+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda İslam'a göre evlenme engelleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İslam'a göre evlenme engelleri nelerdir
  İslâm'a göre evlenme engelleri nelerdir hakkında kısa bilgi  islamda evlenme engelleri aynı kandan olmayacak din ayrılığı olmayacak ve üç kere boşanma islam dininde evlenme engelleri olarak görülmektedir.
  İslâm'a göre evlenme engelleri sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır.

  Sürekli evlenme engelleri: Bunlara şu ayette topluca yer verilmiştir: "Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle cinsel ilişkide bulunduğunuz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer anneleri ile cinsel ilişkide bulunmamış iseniz, (üvey kızlarınızla evlenmenizde) sizin için bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi bir arada almanız da (haram kılındı). Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir." (Nisa, 4/23)
  İslam'a göre evlenme engelleri nelerdir.jpg
  Bu hısımlar üç grupta toplanabilir:

  a) Kan hısımları: Anneler, nineler, kızlar, kız kardeşler, erkek ve kız kardeşlerin kızları, halalar ve teyzeler, büyük hala ve teyzeler bu gruba girer.

  b) Süt hısımları: Ayette süt ana ve süt kardeşten söz edilmiş, Hz. Peygamber'in, "Nesepçe haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar." (Nisa, 4/23) hadisi yasağın kapsamını genişletmiştir. Buna göre, süt anne, süt nine, süt hala, süt teyze ve süt kardeş veya yeğenle evlenme yasağı vardır. Ebu Hanife'ye göre, sütün ilk iki buçuk yıl, çoğunluğa göre ise ilk iki yıl içinde emilmesi gerekir. Haramkk doğuracak sütün miktarı, çoğunluğa göre az olabilir, imam Şafii'ye göre aralıklarla en az beş defa doyurucu süt emilmesi gerekir.

  c) Evlilik yoluyla haram olanlar. Bunlara "sihri hısım" denir. Üvey kızlar, kayın valideler, baba ve dedenin karıları ile oğul veya torunların karıları bu grupta yer alır.

  Yukarıda belirtilen kimselerle olan evlenme yasağı -sıhrî hısımlığı doğuran evlilik sona erse bile- ebedi olarak devam eder.399

  Geçici evlenme engelleri:

  Bunlar şartlar değişince ortadan kalkabilen geçici engeller olup şunlardır:

  a) Başkasının eşi olma: İslâm kadın için tek evlilik esasını benimsemiştir. Bu yüzden başkası ile evli bulunun bir kadın, bu erkekten ayrılıp, iddetini tamamlamadıkça yeniden evlenemez. Kur'ân'da, ".. .Kocalı kadınlarla evlenmeniz size haram kılındı." (Nisa, 4/22,23)400 buyurulur.

  b) iki akraba ile birden evlenme: Sıla-i rahmin kesilebileceği endişesiyle yakın bazı hısımların bir nikâh altında toplanması yasaklanmıştır. Kur'ân'da, "İki kız kardeşi birlikte almanız da size haram kılındı." (Nisa, 4/23) buyurulur. Yasağın kapsamı ortak illet sebebiyle aşağıdaki hadisle genişletilmiştir: "Bir kimsenin karısı ile, bu karısının hala veya teyzesi bir nikâh altında toplanamaz."m

  c) Iddete bağlı evlenme engeli: Evliliğin ölüm, boşanma veya fesih sebeplerinden biriyle sona ermesi durumunda kadının yeniden evlenebilmesi için beklemek zorunda olduğu süreye "iddet" denir. Neseplerin karışmaması için günümüz beşerî hukuklarında da iddet süreleri konulmuştur. Kocası ölen kadının iddet süresi 4 ay 10 gün,402 boşanan kadının iddeti, üç hayız ve temizlenme süresi,403 gebe kadının iddeti ise her durumda doğuma kadardır.404

  Henüz âdet görmeyen kız çocukları ile menopoz dönemindeki kadınların iddeti üç aydır.405

  Hanefîler'e göre, kocası kaybolan ve sağ olup olmadığı da bilinemeyen bir kadın, kocasının akranı olan kişiler ölünceye kadar bekler, Mâliki ve Hanbelîler'e göre ise 4 yıl bekler ve bundan sonra eşi mahkemeden kayıplık kararı alarak, 4 ay 10 gün ölüm iddeti bekleyerek serbest kakr.406 1 9 1 7 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi, bu konuda 127. maddesiyle Mâliki mezhebinin görüşünü kanunlaştirmıştır. Savaş şardarı içinde kaybolmalarda bekleme süresi bir yıldır. Müslüman bir erkekle evli bulunan Hıristiyan veya Yahudi kadını da iddet konusunda müslüman kadın gibidir.

  Ebu Hanife'ye göre İslâm ülkesinde yaşayan gayrimüslimlerin kendi aralarındaki evliliklerinden doğan iddet konusunda, kendi dinlerine göre davranırlar. Hadiste, "Onları kendi dinleri üzere bırakınız."401 buyur ulmuştur.

  d) Uç kere boşanma: islâm'da bir erkeğin eşi üzerinde en çok üç boşama hakkı vardır. Eşini üçüncü kez boşayan erkeğin bu kadınla yeniden evlenebilmesi için bu kadının, başka bir erkekle evlenmesi ve bu ikinci evlilik sona ererse, iddet sürelerini de gözetmesi şartıyla, yeniden ilk kocasına dönebileceği esası getirilmiştir. Bu geçici yasağı ortadan kaldırmaya yönelik muamelelere "tahlil (helal kılma)" veya kısaca "hülle" denir. Kur'ân'da şöyle buyurulur: "Erkek karısını (üçüncü kez) boşarsa, bundan sonra kadın, başka bir erkekle evlenmedikçe, ona helal olmaz. Eğer bu ikinci koca da onu boşarsa, onlar Allah'ın sınırlarını ayakta tutacakları kanaatinde iseler, birbirlerine dönmelerinde ikisi için de bir sakınca yoktur." (Bakara, 2/230)

  e) Din ayrılığı: Müslüman erkek veya kadın, ateist veya Allah'a ortak koşan kimselerle, bu durumu devam ettiği sürece evlenemez. Delil şu ayettir: "Allah'a ortak koşan kadınlarla -onlar iman edinceye kadar- evlenmeyin Müşrik erkekleri de —onlar iman edinceye kadar- (mü'min kadınlarla) evlendirmeyin." (Bakara, 2/221). Ancak müslüman erkeğin ehl-i kitap bir kadınla evlenmesine aşağıdaki ayetle izin verilmiştir. "Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden, hür ve iffetli kadınlar da, siz onların mehirlerini verip nikâh edince (size helal kılındı)." (Mâide, 5/5). Buradaki düzenleme, erkek esas alınarak yapılmış ve yukarıdaki ayetin, müşriklerle evlenme yasağını bildiren, Bakara sûresi 2/221. ayeti tahsis ettiği kabul edilmiştir. Kadının gayrimüslim erkekle evlenip evlenemeyeceği konusunu Elmalık merhum özetle şöyle değerlendirir:

  "Müşriklerle evlenme yasağı bildiren Bakara sûresi 221. ayetin ilk fıkrası, Bakara sûresi 5/5. ayetle tahsis edilerek, ehl-i kitap kadınlar için istisna getirilmiş, böylece kitap ehlinden kız almaya mekruh olarak ruhsat verilmiş, fakat müşrik erkeklerden söz eden ikinci fıkra muhkem olarak kalmış ve kız vermeye hiçbir şekilde izin verilmemiştir. "Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler." (Nisa, 4/34) ilâhî kanunu uyarınca kadınlar kocalarının yönetimi altında bulunurlar. Buna göre, mü'min bir kadını küfür ehli bir erkekle evlendirmek onu, onun yönetimi altında bırakmak ve onun davasına mahkûm etmek olacağından, o mü'min kadını kesinlikle ateşe atmak olacaktir. Nitekim Müslüman kadınların Kitap ehlinin erkekleriyle evlenmelerinin caiz olacağına dair ne ayet, ne hadis hiçbir mubahkk delili gelmemiştir."408


  399 bk. Nisa, 4/22, 23; Buhâri, şehâdât, 7; Müslim, tada, 1.
  400 Buhâri, şehâdât, 7; Müslim, radâ, 1.
  401 Buhâri, nikâh, 27; Müslim, nikâh, 33, 34, 36, 40.
  402 bk. Bakara, 2/234.
  403 bk. Bakara, 2/228.
  404 bk. Talak, 65/4.
  405 bk. Talak, 65/4.
  406 İbnü'l-Hümâm, age, IV, 440 vd.; İbn Âbidîn, age, III, 160; İbn Rüşd, age, II, 52.
  407 Mevsılî, İhtiyat, Kahire, ty.; Bilmen, age, II, 384; Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, s. 463, 464.
  408 Elmalık, âge, II, 96, 97. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İslama göre eğer evlenecek olan kadın ve erkek ikisi de müslüman değilseler o evlilik olmaz. onun dışında erkek veya kadının kendilerine haram sayılan kişilerle evlenmeleri de olmaz.
+ Yorum Gönder


sürekli evlenme engelleri,  islamda evlilik engelleri,  islamda evlenme yasağı,  daimi evlenme engelleri