+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Çin Medeniyeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Çin Medeniyeti
  Çin Medeniyeti Hakkında Bilgi

  Çin, Güney Doğu Asya’da yer alan ve 2500 yıldan beri büyük devlet olma vasfını koruyan çok geniş bir devlettir.
  Kuruluş ve Siyasî Tarih
  Klasik Çin tarihçilerine göre, ülkeyi yöneten ilk haneden olarak Hya ve Şang sülâleleri bilinmektedir (M.ö. 1450-1050). Şanglardan sonra tarih sırasıyla Çin’in hâkimiyetine Türk asıllı olup Çinlileşmiş (Chou) Covlar (M.Ö 1050-249), daha sonra Çin sülâlesi (M.ö. 249-206) hâkim oldu. Buna rağmen Çin’in yönetim, ordu ve kültüründe, Türk devletlerinin ve özellikle Hun Dcvlcti’nin tesiri görülür.


  Türk dünyasıyla olan ilişkileri sonucu Şensi ve Kansu’da bulunan Türk kültürü bunun kanıtıdır. İslâmiyet öncesi Türk devletinin en büyük mücadelesi Çin Devleti ile olmuştur. Bu dönemde kuzeydeki bozkırlarda hâkimiyet kuran atlı Hun Türklerinin akınlarını durdurmak için Çinliler, Çin Seddi’nin yapımına başladılar.

  Devlet Yönetimi
  Çin Devleti’ni, art arda yönetimi ele geçiren sülâleler yönetmişlerdir. Ancak M.ö. III. bin yılın başlarından itibaren devletin yönetimini ele geçiren güçlü imparatorlar, feodal prensler ve derebeylere hâkimiyetlerini kabul ettirmiş, birlik ve beraberliği sağlamış ve Çin Imparatorluğu’nun temellerini kurmuşlardır

  Çin’de 22 hanedan saltanat sürmüştür. Bunların belli başlıları ilk hanedan olan “Asilar, Sanglar, Tanglar, Sunglar, Yuonlar, Mingler ve Mançular” dir. Bu hanedanlardan 1766-1122 yıllan arasında hüküm süren Şang hanedanının Türk asıllı olduğu ve Türkçe konuştukları ilim adamlarınca iddia edilmiştir.

  Çin’de halk iki sınıfa ayrılmıştı. Her hakka sahip olan köylüler ile hürriyeti olmayan köylülerdi.

  Çin Kültür ve Medeniyetinin Kuruluş Esasları
  Çok eski çağlardan beri Çin’de insan faaliyetinin izlerine rasüanmıştır. Çin’in Pa-leolitik çağlardaki gelişmesine dair bilgi olmamasına karşı Neolitik çağda yapılmış gri renkte kaba yapılı çanak çömlekler ile bu çağın sonlarında “Yong-Şao” diye adlandırılan bir kültür ortaya çıkarılmıştır. Bu kültürün;

  Birinci safhasında, çömlekçi çarkı ile yapılmış şişkin karınlı, uzun boyunlu, toprak mamuller ile ustaca işlenmiş vazolar ve süs eşyaları yapılmıştır.

  İkinci sahasında, armut biçimli, ağzı yayvan, kısa boyunlu küpler, kırmızı siyahlı dörtgenler, damalar ve kıvrımlarla süslenmiştir.

  Üçüncü safhasında, geniş ağızlı, uzun boyunlu yüksek küpler, üzerleri koyu kahverengi ve siyah üçgenler ve çift kıvrımlarla süslenmiştir.

  Dördüncü safhasında, bronzların habercisi olan tornada yapılmış yüzleri cilalanmış çömlekler görülür.

  Bundan sonra silâhlar, bronz kaplar, beyaz mermer ve yeşim taşından heykelcikler yapılmış ve cenk arabaları kullanılmağa başlanmıştır.

  Çin kültür ve medeniyetinin temelinde Türk, Moğol, Tibet ve Tunguz gibi Çin’e komşu olmuş kavimlerin etkileri görülür, özellikle Türk asıllı Cov (Chou) hanedanı döneminde başlayan Çin medeniyeti daha sonraki yüzyıllarda bütün ülkeye yayılmıştır.

  Çin Kültür ve Medeniyetinin Unsurları
  Yazı
  Çin’de yazı M.ö. 1450-1050 yallarında Şang (Shang) hanedanı döneminde bulundu. Çin yazısı resim yazısına benziyordu. Hatta ilk Çin yazısı bugün kullanılan Çin alfabesinin basit şekliydi. Tahta ve bambu levhalar üzerinde yazılan bu yazının her kelimesi bir işaret ile ifade edilirdi.

  Sanat
  Çin sanatının en belirgin özelliği, incelik , zerafet güzellik ve küçüklüktür, tnce ve güzel bir mimari stil ile yapılan ve şemsiyeyi andıran binalar birbirine girmiş çatılarla örtülmüştür. Dışı gibi, evlerin içi de özenli ve ince bir zevkle süslenmiş ve döşenmiştir.

  Uzun bir geçmişe sahip resim sanatının en belirgin ürünü manzaralardır. Hattatlık sanan da gelişmiştir.

  Kâğıtçılık da ipekçilik ve dokumacılık kadar eskidir. Çin sanatkârları maden, tunç ve fıldişinden heykeller yapmış ve kumaşların üzerini işlemişlerdir. Buda dini heykelciliğe yeni boyutlar kazandırmıştır.

  Bunlar dışında, bronz, camcılık, seramik ve takıcıbk sanatı da gelişen sanat dallan arasındadır.

  Çin, müzik sanatında çok zengin bir kültüre sahiptir.

  Din ve inanış
  Çinlilerin eski zamanlarda ilkel inançları vardı. Ruhların varlığına inanırlardı. En eski din, atalarının ruhlarına tapma iken daha sonra göğe tapınma öne geçmiştir.

  Çin’in büyük dinleri ise M.ö VI. ve V. yüzyıllarda yaşamış olan filozoflardan Lao-Çe ve Konfüçyüs’ün felsefi görüşlerinden doğmuştur. Daha sonraları Hindistan kökenli Buda (Budha) dini de yayılmıştır.

  Lao-Çe, Çin’de yayılan üç büyük dinden biri olan “Tao dini”nin kurucusudur. Lao-Çe’nin yazdığı “Tao-Te” (Fazilet Yolu) adlı din kitabına göre, Dünya bir yaratıcının eseridir. O da Tao’dur. Tao, her şeyin anasıdır. Her yerde bulunur, ölçülmez ve kavranmaz O’na göre, insana gerekli olan alçak gönüllülük ve hoşgörü, kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermektir.

  Konfüçyüs
  Çin’in Cov’lar (Chou) zamanında yetişmiş ünlü filozof ve din adamıdır. Çin’in içine düştüğü karışıklıktan kurtulması için yeni bir ahlak felsefesi ortaya atarak kötülüklerin önünü almak istemiştir. Sağlığında ilkeleri uygulanmayan Konfüçyüs ölümünden bir süre sonra gündeme gelmiş ve fikirleri yaygınlık göstermiştir.

  Felsefî düşüncesi, Çin klasiklerinden kaynaklanan din, ahlâk, siyasî, sosyal, ekonomik, inanç ve törelerin bütününü içine alır. İnsan aklına hitap eder. Erdem sahibi olma, alçak gönüllülük çalışkanlık ve akılcılık düşünce ve ciddiyetine sahiptir.

  Ahlâk anlayışına göre hüner, suçlan gizlemek değil, suç işlememektir. Kişi kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmamalıdır. Her insan anne ve babasına saygı göstermek ve sözünü dinlemek zorundadır. Milleti yönetenler dürüst olmalıdır. İyi ahlâk, insanları sevmektir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Çin Medeniyeti dünyanın en eski ve en köklü geçmişine sahip bir Medeniyettir. Bu Medeniyet Türk ve Moğol medeniyetlerinden etkilenmiş ve bulunan tüm eski yazılı kalıntılar genelde Çin Medeniyetine ait olur. Çin Medeniyeti sadece Çinlilere ait değildir çünkü dışardan gelen her kavim bu medeniyetle beraber Çinlileşmeye başlamıştır.
+ Yorum Gönder


çin medeniyeti ödev