+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Fransız ihtilâlinin patlamasında asillerin rolü var mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Fransız ihtilâlinin patlamasında asillerin rolü var mıdır
  Fransız ihtilâli


  Her ihtilâl gibi Fransız ihtilâlinin de temel sebebinin yapısal olduğunu biliyoruz. Ne var ki ihtilâlin patlak vermesinde iktisadî ve malî bunalım da önemi rol oynamıĢtır.
  Onsekizinci yüzyılın sonlarında Fransa’da iktisadî ve malî bunalım Ģiddetle kendini duyurmaya baĢlamıĢtır. 1756 yılına kadar Fransız maliyesi oldukça dengeli durumdaydı. Fakat Yedi Yıl SavaĢlarından sonra büyük bir bütçe açığıyla karĢı karĢıya kalındı.
  Dünyanın bölüĢülmesinde Ingilizlerle rekabet halinde ve gerilemekte olan Fransa’nın, Amerikan bağımsızlık savaĢının baĢarıya ulaĢması için yapılan yardımlar yüzünden bütçesi daha da fazla açıklar vermeye baĢladı. Necker’in (17321804) maliye bakanlığı sırasında, bütçe açığını kapatmak amacıyla hazırlanan iç borçlanmayı öngören tasarı, borçlanmaya karĢı olan Parlamentonun korkusundan yürürlüğe konulamadı.

  frans-z-ihtilali.jpg
  Burada söz konusu olan Parlamentonun günümüzdeki Parlamentolarla hiç bir iliĢkisi yoktur. Burada sözü edilen Meclisler, yargı yetkisiyle birlikte, kral emirnamelerini kayıt ve ilân etmek, krala uyarmalarda bulunmak yetkisi olan, temsilî bir yanı bulunmayan, bu bakımdan da ileride üzerinde duracağımız «Etats Generaux»lardan ayrılan, üyeleri kralın kendisi tarafından seçilen, bir kısım üyelikleri de babadan oğula geçen, çeĢitli bölgelerde kurulan Meclislerdir.
  Ihtilâlden önce, eski rejimin son zamanlarında, Parlamento Üyeliğinin meslekten hâkimler tarafından parayla satın alınır bir nitelik kazanması, daha çok asillerden gelen Parlamento üyelerinin krala karĢı bağımsızlığını sağlıyordu. Parlamentolar içinde en önemlisi, kralın kararnamelerini onaylamamakta direneni,

  Paris Parlamentosudur. Iunu da hernen belirtelim ki Kralla Parlamentolar arasında çıkan anlaĢmazlıklarda, sonunda her zaman kral ağır basmıĢtır.
  Parlamentonun iç borçlanmaya karĢı çıkmasından sonra malî durum daha da kötüye gitmeye baĢladı. Necker’in yerine gelen Calonne (17341802) iflâs ya da vergi reformu Ģıklarından birini tercih etmek zorunluğuyla karĢı karĢıyaydı. Ancak herkesin olanakları oranında ödeyeceği bir vergi hazineyi iflâstan kurtarabilirdi. Oysa bu tip bir vergi reformu, asillerle rahiplerin imtiyazlarını çiğnemek anlamına geliyordu. Bakanın yeniden değiĢmesinden sonra (Loménie de Brienne) vergi reform tasarısı, bir iki tadille asiller Meclisine sunuldu. Meclis reform tasarısını reddetti.
  Asillere göre, feodal hukuk kurallarınca vergi konusunda danıĢılacak kurul, çeĢitli sınıflar (ordres) aracılığıyla bütün Fransızları temsil eden «Etats Generaux»lara aitti, iĢte asiller vergi konusunda yetkili, gördükleri «Etats Generaux»ların toplanmasını isteyerek, ileride göreceğimiz gibi, Fransız ihtilâlinin patlamasında, dolaylı ve bilmiyerek de olsa, etken olmuĢlardır.
 2. Zahra
  Üye

  Fransa da Roma Katolik Kilisesi ciddi şekilde insanlar üzerinde hakimiyet kurmuş ve halk artık bıkma noktasına gelmişti bu yüzden bir Devrime ihityaç vardı ve Devrim çok geçmeden geldi Fransa da Monarşi yıkıldı ve yerine Cumhuriyet kurulmuştur. Bu Devrimden sonra Kilise Reform yapmaya zorlanmıştır.
+ Yorum Gönder


fransız ihtilali öncesinde fransız halkı hangi sosyal sınıflara ayrılmaktaydı