+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda Atatürk dönemi Türk dış politikası hakkında geniş bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk dönemi Türk dış politikası hakkında geniş bilgi
  Atatürk dönemi Türk dış politikası hakkında geniş bilgi 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Atatürk Dönemi Türk Diş Politikasının Temel İlkeleri
  Milli Mücadele döneminin dış politikadaki temel hedefi, yeni Türk Devletini
  milletlerarası alanda tanıtmak olmuştur ki; bu, bir anlamda Türkiye
  Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde de dış politikanın esaslarını oluşturmuştur.
  Türkiye’nin modern anlamda bir milli devlet olarak uluslararası alanda
  meşruiyet kazanması Lozan Konferansı ile gerçekleşmiştir.
  1923-30 yılları arasında Türk Dış Politikasını meşgul eden dış sorunlar, Lozan
  Konferansı’nda çeşitli sebeplerle kesin olarak sonuçlandırılamamış konular ile
  Konferansta çözüme kavuşturulmuş ancak uygulama aşamasında çıkan
  sorunların “ulusal çıkarlara uygun” biçimde çözümüne dönük çabalardır. Bunlar:
  İngiltere ile Musul Sorunu, Fransa ile Kapitülasyonlar ve diğer sorunlar,
  Yunanistan ile Ahali Mübadelesi olarak ifade edilebilir.
  Atatürk Döneminde izlenen dış politikanın temel ilkesi bağımsızlıktan hiç bir
  şekilde taviz vermemek olmuştur.
  Bunun yanı sıra yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, toplumsal ve
  kültürel alanlarda gerçekleştirdiği köklü değişiklikler ve Atatürk’ün uygulamaya
  koyduğu inkılâplar ile Türkiye öncelikle çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmayı
  ve bunu aşmayı ideal olarak benimsemiştir. Bu da dönemin diş politikasının
  oluşturulmasında önemli bir etken olmuştur.
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının temel sorunlarını incelemeden önce bu
  dönemde yürütülen dış siyasetin temel ilkelerine kısaca değinmek gerekir.
  Bu ilkeler aşağıdaki başlıklar altında ortaya konabilir.
  a) Gerçekçilik
  Atatürk’ün dış politikası gerçekçidir. Boş hayaller peşinde koşmaz.
  Maceracılıktan uzak durmayı hedefler. Bunun yanında milli çıkarları
  gerçekleştirmede kararlı olmayı amaçlar. Atatürk’ün;
  “Büyük hayali işler yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden dünyanın
  düşmanlığını, kötü niyetini, kinini bu milletin ve memleketin üzerine çektik Biz
  böyle yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak
  düşmanlarımızın sayısını ve üzerimize olan baskılarını arttırmaktan ise, tabii
  duruma meşru duruma dönelim. Haddimizi bilelim” ifadesi ile, “memleketimizin
  ellide biri değil, her tarafı tahrip edilse her tarafı ateşler içinde bırakılsa biz bu
  toprakların üzerinde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunma ile meşgul
  olacağız” ifadesi bu yaklaşımı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
  b) Bağımsızlık
  Osmanlı Döneminin iktisadi, siyasi, mali kısacası her yönden dışa bağımlı
  yönetimlerini görmüş olan yeni Türkiye’nin lideri Mustafa Kemal Paşa için kurulan
  devletin gerçek bağımsızlığı en önde gelen amaçtı. Bu bağımsızlık siyasi,
  iktisadi, mali, askeri ve kültürel açıdan bağımsızlıktı ve bunlardan ödün
  verilemezdi. Nitekim Atatürk düşüncesini, “Tam bağımsızlık denildiği zaman,
  elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam

  bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde
  bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek manasında bütün
  bağımsızlığından mahrumiyet demektir.” İfadelerinde açıkça ortaya koymaktadır.
  Bu ilkeden hareketle gerek Milli Mücadele süresince batılı devletlerle yapılan
  görüşmelerde gerekse Lozan Barış görüşmeleri sonrasında bağımsızlık ilkesine
  gölge düşürebilecek her konuda kararlı davranılmıştır.
  c) Barışçılık
  Atatürk dönemi dış politikasının bir başka özelliği barışı esas almasıdır. Bunun
  yine en güzel örneği Milli Mücadele yıllarında verilmiştir. Savaş ortamı içerisinde
  bile görüşmeler yoluyla barışın sağlanması için her türlü çaba sürdürülmüştür. Bir
  asker olarak savaşın ne demek olduğunu en iyi bilen kişi olarak Mustafa Kemal
  Paşa; “Ben harpçi olamam. Çünkü harbin acıklı hallerini herkesten iyi bilirim.”
  deyecektir. Yine bir başka konuşmasında Mustafa Kemal Paşa “Harp zaruri ve
  hayati olmalı Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz.
  Lâkin millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir.” diyecektir.
  Atatürk’ün barışçılığı yine Kendisinin söylediği “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”
  sözünde ifadesini bulacaktır ki, bu Türk dış politikasının temel yaklaşımı
  olacaktır. Ancak bu temel yaklaşıma uygun olarak bölgesinde barışı korumada
  üzerine düşeni gerçekleştiren genç cumhuriyet, teslimiyetçi ve pasifist bir politika
  da izlememiştir. Yani barış içinde yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmak,
  gerekirse barış için savaşa hazır olmak kararlılığıyla hareket edilmiştir.
  d) Güvenlik Politikası
  Diğer yandan genç cumhuriyetin kendini koruyabilmesi yani savunması için
  gerekli güvenlik önlemlerini almasının gerekliliğine inanan Atatürk, Türk milletinin
  kendi gücüne dayalı askeri ve ekonomik yapılanmasını yeni ve sağlam esaslara
  oturtmak için çalışmalarda bulunmuştur. Bu anlamda askeri harcamalar ve
  ordunun modernleştirilmesi, ülkenin ekonomik yapılanması ile eş zamanlı olarak
  yürütülmüştür. Ülkenin kendini savunacak güce ve iradeye sahip olması
  gerektiğini Atatürk bir konuşmasında, “Bugün vardığımız barışın ebedi barış
  olacağına inanmak safdillik olur. Bu o kadar önemli bir gerçektir ki, ondan bir an
  bile gaflet, milletin hayatını tehlikeye sokar. Şüphesiz hukukumuza, şeref ve
  haysiyetimize saygı gösterildikçe mukabil saygıda asla kusur etmeyeceğiz.
  Fakat, ne çare ki, zayıf olanların hukukuna saygının noksan olduğunu veya hiç
  saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik. Onun için her türlü
  ihtimallerin gerektireceği hazırlıkları yapmakta asla gecikmeyeceğiz”. Şeklinde
  vurgulanacaktır. Barışın korunması için Türkiye’nin salt kendi gücünün yetersiz
  kalabileceği alanlarda ülkenin güvenliğini sağlamak için uluslararası politikanın
  gereği olarak yürütülecek denge politikaları çerçevesinde bölgesel barışın
  korunması için ittifaklar yaparak ülkenin güvenliğini sağlamak ilke olarak
  benimsenmiştir. Nitekim Atatürk bu doğrultuda hareket etmiş ve ülkenin güvenliği
  için gerekli gördüğü ittifakları yapmaktan kaçınmamıştır.
  e) Batıcılık
  Batılı güçlere karşı savaşılmasına rağmen yeni kurulan cumhuriyet her fırsatta
  batı ile yakınlaşmayı sağlayacak bir yol izlemiştir. Bunda Atatürk’ün Türkiye’yi
  çağdaşlaştırma yolunda takip ettiği ve uygulamaya koyduğu politikaların da rolü
  olmuştur. Yani yeni Türkiye kendisine hedef olarak en gelişmiş ülkeler düzeyine
  çıkma ve onun ötesine gitmeyi belirleyince, dış politikada da bu doğrultuda batı
  ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek esas olarak benimsenmiştir. Bunun kaçınılmaz
  sonucu olarak batı ülkeleri ile iyi ilişkiler kurarak, çağdaş medeniyetin bir parçası
  olma yolunda hareket edilmiştir.
  f) Akılcılık
  Akılcılık ilkesi doğrultusunda yeni devlet uluslararası hukuka bağlı kalmıştır.
  Atatürk Türkiye’sinin dış politika anlayışı ideolojik doğmalara, önyargılı
  saplantılara değil, aklı ve bilimi esas alan bir çizgi üzerine oturtulmuştur. Bu
  bağlamda uluslararası ilişkilerde, tarihi dostluk ve tarihi düşmanlık yerine değişen
  şartlar ve karşılıklı yarar ilişkileri esas alınmıştır. Nitekim, Atatürk ; siyasal,
  toplumsal ve ekonomik düzenleri çok farklı olan ülkelerle dostluklar kurabilmiş ve
  barış içinde bir arada yaşayabilmenin örneklerini vermiştir.
  Yukarıda sayılan ilkelere şüphesiz uluslararası adil bir düzen kurma,
  sömürgeciliğe karşı oluş ve hukuka bağlılık gibi ilkeler de eklenebilir. Bunların
  dışında bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak anlamında Türkiye’nin
  güvenliğinden duyduğu endişe onun dış politikasına etki etmiştir.
  Türk dış politikasına yön veren etkenlerden bir diğeri ise Türkiye’nin coğrafi
  konumuna bağlı olarak yani Türkiye’nin Sovyetlerle komşu oluşu, boğazların
  Türkiye’nin kontrolünde oluşu ve Türkiye’nin ekonomik ve stratejik açıdan önemli
  bir Ortadoğu ülkesi oluşu gibi nedenlerle dış politika belirlenmesinde bu konuma
  bağlı politikalar üretilmiştir.
  Türkiye’nin dış politikasının belirleyicisi olan bir başka etmen ise yönetim
  felsefesidir denilebilir. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başlatılan ulusal
  kurtuluş savaşı batılı devletlere karşı verilmiş olmasına karşın batılı devlet
  anlayışına ve batılı modele karşı bir hareket olmamıştır. Tam tersine Türk
  bağımsızlık hareketi batının fikirleri ile batıya karşı mücadeleye girişen ilerici,
  liberal ve milliyetçi öğeleri içeren bir anlayışı benimsemiştir. İşte bu anlayış doğrultusunda
  ülkeleri çeşitli ama uygarlığı bir gören Mustafa Kemal Paşa, bu
  bağlamda 1930’lu yıllardan başlayarak batılı devletler ile iyi ilişkiler kurmuştur.
  Hatta iyi ilişkilerden öte Avrupa topluluğu içinde yer almak amaçlanmıştır
  denilebilir.
  Nihayet, Türk dış politikasını etkileyen bir diğer unsur olarak, Türkiye’nin
  incelediğimiz dönemde yaşadığı ekonomik zorlukları da eklemek gerekmektedir.
  Türk Dış Politikasını Meşgul Eden Konular ve Türkiye’nin Diğer Ülkelerle
  Olan İkili İlişkileri
  Musul Sorunu
  Musul, sahip olduğu zengin petrol kaynakları nedeniyle 319.yüzyıl sonlarından
  itibaren batılı devletlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle İngiltere, Birinci
  Dünya Savaşı sırasında itilaf devletlerinin diğer üyelerini Musul’un kendisine
  verilmesi konusunda ikna etmiştir. Osmanlı topraklarının paylaşılmasını esas
  alan ve Birinci Dünya Savaşı sırasında itilaf devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalar
  doğrultusunda İngiltere bölgeye ilgisini sürdürerek Musul ve çevresinde
  çeşitli bölücü çabalara girişmiştir. Sonuçta İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu
  açısından savaşa son veren 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesinin
  imzalandığı tarihte, Türk birliklerinin kontrolünde olan bölgeyi Mondros
  Mütarekesinin ruhuna aykırı biçimde 11 Kasım 1918’de işgal etmiştir. Bundan
  sonra ise bölgeyi elinde tutabilmek için her türlü çabayı göstermiştir. Nitekim, Osmanlı
  Devleti ile imzaladığı Sevr Antlaşmasında İngiltere konuyu lehine
  halletmiştir. Ama Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan
  Kurtuluş hareketi sonucunda, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kabul ettiği
  Misak-i Milli belgesinde Musul, vatanın bir parçası sayılmış ve Anadolu’da
  kurulan hükümet her platformda bu bölgeyi Türkiye’den koparan şartlar içeren
  Sevr Antlaşmasını tanımadığını açıklamıştır.
  Türk milli mücadelesinin başarıya ulaşmasından sonra toplanan Lozan barış
  görüşmelerinde İngiltere, Milletler Cemiyeti tarafından belirlenmiş “Irak
  Mandateri” sıfatıyla Musul’u Türklere bırakmamak konusundaki ısrarını sonuna
  kadar sürdürmüş ve antlaşmanın tehlikeye girmemesi için Musul Sorununun
  daha sonra taraflar arasında yapılacak ikili görüşmeler yoluyla halledilmesi
  Türkiye tarafından da uygun görülmüştü.
  Bu çerçevede Lozan antlaşmasının üçüncü maddesinde “Türkiye ile Irak arasındaki
  sınır sorununun dokuz ay içinde Türkiye ile İngiltere arasında barışçı
  yollardan çözüleceği” hükmü yer almıştı. Bu hüküm gereği Türk-İngiliz
  görüşmeleri 1924 yılı Mayıs ayında başladı. Bu konferansta Türkiye nüfus
  açısından, siyasi, tarihi, coğrafi, askeri ve stratejik nedenlere dayalı haklı
  gerekçelerini öne sürerken İngiltere, Musul’un kendi mandaterliği altındaki Irak’a
  bırakılması konusunda ısrarını sürdürmüş ve bunun yanında Türkiye’den Hakkari’ye
  kadar uzanan toprak talebinde bulundu.
  Bu durumda konferans 5 Haziran 1924 yılında bir sonuca varmadan dağıldı.
 3. Mineli
  Devamlı Üye
  Lozan Antlaşması’nın ilgili hükmü, bu görüşmelerin başarısızlığı durumunda
  sorunun milletler cemiyetine götürülmesini öngörüyordu Başlangıçta, üyesi
  olmadığı, üstelik; tamamen İngiliz kontrolünde olan bir organizasyondan kendisi
  lehine bir karar çıkmayacağına olan inancından dolayı tereddüt geçiren Türkiye,
  sonunda sorunun Milletler Cemiyeti’nde görüşülmesine razı oldu.
  Musul sorunu, Milletler Cemiyeti konseyi tarafından 30 Eylül 1924’de
  görüşülmeye başlandı. Bu görüşmeler sürerken Türk-İngiliz ilişkileri iyice
  gerginleşti ve Milletler Cemiyeti Türkiye ile İngiltere arasındaki sınır
  anlaşmazlığına 29 Ekim 1924 Türkiye-Irak geçici sınırını tespit ederek çözüm
  buldu. Daha sonra sorunu çözmek üzere, ilgili devletlerle görüşmeler yapmak
  üzere bir uluslararası komisyon oluşturuldu.
  Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından kurulan komisyon, Konsey’e “Musul’un
  İngiltere mandası altındaki Irak’ın bir parçası sayılması gerektiğini ve Türkiye ile
  Irak arasındaki sınırın da Brüksel’de belirlenmiş bulunan çizgiden geçeceğini”
  bildiren bir karar aldı. Türkiye Komisyon’un bu kararını tanımadığını ve konseyin
  bu biçimde kesin bir karar alma yetkisinin bulunmadığını belirterek, bağlayıcı bir
  karar için ilgili tarafların olumlu oylarının alınması gerektiğini bildirdi.
  Ama konsey 16 Aralık 1925 tarihinde üçlü komisyonun raporunu benimsedi.
  Bu sırada Türkiye’de iç siyasi hayatta bir takım olumsuzluklar yanında ülkenin
  doğusunda Şubat 1925’de çıkan Şeyh Sait İsyanının bastırma uğraşı veriliyordu.
  Türkiye her şeye rağmen bu kararı hemen tanımadı. Ancak, Musul Sorunu ile
  Türkiye bir kez daha Milli Mücadele döneminde olduğu gibi uluslararası
  platformda yalnız kaldığını ve batılı devletlerin savaş yolu ile elde edemediklerini
  baskı yolu ile elde etmeye çalıştıklarını gördü ve bu yalnızlıktan kurtulmak için 17
  Aralık 1925’te Sovyetlerle bir tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşması imzaladı.
  Yukarıda anlatılan gelişmeler de açıkça ortaya koyduğu gibi Musul’u geri
  almak için Türkiye açısından, güce başvurmaktan başka çare gözükmemekteydi.
  Oysa ülke içerisinde yaşanan yeni yapılanma ve yukarıda değindiğimiz Şeyh Sait
  İsyanı gibi iç nedenler ile Misak-ı Milli’den taviz sayılabilecek geri adımı atmak
  zorunda kalan Türkiye, 5 Haziran 1926’da yaptığı anlaşma ile (Türkiye, İngiltere
  ve Irak Hükümeti) Musul’u, İngiltere’nin mandası altındaki Irak’a bıraktı. Buna
  karşılık Türkiye’ye Musul petrollerinden 25 yıl süre ile % 10 pay verilecekti. Ancak
  daha sonra yapılan bir düzenleme ile Türkiye bu paydan 500.000 İngiliz Lirası
  karşılığında vazgeçecektir.
  Nüfûs Değişimi ve Türk-Yunan “établi/mukim/yerleşik” Anlaşmazlığı
  Lozan Konferansında, Türkiye’de kalan Rumlarla, Yunanistan’da kalan
  Müslümanların değişimi meselesi ele alınmış ve bu konuda 30 Ocak 1923’de bir
  sözleşme ve protokol hazırlanmıştı. Buna göre, Türkiye’de kalan Rumlarla,
  Yunanistan’da kalan Müslüman-Türklerin değişimi yapılacak, ancak; 30 Ekim
  1918’den önce İstanbul Belediye sınırları içinde yerleşmiş (établi) bulunan Rumlarla,
  Batı Trakya Türkleri bu değişimin dışında tutulacak, yani bunlar yerlerinde
  kalacaklardı. Bu sözleşmeyi uygulamak üzere de Türk ve Yunan temsilcilerinden
  oluşan bir komisyon kurulacaktı. Ancak komisyonun faaliyete geçmesinden sonra
  “Yerleşmiş” (établi) deyiminin kapsamı konusunda Türk ve Yunan temsilcileri
  arasında anlaşmazlık çıktı. Türkiye’ye göre deyimin manası Türk kanunlarına
  göre tayin edilecekti. Yunanistan ise buna karşı çıkarak İstanbul’da olabildiğince
  fazla Rum bırakabilmek için 30 Ekim 1918’den önce herhangi bir şekilde
  İstanbul’da bulunan her Rum’un “yerleşmiş” sayılacağını ileri sürdü.
  Milletlerarası Adalet Divanı’nın yaptığı yorum da anlaşmayı sağlayamayınca
  Türk-Yunan ilişkileri gerginleşti. Yunanistan Batı Trakya Türklerinin mallarına el
  koyarak buralara, Türkiye’den gelen Rumları yerleştirmeye başladı. Buna karşılık
  Türkiye de İstanbul Rumlarının mallarına el koydu. Gerginliğin tırmanması
  üzerine işin görüşmeler yoluyla çözümlenmesi, iki taraf için de uygun olduğundan
  1 Aralık 1926’da bir anlaşma imzalandı. Fakat bu anlaşmanın uygulanması da
  kolay olmadı. Birçok gerginlikler ortaya çıktı. Savaş havası esmeye başladı.
  Ancak, Venizelos bir savaşın Yunanistan’a getireceği sıkıntıları düşünerek
  tutumunu yumuşattı ve Ankara’nın da buna karşılık vermesi üzerine 10 Haziran
  1930’da Ahali Mübadelesi anlaşmazlığını çözümleyen yeni bir anlaşma
  imzalandı. Bu anlaşma ile doğum yerleri ve tarihleri ne olursa olsun İstanbul
  Rumları ile Batı Trakya Türklerinin hepsi “établi” deyiminin kapsamı içine alındı.
  Bu suretle Lozan’dan beri devam etmekte olan anlaşmazlık da sona ermiş oldu.
  Yunanistan ile Türkiye arasında yine “établi” sorunu ile bağlantılı olarak ortaya
  çıkan bir başka problem Patriklik konusudur. Lozan görüşmeleri sırasında Türk
  temsilcilerinin Patrikliğin, Türkiye dışına çıkarılması yolundaki ısrarlı istekleri
  Batılı ülkelerce kabul görmemiş ve anlaşma metninde bu konuda bir hüküm yer
  almamıştı. Yalnız İstanbul’da kalması kararlaştırılan Patrikliğin dolayısıyla
  Patrik’in siyasetle uğraşmaması, sadece İstanbul’da kalacak Rumların dini
  meseleleri ile ilgilenmesi konusu tutanaklarda yer almıştı. Bundan sonra
  İstanbul’da kalan Patriklikle ilgili bir düzenleme yapmıştı. Bu çerçevede seçilecek
  patriğin mübadele kapsamında olmaması gerekiyordu. Buna rağmen 1924
  yılında boşalan Patriklik için yapılan seçimi kazanan kişinin mübadele
  kapsamında yer alması üzerine Türkiye itiraz etti ve tutumunda direnip istifa
  etmeyen patriği sınır dışı etti. Bu gelişmeden sonra 1925 yılında yapılan seçim ile
  mübadele kapsamına girmeyen bir Patrik seçilecektir.
  Lozan antlaşmasının uygulanışındaki bu problem dışında Yunanistan’ın
  özellikle “Anadolu macerası”nda uğradığı yenilgiyi hazmedememesi ve
  Türkiye’ye karşı İtalya ile işbirliği yapmaya çalışması, bu ülkenin Türkiye’ye karşı
  iyi niyetli olmadığını gösteren tavırları olarak algılandı Ancak artan bu gerginlik,
  1930’lu yıllarda İtalya’nın ve özellikle Bulgaristan’ın bölgesinde izlemeye
  başladığı Revizyonist tutum sonrası yumuşadı. Bu gelişme, Türkiye ile
  Yunanistan Başbakanlarının karşılıklı ziyaretleri ile başlayan sıcak ilişkilere zemin
  hazırladı ki bu hava 1954 yılına kadar devam edecektir.
  Türk-Sovyet İlişkileri
  Osmanlı Devletinin zayıflamaya başlaması ve Çar I.Petro’nun Rusya’da
  yaptığı reformların başarıya ulaşmasıyla bu devletin sıcak denizlere inme
  politikasını uygulamaya koyması hemen hemen aynı zamanlara rastlamaktadır.
  Nitekim, Rusya’nın Karadeniz’de donanma bulundurmaya başladığı 18.yüzyılın
  sonlarından itibaren Türkiye’nin bir Rusya meselesi vardır ve Türk diplomasisi bu
  faktörü daima gözönünde bulundurmak zorunluluğunu hissetmiştir.
  Tarihi, birbiriyle mücadele etmekle geçen bu iki devletin ve toplumun jeopolitik
  konumlara karşı karşıya gelmelerini adeta kaçınılmış kılmıştır. Karşılıklı oluşan
  bu durum, zayıflayan Osmanlı Devletinin takip ettiği “Denge Politikasını”, Türk
  diplomasisinin temel unsuru haline getirmiştir.
  Genel hatlarıyla “düşmanca” denilebilecek bu politik çizgide, “Milli Mücadele “
  dönemi ilk bakışta sıcak ilişkilerin kurulduğu ayrı bir devre olarak görünmekle
  beraber, tarihi şartlar incelendiğinde; 1919-1930 devresi olaylarının bu iki devletin
  birbirine yaklaşmasını zaruri hale getirdiği kolayca anlaşılmaktadır.
  Ankara Hükümetinin Kurtuluş Savaşı boyunca yakın ilişkide bulunduğu Sovyet
  Rusya Boğazlar Meselesi dolayısıyla Lozan Konferansına özellikle ilgi göstermiş,
  ancak; konferansa Boğazlar Meselesi tartışılırken davet edilmişdir. Türkiye,
  Batılılar karşısında yalnız kalmamak için Sovyet Rusya’nın Konferansa
  katılmasını özellikle istemiştir.
  Lozan’dan sonra ise Avrupa’daki savaş buhranlarının başladığı devreye
  gelinceye kadar, Türk-Sovyet münasebetleri üç unsurun tesiri altında gelişmiştir.
 4. Mineli
  Devamlı Üye
  Ticari münasebetler, komünizm meselesi ve Türkiye’nin Batı ile münasebetlerini
  düzeltmesi ve geliştirmesi.
  Sovyetler Birliği, ticari ve ekonomik münasebetler yoluyla Türkiye’yi nüfuzu
  altında tutmaya çalışmıştır. Buna karşılık Türkiye, dış ticaretini Sovyetlerin tekeli
  altına sokmaktan kaçınarak, Batı ile ticari münasebetlerini geliştirmeye özen
  göstermiştir.
  Komünizm meselesine gelince; Lozan’dan sonra Türkiye milli varlığına
  kavuşunca, komünizme karşı daha hassas davranmış ve bu işi daha sıkı
  tutmuştur. Komünizm meselesi ile Sovyet-Türk münasebetlerini birbirinden ayrı
  tutmaya dikkat eden Türk hükümetinin bu tutumu Sovyetleri hoşnut
  bırakmamıştır. Sovyetler ise ikili ilişkileri, Türkiye’deki komünizm propagandası ile
  birlikte değerlendirmişlerdir. Nitekim bu husus 1929’da Pravda’da bu husus
  açıkça dile getirildiği için, Türk hükümetinin organı durumunda bulunan Milliyet
  Gazetesi 6 Temmuz 1929’da buna “ dünyanın hiçbir davası, Türkiye
  nasyonalizminin daha az mukaddes sayılmasına sebep olamaz” biçiminde
  ilginç bir cevap vermiştir.
  Ticaret alanında olduğu gibi siyasi alanda da Türkiye’nin Batılı devletlerle
  uzlaşma yoluna girmesi ve dış politikasını yavaş yavaş Sovyet tekelinden
  kurtarmaya başlaması, bu devlet tarafından hoşnutsuzlukla karşılanmıştır.
  Türkiye’nin dış münasebetlerinden duydukları endişelere rağmen, Sovyetler
  Birliği milletlerarası durumu kendileri için henüz güvenli görmediklerinden
  Türkiye’ye önem vermeye devam etmişlerdir. Musul anlaşmazlığı sırasında,
  Türk-İngiliz münasebetlerinin gerginliği, buna karşılık Locarno anlaşmalarıyla
  Almanya’nın batılıların yanında yer alması ihtimali, 17 Aralık 1925’te Türkiye ile
  Sovyetler Birliği arasında Dostluk ve Saldırmazlık anlaşmasının imzalanması
  sonucunu vermiştir. Üç yıl için imzalanmış olan bu anlaşmaya göre taraflardan
  birine, bir veya birkaç devlet tarafından yöneltilen bir askeri hareket halinde diğeri
  tarafsız kalacak ve taraflardan hiçbiri birbirlerine saldırmayacakları gibi, birbiri
  aleyhine yönelen ittifak veya siyasi anlaşmalara katılmayacaklardı. Türkiye için
  olduğu kadar, Türkiye’nin Batılılara katılmasından duyduğu endişe bakımından
  Sovyet Rusya için de tatmin edici bir anlaşma olan bu anlaşma, 1929’da yeni bir
  hüküm eklenerek yenilenmiştir. Bu anlaşma hükmüne göre de taraflar karadan ve
  denizden komşu bulundukları devletlerle birbirlerine danışmaksızın herhangi bir
  siyasi anlaşma yapmama esasını kabul etmişler ve söz konusu anlaşma 1945
  Martında Sovyetler Birliği tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalmıştır.
  Türk-İngiliz İlişkileri
  Musul meselesinin halledilmesinden sonra Türkiye dış ilişkilerinde Sovyetler
  Birliğine karşı bir denge oluşturarak Batılılarla ilişkilerini yoğunlaştırmaya çaba
  harcamıştır. Fakat bu sadece Türkiye’den kaynaklanmamış, İtalya ve
  Almanya’nın Avrupa’da giderek artan bir bunalımı başlatmaları üzerine
  Ortadoğu’da Batılılar için güvenilebilecek yegâne devletin Türkiye olduğunu göz
  önüne alan büyük devletler de bu ilişkilerin kurulmasını kolaylaştırmışlardır.
  Türkiye’nin savaşı kanun dışı ilan eden Briand-Kellog Paktı’na katılması (1929
  Ocak), 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olması gibi önemli gelişmeler Türkiye ile
  İngiltere arasındaki buzların erimesinde tesirli olmuştur.
  1936’da İtalya’nın Balkanlar ve Ortadoğu’da tehditlerini artırması üzerine, önce
  Fransa’yla anlaşan İngiltere, bir İtalyan saldırısı karşısında İspanya, Yugoslavya,
  Yunanistan ve Türkiye’ye garanti verdi. İspanya bunu reddetti, ancak diğer
  devletlerle birlikte Türkiye bu garantiyi kabul ettiler. Ayrıca bu üç devlet de
  İngiltere’ye garanti verdi. Bu karşılıklı garantiler sistemine Akdeniz Paktı adı
  verilmiştir.
  Akdeniz Paktı ile Türkiye İtalyan tehlikesine karşı İngiltere’ye bağlanmış
  oluyordu ki, bu yeni Türkiye’nin İngiltere ile olan münasebetlerinde bir dönüm
  noktası teşkil etmiştir. Türkiye ile İngiltere arasındaki bu yakınlaşma 1939’da bir
  ittifaka varacaktır.
  Türk-İtalyan İlişkileri
  Lozan’dan sonra ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte, milli
  mücadele sırasındaki dostça tutumları da gözönüne alınarak İtalyanlarla iyi
  münasebetler tesis edilme yoluna gidildi. Ekonomik alanda gelişen iyi
  münasebetler siyasi alanda aynı görüntüyü vermedi. Mussolini’nin, İtalya’da
  iktidara geldiği ilk andan itibaren “Roma İmparatorluğu”nu canlandırmak için
  sömürgecilik ve yayılmacılık politikasına yönelmesi, Doğu Akdeniz’i kontrol altına
  almaya çalışması Türkiye’yi endişelendirdi.
  1926-27 yılları bu ilişkilerde dönüm noktası oluşturmaktadır. Musul
  meselesinin halledilmesinden sonra Türkiye’nin Fransa ve İtalya ile ilişkilerini
  düzenleyen bir dostluk ve tarafsızlık anlaşması imzalanmıştır. Buna göre taraflar
  birbirine yönelmiş herhangi bir ittifaka katılmayacaklar, taraflardan birine, bir veya
  birkaç devletin saldırması halinde tarafsız kalacaklardı.
  Ancak 1930’dan itibaren İtalya’nın tekrar yayılmacı bir politika takip etmeye
  başlaması, Türkiye’yi endişelendirdi ve Türk-İngiliz yakınlaşmasında İtalya’nın bu
  tavrı etkili oldu.
  İtalya’nın Habeşistan’a saldırması (1935) ikili ilişkilerde güvensizliğin yeniden
  doğmasına sebep oldu. Bu saldırı üzerine Milletler Cemiyeti İtalya’ya karşı
  zorlama tedbirleri aldı ve barışın korunmasından yana olan Türkiye de bu
  tedbirlere katıldı. İtalya, bunun üzerine bu tedbirleri uygulamaya devam eden
  devletlerle gerekirse siyasi münasebetlerini keseceğini ilan etti. (11 Kasım 1935)
  İtalyan tehditlerine karşılık İngiltere’nin garanti vermesi ve “Akdeniz Paktı”nın
  ortaya çıkması siyasi havanın yeniden yumuşamasını sağladı. Öte yandan
  statükoyu değiştirmemeyi karşılıklı olarak garanti etmeleri Türkiye’yi büyük
  ölçüde rahatlattı.
  Fakat, 10-11 Eylül 1937’de İspanyol iç savaşı dolayısıyla artan denizaltı
  korsanlığına karşı çıkan İtalya’nın isteğine rağmen Türkiye, İngiltere ile birlikte
  hareket etti ve yönünü batıya dönerek batı ile uzlaşma doğrultusunda politikalar
  geliştirmeye başladı.
  Türk-Fransız İlişkileri
  Fransa ile, Lozan’dan arta kalan esas mesele Osmanlı borçları meselesi idi.
  Fakat, ilişkilerin bozulmasını etkileyen sebepler biraz daha farklıdır.
  20 Ekim 1921’de Fransa ile Türkiye arasında Türkiye-Suriye sınırının tespitini
  de ilgilendiren Ankara İtilafnâmesi imzalanmıştı. Sınır tespit komisyonunun bir ay
  sonra kurulması gerekirken bu ancak 1925 Eylülünde mümkün olabildi ve sınırın
  çizilmesinde de anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Bir kısım topraklar üzerinde taraflar
  karşılıklı iddialar ortaya attılar. Bunun üzerine Türk ve Fransız Hükümetleri
  doğrudan doğruya diplomatik münasebetlere girişerek, 18 Şubat 1926 anlaşması
  ile bu meseleyi sona erdirdiler. Anlaşma bu tarihte parafe edilmekle beraber
  Fransa, Musul anlaşmazlığının çözümlenmesine kadar imzadan kaçındı. 30
  Mayıs 1926’da, yani Musul Anlaşmasının imzalanmasından 6 gün önce Fransa
  ile “Dostluk ve İyi Komşuluk” sözleşmesi imzalandı. Buna göre taraflar
  aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözümleyecekler ve birine yöneltilen
  silahlı saldırıda diğeri tarafsız kalacaktı.
  Diğer bir mesele de Türkiye’deki Fransız misyoner okulları meselesi oldu. Türk
  hükümeti bir yönetmelik hazırlayarak, yabancı okullarda Tarih ve Coğrafya gibi
  derslerin Türkçe olarak ve Türk öğretmenleri tarafından okutulması esasını kabul
  etti. Bu okullar buna yanaşmak istemediler. Bunun üzerine Fransa ve Papalık işe
  müdahale etmek istediler. Türk hükümeti ise, sadece bu okulları kendisine
  muhatap olarak aldığını belirtti. Fransa daha ileri gidemedi fakat bu olay Türk-
  Fransız ilişkilerini zayıflattı.
  Borçlar Meselesi ise daha şiddetli çekişmeye sebep olmuştur. Bilindiği gibi
  Fransa, Osmanlı devletinden en çok alacaklı olan devletti. Lozan’da bu mesele
  ele alınmış, devlet tahvilleri ile ilgili olan borçların ödenmesinde borç tahvillerinin
  sahipleri ile Türkiye’nin görüşmesi kararlaştırılmıştı. Çoğunluğunu Fransızların
  teşkil ettikleri bu alacaklılarla yapılan müzakereler ancak 13 Haziran 1928’de
  sonuçlandı. Ödenecek borcun miktarı ve ödeme şekli bir formüle bağlandı.
  Ancak, 1929 dünya ekonomik buhranı Türkiye’yi de güç duruma soktu ve ödeme
  güçlükleri ortaya çıktı. Türkiye, Hoover moratoryumuna dayanarak borç ödemeyi
  geciktirmek istedi. Alacaklıların itirazı üzerine yapılan görüşmeler sonunda, 22
  Nisan 1933’de Paris’te yeni bir anlaşma imzalandı ve borçlar meselesi de
  böylece hal yoluna girdi.
  Düyun-u Umumiye’nin tarihe karışmasından sonra (1928) Fransa ile bir başka
  mesele daha patlak verdi. Bu da Adana-Mersin demiryolunun satın alınması
  meselesi idi. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı döneminden kalan kapitülasyonların
  tamamını kaldırmaya kararlıydı. Türkiye’deki Fransız işletmelerinin
  millileştirilmesine başlangıçta karşı çıkan Fransız hükümeti, işletmelerinin
  millileştirilmesine başlangıçta karşı çıkan Fransız hükümeti Türkiye’nin ısrarı
  karşısında direnemedi ve 1929’da yapılan bir anlaşma ile durumu kabullenmek
  zorunda kaldı. Bu anlaşmaların ortaya çıkmasında, Fransa’nın düzelen Türkİngiliz
  münasebetlerini göz önüne aldığını söyleyebiliriz. Nitekim Hatay
  meselesinde de böyle olmuştur.

+ Yorum Gönder