+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Aydınlanma felsefesinin ve liberal dünya görüşünün, getirdiği halk anlayışı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Aydınlanma felsefesinin ve liberal dünya görüşünün, getirdiği halk anlayışı nedir
  Aydınlanma felsefesinin ve liberal dünya görüĢünün, getirdiği halk anlayıĢı nedir?

  Aydınlanma felsefesinin ve liberal dünya görüĢünün, getirdiği halk anlayıĢı hakkında bilgi

  Onsekizinci yüzyılın getirdiği, özetlemeye çalıĢtığımız dünya görüĢüne göre artık vatandaĢ aklın emirlerine uyan insandır. Burada söz konusu olan akıl, evrensel akıldır, yani zamanın ve ortamın etkisinde kalmayan, soyut bir kavramdır. Ancak evrensel aklın emirlerine uyan vatandaĢlar bir birlik kurabilirler, çünkü bu ortak akıl onları birleĢtirmektedir. Nitekim onsekizinci yüzyıl hukukçuları ve siyasî düĢünürleri için halkın en önemli özelliği, bölünmez bir bütün oluĢudur. Halk, aralarında farklılaĢmalar olmayan bir bütündür.
  J. P. Sartre «Les Temps Modernes» dergisinin tanıtma yazısında, «Fransız Kurucu Meclisindeki Halk (Tiers Etat) temsilcilerinin burjuva oldukları, kendilerini sadece insan olarak nitelendirmelerinden de belliydi» derken, bu gerçeği dile getirmektedir. Çünkü Sartre’ın belirttiği gibi, bugünkü devrimcilerin tersine, o dönemde burjuva sınıfı isteklerini ancak sınıf bilincinden vazgeçmek Ģartıyla elde edebilirdi.
  liberalgorus.Jpeg
  Görülüyor ki burjuva dünya görüĢüne dayanan halk anlayıĢının, sınıfsız bir toplum yaratmak amacına yönelmiĢ olduğu sonucunu çıkarmak yanlıĢ olmayacaktır. Ne var ki sınıfsız bir toplumu gerçekten yaratmadan, sınıfsız toplumun gerçekleĢmesini önleyen iktisadî ve sosyal engeller kaldırılmadan, teorik olarak sınıfsız bir toplumun varlığını savunmak, iktisadî yönden üstün durumda olanın savunuculuğunu yapmak olacaktır.
  Fransız devrimi insanı grup içinde değil, soyut olarak ele almıĢtır, ona soyut hürriyetler tanımıĢtır. Toplum; aile, meslek ve sınıf grupları içindeki durumları bilinmezlikten gelinen soyut bireylerden kurulu sayılmıĢ ve böyle bir ortam içinde burjuvazinin egemenliği sağlam bir temele oturtularak sürdürülmüĢtür.
  BoĢ inançlara, peĢin yargılara dayandığını ileri sürdüğü geçmiĢe karĢı çıkan onsekizinci yüzyıl felsefesi, evrensel akıl yoluyla bütün meseleleri çözebileceğine inanıyordu, iĢte Okla dayanan bu felsefenin siyasî alanda getirdiği görüĢün temeli, «Toplum yararının ne olduğunu akıl yoluyla bulup çıkarmak ve bu toplum yararının gösterdiği yolu izlemektir». Böyle olunca da devlet yönetimi, bu akla sahip bilgilere, yani kurulu düzen içinde bu yetenekleri elde edebilmiĢ olanlara teslim edilmelidir. Evrensel akla aykırı eski düzeni yıktıktan sonra, toplumu yönetecek olan evrensel akla sahip kimseler hiç kuĢkusuz burjuvalardır.
 2. Acil

  Aydınlanma felsefesinin ve liberal dünya görüşünün, getirdiği halk anlayışı nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder