+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda Petrol ve kömürün oluşumu forumda vardı link lütfen Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Petrol ve kömürün oluşumu forumda vardı link lütfen
  petrol ve kömürün oluşumu petrol ve kömürün oluşumu forumda vardı link lütfen 2. Mineli
  Devamlı Üye

  petrol ve kömür

  Dünyanın uzun tarihi boyunca kömür değişik dönemlerde oluşmuştur Kömürün oluşmasında en büyük dönem Amerika'da bulunan bir bölgenin adıyla "Pensilvanya Dönemi" diye isimlendirilir Bu dönem bundan 250 milyon yıl önce başlamış ve -35 milyon yılda sona ermiştiÖteki kömürlerin çoğunun oluşma dönemleri 1 milyon ile 100 milyon arasında değişen zamanlar öncesine rastlar Bu dönemlerde neler olmuş ve kömür nasıl oluşmuştur hiç düşündünüz mü?

  Kömür toprağın derinliklerinde ve genişliği kilometrelere ulaşan düz tabakalar halinde bulunurBazenöteki kaya tabakaları arasında 3 5 metreyi aşan bir kalınlıkla gömülüdürBasitkısa ve özlü bir tanımlamaylakömürmilyonlarca yıl önceki dönemlerdesıcak ve rutubetli iklimlerdeki bataklık ormanlarda büyüyen eski ağaç ve bitkilerin kalıntısıdır

  Bu bataklık ormanlarda süratle büyüyen çalılıklar ve eğreltiotu türünden dev yapılı bitkiler vardıZamanla bunlar ölmüş ve bataklığın durgun sularına gömülmüştür

  Bataklığın durgun suları onları çürüyüp bozulmaktan korumuşhavayla temaslarını önleyerek yok olmaktan kurtarmıştır Bakteriler ağaçların bazı kısımlarını değiştirmiş bu kısımlardan bazı gazlar intişar etmiş (yayılmış) ve geride çoğu karbon olankara bir karışını kalmıştır

  Çok uzun yıllar önceki hızlı büyük kara parçalarını örten bitkisel gelişim bitkilerin kalınlığı metreleri bulan tabakalar halinde çürüyüp bozulmalarıyla sonuçlanmış yer kabuğunun giderek incelmesi bu tabakaların çamur ve kumla kaplanmasına sebep olmuştur Çürümüşbozulmuş bitki tabakalarının üzerini kaplayan çamur ve kumun basıncı dabunların yapısındaki sıvının büyük bir kısmını emmiş geride zamanla sertleşip kömüre dönüşen yoğun çok kıvamlı kitleler bırakmıştır Aslında bu oluşum defalarca tekrarlanmışçökmüşposamsı tabakanın su yüzeyine yaklaşacak kadar birikimiyle yeni bataklıklar meydana gelmiştir

  Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi ağaçların kömüre dönüşümü binlerce yıla sığan bir işlem sonucudur Bazı bölgelerde elde edilen kömür kitlelerinde eğreltiotu türünden çok uzak geçmişe ait bitki kalıntılarınınfosilleşmiş ağaç kök ve kütüklerinin açık seçik görülebilmesikömürün oluşumunun ve aslının açıklanması bakımından fikir vermek için yeterlidir

  petrolün Oluşumu

  Yer yağı ,Neft ya da petrol, hidrokarbonlar oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yeraltından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latince’de taş anlamına gelen "petra" ile yağ anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur (Petra oleum= Petrol).

  Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıtı (Benzin, Gazyağı, Dizel - Motorin, Motor yağı, Fuel oil) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir.

  Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevî bileşimi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu memleketlere göre değişen bileşimler gösterir. Örneğin; Amerika'da özellikle Pensilvanya bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon sınıfından olan bileşikleri, Rusya petrolleri, kötü kokulu naften sınıfından bileşikleri; Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışımını içerir.

  Çeşitli tipteki petrollerin kendine has ağırlıkları 0,80-0,96; alevlenme noktaları 15-120 °C ve ortalama ısıtma kuvvetleri 10,500 cal/kg'dır. Ortalama elementel bileşimleri ise; karbon %84, hidrojen %12, oksijen %1 olup çok az miktarda da kükürt bulunur. Teksas ve Kaliforniya petrollerinde kükürt diğerlerine oranla fazladır.

  Değişik kimyasal içeriğe sahip hidrokarbonların biraraya gelerek oluşturduğu değişik kimyevi bileşimde olan çok sayıda petrol tipi bulunmaktadır (Örneğin: parafin bazlı petrol, asfalt bazlı petrol gibi).

  Yüz milyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği hayvan ve bitki kalıntıları anaeorabik bir ortamda, gerekli şartlar altında (ısı basınç ve mikroorganizmaların etkisiyle), ham petrole benzer kerojeni meydana getirmiştir. Kerojen sonradan, yukarı tabakalara doğru göç etmesi esnasında gittikçe değişmiş ve ham petrolü meydana getirmiştir. Bu yüzden de hiçbir sahanın ham petrolü, tam olarak öteki bir sahanın ham petrolüne uymaz; muhakkak az çok farklar bulunur. Hatta bu durum, aynı bir petrol sahasında bile, çoğu zaman görülür.

  Kimyasal oluşumu

  Oktan,petrolde bulunan bir hidrokarbondur. Çizgiler kovalent bağ, siyah küreler karbon ve beyaz küreler hidrojendirler.Petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnızca yağlı maddeler kalır. Çamur ve büyük kaya katmanları altında kalan yağlı maddeler de petrol ve gaza dönüşür.

  Petrolün kimyasal yapısı farklı uzunluklardaki hidrokarbon zincirlerinden oluşur. Bu zincirler, petrolün arıtım sürecinde, damıtma sayesinde ayrıştırılıp benzin, jet yakıtı, kerosen gibi ürünler elde edilir.

  Bu alkanların genel gösterimi CnH2n+2 biçimindedir. Örneğin benzinde yaygın olarak bulunan 2,2,4-Trimetilpentanın ifadesi: C8H18 biçiminde olup oksijen ile ısıveren tepkimesi şöyledir:

  C8H18 (s) + 12.5 O2 (g) → 8 CO2 (g) + 9H2O(g) + ısı

  Petrolün veya benzinin kısmı yanması karbon monoksit ve/veya nitrik asit gibi zehirli gazların yayımına yol açar.

  C8H18(s) + 12.5O2(g) + N2(g) → 6CO2(g) + 2CO(g) + 2NO(g) + 9H2O(g) + ısı

  Petrol, yüksek ısı ve/veya basınç ortamında, ısıalan tepkimeler sonucunda oluşur. Örneğin kerojen farklı uzunluklardaki hidrokarbonlara bölünebilir:

  CH1.45 (k) + ısı → .663CH1.6 (s) + .076CH2 (s) + .04CH2.6 (g) + .006CH4 (g) + .012CH2.6 (k) + .018CH4.0 (k) + .185CH.25 (k)

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Kömür Nasıl Oluşur

  Kömür havanın serbest oksijeni ile doğrudan doğruya yanabilen %55 ila %90–95
  oranında karbon ihtiva eden organik kökenli kayaçtır.
  Enerji kaynaklarının belli başlılarından olan kömür, faydalı özelliği yanında çevre
  sorunları bakımından da insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri hayli fazla bir maddedir.
  Ancak insan yaşamına olan katkısı dolayısıyla ve alınabilecek bazı tedbirlerle zararlarının
  azaltılması mümkün olduğundan kömür önemini koruyabilmektedir.
  Türkiye’de bulunmuş taşkömürü rezervi sınırlı bir havza içerisinde olup, üretim
  imkânları kısıtlıdır. Buna karşılık linyit kaynakları, ülkenin her tarafına yayılmış durumdadır.
  Genellikle düşük kalorili, karbon değeri düşük olan bu linyitler çeşitli sektörlerde
  kullanılmaktadır.
  Türkiye’de taşkömürü varlığı sadece Zonguldak havzasında bulunmakta olup yaklaşık
  7.000 km²lik bir alana yayılmış şekildedir. Toplam taşkömürü rezervi 2004 yılı başı
  itibarıyla 550 milyon ton görünür, 425 milyon ton muhtemel ve 368 milyon ton mümkün
  olmak üzere toplam 1,343 milyar tondur. Isıl değerleri 5529–6725 kcal/kg arasında
  değişmektedir. Yıllık tüvanan üretim 3 milyon ton civarındadır ve üretimin tamamı yeraltı
  madenciliği ile yapılmaktadır. Havzadaki kömür damarları yüksek gaz içeriklidir ve ayrıca
  kömür damarları bünyesi ile yan kayaçlarda önemli miktarda metan gazı mevcuttur.
  Ülkemizde yaklaşık 9,3 milyar ton linyit rezervi olup, ülkemiz toplam dünya
  rezervinin yaklaşık %1,6’sını içermekte ve linyit açısından önemli bir yere sahiptir. Bununla
  birlikte linyitlerimizin %79’unun, 2.500 kcal/kg ısıl değerin altında olması daha çok termik
  santrallerde kullanımını ön plana çıkartmıştır. Üretimin % 85’i termik santrallerde
  tüketilmektedir. Linyite dayalı termik santrallerimizin kurulu gücü 6.549 Mw. (megawatt)
  olup bu güç toplam kurulu gücümüzün %22’sine karşılık gelmektedir

 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Petrol nasıl oluşur

  Petrol;
  çok koyu renkli, kendine özgü hafif bir hafif bir kokusu olan, yoğunluğu 0,8 ile 0,95 arasında değişen ve hidrokarbonlardan oluşan, yanıcı ve kaygan doğal madeni yağdır.

  Yeraltı yataklarından çıkarılan petrolün gaz (rafineri gazı, propan, bütan), yakıt (benzin, süper benzin, reaktör yakıtı, gasoil), eritici, düzel yağı, fuel oil, mazot, yağlama yağları, parafinler, bi-tümler ve petrol koku gibi işlenmiş ürünler verebilmesi için rafine edilmesi gerekir. Petrolün hammaddesinin, denizlerde, denizkulaklarında, göllerde ve ırmak ağızlarının kıyıya yakın bölümlerinde çoğalan hayvansal ya da bitkisel canlı organizma (amipler, yosunlar, çok küçük hayvancıklar vb) artıklarından oluştuğu sanılır. Petrolün ancak tortul arazilerde bulunması bu kanıyı güçlendirir. Bu organik madde dibe çökeldikçe yavaş yavaş tortu tabakalarıyla kaplanır ve gittikçe daha derine gömülerek zamanla hidrokarbon durumuna dönüşür. En yeni kuramlar bu dönüşümün, önceleri havayla yaşayan bakterilerin etkisiyle oluştuğunu ileri sürerler. Dönüşüm sırasında, kükürt, oksijen ve azot, hidrokarbonlar ve organik artıklara karışarak uçucu bileşikler biçiminde ortaya çıkar. Bu ürünler tortul tabakayla karşılaşıp, tabakanın ağırlığı sonucu katılaşarak ana kaya denilen bir oluşuma neden olur. Bunu izleyen jeolojik dönemde ise petrol, göç diye adlandırılan bir olayın sonucunda kumtaşları, kireçtaşları gibi daha gözenekli ve daha geçirgen kayalar ve kumlar tarafından emilerek yer değiştirir ve depo kayalar olarak bilinen günümüzdeki petrol yataklarını oluşturur.

  Petrol ilk çıkarıldığı zaman topraklı maddelerle karışık bir durumdadır. İçinde oksijenli, sülfürlü ya da azotlu başka elementlerin de bulunduğu az çok doymuş hidrokarbon karışımıdır. Belirli bir kimyasal bileşik değil de, karışım olduğundan, bulunduğu kökene göre değişim gösteren özellikler taşır, genellikle iki çeşide ayrılır: 1- İçlerinden etilenik ve benzenik karbür izleri bulunan, hemen hemen yalnızca halkasız doymuş hidrokarbonlardan oluşan ve daha çok Teksas, Kanada ve Pennsiylvania’dan çıkarılan Amerikan tipi petroller, 2- Kapalı zincirli doymuş karbürler, benzenik karbürler ve birkaç etilenik karbür içeren Rusya tipi petroller. Tüm öteki petroller, bu iki çeşidin değişik oranlarda karışımlarıdır. Ham petroller, arıtma işlemlerinde uzman olan kişiler tarafından, parafinik, naftenik ve karışık olmak üzere sınıflandırılırlar. Petrolde bulunan çeşitli elementlerin oranı yaklaşık olarak şu değerlerdedir: Karbon: % 83-87, hidrojen: 11-14, oksijen: % 3′ten az, kükürt: % l’den az, azot: % 5′ten az. Temel enerji kaynaklarından biri olan petrole İsa’dan çok önce Hazar Denizi’ndeki Apreşon Yarımadası’nda rastlandı. Petrolün asıl önemi, 19. yüzyılın ortalarında ABD’de anlaşıldı. Yavaş yavaş kömürün yerini alan petrol, insanların en çok yararlandığı maddelerden biri durumuna geldi. ABD’de petrol üretimine 1860′tan sonra büyük önem verildi. Taşınması güç olduğundan 1865′te ilk petrol boruları yapıldı. 1870′ten sonra petrol üretimi hızla arttı. 1878′de birçok gemi tankere dönüştürüldü. 1880′de yeni petrol kaynakları bulundu. 1901′de başta Teksas olmak üretimine başlandı. 1860′ta İtalya’da, daha sonra Rusya, Kanada, Hindistan, Endonezya vb gibi Amerika, Avrupa ve Asya’nın çeşitli ülkelerinde petrol üretimine geçildi.

  Ortadoğu’da ilk petrol 1913′te İran’da, 1927′de Irak’ta, 1936′da da Suudi Arabistan’da, onu izleyen yıllarda da öteki Körfez ülkelerinde bulundu. İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda petrol arama çalışmalarına hız verildi; dünyanın birçok yerinde yeni rezervler bulundu. OPEC’e bağımlı kalmak istemeyen Batılı ülkeler Kuzey Denizi’nde denizaltı yatakları saptadılar ve üretime geçtiler. İkinci Dünya Savaşı’nda petrol gereksinimi çok arttı. Alev makinelerinde, napalm bombalarında, yapay kauçuk yapımında petrolden yararlanıldı. Savaştan sonra otomobillerin, uçakların daha da gelişip büyük bir hızla çoğalması petrol endüstrisinin gelişmesini sağladı


 5. Zeyneb
  Bayan Üye
  Petrol Nasıl Oluşur

  Gerek karalar üzerindeki;
  gerekse denizlerdeki canlı kalıntılarının milyonlarca yıllık süreç içerisinde, yer kabuğu tabakaları arasında sıkışıp; kalmasıyla oluşur. Canlı kalıntılarının üzerinde biriken toprak ve çamur katmanları zamanla taşlaşır ve bu katmanların altında kalan, çürümüş canlı kalıntıları, basıncın etkisiyle petrol ve gaz haline gelir.


+ Yorum Gönder


kömür-petroltopraktanasıloluşur