+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi
  Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Genel Bilgi

  anadolu selçuklu devleti.jpg

  ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

  1077 yılından 1308 yılına kadar sürmüştür . . . 3 Döneme ayrılır .

  1 ) Kuruluş Devri ( 1077-1204 )

  2 ) Genişleme Devri ( 1204?1243 )

  3 ) Zayıflama Devri ( 1243-1308 )


  KURULUŞ DEVRİ:

  Diğer adı Türkiye Selçukluları olan Anadolu Selçuklularını Arslan Yabgu'nun torunu Süleyman Şah Kurmuştur . Bunların Anadolu'ya girmeleri 1071 yılında Büyük Selçukluların Malazgirt Savaşını Kazanmasıyla başlamıştır . Türklerin bu savaştan sonra Anadolu'ya akınları sürmüş ve bu akınlardan sonra akıncılar , doğudaki karargahlarına dönmüşler ve bu ülkeye yerleşmeye çalışmamışlardı . Malazgirt savaşından sonra Bizans'ın askeri gücü zayıfladığı için Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladılar .

  Malazgirt Savaşının Türkler açısından sonuçları;

  Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı .
  Türkler Anadolu'yu fetih edip bir çok devlet ve beylik kurdular . ( Bu devletlerden biri ANADOLU SELÇUKLULARI )
  Anadolu Türklerin değişmeyen 2 . Yurdu oldu .
  Malazgirt Savaşının Bizans açısından sonuçları;

  Bizans çöküş dönemine girdi .
  Batıya doğru çekilmeye başlayıp Anadolu'yu kaybetti .
  Haçlı Seferlerinin doğmasına sebep oldu .
  ( Daha çok sonuç vardır ama sadece Anadolu Selçuklularını ilgilendiren bölümler alındı . ) ( *

  Alp Arslan'ın ölümünden sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve yanında 3 kardeşi ile birlikte Anadolu'ya geldiler . Bunlardan ikisi Fatımi halifesinin hizmetinde Selçuklularla savaşınca tutsak düştüler ve Is . Melikşah'a gönderildi . Süleyman Şah Konya'yı aldı ve Süleyman Şah ve ağabeyi Mansur Bizans'taki taht kavgalarından yararlandılar . Önce Anadolu'da Mikhael XVII'ye karşı bir ayaklanmayı yöneten Nikephoros Botaniates'i , daha sonra Nikephoros Melissenos'u desteklediler . Bu arada Melikşah'ın Anadolu'ya gönderdiği komutanı Porsuk , Mansur'u öldürdü ama bir şey elde edemeden geri döndü . Bizans ta ki taht kavgasını Alekios Komnenos'un kazanması üzerine Süleyman Şah Melissenos'un korumasını Türklere bıraktığı kaleleri , bu arada karargahı olan İznik'i bırakmadı ve İznik'i başkent yaptı . Alekios , Süleymanşah la bir antlaşma yaparak zaten elinde bulunan Anadolu'da onun egemenliğini tanımak zorunda kaldı . Doğu'ya yönelen Süleymanşah 1082-1084 arasında Tarsus , Adana , Masisa , Anabarza ve bütün Kilikia'yı zapt etti . Antakya'ya savaşsız giren Süleymanşah Halep'i kuşattığı sırada Tutuş ve Artuk'un yönetimindeki Büyük Selçuklu Kuvvetlerine yenildi ve intihar etti .

  Süleyman Şah'ın Ölümünden Sonra Anadolu'da Meydana Gelen Olaylar

  Süleymansah'in ölümünden sonra özellikle Anadolu'nun bati kesiminde ve Marmara bölgesinde vuku bulan olaylar hakkındaki bütün bilgimizi Bizans tarihçisi Anna Komnena'ya borçluyuz . Anna Komnena'nin Alexiad adli eseri bilhassa kronolojik bakımdan çok karışık olmasına rağmen Türkiye tarihinin yaklaşık 40 yıllık bir kısmı için tek kaynaktır .

  Yukarıda temas ettiğimiz gibi Süleymansah 1084 yılı Aralık ayı içerisinde Antakya'yı fethetmek için yola çıkarken İznik ve civarını Ebu'l-Kasim adındaki bir Türk beyine bırakmıştı . Ülkenin diğer bölgelerinin idaresi de muhtelif Türk kumandanlarına tevdi edilmişti . Süleymansah'in Tutus'a mağlup olup intihar etmesinden sonra fırsattan istifade eden Bizans imparatoru Alexios'un Türklerin eline geçmiş olan Karadeniz kıyısındaki sahil şehirlerini geri almaya muvaffak olduğu anlaşılmaktadır . Onun bu hususta Süleymansah'in ölümünden faydalanarak Anadolu'daki Türkleri kendine bağlamak için gayret eden Sultan Meliksah'in hiç tahmin etmeden verdiği bir fırsatı gayet iyi kullandığını görmekteyiz . Sultan www.alasayvan.net/ Melik sah bir adamını imparator Alexios'a göndererek ona sıhriyet ( evlilik ) yoluyla bir ittifak tesis etmeyi teklif etmiştir . İmparator buna razı olduğu takdirde sultan sahildeki Türkleri geri çağırmayı , bu yerleri imparatora iade etmeyi ve gerektiğinde kendisine yardımcı olmayı taahhüt etmiştir . Ancak elçi sultana ihanet ederek imparator için çalışmıştır .

  Süleymansah'in ölüm haberi , onun muhtelif bölgelere tayin etmiş olduğu Türk beylerinin bağımsız hareket etmelerine sebep oldu . Bunlardan hükümet merkezi İznik'i elinde bulundurduğu için en nüfuzlusu olan Ebu'l-Kasim hiç tereddüt etmeden , kendisini sultan ilân ettiği gibi kardeşi Ebu'l-Gazi'yi de Kayseri ve civarına Emîr tayin etti . Becerikli ve gayet ihtiraslı bir kimse olan Ebu'l-Kasim bundan sonra Marmara sahillerine akınlar yaparak bütün bölgeyi yağmalamamaya başladı . Bunun üzerine imparator Alexios , Türk akıncılarını sahilden geri sürdü ve Ebu'l-Kasim'i barış istemeğe mecbur etti . Ancak Ebu'l-Kasim barış müzakerelerini devamlı olarak uzattığından , imparator nihayet İznik üzerine bir kuvvet sevk etmeye mecbur kaldı .
 2. Asel
  Bayan Üye

  İleride de göreceğimiz gibi Alexios Porsuk'un büyük bir ordu ile yaklaşmakta olduğunu bildiğinden bu kuvvete karsı yalnız kalmak istememiş ve Türk'ü Türk'e kırdırmayı tercih etmiş olmalıdır . O belki de bu sebepten dolayı Ebu'l-Kasim'in tamamiyla güçsüz kalmasını arzu etmemişti . Alexios her halde bas basa kaldıkları takdirde Ebu'l-Kasim'i yola getirebileceğini İznik , İzmit ve civarını onun elinden alabileceğini tahmin ediyordu .

  Bütün bu olayların vuku bulduğu tarih hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz . Cl . Huart Porsuk'un Anadolu'ya gönderilisini 1088 olarak tarihleşmekte , onun Konya ve civarını Aksaray'ı aldıktan sonra İznik üzerine yürüdüğünü , fakat basari kazanamayınca geri çağırılıp yerine Urfa emri Bozan'ın tayin edildiğini söylemektedir . Selçuklu tarihi hakkında yazılan diğer eser ve makalelerde de tarih verilmemektedir . Yalnız I . Kafesoğlu , Porsuk'un takriben 1089 sonlarına doğru İznik'e gelebildiğini , fakat 3 aylık bir muhasaradan sonra bir netice alınamayınca geri çağrıldığını ve bu görevin Emir Bozan'a devredildiğini kaydeder .

  Muhtemelen 1090 yılı ortalarında Bizans kuvvetlerine mağlup olan Ebu'l-Kasim daha sonra İznik'e çekilmişti . Ancak Porsuk'un Anadolu içinde bağımsız davranan muhtelif Türk beylerini itaat altına aldıktan sonra İznik'e yaklaşmakta olduğu sıralarda imparator Alexios Ebu'l-Kasim'a haber önererek onu İstanbul'a davet etti . Anlaşıldığına göre Bizans hükümdarı Ebu'l-Kasim'a Porsuk'a karsı ittifak teklif etmiş ve onu bundan dolayı İstanbul'a davet etmişti . Onun bu arada bir taraftan www.alasayvan.net/ da Türklerin elinde bulunan İzmit'i ele geçirmek istediği bellidir . Ebu'l-Kasim İstanbul'da gayet iyi karşılandı . Hemen her gün kendisine ziyafetler veriliyor , hipodromda şerefine at ve araba yarışları tertip ediliyor ve İstanbul'da kalma müddeti her vesile ile uzatılmaya çalışılıyordu . İki taraf arasında barış ve ittifak müzakereleri yapıldığı sırada ise Alexios , inşaat malzemesi mimarlar ve isçiler yüklediği gemileri İzmit'e yolladı . Bunlar İzmit'i kontrol altına alacak yeni bir kale inşa etmekle görevlendirilmişlerdi . Kalenin inşası bittikten sonra imparator Ebu'l-Kasim'a pek çok hediyeler vererek onu Iznik'e uğurladı . Ebu'l-Kasim olup-bitenden haberdar olunca kadere boyun eğmek zorunda kaldı . Bu sırada Porsuk İznik yakınlarına kadar gelmiş ve Ebu'l-Kasim ona karsı imparatorun yardımına muhtaç olmuştur . İmparatorun hareket tarzına ve hilekârlığına çok içerleyen Ebu'l-Kasim bir müddet için kendi imkânları ile Porsuk'un kuvvetlerine karsı İznik'i korudu . Ancak sonunda yardim rica etmek için imparatora müracaat etmek zorunda kaldı . Bizans imparatorluğu bu sırada Peçeneklere karsı büyük bir ölüm kalım mücadelesi içinde idi . İmparatorun bu cepheden ayıracak kuvveti yoktu . Buna rağmen Ebu'l-Kasim'a yardim mecburiyetini hissetti . İznik Porsuk'un eline geçecek olursa burayı Büyük Selçuklu imparatorluğundan kurtarıp geri almak hemen hemen imkânsız olacaktı . Bu münasebetle küçük bir askeri birliği imparatorluk sancakları vermek suretiyle Ebu'l-Kasim'a yardıma gönderdi . Bu yardim yolu ile Porsuk'u geri çekilmeye zorladı ve imkân bulursa İznik'i kendi adına zaptetmeyi umuyordu . Porsuk'un şehri üç ay kuşatmasına rağmen basari sağlayamadığını gören Selçuklu sultani Meliksah İznik'in zaptından vazgeçmedi ve buraya değerli kumandanlarından Urfa emeri Bozan'i gönderdi . Bozan'in şehri hücumla zaptetmek için birbiri arkasına yaptığı teşebbüsler Ebu'l-Kasim'in şiddetli müdafaası ve imparatordan istediği yardımı elde etmesi sebebi ile bir türlü netice vermedi . İmparator bu sırada Peçenek problemini halletmiş olduğu için biraz olsun ferahlamış bulunuyordu . Bozan bu şekilde İznik'i zapt edemeyeceğini anlayınca muhasarayı kaldırdı . Ebu'l-Kasim'in da bu sıralarda bağımsız hüküm sürmek imkânının yok olduğunu fark ettiği anlaşılmaktadır . Herhalde imparatorun kendisine ne maksatla yardim ettiğini anlamıştır . Belki de imparatorla Meliksah arasında bir anlaşma yapılacağını haber almıştı . Bu sebeple o doğrudan doğruya büyük sultana müracaat ederek www.alasayvan.net/ Iznik'i onun valisi sıfatı ile idare etmeyi ümit ederek büyük hediyeler hazırladı ve kardeşi Ebu'l-Gazi'yi Iznik'te vekil bıraktıktan sonra sultanin yanına gitmek üzere Isfahan'a doğru yola çıktı . Kaynakların verdiği bilgiye göre Ebu'l-Kasim bütün rica ve ısrarlarına rağmen Meliksah tarafından huzura kabul edilmemiş ve kendisine Anadolu içinde tam yetki verilmiş olan Emîr Bozan ile anlaşması tavsiye edilmiştir . Arzusuna ulaşamayan Ebu'l-Kasim dönüş sırasında arkasından gönderilen bir müfreze tarafından yakalanarak yayının kirişi ile boğdurulmuştur . Bu hadisenin Meliksah'in Bagdat'a gitmek üzere Isfahan'dan hareketinden kısa bir süre önce yaklaşık Eylül-Ekim 1092 tarihinde cereyan ettiği söylenebilir .

  Ebu'l-Kasim'in ölümünden sonra Ebu'l-Gazi İznik'i elinde tutmaya devam etti . Tam bu sıralarda Sultan Meliksah'in vefat etmiş olması onu Bozan'dan kurtarmış oldu . Zira Bozan bütün kuvvetleri ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti'nde zuhur eden karışıklıklarda önemli rol oynamak üzere Suriye'ye doğru hareket etti . Imparator Alexios bu defa Ebu'l-Gazi'yi hediyeler ve vaatlerle kandırıp İznik'i kendisine terk etmesini sağlamaya çalıştı . Ebu'l-Gazi ise belki de henüz ağabeyinin ölüm haberini almamış olduğundan dolayı imparatoru oyalamakla yetindi . Ancak Sultan Meliksah'in 1092'de ölümü Isfahan'da tevkif etmiş olduğu Süleymansah'in oğullarının serbest bırakılmalarına sebep oldu . Muhtemelen Berkyaruk tarafından serbest bırakılan Süleymansah'in iki oğlu Kılıç Arslan ve Kulan Arslan Isfahan'dan süratle Anadolu'ya geldiler . Yaklaşık 1092 sonunda veya 1093 yılı baslarında Iznik'e vardılar . Zira bilindiği üzere Sultan Meliksah'in hanimi Terken Hatun küçük oğlu Mahmut'un Selçuklu tahtına çıkmasını sağlamak ümit ve arzusu ile Meliksah'in ölümünü bir müddet gizlemişti . Böylece haberin başkent Isfahan'a ulaşması ve Kılıç Arslan ile kardeşinin buradan hareketleri ve İznik'e varışları her halde uzunca bir müddet almış olmalıdır . Bizans tarihçisi Anna Komnena'nin rivayetine göre Iznik'te bulunan Türkler Selçuklu sah zadelerinin gelişini büyük bir sevinçle karşıladılar . Ebu'l-Gazi'de hiç direnmeden iktidarı Kılıç Aslan'a devretmiştir . Büyük Selçuklu merkezinden kaçarak Anadolu'ya gelen Kılıç Arslan ve kardeşinin babaları Süleymansah'a tabi olmuş bulunan Orta Anadolu'dan kuvvet topladıkları anlaşılmaktadır . Bunların bu kuvvetlerle birlikte İznik'e gelmeleri ve İznik hükümetini devralmaları yukarıda belirttiğimiz gibi en erken 1092 sonu veya 1093 yılı baslarında olabilir .

+ Yorum Gönder


anadolu selçuklu devleti hakkında bilgi,  büyük selçuklu devleti hakkında bilgi,  türkiye selçuklu devleti hakkında bilgi,  anadolu selçuklu devleti hakkında bilgiler,  anadolu selçukluları hakkında bilgi