+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Fıkh ı Ekber Kimin Eseridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fıkh ı Ekber Kimin Eseridir
  fıkh ı ekber kimin eseridir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Fıkh ı Ekber Kimin Eseridir

  1.El-Fıkhu’l-Ekber:

  Eserin konusu İslam akaidinin temel esaslarını veciz ve beliğ bir şekilde bir araya getirip, müslümanların neye nasıl inanacağını belirlemektir. Bu eserİmam Ebu Hanife tarafından bizzat kaleme alınmayıp, sonradan öğrencileri tarafından onun görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır
  . Eserin dünyanın çeşitli kütüphanelerinde yazmaları bulunmaktadır. Fıkhı ekber’in en eski iki nüshası, Medine’de Şeyhu’l-İslam Arif Hikmet Kütüphanesi no: 226 da kayıtlıdır. Bu eserin bilinen en meşhur şerhleri şunlardır:

  a-Fahrul-İslam Pezdevî (v.482) Bu şerh Londra’da 1862 de Lord Stanley tarafından neşredilmiştir.

  b-Ekmelüddin Bâbertî (v.786)

  c-İlyas-es-Sinobî (v.891)

  d-Ebu’l-Müntehâ (v.1000) Şerhi, müellif tarafından h.939 civarında tamamlanmıştır. Kazan, Delhi ve İstanbul da basılmıştır.

  e-Aliyyü’l-Kârî (v.1014/1605) şerhin adı, el-Menhecü’l-Ezher dir.

  f-
  Alâüddîn Ali el-Buhârî, Uluğ Bey’e ithaf olunan bu eser, 850-853/1447-1449 yılları arasında kaleme alınmıştır.

  g-Hatîbzâde el-Manîsâvî’nin şerhi.

  h-Muhammed b. Bahâüddin el-Bayrâmî’nin el-Kavlü’l-Fasl adıyla yaptığı şerh.

  I-İsmail b. İshak el-Hatîrî er-Rûmî (v.950/1543)’nin, el-Hikemü’n-nebeviyye adlı şerhi.

  i-Ali b. Murad el-Ömerî el-Mevsılî (v.1147/1743)

  j-Ebu’l-Feth Osman eş-Şâfiî (v.1147)

  k-Muînüddîn Ebu’l-Hasan Abdullah b. Muhammed el-Karsâvî.

  l-Abdülkadir es-Selhetî Düreru’l-Enhur adıyla şerh etmiştir.

  m-Hasan b. Ahmed es-Sıyâğî (v.1221/1806) er-Ravzu’n-Nâdır adlı şerhi.

  n-İbrahim b. Hasan el-İşkodravî (v.1260/1854)

  o-İbrahim b. Husâm el-Germiyânî (v.1016/1607)

+ Yorum Gönder


fıkhı ekber kimin eseri