+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Türkçenin Yozlaşması Ile Ilgili Makale Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçenin Yozlaşması Ile Ilgili Makale Örneği
  türkçenin yozlaşması ile ilgili makale Örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türkçenin Yozlaşması Hakkında Makale Örneği

  Dil, Cep telefonları arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Milleti var eden unsurlardan biri de dildir; Ayni dili konuşan Cep telefonları, kendi aralarında bir bütün oluştururlar.
  Dil, bir milletin ORTAK malıdır. Millet, Ayni dili konuşan Cep telefonları topluluğudur. Dilin bozulması ile, darı çözülmeye baslar. Bu nedenle, milli dil uzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Dilin yozlaşması, milli kültürün de yozlaşmasına zemin hazırlar. Diller, kendi tabii Kanunları içinde, zamanla, ağır ağır değişir, yenilenirler. Zaman içinde bazı kavramlar unutulur, onların yerini yenileri alir. Bu, normal bir süreçtir.
  Zengin, en büyük boy ve en Köklü dillerinden biridir. Asırlarca 3 kıtada konuşulmuş, yazılmış ve okunmuştur. Bu gün hala, Türkçe ,Farklı şiveleri, lehçeleri ile dunya uzerinde en genis coğrafyada konuşulan bir dildir. İnsan, dil ile, Dile ait kavramlarla düşünür; duygu ve düşüncelerini, dilek ve şikayetlerini, dil ile anlatır. Dilin bozulması İletişim ile de bozulur; insanların, nesillerin birbirini anlaması güçleşir ve milletin devamı inkıtaya uğrar. Dil, bir milleti diğerlerinden ayıran unsurdur. Bir milleti parçalamanın yollarından biri de, o milletin dilini yozlaştırma, bozmadır. Bu açıdan Türkçe'mizin durumunu düşünelim! Türk Insani, Türkçe'ye sahip çıkmalıdır Milletler ve milli kültürler arasında karşılıklı Alış verişler vardir; bu karşılıklı etkileşimden kaynaklanır. Bu etkileşim sayesinde, Diller de birbirinden etkilenebilir. Bu çerçevede Türkçe'de, tarih boyunca Diğer bazı Dilleri etkilemiş ve onlardan da etkilenmiştir. İslamlaşma sürecinde Arapça ve Farsça'dan etkilenen Türkçe, Tanzimattan sonra millet olarak yaşadığımız Batılılaşma sürecinde Fransızca, Almanca, İngilizce den etkilenmeye başlamıştır. Bir takım çevreler, Arapça ve Farsça sözcüklerin dilimize girmesine karsı çıktıkları Kadar avrupa dillerinden Türkçe'ye giren sözcüklerin varlığına karsı çıkmamaktadırlar; bu, Hayret ve Endise Verici bir tavırdır ve yanlıştır. Buna dil anarşisi demek doğru olur; Ancak Bugün Batı dillerinden aldığımız Sözcükler o derece safhaya ulaşmıştır ki vardı. Çocuk isimleri,


  sokakisimleri, Semt ve Belde isimleri, Dükkan isimleri . çoğunlukla Yabancı isim olarak karşımıza çıkıyor. Artık bu kadarına da pes demek gerekir. Adeta "Herhalde Burasi Türkiye degil!" Diyesi geliyor insanın. Kültürüne, milletine Bagli insanların, Türk diline sahip çıkmaları gerekir. Sömürgeci güçler, sömürgeleştirmeye başladıkları milletlerin dilini bozmaya çalışırlar. Bu noktada Uyanık olmak gerekir. Bugün artik memleketler silahla, askerle degil kültürle,

  Ekonomiile işgal edilmektedir; bu, görünmeyen ama daha etkili bir işgal yöntemidir. Açıktan işgale göre Daha sakıncasız ama Daha kalıcıdır. Türk dili ve Türk Kültürü, işgale uğramaktadır. Türk Kültürü ve Türk dili, saldiri altındadır; nesiller arasında Uçurum oluşturulmaktadır. Türk genci, bundan 50 - 80 yıl önceki Türkçe'yi anlayamaz duruma getirilmiştir. Milletin devamlılığına Darbe vurulmaktadır. Dil ile Düşünce arasında, Düşünce ve Kültür üretme, üretilen düşünceyi ve Kültürü aktarma arasında yakin ilişki vardır. Birey ve toplum olarak, Ne kadar çok sözcük sahibi Şu isek; Düşünce ve Kültür ÜRETİMİ, aktarımı o Kadar Yetkin, Güçlü olur. Düşünce, o Kadar derin ve Köklü, kuvvetli olur. Maelesef Türkçe'nin yozlaştırılması, buna göz yumulması ile Türk Insani Düşünce ve Kültür üretememekte, dili dışardan alarak, Dilde taklit yaparak, Düşünce ve Kültür üretiminde de taklide başlamıştır. Dilde taklitçilik, düşüncede ve kültürde de taklitçiliği beraberinde getirmekte; Artık kendimiz olamamaktayız; başkalaşmaktayız! "Ses bayrağımız Türkçe'ye sahip çıkalım!" Türkçe'yi cıvıklaştıran ve cıvık bir English kullananlara Türkçe'yi kullanarak tepki gösterelim!

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Türkçe'nin Yozlaştırılması Hakkında

  Bir insanın yaşadığı toplum dilini konuşabildiği kadar vardır. Henüz 1911 yılında Selanik'te başta Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip, Âkil Koyuncu gibi yazarların oluşturduğu genç kalemler'in ''Milli bir edebiyat milli bir dille yaratılabir'' görüşüyle başlatmış oldukları yeni lisan harekatıyla Türkçenin sadeleştirilmesine büyük bir özen gösterilmiş ve Türkçenin daha sade bir dil haline gelmesi konusunda en kalıcı atılımları gerçekleştirmişlerdir.


  Bu dönemlerde bazı Farsça, Arapça kelimeler yerine Türkçe olanları benimsenmiş, dil ve edebiyatın doğu-batı taklitçiliğinden kurtarılması sağlanmıştır.  Ne yazık ki günümüzde gelişen yabancı özenticiliği sayesinde ortaya çıkan kültür kirliliği kendini göstermiş ve tıpkı diğer yönlerde olduğu gibi dilimizi de zaman içinde kirletmeye başlamıştır.  Dilimizde ki bu yabancılaşma ve yozlaşma öyle bir boyuta ulaşmış ki günümüzde artık birçok kişi ''tamam'' kelimesi yerine dahi ''ok'' demeye başlamış ve birçok alanda kendi öz dilini kullanmak yerine yabancı kökenli kelimeleri kullanmaya yönelmiştir.  Özellikle son yıllarda gelir düzeyi yüksek semtlerde kullanılan argoyla karışık İngilizce-Türkçe arası bir dil Türkiye'de Türkçe den uzak bambaşka yabancı bir kitlenin oluşmasını sağlamıştır. Öte yandan oluşan bu öteki Türkiye'de sırf dikkat çekmek adına kullanılan yabancı sözcüklerde Türkçenin yozlaşmasındaki en çarpıcı örneklerden biridir. Maalesef televizyonlarda yapılan kalitesiz programlarda Türkçeyi kirleten en önemli faktörlerin başında gelmektedir.  Sevgili dostlar, dil bir ülkenin birliğinin ve bağımsızlığının en önemli simgesidir. Türkiye'de dilin kullanımı konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu konuda toplum hayatında önemli bir yere sahip olan yazılı ve görsel medya'nın da Türkçe konusunda hassas olması beklenirken ne yazık ki dilin düzgün kullanıma çok az önem vermesi ve son derece üzücü bir tablodur.  Osmanlı döneminin de yaşayan bazı sözde aydınlar Türkçenin bilim konusunda yetersiz olduğunu düşünüp halktan farklı bir Arapça-Farsça karışık dil kullanarak halktan kopmaya başlamışlardır. Bu durumun günümüzde aynı şekilde tekerrür etmeye başladığını görüyoruz. Öyle ki bilim adıyla Türkçeye giren yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığını bulmak yerine onları doğrudan okuyup, olduğu gibi yazmaya kalkıyoruz. Bu da işin içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oluyor. Örneğin ‘'Provakatör'' kelimesi yerine ‘'kışkırtıcı'', ‘'Provakasyon'' kelimesi yerine ‘'kışkırtma'' gibi Türkçemizde kullanılabilecek güzel kelimeler varken yabancı bir kelimeyle olası bir durumu açıklama gayreti son derece gereksizdir. Ne yazık ki birçok köşe yazarının ve televizyonlara çıkan birçok sözde aydın'ın bunu çok sık yaptığı acı bir gerçektir. Aynı şekilde Müzikte ve özellikle de pop müzikte yapılan Türkçe olmayan sözler adeta Türkçenin yavaş yavaş yok olmasına olanak sağlıyor. Bütün bu durumlar ister istemez halka yansıyor ve onları dolaylı olarak da olsa etkileyebiliyor.  Bugün Türkiye'de yaşayan yaşlı dedelerimiz, atalarımız, büyüklerimiz artık yolda gördükleri yabancı mağazaların isimlerini, yabancı kelimeleri ve torunlarından duydukları yabancı içerikli Türkçe sözcükleri anlayamıyorlarsa ve onları uğruna savaşını verdikleri bu ülkede yabancılığa mahkum ettiysek bu yeni neslin atalarına yaptığı çok büyük bir ayıptır.  Ünlü filozof Konfüçyüs bir sözünde; ‘'Bir ülkeyi yıkmak istiyorsunuz önce dilini tahrip edin'' demiştir. Bu bağlamda eğer biz hala bir şeyleri sezip, hissedemiyorsak sadece dilimizde değil bizi biz yapan ve birbirimize bağlayan tüm öğelerimizde tehlike çanları çalıyor demektir.  Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk bu tehlike çanlarını sanki yıllar öncesinden görüyormuşçasına bizlere Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden korunması konusunda ne kadar hassas olmamız gerektiğini şu güzel sözleriyle bakın nasılda belirtmiştir;  “Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”  Tarih'te de bakacak olursak yıkılan bütün devletler ilk olarak dillerini kaybetmiştirler. Çünkü dilini kaybeden bir millet, milli benliğini, değerlerini, özünü ve daha da doğrusu her şeyini kaybetmiş, yitirmiş demektir. Bu yüzden Türkiye'yi Türkiye yapan ve sahip olduğumuz en güzel değerlerden biri olan Türkçeye gereken önemi vermeye özen gösterelim.

+ Yorum Gönder


türkçenin yozlaşması ile ilgili yazılar,  dilin yozlaşması ile ilgili makale,  türkçenin yozlaşması ile ilgili makale örnekleri,  dunya dillerinin yozlaşmasi hakkinda yazilar,  türkçenin yozlaşması ile ilgili kısa yazı,  dilin yozlaşması ile ilgili yazı