+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda şehircilik Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  şehircilik Ile Ilgili Makale örneği
  şehircilik ile ilgili makale örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Şehircilik Hakkında Makale


  Şehir Planlama geleceğe yön veren, insanların mutlu olabileceği mekanların tasarlanmasıyla insanlara hizmet eden bir disiplin olduğundan önemli bir meslek dalıdır. Yerleşim bölgelerinde olabilecek her türlü değişikliklerin şehir plancılarının vereceği kararlar doğrultusunda olması şehir plancılarının mühendislik disiplinleri içerisinde lider konumunda olmasını gerekli kılmakta ve ekip çalışmalarında şehir plancıları ‘ekip başı’ olarak görev almaktadır.Şehir planlama disiplini plancının olaylar karşısında geniş bir bakış açısına ve araştırıcı bir yapıya sahip olmasını, çevresini, olayları ve insanları çok iyi gözlemlemesini gerekli kılmaktadır. Plancı, gelecekle ilgili olabilecek durumları ve problemleri sezebilmeli ve iyi tahminlerde bulunabilmelidir. Şehir plancısı, eğitimi sırasında kademe kademe belli bir bilgi düzeyine ve kapasitesine ulaşır. Bu bilgi birikimi plancının dünyayı yorumlayış biçimini belirler, kendi kuramsal ve kavramsal düşüncesi çerçevesinde kararlar üretmesini sağlar. Kent planlama eğitimi tek düze bir süreç değildir. Kişiyi sadece bir bilim dalında uzman yapmaz, kişiye bir dünya görüşü de verir. Planlama eğitiminin tek düze olmaması kentlerin dinamik bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
  Eğitimde amaçlanan plancı adayına belirli bir zaman boyutu içerisinde insan ve çevre ilişkilerinin kontrol altına alınmasını öğretmek, sosyal ve ekonomik değişimlerin olası kılabileceği farklı mekansal düzenlemelere belirli bir yön verebilmesini göstermektir. Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşme ülke ekonomisinden günlük yaşamımıza kadar bütün alanlarda ağır sonuçlar doğuran sorunlu bir süreç içinde gelişmektedir. Kentleşme çağımızın dünya genelinde yaşanan karakteristik bir olgusudur. Bütün dünyada kentlere doğru olan nüfus hareketi kaçınılmaz olarak büyük sorunları da beraberinde getirmektedir ki bu sorunların çözümünde planlamanın işlevi artmaktadır. Bu durumda bilinçli, bilgili, sistemli çalışan, dünyanın gidişini görebilen, Türkiye’nin koşulları içerisinde planlamaya nasıl bir içerik verilmesi gerektiğini düşünen plancılara her zaman gereksinme olacaktır. Ülke bütünlüğünde bir planlama, düzenleme çerçevesinde, kentlerin planlanması, kentsel gelişme ve büyüme ile ilgili teknik ve kuramsal bilgilerle donatılmış, kentsel sorunların analiz ve sentezini yapabilecek, aynı zamanda tasarım yönü de geliştirilmiş plancıların yetiştirilmesi önem kazanmaktadır.

  Şehir Plancısının İş İmkanları: Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunları, Şehir Plancısı olarak gerek özel ve gerekse kamu sektöründe kentsel ve kırsal alanlarda çalışabilmektedir. Şehir Plancıları kamu sektöründe kamunun en üst düzeyinden (DPT ve Bakanlıklar gibi) en küçük belediyelere kadar değişik kademelerde görev almaktadırlar.
  Gelişme politika ve stratejilerinin belirlenmesi, toplumsal gelişmenin yönlendirilmesi gibi üst düzey kararlardan, metropoliten alanların planlanması, ya da küçük kırsal yerleşim merkezlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda çalışırlar. Özel sektörde plancılar kendi planlama bürolarında planlama çalışması yapabilecekleri gibi, gayrimenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplu konut kuruluşları, yatırım firmalarında da plancı olarak görev yapmaktadırlar.Şehir plancılarının çalışabileceği kurumlar: Bakanlıklar: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma BakanlığıDiğer Kamu Kurumları: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, İller Bankası, Belediyeler, İmar Müdürlükleri, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, KOSGEB, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Konut Üretiminde Yer Alan Bankalar ve Üniversiteler Özel Teşebbüs: Serbest Şehircilik Büroları, Özel Planlama Kuruluşları, İnşaat Şirketleri vb.
+ Yorum Gönder