+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Saygı Ve Hürmet âdâbı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Saygı Ve Hürmet âdâbı


  Saygı Ve Hürmet âdâbı hakkında bilgi


  Âlemi Hızır bil bâtın u zâhir
  Olayım der isen bu yolda mâhir
  Harabât ehline hor bakma zâkir
  Defîneye mâlik virâneler var
  İbrahim Hakkı Erzurûmî

  Aynı toplumda yaşayan insanlar, gerek sâhip oldukları maddî ve mânevî imkânlar açısından, gerekse cinsiyet itibariyle farklılık arzederler

  Ancak bu farklılıklara rağmen hepsi de insan olma vasfında eşittirler Yani birlikte yaşamak zorunda olan fertlerin, birbirlerinin haklarına riâyet etmesi, karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, insan olmalarının bir gereğidir

  Dînimizin bu husûstaki emir ve tavsiyeleri ise meseleyi çok daha ciddî kılmaktadır Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyuruyor ki:

  “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir ” (Tirmizî, Birr, 15)

  Hadis-i şerif, küçüğe sevgi, büyüğe saygı göstermenin, Müslümanların temel ahlâkî vasfı olduğunu ortaya koymaktadır

  Bir toplumun bekâsında, sevgi ve saygı hayatî önem taşıyan iki temel esâstır Ancak konumuzla doğrudan alâkalı olması bakımından saygı ve hürmet denilince, öncelikle küçüğün büyüğe karşı davranışı akla gelmektedir

  Dolayısıyla burada bilhassa hadisin ikinci kısmının altını çizmek gerekir

  O da şudur; büyüklerimize saygı duymayan, büyüklerin şerefini korumayan ve büyüklerin hakkını gözetmeyen hakiki ve kâmil bir Müslüman olamaz

  ***

  Büyüklere saygı ve hürmete çağıran bir başka hadis-i şerifte ise Efendimiz, şöyle buyurmaktadır:

  “Allâh Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder ” (Tirmizî, Birr, 75)

  Bilinen bir gerçektir ki, bugün yaşlı olan dün genç idi Yine bugün genç olan da Allâh ömür verdiği takdirde yarın yaşlanacaktır

  Cemiyette saygı geleneğinin nesiller boyu yaşatılması, herkesin bir önceki nesle mensup insanlara, sırf büyük olmaları sebebiyle hürmetkâr davranmalarına bağlıdır

  Peygamberimiz bu hadis-i şerifte yaşlı insanlara hürmet edenlere, Hak Teâlâ'nın yaşlılıklarında kendilerine hizmet edecek kimseler lutfetmek sûretiyle ikrâmda bulunacağını bildirmektedir

  Bunun anlamı, yaşlılara saygı gösteren gençlerin bu hareketinin karşılıksız kalmayacağıdır Zîra saygı beklenmez, kazanılır

  Ayrıca hadiste, yaşlı kişilere saygı gösterenlerin uzun ömürlü olacaklarına da bir işâret bulunmaktadır

  O hâlde her Müslümanın kendisinden yaşça büyük olanları dikkate alması, onlara gerekli saygıyı göstermesi ve yapabileceği hizmeti sunması gerekmektedir

  Böyle yapılırsa toplum kesimleri arasındaki sevgi saygı bağları pekiştirilmiş olur Nesiller mutlu ve sıcak bir ilgi ortamında hayatlarını sürdürürler

  ***

  Müslüman bütün mahlûkâta karşı saygılıdır

  Hattâ o zâhiren saygı ve hürmete lâyık olmayan kötü ahlâklı kimselere karşı, saygıyı tâlim etme niyetiyle hürmetkâr davranır

  Nitekim Cenâb-ı Hak seçkin kullarının hasletlerini sayarken onların, kendilerine câhilce muâmelede bulunan kimselere karşı bile mülâyim davrandıklarını ve “Diyelim sûfi-i nâdâna ıraktan yâ hû” hikmetince “selâmetle” deyip geçtiklerini beyân buyurmaktadır

  Yine Allâh Teâlâ 'nın Hz Mûsâ'yı Firavun'a gönderirken ona yumuşak söz söylemesini emretmesi, saygılı davranmanın en katı kalplerin bile husûmetini azaltacağını ve onları daha saygılı kılacağını göstermektedir

  Saygı göstermenin âdâbıyla alâkalı örnekler verecek olursak, herhangi bir ikrâmda sağ taraf gözetilmek sûretiyle büyükten başlanmalı veya aynı mecliste büyüklerin konuşması lâzım gelen husûslarda küçükler öne çıkmamalıdır

  Fahr-i Kâinât -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyuruyor ki; “Rüyamda dişlerimi misvaklıyordum Derken beni, biri diğerinden daha yaşlı iki adam çekiverdi Ben misvakı küçüğüne vermek istedim Ancak bana, «büyüğe ver» denildi Ben de büyüğe verdim ” (Müslim, Rü'yâ, 19)
 2. Zahra
  Üye

  Hürmet de Saygının bir kolu sayılır ve hemen hemen ikisi aynı anlama gelmektedir. Hürmet ve saygı bizden yaşça olsun mevkice olsun büyük olan kişilere karşı duyduğumuz ve adabımızın gerektirdiği bir durumdur.
+ Yorum Gönder


islamda saygı