+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda kiracıya kirasını ödemediği için ihtarda bulunmak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kiracıya kirasını ödemediği için ihtarda bulunmak
  kiracıya kirasını ödemediği için ihtarda bulunmak istiyorum.
  örnek bir ihtarname rica ediyorum 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Kiracıya kirasını ödemediği için ihtarda bulunmak hakkında bilgi

  İ H T A R N A M E:

  İHTAR EDEN_____: …….San. ve Dış Tic. A.Ş.;
  VEKİLİ __________: Av.
  KARŞI TARAF____: ………..
  İHTARIN KONUSU: Borçlar Kanunu 187 . maddesi gereğince teslim talebimizin halen geçerli
  olduğunun tarafınıza bildirilmesi hakkındadır.
  AÇIKLAMALAR___: 1)Müvekkilimizle ………tarihli sözleşme ile ……alım-satımı hususunda anlaşmış bulunmaktasınız. İşbu sözleşme gereğince müvekkilimizin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen üzerinize düşen teslim borcunu haklı bir neden olmaksızın yerine getirmediğiniz ………………………Mahkemesinin ……../……D.İş sayılı dosyası ile tespit olunmuştur.
  2)Mezkûr sözleşmede teslim tarihi en geç …….. günü olarak kararlaştırılmış olmakla bu kere Borçlar Kanunu 187. Madde vs. mevzuat ahkâmı gereğince temerrüte düşmüş olmanız karşısında malın teslimi talebimizden vazgeçmediğimizi tarafınıza ihtar etmek zaruretimiz hasıl olmuştur. Bu itibarla satış konusu malın derhal tarafımıza teslimini talep ediyoruz,malın teslim edilmesi talebimizden de vazgeçmiyoruz,şu kadar ki;malın tesliminde temerrüde düşmeniz sebebiyle ödemek zorunda kalacağımız cezai şartlar,yoksun kalınan kâr,müsbet ve menfi bilumum ticari zararlarımız bakımından ayrıca sorumluluk ve tazminat davaları açma hakkımızı saklı tutuyoruz.
  3)Yukarıdaki maddelerde belirtilen keyfiyet saygı ile ihtar olunur.08.09.2000
  İHTAR EDEN VEKİLİ
  Av. ………..


  SAYIN NOTER;
  Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz……/…../2002
  İHTAR EDEN VEKİLİ
  Av. ……

+ Yorum Gönder