+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Öğretim İlke ve Yöntemleri Konulu ile ilgili Kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Öğretim İlke ve Yöntemleri Konulu ile ilgili Kompozisyon


  Öğretim İlke ve Yöntemleri Konulu ile ilgili Kompozisyon çalışması


  Ö?retimde strateji, metod, teknik kavramlary
  Ö?retim stratejisi, bir ö?retmenin, dersin veya bir konunun ö?retilmesinde hedefe ula?mak için seçece?i ö?retim metodu, çe?itli teknikler ve hattâ de?erlendirme biçiminin uyum içinde olmalarydyr. Bazy e?itim amaçlaryna ula?mada, di?erlerinden daha uygun ve verimli yollar, stratejiler vardyr.

  Ö?retmenler genellikle kendilerinin merkezde oldu?u, dersin aky?yny ve ö?rencileri yönlendirdi?i, de?erlendirmeyi kendilerinin yapty?y ö?retim stratejileri tespit ederler.

  Bilgi vermeye dayanan derslerde genellikle ö?retmen sunu?unun a?yrlykly oldu?u bir strateji izlenir. Burada dersin aky?yny güzelle?tirecek, synyfyn dikkatini canly tutacak soru-cevap ve örnek verme teknikleri ile düz anlatymyn sykycyly?y giderilir.

  E?er hazyr sistemli bilgiler verme yerine, ö?rencilerin ara?tyryp bulmalary veya ham bilgileri i?leyerek daha sistemli bilgiler olu?turmalary isteniyorsa, o zaman ö?renci merkezli ö?retim stratejileri izlemek gerekir.

  Ö?retim metod ve teknikleri, ö?retim stratejilerinin yapy ta?larydyr. Bazy e?itimciler, ö?retim metodunun bir "ö?retim tekni?i" oldu?unu savunurlarken, bazylary da tekni?i, daha geni? olan metodun içindeki bazy küçük i?leri yapma yolu olarak anlarlar. Yani, bir metodun içinde çe?itli teknikler kullanylabilir. Bütün derslerde tek bir metod veya teknik kullanan ö?retmen çok ba?aryly olamaz. Gerçi ö?retmenin genel bir plâny, bir stratejisi olacaktyr; ama e?er i?ler plânlandy?y gibi gitmiyorsa, hemen plâny gözden geçirip gerekli hedef düzeltme, metod veya teknik de?i?tirme i?lerini yapabilmelidir.

  Ö?retmenin, kendisini merkezden çykaryp yönlendirici konumuna çekerek olu?turdu?u ö?retim stratejisine, "ke?fetme (bulu?) yoluyla ö?retim yakla?ymy" denmektedir. Burada ö?retmenin görevi, sorulan soru ve verilen örneklerle ö?rencileri ö?renmeye hazyr hale getirerek ö?rencilerin konuyu analiz ve sentez yoluyla geli?tirmelerini ve peki?tiricilerle ö?rencilerin konu hedeflerine ula?malaryny sa?lamaktyr.

  Bir ba?ka ö?retim stratejisi, ara?tyrma ve inceleme yoluyla problem çözmedir. Bu, ö?rencileri bilimsel ara?tyrma yöntemlerine aly?tyrma yakla?ymydyr. Ö?renci, çevredeki problemleri algylar, tanymlar, verileri toplar, geçici çözüm yollary geli?tirir ve bunlaryn mümkün olup olmady?yny test eder. Bu ?ekilde yeti?en ö?renciler, gelecekte kar?yla?acaklary problemleri de bilimsel zihniyet ve metodlarla çözmeyi ö?renmi? olurlar. Yalnyz, bu stratejiyi uygulayan ö?retmenler hem metod hem de araç-gereç yönünden ö?rencilere yardym etmelidirler. Bu stratejide örnekolay, laboratuvar, problem çözme gibi metodlar kullanylabilir.

  Tam ö?renme stratejisi, B. Bloom tarafyndan geli?tirilmi?tir. Burada, hemen hemen tüm ö?rencilerin, okulda kazandyrylmaya çaly?ylan yeni davrany?lary ö?renebilecekleri temel alynmy?tyr. Bunu sa?lamak için, ö?renmedeki bireysel farklylyklar en aza indirilmelidir.

  Bu nedenle ö?retmen, yeni anlataca?y konu veya kazandyraca?y davrany?y ö?retmeye ba?lamadan önce, ön?art olan ö?renmeleri önceden gerçekle?tirmelidir. Ö?rencinin bili?sel ve duyu?sal giri? özelliklerini (bilgi ve davrany?laryny), yeni konuyu ö?renmeye temel olu?turabilmesi gerekir.

  Ykinci olarak, ö?retim esnasynda ö?renciye gerekli ipuçlary verilerek, ö?rencinin derse katylymy sa?lanarak, gerekli peki?tirmeler yapylyp sa?lykly geri bildirimlerle eksikler tamamlanyp düzeltmeler yapylarak mükemmel bir ö?retim hizmeti verilir.

  Bu stratejide, ö?rencinin akademik benli?inin ve okula kar?y olumlu tutumunun olu?abilmesi için, hemen bütün ö?retim metod ve teknikleri kullanylyr.

  Bir ö?retim metodunun seçimini etkileyen faktörler

  Ça?ymyzda ö?retim ilke ve metodlaryny -ö?retmen, ö?renci ve ders faktörleri dy?ynda- belirleyen bir çok geli?me vardyr. Ders programlaryny belirleyenler, her dersin algoritmasyny, müfredatyny belirleyenler, ders kitaplaryny hazyrlayanlar, okullary yapan ve donatanlar, ders araç-gereci hazyrlayanlar, hattâ günlük ders saat ve yerlerini düzenleyenler bile ö?retim metodlary üzerinde etkili olmaktadyr.

  Her ö?retim metodu her derse, her konuya, her ö?renci grubuna, her ö?retim düzeyine uygun olmayabilir. De?i?ik durumlarda de?i?ik metodlaryn kullanylmasy gerekir.

  Bir ö?retim metodunun seçimini etkileyen faktörler ?unlardyr:

  1) Dersin muhtevasy: Dersin içindeki konularyn tabiaty, ço?u kez ö?retim metodunun en kuvvetli belirleyicisidir. Fizik-Kimya derslerindeki bazy konular do?rudan laboratuvar çaly?masy gerektirebilir. Edebiyat dersinde bazy edebi eserlerin okunup ev ödevi ?eklinde hazyrlanmasy, veya bazen eski metinlerin okunup açyklanmasy (hermeneutik) gereklidir. Konu, hangi metodla en iyi ?ekilde ö?retilebilecekse, o metod kullanylmalydyr.

  2) Ö?rencilerin özellikleri: Ö?rencilerin ya?, cinsiyet, yetenek ve ilgileri, motivasyonlary, ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, ö?rencilerin içinde yeti?tikleri çevre v.s. metod seçiminde etkili olabilir. Yyi yeti?mi? bir ö?retmen, synyftaki ö?rencilerin özelliklerine göre, gerekti?inde de?i?ik metodlary uygulayabilmelidir. De?i?ik ya?larda de?i?ik metodlar kullanylabilir. E?itim, okul-aile i?birli?inde sürdürülen bir çaly?ma oldu?u için, ailenin ekonomik ve kültürel seviyesi de farkly metodlary gerektirebilir. Ö?rencilerin özellikleri dikkate alynmadan yapylan ders, havaya anlatylan bir ders, karanly?a atylan bir ta? gibidir.

  3) Ö?retmenin özellikleri: Ders metodunu ö?retmen seçti?i için, bu seçimde onun özelliklerinin de etkili olaca?y son derece açyktyr. De?i?ik ö?retmen tipleri vardyr: teorik tip, dindar tip, ekonomik tip, politik tip, estetik tip v.s. Her tipin de?i?ik yakla?ym ve davrany?lary, de?i?ik metodlary olabilir. Ayryca ö?retmenin ya?y, cinsiyeti, mezun oldu?u okul, kydemi, o günkü motivasyonu ve psikolojik durumu da ö?retim metodu seçimini etkilemektedir. Meselâ, fen derslerinde laboratuvar kullanma ile ö?retmenin yeti?me biçimi, yani mezun oldu?u okul arasynda bir ili?ki vardyr. Derslerinde soru sorulmasyna hiç izin vermeyen, hiç tarty?ma ortamy açmayan ö?retmenlerde de, bu durum çe?itli etmenlerden kaynaklanabilir.

  -----------------------------------------------------
  -------------------------------------------
  Yönetici tarafından konu editlendi,
  içerik değişti,
  forumacil de kişilere özel yazı ve resim paylaşılmamaktadır,
  anlayışınız için teşekkurler

 2. Asel
  Bayan Üye

  Öğretim İlke ve Yöntemleri Konulu Kompozisyon Örneği  Öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitli teknikler ve hattâ değerlendirme biçiminin uyum içinde olmalarıdır Bazı eğitim amaçlaryna ulaşmada, diğerlerinden daha uygun ve verimli yollar, stratejiler vardır

  Öğretmenler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit ederler

  Eğer hazır sistemli bilgiler verme yerine, öğrencilerin araştırıp bulmaları veya ham bilgileri izleyerek daha sistemli bilgiler oluşturmaları isteniyorsa, o zaman öğrenci merkezli öğretim stratejileri izlemek gerekir

  Öğretim metod ve teknikleri, öğretim stratejilerinin yapy taşlarıdır Bazı eğitimciler, öğretim metodunun bir “öğretim tekniği” olduğunu savunurlarken, bazıları da tekniği, daha geniş olan metodun içindeki bazı küçük işleri yapma yolu olarak anlarlar Yani, bir metodun içinde çeşitli teknikler kullanılabilir Bütün derslerde tek bir metod veya teknik kullanan öğretmen çok başarılı olamaz Gerçi öğretmenin genel bir plânı, bir stratejisi olacaktır; ama eğer işler plânlandığı gibi gitmiyorsa, hemen plânı gözden geçirip gerekli hedef düzeltme, metod veya teknik değiştirme işlerini yapabilmelidir

+ Yorum Gönder