+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Kadın ve Aile Forumunda Kuranda Kadın Nasıl Anlatılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Kuranda Kadın Nasıl Anlatılır?
  Kuranda Kadın Nasıl Anlatılmaktadır?
  Kuranı kerime göre kadın erkekler için önemli bir varlıktır aynı şekilde kadın içi erkek de önemli anne olarak kadın ise kuranı kerimde çok güzel şeyler anlatmaktadır.


  Kur'ân, kadm-erkek bütün insanlara gönderilen ilahî bir kitaptır Arap dilinin özelliklerinden dolayı erkeklere yapılan hitaplar, aynı zamanda kadınlara da yapılmıştır. Çünkü kain ve erkeklere yapılacak ortak hitaplarda müzekker (erkek) sigası kullanılır.

  Kur'ân'a göre kadın yaratılışta erkek gibidir. Her ikisi de aynı şeylerden yaratılmıştır.
  Bu konuda bir ayırım olmamasına rağ-men, konuyla ilgili ayetler değişik şekillerde tefsir edilmiştir

  Kur'ân, Hz. Adem ve Havva'nın cennetten çıkarılmalarını ge-rektiren suçu beraberce işlediklerini bildirir. Hatta bu suç, tek başına Hz.Adem'e de nisbet edilir

  Kadın da erkek gibi inanılması gereken esaslara inanmak mecburiyetindedir. Bu konuda kadınla erkek arasında hiçbir ayı-rım bulunmamaktadır

  İbadetlerden namaz, erkeğe olduğu gibi kadına da farzdır. Ancak kadın her ay belli günlerde ve doğum sonrası devrede temizleninceye kadar bu ibadetten muaf tutulmuştur. Aynı hal-lerde kadın, oruç tutmaz ve sonra tutamadığı günleri kaza eder. Haccederken ise bu durumda bazı işleri yapmaz

  Kadın, ekonomik konularda erkek gibidir. Kazandığı para kendine aittir. Parasını ve malını tam bir yetki ile kullanabilir. Zengin erkeğin mesul olduğu mali ibadetlerden zengin kadın da mesuldür

  Kur'ân'm kadına verdiği en önemli hakların başında, ona tam bir kişilik kazandırması dır. Kadın bir insan olarak mükellef sayıl-mış, yapacağı iyi ve kötü işlerin sorumluluğunun kendisine ait ol-duğu bildirilmiştir.

  Kur'ân, Arap toplumunda pek de iyi bir yerde olmayan kadım olması gereken yere getirmek için pek çok emirler ve yasaklar ge-tirmiştir. Daha dünyaya gözlerini açar açmaz kız çocuklarım hor-layan erkekler kınanmıştır. Onları diri diri toprağa gömme cina-yeti yasaklanmıştır.[Esasen Kur'ân, toplumda ezilen ve horla-nan her insanın yanında olmuş ve onların haklarını savunmuş-tur, islâm geldiği sıralarda en önemli meselelerden biri de esir-hür ayırımıdır. Kur'ân, esir statüsündeki köle ve cariyelere iyi davramlmasım ve onların hürriyete kavuşturulmasını teşvik eder.

  Cahiliye toplumunda kadına karşı işlenen suça, çoğu kez misilleme yapılmazdı. Kur'ân bu eşitsizliği kaldırdı. Kadına karşı işlenen suçlar, ister şahsına, ister malına, isterse şerefine karşı ol-sun erkeğe karşı işlenen suçlar gibi kabul edilmiş,hatta kadın bazı hallerde erkeğe göre daha çok kayırılmıştır.

  Kur'ân, yaşının hiçbir döneminde kadına zulmedilmesine müsaade etmez. Kadının ekonomik hakları konusunda, ve bilhas-sa yetim kızların malları hususunda müslümanlarm çok titiz davranmalarını emreden Kur'ân, onların mallarına tecavüzü ya-saklar.

  Kadının mirasta erkeğe göre daha az pay alması, erkek ve kadının vecibelerinin ayrı ayrı olmasındandır. Erkek, evleneceği kıza veya kadına, razı olacağı miktarda mihir vermek mecburiye-tindedir.Yine erkek, eşinin ve çocuklarının geçimlerini ve mas-raflarım karşılamak durumundadır.

  Kadınlarla ilgili ayetlerin önemli bir bölümü de evlilik ve sonrasıyla ilgili konulardadır. Bu konularda de kadına Önemli hak-lar verildiği anlaşılmaktadır. Aile hayatıyla ilgili, başta en-Nisâ ve et-Talak suresi olmak üzere Kur'ân'ın değişik yerlerinde geniş açıklamalar bulunmaktadır. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  kuranı kerim anneyi en masum ve en şefkatli varlık olarak tanıtmıştır kuranı kerime göre anne varlıklar içerisinde en şefkatli canlıdır onu için anne hep iyi yönde anlatılmıştır.
+ Yorum Gönder


kuranda kadın,  kuran kadinlari nasil anlatiyor