+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Bir defada üç talakla boşamanın hükmü nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Bir defada üç talakla boşamanın hükmü nedir

  Bir defada üç talakla boşamanın hükmü nedir hakkında bilgi


  Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Boşama iki defadır. Bundan sonra ya iyilikle tutmak, yahut da güzellikle serbest bırakmak
  Vardir."(Bakara, 2/229)

  "Bundan sonra erkek kadım (üçüncü defa olarak) boşarsa, bu durumda, kadın başka birisiyle evlenmedikçe, artık kendisine helal olmaz. Eğer ikincisi de onu boşarsa, Allah'ın sınırlarını ayakta tutacakları kanaatinde iseler, birbirlerine dönmelerinde bir sakınca yOİtUf."(Bakara, 2/230)

  "Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda, iddetleri içinde bo-sayın ve iddeti sayın."(Talâk,65/1)

  Yukarıdaki ayeder dikkatlice incelendiğinde, kadının aynı anda değil, ayrı zamanlarda boşanabileceği sonucuna ulaşılır. Nitekim Buharı ve Müslim'in boşanma konusunun hemen başında verdilderi Abdullah Ibn Ömer'in eşini boşama olayı, yukarıdaki ayederin uygulama şeklini belirlemektedir. Abdullah (raiyaMıu anh) eşini adetli iken boşamıştı. Hz. Ömer durumu Allah'ın Elçisi'ne sormuş ve kendisine şu cevap verilmiştir: "Oğluna emret, eşine dönsün, sonra onu temizlik günlerine kadar tutsun, sonra âdet görsün, sonra temizlik günlerine ulaşsın, bundan sonra isterse tutsun, isterse cinsel ilişkiye girmeksizin boşasm. İşte Allah'ın, içinde kadınların boşanmasını emrettiği iddet süreci budur."460

  Ancak Hz. Ömer'in halifeliği sırasında, eşini üç talakla birden boşamalar yaygınlaşmca, bir ceza olmak üzere bu tasarrufun geçerli sayılması yoluna gidilmiştir. Abdullah Ibn Abbas'dan (radıyallahu anhâ) nakledildiğine göre şöyle demiştir: "Allah'ın Rasûlü ile Ebu Bekir döneminde ve Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk iki yılında üç boşama bir sayılıyordu. Ömer, "Şüphesiz insanlar kendilerine süre verilen bir konuda acelecilik gösterdiler. Şunu onlara geçerli saysak, dedi ve onu kendilerine uyguladı."461 Bu rivayet bir sözle yapılan üç boşamanın bir sayıldığını, Hz. Ebu Bekir devrinde ve Ömer'in halifeliğinin ilk iki yılında uygulamanın da bu şekilde olduğunu göstermektedir. Bu durum, konu hakkında nesih cereyan etmediğini ve Hz. Ömer'in uygulamasının bir maslahat ve bir şer'î siyâsetten ibaret olduğunu da göstermektedir.

  Abdullah İbn Abbas'ın kişisel fetvalarında, kanunlaşan bu kamu kararma uyduğu görülür. Nitekim eşini yüz talakla boşayan kimseye, Abdullah İbn Abbas şu cevabı vermiştir: "Eşin senden üç talakla boş düşmüş, 97 talakla da Allah'ın ayetlerini alaya almışsın."462

  Daha sonra dört mezhep imamının da esas aldığı bu uygulamaya göre, eşini bir sözle veya ayrı cümleler halinde bilinçli olarak boşayan kimsenin, bu tasarrufu geçerli sayılmıştır.
  Ancak günümüzde, insanlar boşama hükümlerini bilmeksizin, çoğu kere nasıl bir sonuç doğacağını da düşünmeden gelişi güzel "üçten dokuza şart olsun", "yemin olsun", "boş ol, boş ol, boş ol" gibi sözleri eşine karşı kullanmaktadır. Diğer yandan resmî nikâhla evli bulunduğu bu eşinin, mahkemede boşanmadıkça kendisinden ayrılmayacağını da bilmektedir. Çünkü eşler resmi nikâh yapılırken bunun sona erme şeklini ve kadının da bu evliliği sona erdirmede yetkisinin bulunduğunu bilmektedirler. Resmi nikâh, bir boşamayı askıya alma ve onu resmi bir kurumun önünde, belli boşanma sebepleri ortaya çıkınca sona erdirme ve kadına da bu konuda boşanma yetkisi verme haklarını içine alan bir sözleşme niteliğindedir.
  Üç boşamaya akit teorisi açısından bakıldığında, bir sözle meydana gelen, evlilik gibi genel olarak ömürde bir kere olabilen, önemli bir akdin, birden çok akit varmış gibi iki veya üç sözle sona erdirilmesi ayrı bir çelişki oluşturmaktadır.

  Diğer yandan az sayıda kimi sahâbilere, Zâhirîler'e, Ibn Teymiye (ö. 728/1327) ve İbnü'l-Kayyim el-Cevziyye'ye (ö. 751/1350) ve Zeydiye ekolüne göre, bir sözle üç boşama bir boşama sayılır. Dayandıkları delil, yukarıda verdiğimiz ayetlerle, Abdullah İbn Abbas'ın naklettiği Hz. Ömer'in uygulamasını bildiren rivayettir. 463

  Günümüzde çok sık karşılaşılan ve Hz. Ömer döneminde bulunmayan bu yeni şartlar dikkate alınarak, İslâm toplumunun yukarıda verdiğimiz ayetler ve bunların uygulamasını belirleyen hadis yönünde bilgilendirilerek, tek boşama sürecine yönlendirilmesi uygun olur. Diğer yandan aynı mecliste birden çok cümlelerle boşama durumunda, boşayan kişinin niyeti de dikkate akna-rak, ikinci ve üçüncü boşama cümlelerinin birincinin tekrarı veya teyidi sayılması mümkündür. Böyle bir durumda ilk cümle asıl kabul edilerek tek boşama meydana gelir.

  460 Buhârî, talâk, 1; Müslim, talâk, 1. Buhârî, bu hadisten önce Talâk, 65/1. ayeti vermiştir.
  461 Müslim, talâk, 15.
  462 Mâlik, Muratta'. 1; İbnü'l-Hümâm, age, III, 25.
  463 Müslim, talâk, 2, II, 1099; Ebû Dâvûd maa Avni'j-Ma'bûd, II, 226, 227.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  islama göre iki denilmektedir eğer kadın boşandığı kocasından mecburi olmayan bir sebepten dolayı ise günaha girmiş olur aynısı erkekler içinde geçerlidir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyet dininde imam nikahı ile evlenen karı ve kocanın evliliklerinin bitmesi kocanın üç defa boşol demesiyle sağlanır. dinen üç defa boşol demeye telakayı selase denir. telakayı selaseyle boşanan çiftleri tekrara evlenebilmesi için kadını bir erkekle daha evlenmesi gerekir. yani hülleyle. ondan sonra tekrar evlenebilirler.
+ Yorum Gönder