+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda 2. Süleyman Şah Dönemi Anadolu Selçuklu Devleti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  2. Süleyman Şah Dönemi Anadolu Selçuklu Devleti
  2. Süleyman Şah Dönemi Anadolu Selçuklu Devleti

  2. Süleyman Şah Dönemi Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi

  2. Süleyman Şah.jpg

  II . Kılıç Arslan'in en kuvvetli oğullarından biri olan Süleyman Sah Konya'yı ele geçirmek için plânlar yapmaya başladı . Kardeşlerine gönderdiği mektuplarda tahta çıktığı takdire kendilerini bulundukları yerlerde melik olarak bırakacağını vaat etti . Böylece onların da desteğini sağlayıp Kayseri-Aksaray yolu ile Konya'ya yürüdü. Şehri dört ay kuşattıktan sonra Giyaseddin ile anlaştı . Buna göre Süleyman Sah Sultana , çocuklarına , emîrle-rine ve hazinesine dokunmayacağına ve istediği yere gitmesine müsaade edeceğine söz verdi . İki kardeş anlaşma şartlarına bağlı kalacaklarına yemin ettikten sonra Giyaseddin Konya'dan ayrıldı . Süleyman Sah 7 Ekim 1196'da şehre girerek Selçuklu tahtına oturdu . Giyaseddin Keyhüsrev Konya'dan ayrılırken iki oğlu Izzeddin Keykavus ve Alâeddin Keykubad'i şehirde bırakmıştı . Süleyman Sah yeğenlerine ilgi gösterip diledikleri şekilde hareket edebileceklerini söyledi . II . Süleyman Sah önce kardeşlerinden Argun Sah ve Berkyaruk Sah'a karsı sefere çıkıp Amasya ve Niksar'i topraklarına kattı ( 594/1197 ) . Elbistan meliki Mugiseddin Tugrul Sah da kendisine tabi olduğunu bildirdi . Böylece Malatya meliki Kayser Sah ile Ankara meliki Mesud hariç bütün kardeşleri Süleyman Sah'a bağlılık arz etmiş oluyorlardı .

  Süleyman Sah'in dahili meselelerle uğraşmasını fırsat bilen Bizans imparatoru III . Alexios doğrudan Selçuklu topraklarına tecavüz edemedi . Ancak Giresun'da batan bir gemiyi kurtarmak üzere gönderdiği donanma Samsun limanındaki gemilere saldırdı . www.alasayvan.net/ Mallar yağmalandı . Bunun üzerine tüccarlar Süleyman Sah 'a şikâyette bulunup yardim istediler . Sultan bir elçi gönderip malların iadesini ve anlaşma yapılmasını istedi . Neticede Bizanslılar Türklere yıllık vergi ödemeyi ve tüccarların malları için de tazminat ödemeyi kabul ettiler .

  Süleyman Sah kardeşlerini kendine tabi kıldıktan sonra taht kavgalarından istifade eden Ermenilerin üzerine yürüdü . Ermeni kralı Leon Torosları asarak Kayseri yöresine kadar gelmiş ve bazı kaleleri ele geçirmişti . Bunun üzerine 1199 yılında Ermenilere karsı harekete geçen Süleyman Sah işgal edilen Selçuklu kalelerini geri aldı . Kilikya Ermeni Krallığı Anadolu Selçuklularına tabi oldu .

  Gürcülerin sürekli olarak Türk topraklarına saldırmaları üzerine II . Süleyman Sah 598 ( 1202 ) tarihinde Gürcistan seferine çıktı . Doğu Anadolu'da tabi hükümdar ve beylere de haber gönderip kendisine katılmalarını istedi . Bu sırada Erzurum Saltuklu hükümdarı Alâeddin Meliksah'i da huzuruna çağırdı . Meliksah Sultanı Erzurum yakınlarında büyük bir törenle karşıladı . Bazı tarihçiler onun sultani karşılamada kusurlu davrandığı ve geç kaldığı için tevkif edildiğini söylerken diğer bazı kaynaklar da barış müzakereleri sırasında tevkif ve hapsedildiğini ifade ederler . 25 Mayıs 1202 tarihinde Erzurum'a giren Sultan Rükneddin Süleyman Sah Saltuklu hükümdarını hapsedip bütün topraklarına el koydu ve bu yöreyi kardeşi Elbistan meliki Tugrul Sah'a ikna ederek Saltuklu hanedanına son verdi .

  Sultan Süleyman Sah Erzurum'u aldıktan sonra asil hedefi olan Gürcistan üzerine yürüdü . Selçuklu ordusu Mecingerd kalesi civarında ordugâh kurdu . Fakat ordugâhta istirahat halinde iken Gürcülerin baskınına maruz kaldı ve ağır kayıplar verdi . Gürcüler Selçuklu ordugâhına hücum ederek çok miktarda ganimet ele geçirdiler . Türk birlikleri ordugâhtan ayrılıp daha uygun bir müdafaa mevkiine çekilirken Sultanın çevrini ( saltanat şemsiyesi ) taşıyan görevlinin ( çetrdâr ) ati tökezleyip çetr yere düştü . Bunu gören emîr ve askerler sultanin basına bir musibet geldiğini sanarak korkuya kapıldı ve dağıldılar . Bizzat Süleyman Sah orduyu toplamak için seferber olduysa da netice alamadı ve Türk ordusu ağır kayıplar verdi . Süleyman Sah Tuğrul Sah ve bazı beyleriyle Erzurum'a döndü . Gürcüler ordugâhı işgal edip sayısız eşya ve levâzım , altın ve gümüş kaplar , çadırlar , halılar , at , katır ve deveyi ganimet aldılar . Esir düsenler arasında Erzincan Mengücüklü Beyi Behram Sah da vardı . Onu , fidyesini ödeyerek kurtardılar ( 1202 ) .

  Gürcistan mağlubiyetine rağmen Süleyman Sah Anadolu'da sağladığı birliği devam ettirmiştir . Gürcüler de Türk topraklarını istilaya cesaret edememişlerdir . İntikam hissiyle dolu olarak ikinci defa Gürcistan üzerine yürürken 6 Temmuz 1204 tarihinde ( 6 Zilkade 600 ) Konya-Malatya arasında ölmüş ve Konya kalesindeki Kümbedhane'de defnedilmiştir . Gürcüler onun ölümünü fırsat bilerek 1205'te Malazgirt , Erciş ve Samankale'ye kadar olan toprakları işgal etmişlerdir . Ancak Erzurum meliki Tuğrul Sah Ahlatsahlar'dan Begtimur ile birlikte Gürcüleri bozguna uğratmışlar ve Gürcistan içlerine kadar ilerleyerek çok sayıda esir ve ganimetle geri dönmüşlerdir .

  Süleyman Sah yaklaşık 8 yıl süren saltanatı sırasında ülkede millî birliği sağlamış , hudutlarını doğuda Gürcistan'a , kuzeyde Karadeniz sahillerine kadar www.alasayvan.net/ genişletmiş , Mengücüklü , Artuklu , Eyyubi hükümdarlıklarını ve Kilikya Ermeni krallıklarını kendisine tabi kılmıştır . Süleyman Sah yüksek devlet adamlığı vasıflarını haiz , engin kültürlü ve sair bir hükümdardı . Diğer birçok Türk hükümdarı gibi o da alim , sair ve sanatkârları himaye etmiştir .
  Süleyman Sah'ın ani ölümü üzerine nüfuzlu kumandanları oğlu III . Izzeddin Kılıç Arslan'ı hükümdar ilan ettiler . Çocuk yaşta Selçuklu tahtına çıkan III . Kılıç Arslan tahtı sekiz ay sonra amcası I . Giyaseddin Keyhüsrev'e terk etmek zorunda kaldı ( 1205 ) .
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  II. Rükneddin Süleyman şah (1192-1211)

  II. Kılıç Arslan'ın yerine oğlu I. Gıyasettin Key- 5 hüsrev geçmiştir. Kısa süren hükümdarlığına kar- r« deşi II. Rüknettin Süleymanşah son vermiştir.
  ilk iş olarak taht kavgaları nedeniyle bozulan iç düzeni yeniden sağlayan Rüknettin Süleymanşah 1202 yılında Erzurum'u alarak Saltukoğullarına son vermiştir. Ölünce tekrar yerine geçen I. Gıyasettin Keyhüsrev, Antalya'yı alarak bu liman kentini Akdeniz'in önemli bir ticaret merkezi yapmıştır.

  Venediklilerle ticari anlaşmalar yaparak deniz ticaret faaliyetlerini hızlandırmıştır. Antalya'da bir donanma kurarak Akdeniz'de önemli denizcilik çalışmaları başlatmıştır. Ayrıca Trabzon Rum İm-paratorluğu'na baskı kurularak Karadeniz ticaret yollarında da denetimi sağlamıştır. Selçuklu Dev-leti'nin Yükselme Devri Gıyasettin Keyhüsrev zamanında başlamıştır. 1121 yılında İznik Rum Krallığı ile yapılan Alaşehir Savaşı'nda ölünce yerine I. izzettin Keykavus geçmiştir.
+ Yorum Gönder


2.suleyman sah,  selçuklu hükümdarı 2.süleyman şah,  2. süleyman şah dönemi,  türkiye selçuklu devleti 2. rükneddin süleyman şah kısa,  2.rukneddin suleymansah kisa,  2.Rukneddin suleymansah devri