek ki ihtilâlden önce Fransız toplumu, hukuk açısından, asiller, rahipler (ruhban) ve üçüncü sınıf ya da «halk» olarak üç bölüme ayrılıyordu. Bu bölünmenin temelleri Orta Çağa dayanmaktadır. Özüne inerek ifade edecek olursak, bu dönemde

  Fransız toplumu dövüĢen asiller, dua eden rahipler ve bu iki grubu beslemek için çalıĢanlardan meydana gelmektedir.
  Temel üretim aracı toprak olduğundan imtiyazlı zümreler aynı zamanda toprağa da sahiptirler. Nitekim bu dönemde toprakların sahibi asillerle kilisedir.
  ÇeĢitli zümre ve sınıflara bölünmüĢ olan toplumun baĢında da bir kral vardır. Kral, özellikle Orta Çağda, toplumdaki üretim araçlarına sahip asiller ve kilise ile kendi gücü arasında bir denge kurmak, üretim araçlarına sahip olan «sınıfların» çıkarlarını gözetmek zorundadır.
  Değindiğimiz dönemde Fransa’da herkes bir zümre ya da sınıfın (ordre) mensubu olarak doğmakta ve farklı hukukî statüye sahip olmaktaydı. Fransız düĢünürü Voltaire 1756 yılında bu hukukî sınıfları (ordres) «Milletin içinde Milletler» olarak nitelendirmektedir. Fransız toplumunun o dönemdeki yapısını bugünkü sosyal sınıf anlayıĢı açısından ele alacak olursak, iki ayrı «ordre»u meydana getiren asiller ve rahipler üretim araçlarına sahip olan hâkim sınırı, «Tiers Etat» ise, özellikle baĢlarda, emekçi sınıfları kapsamaktaydı.
  Iimdi de bu zümre ve sınıfların (ordres) özellikleriyle toplum içindeki yerlerini daha yakından incelemeye çalıĢalım.
 2. Acil

  Ihtilâlden önce Fransız toplumu nasıl bir sosyal yapıya sahipti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder