+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda türk islam devletinde saray teşkilatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  türk islam devletinde saray teşkilatı
  Türk islam devletinde saray teşkilatı

  Türk islam devletinde saray teşkilatı hakkında bilgi

  türk islam devletinde saray teşkilatı1.jpg.

  çalan görevliler unlard:

  Hacibü'l-Hüccab: Karahanllarda Ulu Hacib (Buyruk) denmekte idi. Selçuklularda vezîr ve divan üyeleri ile sultan arasndaki yazmalar, konuma ve bulumalar temin eden araclara hacib bunlarn bana da Hacibü'l-Hüccab denirdi. Hacibü'l-Hüccab Osmanl'daki mabeynci bana ve bugünkü Cumhurbakanl genel sekreterine benzetilebilir. Saray görevlilerinin en büyüü saylrd. Sarayda sultandan sonra en yetkili kiiydi. Devlet idaresinde vezirden sonra gelirlerdi. Anadolu Selçuklularnda eski önemlerini kaybetmilerdir. Hacibler Türk memluklar arasndan seçilir ve bir süre eitimden sonra bu göreve gelirlerdi.


  Beyehir-Kubadabad Saray Harabeleri

  Hacibü'l-Hüccablar dardaki görevlere de tayin edilirlerdi. Valilik ve ordu kumandanl yapanlar vardr. Büyük Selçuklularda Haciblerin bana "Hacib-i Buzurg", "Hacib-i Kebir", "Emir Hacib" dendii de olmutur. Anadolu Selçuklularnda se "Melikü'l Hacib", "Emir Hacib" denmekteydi.

  Candarlar: Büyük Selçuklularda saray koruyan askerlere candar bunlarn banda bulunanlara da emir-i candar denirdi. Anadolu Selçuklularnda da ayn vazifeyi yapan saray görevlileri vard. Candarlar arasndan atabeylie kadar yükselenleri ve yüksek görevlere gelenleri olmutur. Candarlar divann da muhafazasn salarlard. Hükümdarn idam emirlerini candarlar uygulard. Ama asl vazifeleri sultann ve sarayn güvenlii idi.

  Emir-i Alem: Sancak yada bayra tayan ve koruyan kii olup, özellikle savalarda çok önemli bir fonksiyonlar vard. Öyle ki, sanca tutan kii güçlü olmal askerlerin gözünden kaybolmamalyd.

  arabdar- Has: Hükümdarn merubatn hazrlar ve korurdu. Emrinde hademe ve sakiler vard. çilecek içkiler sarayn kilerinde korunurdu. Saray kilerine kilerci bakard. Sarayda arabn sakland yere de "arabhane" denirdi. Dier Türk-slam devletlerinde benzer kurumlar görev yapmaktayd.

  Serhenk veya Çavu (Durba): Törenlerde hükümdarn önünden gider ve yol açarlard. Günümüzde dahi orduda ve halkmz arasnda önden giden ve yol gösterip örnek olan kiilere çavu denmektedir. Çavularn ellerinde denekler ve bellerinde de kymetli talarla süslü kemerler vard. Halktan ikayeti olanlarla ilk muhatap olanlar bu çavulard. Dîvan yazmalarnn bir yere götürülmesinde çavulardan yararlanlrd. Törenlerde tebaya "savulun, uzak durun" diye barrlard.

  Emir-i Ahur (lba): Mirahur yada imrahor dendii de olmutur. Hükümdarn saraynda bulunan atlara bakan seyislerin ve hademelerin bana Emir-i Ahur denilirdi. Anadolu Selçuklular Haçllar zamannda ahr kontu anlamna gelen "Kont istabl" da demilerdir. Emir-i ah ur merasimlerde hükümdarn atn dizginlerinden çekerlerdi. Dier saray görevlilerine nispetle ufak bir memuriyet saylrd.
  Vekil-i Has: Mutbak, arabhane, gulam vesair görevlilerinin nazr idi. Saray içerisinde bulundurulmas Nizamülmük'ün tavsiye ettii görevlilerdendir.

  Nedimler veya Musahipler: Sarayda devrin seçkin bilgin ve airlerini bulunduran Selçuklu sultanlar onlarn ilminden ve sohbetlerinden zevk alrlard. Hükümdar bu ekilde ilmi seviyenin en zirve bilgilerini saraydan halka datrd. Sarayda sultan elendiren cüceler, soytarlar, hasekiler, vuaklar, dilsizler ve müzisyenler de bulunmaktayd.

  Emir-i Hares: Ceza infaz emiri olup, kösleri, alemleri ve nevbetleri olurdu. Hacibten sonra sarayda en yetkili görevli idi. Yasacnn 20si altn, 20'si gümü asal 40 hademesi vard.

  Emir-i Dad: Bizzat hükümdarn yetkisini de kullanabilen adalet mevkii idi. Hacibü'l-Hüccablar bazen bu görevi geçici olarak üstlenirlerdi. Vezir de denen bîr görevdi. Selçuklu'da bu müessesenin devletin kuruluundan tibaren bulunduu bilinmektedir.

  Emir-i Devat: Emir-i devatlk bir nevi divan katiplii olup diviti tayan, muhafaza eden ve gizli evrak yazp hfz eden kiilerin banda bulunana verilen isimdi. Devattar da denirdi. Sultann ve vezirin devattar olduu gibi divann da ayrca devattar bulunurdu.

  Emir-i Çangir: Hükümdarn sofrasna nezaret ederdi. Sofrac veya garson denilebilecek türden ilerden sorumlu olup hükümdarn yemeklerini öncelikle çangirlerin ba Emir-i Çangir tadard. Bu bakmdan çok güvenilir kiiler arasndan seçilirlerdi. Sultann hayat bir noktada onun elindeydi. Nitekim Anadolu Selçuklularnda II. Gyaseddin Keyhüsrev Emir-i Çangir Nasreddîn Ali'yi kandrarak babas I. Alaeddin Keykubad' zehirletmitir.

  Emir-i Meclis: Sultann özel "bezm" meclislerinde hizmet yapan görevlilerin banda bulunurdu. Bezmlere yüksek devlet erkan ve hükümdara yakn kiiler katlrd. Çok önemli devlet ileri bu mecliste görüülürdü. Bezm meclisleri "bezmhane" ad verilen yerde toplanrd. Sultanla görümeye gelenlere araclk ederek bir nevî terifatçlk görevi de yaparlard.

  Emir-i ikar: ikar "av" demektir. Hükümdarn av köpeklerini ve kularn yetitirenlerin reisine emir-i îkar denirdi. Bu kiiler hükümdarla birlikte ava giderler, av ilerini bizzat organize ederlerdi. Bir nevi spor faaliyeti organize edenlere benzer bir görevleri vard.

  Üstadu'd-Dar: Öncelikle saraya ait masraflarla ilgilenirdi. Yine hükümdarn alveri ileriyle ilgilenir, her türlü evkaf ilerine bakar ve kontrol ederdi.

  Emir-i Mahfil: Çeitli merasimlerde ve Cuma resmi kabullerinde hükümdara terifatçlk yapard. Bu terifat srasnda bol yenli özel bir elbise giyer ve büyük bir sark takard. Merasimden sonra hükümdara yönelik klie bir dua veya telkin cümlesi söylerdi.

  Havayic Salar: Saray açs olup yemekler bunun nezaretinde pierdi. Bütün saray mutfa ve kilerindeki görevliler buna balyd. Kilerle beraber saray mutfann tamamna havayichane denirdi.
 2. Acil

  türk islam devletinde saray teşkilatı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


saray teşkilatı ve görevleri ,  hacibül hüccab görevi,  saray teşkilatı görevleri,  hacibül hüccab,  saray teşkilatı hacibül-hüccab görevi,  hacibü l hüccab görevi