+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Hikmetleri Forumunda Kevser suresi nasıl ve neden nazil oldu indirildi? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Kevser suresi nasıl ve neden nazil oldu indirildi?
  Kevser suresi Hakkında Kısaca Bilgi

  Muhammed ibn İshak'ın Yezîd ibn Rûmân'dan rivayetle zikrettiğine göre el-As ibn Vâil, yanında Hz. ResulAllah zikredildiği zaman: "Bırakın şu adamı; onun soyu kesik, onun çocuğu yok. Helak olduğu (öldüğü) zaman adı sanı kesi-lecek" demiş ve işte bunun üzerine bu sûre nazil olmuştur.

  --------------------------------------------------------------------------------

  İbn Abbâs'tan rivayete göre de o bir gün Mescid-i Haram'a girerken Hz. ResulAllah (sa) de çıkmakta imiş. Kapıda karşılaşmışlar ve bir süre konuşmuş-lar. Sonra o Mescid-i Harâm'da oturmakta olan kureyş'in ileri gelenlerinin ya-nına uğramış da ona: "Konuştuğun kimdi?" diye sormuşlar. Hz. ResulAllah (sa)'i kastederek "Şu soyu kesik adamla." demiş. Ondan biraz önce de Hz. ResulAllah (sa)'in Hatice'den olan oğlu Abdullah vefat etmiş imiş. Onlar, oğlu olmıyana "ebter ==> soyu kesik" adı verirlermiş. İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu Sûreyi indirmiş.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Atâ'dan ise Sûrenin Ebu Leheb hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Hz. ResulAllah (sa)'in erkek çocuğu öldüğünde müşriklere gitmiş ve: "Bu gece Muhammed'in soyu kesildi." demiş ve bunun üzerine Allah Tealâ: "Şu Seni kınayan var ya; işte o, ancak o ebter, soyu kesik olan."ı indirmiş.Şimr ibn Atıyye'den rivayete göre ise bu sözü söyleyen ve Sûrenin nüzulüne sebep olan Ukbe ibn Ebî Muayt'tır.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Taberânî'nin zayıf bir senedle Ebu Eyyûb'dan rivayetine göre Hz. Hz. ResulAllah (sa)'in oğlu İbrahim vefat ettiğinde müşrikler sevinerek birbirlerine bu haberi yetiştirmişler ve: "Şu sâbiînin bu gece soyu kesildi." demişler de bunun üzerine Allah Tealâ bu Sûreyi indirmiş.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Müslim'in Enes ibn Mâlik'ten rivayetle tahric ettiği bir hadiste o şöyle an-latıyor: Bir gün Rasûlullah (sa) mescidde aramızda bulunuyordu. Hafifçe uyur gibi bir hal aldı. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Biz: "Seni güldüren ne-dir ey Allah'ın Resulu?" diye sorduk. "Az önce bana bir sure indirildi." buyurdu ve "Rahman Rahîm Allah'ın adıyla. Gerçekten Biz azimüşşan sana kevseri ver-dik." Öyle ise Rabbın için namaz kıl ve kurban kes. Sana buğzeden; şüphesiz ki soyu kesik olari işte odur."u okudu, sonra: "Biliyor musunuz kevser nedir?" di-ye sordu. "Allah ve Rasûlü en iyi bilendir." dedik. "Rabbımın bana va'dettiği bir nehirdir. Onda çok hayır vardır. O, kıyamet günü ümmetimin su içmeye ge-leceği bir havuzdur. Kapları, yıldızlar sayısıncadır. Onların (ümmetimin) için-den bir kul oradan ayrılıp uzaklaştırılacak da ben: "Rabbım, o benim ümmetim-dendir." diyeceğim. Rabbım: "Onun senden sonra neler yaptığını bilmiyorsun." buyuracak.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Sûrenin "O halde Rabbın için namaz kıl ve kurban kes." âyetinin Hudeybiye'de Hz. Hz. ResulAllah (sa) ve ashabı Mekke-i Mükerreme'ye girerek umre yapmaktan alakonuldukları zaman nazil olduğu da söylenir. Bu, Saîd ibn Cübeyr'den rivayet edilmiştir. Ancak Suyûtî bu rivayette şiddetli bir ğariblik olduğunu söyler.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Resûl-i Ekrem'in çocuklarının vefatıyla ilgili olarak yine genel bir ifade kullanarak erkek çocuklarının nübüvvetten önce öldüğünü, kızlarının Nebilik dönemine ulaşıp Müslüman olduklarını ve Medine'ye hicret ettikle¬rini kaydeder. Kasım’ın nübüvvetten sonra vefat ettiğini kabul edenlerin en önemli dayanağı, onun ölümünün Kevser sûresinin nüzul sebepleri arasında zıkr edilmesidir. Buna göre Kâsım öldü¬ğünde müşriklerden biri ResulAllah'ın soyunun kesildiğini iddia etmiş, bunun üzerine Kevser suresi nazil olmuştur. Bir rivaye¬te göre Kasım süt emme çağını tamamlamasına az bir süre kala vefat edince Hz. Hatice bu süreyi doldurmadan öldüğüne dair üzüntü¬sünü dile getirmiş, bunun üzerîne ResulAllah Efendimiz de onun bu müddeti cennette tamamlayacağını söylemiştir.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Her zaman olduğu gibi bu konuda da büyük İslam alimeleri arasında bir uzlaşı yoktur . Kevser suresinin medine'de inzal olduğunu söyleyenler olduğu gibi , Mekke'de inzal olduğunu da söyleyenler vardır.

  Kevser'in ne olduğu veya kim olduğu konusu da ayrıca bir tartışma konusudur . (Bu konuyla ilgili bir yazı gelecek inşaAllah)

  Ama Bu rivayetler arasında en kalbe uygun olanı ResulAllah efendimizin'in oğlu Kasım'ın vefat ettikten sonra müşriklerin O'na ebder demeleri neticesinde Allah U Tealanın O'nun ebder olmadığını , O'nun temiz ve pak soyunun Hz Fatıma'dan devam edeceğini bildirmesidir. Hakikatende böyle olmuştur. Kerbela'da ResulAllah'dan kalan son soyu da şehit ederlerken Allah'ımız mucizevi bir şekilde Zeynel Abidin Hazretlerini korumuş ve KEVSER SURESİNİN mucizesini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu sayede Zeynel Abidin hazretleriniden REsulAllah'ın soyu devam etmiştir.
 2. Zahra
  Üye

  Kuranı Kerim de bulunan ve üç ayetten oluşan en kısa ayetlerden biridir. Bu Sure Peygamber efendimiz için indirilmiş bir Suredir ve ilk ayetinden Kevser den söz edildiği için bu ismi almıştır.
+ Yorum Gönder


kevser suresi hangi olay üzerine inmiştir,  kevser suresi ne zaman indirildi,  kevser suresi neden indirilmiştir,  kevser suresi neden indirildi,  kevser suresi neden inmiştir,  kevser suresi ne zaman indi