+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Eski türk anadolu uygarlıkları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Eski türk anadolu uygarlıkları nelerdir
  Eski türk anadolu uygarlıkları nelerdir

  Eski türk anadolu uygarlıkları

  eski-t-rk-anadolu-uygarl-klar-nelerdir1.gif

  Anadolu iklimi jeopolitik konumu tarım hayvancılık ve ticarete elverişli oluşu gôç yolları üzerinde bulunması nedeniyle ilkçağda ônemli bir konuma sahiptir .Çeşitli uygarlıkların kurulduğu bir bölgedir.
  Anadolu'da Tarih öncesinde de önemli yerleşim birimleri kurulmuştur . Antalya yakınlarında KarainBel dibi ve Belbaşı mağaraları Antakya'daki Mağaracık yontma taş devrine uzanan en eski yerleşme yerleridir . Cilalı taş devrinde ise Çatal höyük Hacılar Beyce sultan yerleşim merkezleridir. Maden devrinde ise Truva Alişar ve Alacahöyük önemli merkezlerdir .
  Anadolu;
  -Ticaret ve göç yolları üzerinde olması
  -Verimli topraklara sahip olması
  -İklim koşulları
  -Coğrafi konumu gibi nedenlerle değişik kavimlerin istila ettikleri ve yerleştikleri bir bölge olmuştur. Yontma Taş Devri'ne ait Antalya Karain Mağarası Cilalı Taş Devri'ne ait Konya Çatalhöyük Maden Devri'ne ait Çanakkale Truva Konya Karahöyük Yozgat Alişar ve Çorum Alacahöyük önemli yerleşim merkezleridir.

  Hititler:
  Hititler: (M.Ö: 2000-VIII.yyl.) M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içinde çevresinde Kapadokya'da yerleşmişlerdir. Başkentleri Hattuşaş'tır(Boğazkôy). Hitit devleti birçok feodal beyliğin merkezi otorite etrafında birleştirilmesiyle meydana getirilmiştir. Anadolu'da bilinen ilk siyasal birliği kurdular. İlk zamanlarda fethedilen Ülkelerin yônetimi prenslere verilmekteydi. Sonraları ise krallığa geçildi. Devletin başında büyük kral unvanlı bir hükümdar bulunurdu. Kral aynı zamanda baş rahip başkomutan ve baş yargıçtı. Ancak kralın yanında asillerden oluşan bir danışma meclisi Pankuş meclisi ve Tavananna adlı kraliçe de devlet yönetiminde söz sahibi olurdu
  Tanrı sayısının çokluğundan dolayı ülkelerine Bin Tanrı ili de denilir. Kralın yetkilerini sınırlayan Pankuş meclisinin varlığı meşruti bir yönetimin olduğunu gösterir. Ana kraliçe (Tavananna)'nın önemli yetkilerinin olması aile hukuku düzenlemeleri Hitit toplumunda kadınların önemli bir yerinin olduğunu gösterir. Bu medeni hukukun temelini oluşturmalarıyla doğrudan ilgilidir.

  Ordu ise piyadelerden ve savaş arabalarından oluşuyordu.
  Aynı zamanda tımar sistemine benzer bir ordu meydana getirilmişti.
  Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarından etkilemişlerdir (Çivi ve hiyeroglif yazısını kullanmaları buna kanıttır).
  Hititler Ege göçleri ve Friglerin saldırılarıyla yıkılmışlardır
  Dinleri :

  çok tanrılı olup temizlik tapınmanın tek şartı sayılmıştır . Kendilerine özgü iki tür yazı kullanmışlardır. Çivi yazısı ve hiyeroglif yazısı (resim yazısı).

  Hukuk: Hitit kanunları oldukça gelişmişti ve Aile hukuku ceza hukuku borçlar hukuku gibi bölümlere ayrılarak sistemleştirilmişti. Hitit hukuku Mezopotamya hukukuna nazaran daha adil ve insancıl idi. Ölüm cezası ancak devlete ve hükümdara karşı işlenen suçlara verilirdi. Bunun dışındaki suçlar para cezası (fidye esa*sı) ile ce*zalandırılırdı Hititlerde aile ve ceza hukuku gelişmiştir. Ailede babanın üstünlüğü esastır.

  Yazı ve Tarih Yazıcılığı: Hititler,
  Asurlulardan öğrendikleri çivi yazısını kullandılar. Hitit Devle*ti'nin yıkılmasına doğru kendi yazılarını buldular. Hitit Hiyeroglif Yazısı adı verilen bu yazı daha çok taş abideler üzerinde ve mühürlerde kullanılmıştır.
  Hitit kralları yaptıkları işleri tanrılarına hesap vermek amacıyla anal adı verilen tabletlere yazdı*rırlardı. Anallar Hitit tarih yazıcılığının en güzel ör*nekleridir. Hititler ilk tarafsız tarihçiliği Anallar (yıllıklar) düzenleyerek geliştirmişlerdir.
  Hititlerle Mısır arasındaki savaş (M.O. 1280'de Kadeş antlaşması ile sonuçlanmıştır .Önemi tarih*teki ilk yazılı anlaşma olmasıdır. İvriz Yazılı kaya kabartmaları Hititlerden kalma savaş figürleridir.


  Frigler:
  M .Ö 1200 yılında Boğazlar üzerinden Anadolu’ya girdiler. Hitit hakimiyetine son vererek Sakar*ya vadisine yerleştiler. Başkentleri Polatlı yakınlarında Gordion'dur. Krallarına Midas adı verilir. M.Ö VIII. yüzyılda Çukurova'ya kadar uzanan bölgeleri hakimiyetleri altına aldılar. Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya giren Kimmerler tarafından yıkıldılar (M.Ö 676).
  Frigler tarımla ve hayvancılıkla uğraşan bir topluluktu. Frig kralları tarımın gelişmesine çalıştılar. Tarımı koru*yucu kanunlar çıkardılar. Tarımı korumak için sert cezalar uygulamışlardır. Bir saban kırmanın cezası ölümdü.
  En önemli tanrıçaları Kibele adı verilen tabiat tanrıçasıdır. Tanrıların ilkbaharda doğup sonbaharda öldüğüne inanılması doğa-din ilişkisi*ne bir örnek olarak gösterilebilir.
  Friglerden kalma kaya mezarları kabartmalarla süslenmiştir Bu kabartmalar Frig heykeltıraşlığının en güzel örnekleridir. Kuyumculuk kaya mimarisi ve kaya işIemeciliği tahta işçiliği halı ve kilim dokumacılığında oldukça gelişmişlerdi
  Fenike alfabesini kullanmışlardır.

  Lidyalılar:
  Gediz ve Menderes ırmakları arasında yaşadılar. Frig hakimiyetinin sona ermesi ile bölgeye hakim oldular. Başkentleri Sard'dır. Krallarına Giges adı verilir. Efes'ten başlayıp Mezopotam*ya'da Asurluların baş*kenti Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yaptılar. Bu yol doğu-balı ticaretini geliştirdi. Bunun sonucunda da ticareti kolaylaştır*mak amacı ile ilk kez altın para kullanıldı(M.O. 700). Böylece değiş –tokuş (trampa) usulü*ne son vermişler ve ticari ilişkilerde kolaylık sağla*mışlardır. Lidyalılar ulusal bir ordu kurmak yerine ücretli askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır. Bu durum uzun süre varlıklarını sürdürmelerini engelle*miştir. M.Ö. 547'de Persler tarafından yıkıldılar.
  Fenike alfabesini kullanmışlardır.
  Lidyalılar dini inançlar ve sanat alanında Anadolu ve Yunan kültürünün etkisi altında kaldılar.
 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Urartular: (M.Ö: IX-VI.yy.)
  Doğu Anadolu'da Van gölü ve çevresinde yaşayan Urartuların başkentleri Tuşpa (Van) dır. Anadolu'da ilk defa federal bir devlet kurmuşlardır. Savaş tanrısı Haldi'ye inanılması askerliğin önemli olduğunu gösterir. Tarım ve hayvancılık yanında maden işlemeciliği. kaya oymacılığı ile de uğraştılar. Özellikle maden işçiliği ve mimari de ilerlemişlerdir. Kayalara oyulmuş muhteşem kaleler saraylar tapınaklarkarayolları ve su tesisleri bu uygarlıktan günümüze kalmış kalıntılardır. (Van ka*lesi çavuş tepe Altın tepe Urartulardan kalma eserlerdir.)
  Çivi yazısını kullanmışlardır.
  Asur ve Kimmer saldırıları Urartuların gü*cünü azalttı. M.Ö VI. yüzyılda İskit ve Med saldırıları sonucu Urartu hakimiyeti sona erdi.

  İonlar:
  Yunanistan'a gelen Dorların önünden kaçarak Ana*dolu'ya geçen Akalar tarafından kuruldular. M.Ö 1200 yılında Akalar adalar üzerinden Batı Anadolu'ya göç ettiler. Büyük Menderes ile Küçük Menderes nehirleri arasında kalan kıyı bölgelerine yerleştiler. Bu bölgeye İyonya burada yaşayanlara ionlar adı verilir. İonlar polis adı verilen şehir devletleri kurdular. M.Ö. XII. yüzyıldan itibaren EfesMilet Foça gibi şehirleri kurdular. Siyasal yapılanmaları şehir devleti şeklindedir hiç bir zaman merkezi*yetçi olmamışlardır. Deniz ticareti ve kolonicilik alanında ileriydiler. Akdeniz Marmara Ege ve Karadeniz'de birçok koloniler kurmuşlardır.
  Anadolu'da kurulan ilkçağ uygarlıkları içinde en gelişmiş ve ileri düzeydedirler. Çünkü;
  1- İonlar Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadırlar ve doğu batı arasında köprü vazifesi görürlerdi.
  2- Diğer Anadolu uygarlıklarından etkilenmiş*lerdir.
  3- Tarım ve ticaretle gelişmiş olduklarından bi*lim ve kültüre ônem vermişlerdir.
  4- Şehir devletleri şeklinde yônetilmiş oldukları için serbest düşünce gelişmiştir.
  İon şehir devletlerinin başında krallar bulunuyordu. Asiller zamanla güçlenerek kralları tahttan indirdiler. Halkın seçtiği kişiler meclislerin yardımı ile şehirleri yönetmeye başladılar.
  Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bir ülke olmaları bilim ve kültür alanında ileri gitmelerinin en önemli nedenidir. İonlar sanat alanında da önemli gelişmeler gösterdiler. İon Nizamı denilen mimari üslubun yaratıcısıdırlar (Artemis tapınağı ionyalılar'a aittir). İon tarzında mimarı eserler yarattılar. Tapınaklar açık hava tiyat*roları bu alanda ki en güzel yapıtlardır.
  Ticaretin gelişmesi sonucu birçok kültür ile temas kurdular. Ekonominin gelişmesi ve demokrasinin varlığı; fikir hayatı sanat ve bilim alanında önemli gelişmelere neden oldu. Diyojen TalesAnaksimenes ve Anaksimandros felsefe matematik ve astrono*mi bilimlerinin temellerini attılar. Matematikte Pisagor Coğrafya'da Kse*nefon Tıpta Hipokrat Felsefe'de Heraklit ve Diojen Şiirde Homeros ve Tarihte Heredot İonyalıların en tanınmış bilginleridir..
  Tiranlık yönetimi de ilk defa İon şehirlerinde görülür.
  İonlar Fenike Alfabesi'nden yararlanarak kendi alfabelerini oluşturdular. İon şair ve yazarları tarafından kaleme alınan trajedi komedi ve dramlar günümüze kadar önemlerini korudular. Edebiyatta Homeros destanları önemlidir.
  Tanrılarının insan biçiminde heykellerini yapmışlardır.İon Tanrıları da insanlara benzerdi. Tanrılarla insanlar arasındaki en önemli fark insanların ölümlü tanrıların ise ölümsüz olmalarıydı. İnançlarına göre Tanrılar arasındaki her türlü ilişki ve iletişim aynen insanlar arasında olurdu. Tanrılar İnsanlara kızdıkları zaman onları cezalandırırdı.
  Bir insanın Tanrılaşabilmesi için kusursuzluğa mükemmelliğe ulaşması gerekirdi. Bu nedenle sportif yarışmalar büyük önem kazanmıştır insanların Tanrılaşması için bir araç olarak görülmüştür.
  M.Ö. 650-546 yıllarında önce Pers istilasına daha sonra İskender ve Roma istilasına uğramışlardır.  MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

  Mezopotamya Uygarlıkları
  Mezopotamya Güneydoğu Anadolu'dan Basra Kör*fezi'ne kadar uzanan Fırat ve Dicle ırmakları arasında kalan bölgenin ilkçağdaki adıdır. Bu bölge;
  -göç yolları üzerinde olması
  -topraklarının verimli olması
  -ikliminin elverişli olması
  -ırmaklarından sulamada yararlanılması
  gibi nedenlerle tarihsel dönemlerin başından itibaren bir*çok uygarlıklara sahne olmuştur.

  Özellikleri:
  1. Düzlük bir bölge olmasından dolayı kolaylıkla istilalara uğramıştır.
  2. Bölge taş bakımından fakir olduğundan günümüze az sayıda eser ulaşmıştır.

  Sümerler (M.Ö 4000 -2350)
  -Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır.
  -ilk şehir devleti (Site) görülür.
  -ilk defa yazıyı kullanarak tarihsel çağları başlattılar. -Dört işlemi kullanmışlar sayıları bulmuşlar ve çem*beri 360° ye bölmüşlerdir.
  -ilk yazılı kanunlar Sümer kralı Urgakina tarafından yapılmıştır.
  -Ay yılı takviminin temellerini atmışlardır.
  -Çok tanrılı bir dinsel inanış vardır
  -Krallar aynı zamanda rahiptir.
  -Öldükten sora yaşam inancı yoktur. (Bu nedenle mezarlarına bir şey koymazlardı.)

  Akadlar (M.Ö 2350 -2150)
  Dünyada ilk merkezi devleti ve ilk büyük imparatorlu*ğu kurmuşlardır. Bu imparatorluğun devamı için ilk defa sürekli orduya geçmişlerdir.

  Babilliler (M.Ö 1800 -539 -478)
  Babil tableti
  Hammurabi zamanında eski Sümer kanunlarını daha sert ve daha sistematik bir hale getirmişlerdir. Bütün gücü kendisinde toplayarak dünyada bilinen ilk mutlak monarşiyi kurmuştur. Ayrıca gücünü gökteki tanrılara değil dünyevi bir kurum olan orduya dayandırması dar anlamda Laik devlet yönetimine kanıt sayılmıştır

  Elamlılar

  Bu uygarlık hakkında bilgiler oldukça azdır Madencilik ve seramik sanatında ileriydiler. Asurlular (M.Ö. 2000 -609)
  Anadolu'da kara ticaret kolonileri kuran Asurlular Mezopotamya Uygarlığını örneğin Sümer çivi yazısını Anadolu'ya öğretmişlerdir. Ön Asya'da atlı birlik kulla*nan ilk kavim Asurlular olmuştur Asurluların hukuk ku*ralları Sümerlerin aksine olup Babillilere benzer Olduk*ça sert yaptırımlı hukuk kuralları vardı.
  Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bôlgeye Mezopotamya adı verilir. Bu bôlgede Sümer AkadBabil ve Asur krallıkları kurulmuştur.
  Sümerler Orta Asya kôkenli kavimlerdir. Şehir devletleri halinde varlıklarını sürdürdüler. Arabistan kôkenli Samiler Sümer ülkelerine gelerek yerleştiler. Mezopotamya'da merkezi devletler kurdular.

  Mezopotamya’da Devlet Yönetimi: Tanrı adına inşa edilen bir tapınağın etrafındaki evlerin bir sur ile çevrilmesinden siteler oluştu. Bir sitenin bir veya birkaç siteyi hakimiyeti altına almasıyla da şehir devleti mey*dana geldi. Devlet yônetiminde kraliçelerinde sôzü geçerdi. Siteleri patesi adı verilen prensler yöne*tirdi. Bir patesi sitenin en büyük mülki hukuki ve dini Lideri idi. Mezopotamya'da Sami hakimiyetlerinin kurulmasıyla merkezi devlet yône*timleri ortaya Çıktı.

  Din: Sümerler dünyevi bir inanca sahipti. Ölümden sonraki hayata inanmıyorlardı. Ancak onla*rı daha çok bu dünya ilgilendirmekte idi. Sümer ve Sami tanrıları insanlara benzerdi. Tek farkları ôlümsüz olmalarıdır. Tüm Mezopotamya için kut*sal sayılan tanrıların yanında her şehrin kendisine ôzgü tanrıları da vardı.

  Yazı ve Edebiyat: Yazıyı ilk kullanan Sümerlerdir. Sümer çivi yazısında sesli harfler olmadığın*dan harf yazısı değildir. Sümer edebiyatı; ilahi ef*sane ve destan türlerinde gelişti. En ônemli destanlar arasında Gılgamış Yaradılış ve Tufan yer alır. Samiler Sümer edebiyatının etkisi altında kalarakSümer edebiyatını benimsemiş ve kopya etmişlerdir.

  Bilim ve Sanat: Sümerler yıldızların insan yaşamı ile çok sıkı bir ilişkisi olduğuna inanıyorlar*dı. Bu nedenle yıldızların hareketlerini yakından in*celemeye başladılar. Bu sayede astronomi bilimi oldukça gelişti. Ziggurat adı verilen tapınaklar ay*nı zamanda bir rasathane durumunda idi. Burada bulunan rahipler dini gôrevlerinin yanı sıra gôk bili*mi ile de uğraşırlardı. Sümerler yıldızları kümelere (burçlara) ayırdılar. Bir yılı 360 gün bir ayı da 30 -gün olarak kabul ettiler. Alan hacim uzunluk ve ağırlık ôlçüleri Sümerler tarafından bilinmekteydi. Babilliler Güneş ve Ay saatini bulmuşlar Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamışlardır.

 3. Ziyaretçi
  türk uygarlıklar nelerdır??
 4. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Türk uygarlıklar nelerdır

  1 Hun Devleti:

  Büyük Hun Devleti Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir MÖ 220′den MS 216′ya kadar hüküm sürmüştür Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır

  2 Batı Hun İmparatorluğu:

  MÖ 53′de, Büyük Hun İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan’da Cici Han tarafından kurulan Türk devletidir Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur

  3 Avrupa Hunları (Batı Hunları):

  Avrupa Hunları MS 434′de Atilla’nın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline geldiler Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur

  4 Akhunlar:

  5 yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin çevresinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar yayılmıştır Kısa bir dönem hüküm sürmesine rağmen, hakimiyeti boyunca Asya’da büyük bir güç olmuştur

  5 Göktürk Devleti:

  Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlettir Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan, Orta Asya’daki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çin’e üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir

  6 Uygur Hakanlığı:

  Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölü’nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır

  7 Avar Devleti:

  Macaristan’da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul’u kuşatmışlardır O dönemde Avrupa kıtasında bölgesel güç oluşturmuşlardır İstanbul’u kuşatan ilk Türk boyu Avarlar olmuştur

  8 Hazar Devleti:

  Kafkaslar’da kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizi’ne de adını vermiştir 7 yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa’yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürmüşler ve yıkılana kadar bölgede çok büyük bir güç oluşturmuşlardır

  9 Karahanlılar:

  10 yüzyılın ortalarında Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir Aynı zamanda ilk Müslüman Türk devleti olarak bölgesel hakimiyet kurdular

  10 Gazneliler:

  Karahanlılarla aynı dönemde yaşamışlardır İlk Müslüman Türk devletlerindendir Sınırları Afganistan ve Hindistan’ı içine alır Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bölgesel bir güç olmuşlardır

  11 Büyük Selçuklu Devleti:

  Ön Asya’da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür Güneybatı Asya’nın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, bölgenin en büyük gücü olmuştur

  12 Hârizmşahlar Devleti:

  Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-1231 yılları arasında Aral Gölü’nün güneyinde yaşamışlardır Orta Asya’da bölgesel hakim güç olmuşlardır

  13 Timurlar Devleti:

  1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta Asya’ya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir Hakim olduğu topraklardan en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır

  14 Bâbur Devleti:

  1494-1858 yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüştür Hakim olduğu tarihlerde, Asya’da büyük bir güç oluşturmuştur

  15 Altınordu Hanlığı:

  1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir Yaklaşık üç asır Asya’da hakim güç olmuştur

  16 Osmanlı Devleti:

  1299′da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada hakimiyet kurmuş bir cihan devletidir Toprak bakımından en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir’i yönetmiştir


 5. Zeyneb
  Bayan Üye
  Yontma tas devri ve cilali tas devrinin ozellikleri

  Bu eski taş yontma teknikleri, şaşırtıcı bir becerinin eseridir. Taşı yontarak ve tabakalar halinde parçalayarak el baltaları ve bıçakların dahil olduğu el aletleri yaptılar. El baltası ve kazma genellikle çakmak taşında, mızrak başları da genellikle ağaçtan veya geyik boynuzundan yapılırdı. Taş Devri avcıları, geyikleri ve diğer hayvanları hareket halindeyken pusu kurarak mızraklarla, oklarla ve taşlarla öldürürlerdi. Avladıkları hayvanlar kadar hızlı olmasalar da bunu ekip çalışmasıyla ve silahlarını eksiksiz biçimde kullanarak telafi ettiler.

  Not : Taş Devri insanlar, oklar, mızraklar ve çakmak taşından yapılma baltalar kullanarak avlandılar. Amerika’nın çayırlarında otlayan mamut ve dev bizonların soylarını tükettiler.

  Bu dönemde (M.Ö. 8000-5500) önceki devirlere göre daha sert ve daha düzgün taş aletler yapılmıştır. Topraktan veya kilden yapılan kaplar ateşte pişirilmiş, bunun sonucunda seramik sanatı başlamıştır. Bu devirdeki insanlar bilgi ve teknikte önceki dönemlere göre oldukça ileri bir düzeye çıkmışlardır. Kemik ve taştan daha kullanışlı aletler yapılmıştır. İnsanların yerleşik düzene geçmesi de bu dönemde meydana gelmiştir. Birbirine yakın aileler topluca bir yerde oturarak köyleri meydana getirmişlerdir. Böylece tarihteki ilk köyler kurulmuştur. Ayrıca insanlar tahıl üretimine de başlamış, hayvanlar evcilleştirilmiş, insanlar tüketicilikten üretici duruma geçmişlerdir. İlk defa ticaret başlamıştır


+ Yorum Gönder


anadolu uygarlıkları,  anadolu uygarlıkları nelerdir,  eski anadolu uygarlıkları,  eski türk uygarlıkları,  anadolu ve mezopotamya uygarlıkları haritası,  türk uygarlıkları nelerdir