+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Azerbaycan Tarihi Kronoloji Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Azerbaycan Tarihi Kronoloji
  Azerbaycan Tarihi Kronoloji

  Azerbaycan Tarihi Kronoloji Hakkında Bilgi

  1 milyon 500 bin - 1 milyon 200 bin yıl önce - Azerbaycan'da ilk insanın izleri. Kuruçay kültürü
  1 milyon 200 bin - 1 milyon yıl önce - Azıh mağarasında insan yaşamının başlaması
  400-350 bin yıl önce - Azıh mağarasındakı azıhantropun çene kemiği
  40-35 bin yıl önce - Yukarı paleolitin başlanması. Modern insanın oluşması
  M.Ö. XIII-V binyıllıklar - Mezolitik ve Neolitik dönemi. Üretici tarımın oluşması
  M.Ö. IV-VI binyıllıklar - Eneolit dönemi. Şomutepe kültürü. binyıllık
  M.Ö. IV-III binyılın sonu - İlk tunç dönemi. Kür-Araz kültürü.
  M.Ö. III binyılın sonu - Azerbaycan topraklarında ilk kavim kuruluşlarının oluşması. Kutiler, lullubiler ve Hurriler, hakkında Sümer-Akkad kaynaklarının bilgisi.
  M.Ö. II bin yıllık - Nahçivan kültürü.
  M.Ö. II binyılın birinci yarısı - Ön Asya'ya gelen ari kavimleri Urmiye gölü kıyılarında
  hurilerle temasta olmuşlardır.
  M.Ö. II binyılın sonu - Azerbaycan'da ilkel (iptidai) topluluk yapısının (kuruluşunun) dağılması.
  M.Ö. II binyılın sonu - I binyılın başlangıcı-Azerbaycan topraklarına pers (fars) dilli tayfaların saldırıları.
  M.Ö. IX yüzyılın ikinci yarısı – Urmiya sahili bölgesinde Manna çarlığı kurulmuştur.
  M.Ö. VIII yüzyıl - Manna devletinin güçlenmesi ve genişlemesi. Aşurlular ve urartulular ile mücadele.
  M.Ö. 714 yılı - II Sargonun Urartuya karşı seferi.
  M.Ö. VIII-VII yüzyılın sonu - Kimmerlerin, iskitlerin ve sakların Kafkasya'ya ve Ön Asya'ya saldırısı.
  M.Ö. VII yüzyılın 70'li yılları - Azerbaycan topraklarının bir bölümünde kimmer-İskit-sak çarlığının kurulması
  M.Ö. VII yüzyılın 70'li yılları - Mada çarlığının oluşması.
  M.Ö. 660 yılına yakın - Mannada çar Ahşeriye karşı isyanlar.
  M.Ö. 625-585 yılları - Kiaksarın hükümranlığı.
  M.Ö. 615 yılı - Madalıların Asur ile savaşının başlaması
  M.Ö. 612 yılı - Neynevanın madalılar ve Babiller tarafından işgal edilmesi
  M.Ö. 612-605 yılları - Aşur devletinin çöküşü, onun Mada ile Yeni Babil çarlığı arasında bölünmesi
  M.Ö. VII yüzyılın sonu - VI yüzyılın başlanğıcı - Mannanın, Skif çarlığının ve Urartunun madalılar tarafından işgal edilmesi
  M.Ö. 550 yılı - Mada devletinin çöküşü. Farsların Hahamanişiler devletinin oluşması
  M.Ö. 522 yılı - Gaumatanın (Gam ata) darbesi.
  M.Ö. önce 521 yılı - Fravartişin önderliğinde madalıların isyanı
  M.Ö. IV yüzyıl – M.S. III yüzyılı - Yaloylutepe kültürü
  M.Ö. 334-330. yılları - Büyük Aleksander'ın (İskender) istilaları ve Hahamanişiler devletinin çöküşü
  M.Ö. 331 yılı - Gavgamel yakınlarındaki savaşta madalıların, kadusilerin, sakesinlerin, Albanların savaşlara katılması
  M.Ö. IV yüzyılın sonu- Atropaten devletinin oluşması
  M.Ö. III yüzyıl - Albanya devletinin oluşması
  M.Ö. 285-280 yılları - Kaspi Denizi'ni öğrenmek için Hirakl ve Patrokl ekspedisyaları (deniz gezisi).
  M.Ö. III yüzyılın sonu- Atropatenin güçlenmesi. Çar Artabazan.
  M.Ö. III yüzyılın 20. yıllarının sonu - Artabazan Selevki çarı III Antiohun yüce hakimiyetini tanıyor.
  M.Ö. III yüzyıl - Albanya’da sikke kesilmesi.
  M.Ö. II yüzyılın 60'lı yılı - Atropaten yeniden bağımsız politika sürdürüyor.
  M.Ö. I yy - Atropatende parfiyalıların ve Avesta zerdüştliyinin makamlarının güçlendirilmesi.
  M.Ö. I yy - Roma müdahalesine karşı albanların mücadelesi.
  M.Ö. 60. yıllar - Yazılı kaynaklarda Alban basilevisi Orysun ve onun kardeşi Kosisin hatırlatılması.
  M.Ö. I yüzyılın ikinci yarısı - Atropatende Artabazdın hükümranlığı.
  M.Ö. 36. yıl - Romalıların Atropatene sokulması. Fraaspanın kahramanca savunması. Atropaten
  çarı Artabazd ve parfiyalılar tarafından Antoninin Kuvvetlerinin darmadağın edilmesi.
  M.Ö. 35 yılı - albanların parfiyalılarla çarpışması. Basilevs Zober.
  M.Ö. I yüzyılın sonu - Atropaten çarlarının parfiyayönlü politikasının sonu. Romalılar ile yakınlaşma ve ittifak.
  M.S. I yüzyılın başlanğıcı - Arşakiler Atropatende iktidarı ele geçirmişlerdir.
  M.S. I yüzyılın ikinci yarısı - Albanya’da Arşakiler sülalesi egemenliğinin oluşması
  70'ler - alanların Azerbaycan'a ve komşu ülkelere sokulması
  80-90'lı yıllar - Romalıların Albanya'a seferi
  III yüzyılın ikinci yarısı - Azerbaycan topraklarında Sasani işgali dairesi
  313-371 - Alban hükümdarı Urnayr
  313 - Albanya’da Hıristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesi
  V yüzyılın başları-Yeni Alban alfabesinin oluşturulması
  422 - Alban geçidinin ortak savunması için İran-Bizans anlaşması
  428 - Sasanilerin Ermenistan'da devletçiliği iptal etmeleri
  V yüzyılın ortaları - Perozabad-Berde şehri Albanya’nın yeni başkentidir
  450-451 - Güney Kafkasya halklarının Sasanilere karşı hareketi
  451, 2 Haziran - Avarayn savaşı
  457-463 - Alban halkının Sasanilere karşı isyanı
  463-487 - II Vaçenin taht-tacdan imtinası; Alban arşakiler sülalesine ara verilmesi. I merzbanlıg
  481-484 - Güney Kafkasya halklarının Sasanilere karşı yeni isyanı
  485 - Nvarsak barış anlaşması
  487 - Alban Arşakiler sülalesi iktidarının yeniden kurulması
  487-510 - III Mübin Vaçagan
  488 - Aguen (Aluen) meclisinin çağırılması
  V yüzyılın sonu VI yüzyılın I yarısı - Mezdekiler hareketi
  510 - Alban Arşakiler sülalesinin hakimiyetine son verilmesi
  510-628 - Albanya’da II merzbanlıg dönemi
  VI yüzyılın I yarısı, ortaları - Türk aşiretlerinin (savirlerin, Avarların, bulgarların, Hazarların) Güney Kafkasya arazisine yeni seferleri
  531-579 - I Hüsrev Enuşirevan
  586 - Bizans ordusunun Albanya'ya saldırısı
  591 - İran-Bizans anlaşması
  603 - Mihranilerin Albanya’da kararlaşması; Alban katalikosu Vironun faaliyete başlaması
  603-628 - İran-Bizans savaşı
  626 - Hazarların Albanya'a geniş saldırısının başlaması
  627 - Mehrani Varaz Grigorun Ktesifonda "Girdiman hakimi ve Albanya'ın "işhanı" ödülünü alması
  629-630 - Hazarların Albaniyanı tutması
  639-640 - Arapların Azerbaycan'a ilk uğursuz baskınları
  640-642 - İran birliklerinin Albanya'a saldırıları
  640 - Cavanşirin İberya hükümdarı Atrnersehle "sarsılmaz ittifak" anlaşması
  642 - Nihavend savaşı
 2. Asel
  Bayan Üye

  643 - Arapların Azerbaycan'a saldırısı. Erdebil savaşı
  643 - Arap-Azerbaycan barış anlaşması
  643 - Utba bin Farkadın halifenin Azerbaycan'daki "amiri" görevine atanması
  643 - Arapların Derbenti-Bab el-ebvabi tutması. Barış anlaşması
  644 - Arapların Muğanı tutması. Barış anlaşması
  644-645 - Azerbaycan nüfusunun Araplara karşı isyanı
  644-645 - Arapların Azerbaycan'a yeni ikinci seferi. Yeni barış anlaşması
  644-645 - Habib bin Mesleme'nin ve Salman bin Pebienin Albanya'a seferleri ve işgali
  652-653 - Salman bin Rebienin Derbente başarısız saldırısı; onun ölümü. Azerbaycan'ın çok bölümünün yeniden Arap itaatından çıkması
  654-655 - Habib b. Mesleme'nin Kafkasya'ya yeni saldırısı. Azerbaycan'ın kuzey bölümünün de hilafetten bağımlı duruma tüşmesi
  654 - Arap canişinini ikametgahının Dvinden Berdeye aktarılması; Cavanşirin Bizans İmparatoru II Konstantla görüşmeleri
  664 - Cavanşirin hazarlarla Anlaşması ve hakanın kızıyla evlenmesi
  667-670 - Cavanşirin halife Muaviye ile görüşmeleri ve konuşmaları
  680 - Cavanşirin katli
  VII yüzyıl - 15 aşırımlı Hudaferin köprüsünün yapımı
  VII yüzyılın ikinci yarısı - Alban şairi Davdek
  680 - Hazarların Azerbaycan'a yeni saldırılarının başlaması
  680-669 - Alban hükümdarı I Varaz Tiridat
  681 - Alban katolikosu Yeliazarın, piskopos İsrail'in hazarlarla görüşmeleri
  688-690 - Güney Kafkasya bölgesine Arapların ve bizansların baskınları. Albanlar üçkat tabeçiliye geçmesi
  691-92, 725-26 - Azerbaycan nüfusunun kayda alınması
  699-704 - I Varaz Tiridatın Konstantinopolda esir tutulması
  VII-VIII yüzyılın kovuşması - Apapdilli Azerbaycan edebiyatının oluşumu
  VII yüzyılın ikinci yarısı-VIII yüzyılın başları - Moisey Kalankatlı ve "Alban Tarihi" eseri
  704 - Partav (Berde) dini meclisi; Alban kilisesinin Ermeni kilisesine tabi edilmesi
  705 - Albanya’nın bağımsızlığını kaybetmesi; onun Arap vilayeti Arrana dönüşmesi
  VIII yüzyıl - Azerbaycan'da sufizmin yayılmaya başlaması
  707-708 - Azerbaycan topraklarında Arap-Hazar savaşları
  721-722 - Hazar, Kıpçak ve başka Türk boylarının Azerbaycan'a saldırıları
  VIII yüzyılın 30'lu yılları - Mervan bin. Muhammed'in hazarlara karşı başarılı seferleri
  748-752 - Azerbaycan'da Hilâfete karşı isyan; Müsafir bin Küseyrin isyanı
  750 - Abbasiler sülalesinin hilafetde hakimiyet başına gelmesi
  755 - Mecusi Sunbadın isyanı
  VIII yüzyılın ortaları - Azerbaycan'a güney Arap aşiretleri akımının güçlenmesi; burada yaşayan kuzey ve güney Arap aşiretleri arasında edavetin artması
  775-785 - Halife el-Mehdi'nin hakimiyeti; onun yeni dini talimatı
  778-779 - Hürremilerin ilk isyanı
  793-794 - Beylegan Ebu Müslim isyanı
  796/97-797/98 - Hürremilerin Azerbaycan'da yeni isyanı
  VIII yüzyılın sonu - Arap-Hazar savaşlarının sona ermesi
  VIII yüzyılın sonu - IX yüzyılın başları - "Erminiye" idari adının gerçek iptali
  VIII yüzyılın sonu - IX yüzyılın başları - Yezid ibn Mezyed et-Şeybaninin Azerbaycan'da hakimliği
  808-809 - Hürremilerin Azerbaycan'da, İsfahan'da, Reyde, Hemedanda vb. isyanı
  816 - Cavidan ve Ebu İmranın birbirlerini öldürmeleri; Babek-Hürremilerin başkanıdır.
  821 - II Varaz Tiridatın ölümü
  IX yüzyılın 20. yıllarının sonu - 30. yıllarının öncesi - Arran bidetçi beyleganlıların (pavlikianların) hareketi
  830-833 - Hürremilerin hareketinin genişlemesi, Hemedanın tabi tutulması
  835 - Alban hakimi Sehl bin. Smbatın Arran'ı ele geçirmesi
  836 - Heştadser savaşı
  836 yılının kışı - Babekin komutanı Tarhanın ölümü
  837 Ağustos – Bezz (Bazz) kalesinin işğali ve dağıtılması; Babekin kaçması
  837, 15 Eylül - Babekin tutularak Berzende getirilmesi
  838, Ocak-Mart - Babekin idam edilmesi
  839-840 - Teberistan'da Mezyedin önderliğinde isyan
  839-40 - Azerbaycan'da Minkiçevr el-Ferganinin merkezi iktidara karşı isyanı
  842-847 - İsfahan'da Hürremilerin yeni isyanı
  IX yüzyılın 40'lı yılları - Güney Kafkasya'da Hilâfete karşı isyanlar
  853 - Boğa el-Kebir'in isyanı yatırması; yerel yargıçların Samire şehrinde esir olarak tutuklanması
  IX yüzyılın ikinci yarısı-X yüzyılın başları - Halifeliğin zayıflaması; Azerbaycan'da bölücülügün güçlenmesi
  861 - Mezyedilerden olan Heysem bin Halifd'in Şirvan'da, Yezid b. Halid'in Layzanda iktidarı ele götürmeleri
  869 - Haşim es-Sulebinin bağımsız Derbent şehir devletinin (emirliyinin) temelini koyması
  886 (887) - Grigor Hammamın Alban devletini yeniden kurması
  IX yüzyılın 80'li yıllarının başları - Bakü petrol medenlerinden ve tuz yataklarından elde edilen gelirin Derbentlilere verilmesi hakkında Halife belgeleri
  IX yüzyılın 80'lerin sonu - Sünik ve Arsah-Haç'ın knyazlığının oluşması
  IX yüzyılın ikinci yarısı - X yüzyılın I yarısı - Azerbaycan'da bilimsel ve felsefi fikrin gelişmesi (el-Berdici, el-Berdei, Muhammed el Bakuvi vb)
  898-941 - Saciler devleti
  901-927 - Yusuf bin Ebi Saçın Halife'nin Azerbaycan'daki canişini görevine atanması
  913-914 - Rusların Bakı kıyısına ve Bakü'ye saldırıları
  914 - Yusuf'un Ermeni hükümdarı I Smbatı yenmesi
  917 - Layzanşah Ebu Tahir Yezidin Şirvanı tutması ve "şirvan-şah" ödülünü alması
  917 - Şamahının Ebu Tahir Yezidin şerefine Yezidiyye adlandırılması
  930 - Şirvan-Derbent barış anlaşması
  943 - Rusların Berdeni işgali ve yıkımı
  960 - Senekerimin Şekide hakimiyetini güçlendirmesi ve "Alban hükümdarı" adını alması
  971-1075 - Şeddadiler devleti (Gence Emirliği)
  983 – Şabran kale duvarlarının inşa edilmesi
  983-1060; 1107-1117 - Revvadiler devleti
  1018-1021, 1029 - Oğuzların Azerbaycan'a Seferleri
  1027 - Araz nehri üzerinde on bir aşırımlı Hudaferin köprüsünün yapımı
  1030 - Rusların gemilerle Azerbaycan'a yeni saldırısı
  1038-Orta Asya'da Oğuz devletinin oluşması
  1040 - Dendenekan savaşı
  XI yüzyılın 40'lı yılları - Selçuk seferlerinin başlaması
  1045 - Yezidiyyenin ve Gencenin kale duvarlarının güçlendirilmesi
  1054 - Sultan Togrulun Tebriz'e saldırısı
  1066 - Şirvan'da karışıklık
  XI yüzyılın 60-70'li yılları - Alp Arslan'ın, Melik Şah'ın Azerbaycan'a saldırıları
  1078/79 - Bakü'de "Kırık kale" Camii'nin inşası
  XI yüzyılın sonu - Derbent şehir devletinin Şirvanşahlar devletine katılması
  XI-XII asırlar - Genceçay üzerinde üç çokaşırımlı köprünün inşası
  XI-XIII yüzyılın başları - Azerbaycan şiir okulunun gelişim dönemi
  1100 - Beyleganda isyan
  1111 - Şirvanşah III Menuçehrin Gürcü prensesi Tamarayla evlenmesi
  1117-1157 - Büyük Selçuklu Sultanı Sencer
  1118 - Merkezi Hemedanda olan Irak Selçuklu sultanlığının oluşturulması; sultan Mahmut'un faaliyete başlaması
  1120/21 - Gürcü hükümdarı IV David'in Arrana saldırısı
  1122 - Gence depremi
  1123/24 - Gürcülerin Şirvana saldırıları
  1130-1213 - Mhitar Goş
  1133-1152 - Mesut'un İran sultanı ilan edilmesi
  1135 - Halife-Sultan çatışmasının savaşa dönüşmesi; halife ordusunun yenilgisi
  1136 - Sultan Mesut'un Atabey Şemsettin Eldenize Arran'ı igta vermesi; Atabeyin Berdeye gelişi
  1139 - Gence deprem; gürcülerin baskını ve şehir kapılarını da ganimet gibi götürmeleri
  1142 - Emir Kutluğun Gence'de sultana karşı isyanı
  1145-1234 - Şihabeddin Sühreverdi
  1147 - Has Bey'in Sultan Mesut tarafından Azerbaycan ve Arrana hakim atanması
  1148 - Marağada "Kırmızı kubbe" türbesinin inşası
  1148 - Irak sultanlığı emirlerinin Şemseddin Eldenizle birlikte sultan Mesüt'a karşı isyanı ve saldırıları
  XII yüzyılın ortaları - Mhitar Goşun "Nor-Getik" Goşaveng manastırının ve oradaki okulun kurulması
  1153 - Sultan Muhammed'in iktidara gelmesi
  1160 - Arslan şahın Irak sultanı olması Şemseddin Eldenize "büyük Atabey" unvanı verilmesi
  1161 - Gürcülerin Azerbaycan Atabegleri devleti topraklarına ilk saldırısı; Ani, Dvina, Gence şehirlerinin katliam ve talana maruz kalması
  1163-64 - Şemseddin Eldenizin Gürcistan'a cevap saldırısı. Ani ve Dvina şehirlerinin iadesi
  1166 - Sünik krallığının yıkılması
  1168 - Marağa hakimi Arslan Abanın Atabeylerden vassal bağımlılığı hakkında sözleşmeyi imzalaması
  1174/75 - Rusların ve kıpçakların Şirvana Seferleri
  1174-1186 - Atabey Muhammed Cihan Pehlivan
  1175 - Tebriz ve Ruindej kalesinin Eldenizlerin mülkleri sırasına katılması
  1186 - Mümine Hatun (Atabey kubbeyi) türbesinin inşasının tamamlanması
  1186-1191 - Atabey Kızıl Arslan "Memlük" döneminin başlaması
  1188 - Kızıl Arslan'ın Hemedani tutması ve sultan tahtına çıkması
  1191 - Kızıl Arslan'ın katli

 3. Asel
  Bayan Üye
  1191/92 - Şamahıda yıkıcı deprem. Şirvanşahların başkenti Bakü'ye köçürmeleri
  1191-1210 - Atabey Ebubekir
  1194 - Şemkir, Beylegan, Gence yakınlarında birleşik Gürcü-Şirvan ordusu ile Ebubekir ordusu arasında savaş. Ebubekir'in yenilgisi
  1194 - Cihan Pehlivanin oğlu Emir Emiranın Gürcü-Şirvan birliğinin yardımıyla Gence'yi tutması ve burada ölümü
  XII yüzyıl - Bölgeh bölgesi topraklarında "Kırmızı köprü" nün inşası
  XII-XIII yüzyılın öncesi - Arsah-Haç'ın knyazlığının yeniden dirçelmesi
  1206 - Atabey Ebubekir'in Gürcü hükümdarlarının kızı ile evlenmesi; Gürcü saldırılarına ara verilmesi
  1208 - Marağa hakimleri Beyaz Sungur el-Ehmedililer neslinin tükenmesi. Atabey Ebubekir'in Marağanı tutması
  1210 - Atabey Ebubekir'in ölümü
  1210-1225 - Atabey Özbek
  1210-1211 - Gürcülerin Azerbaycan topraklarına en büyük ve geniş saldırıları. Azerbaycan şehirlerinin (Merend, Miyane, Zencan, Kazvin, Ebher, Erdebil, Uçan, Dvina vb) talan edilmesi
  1214-1215 - Özbeyin Haçın a seferi
  1215 - Hasan Celal'ın Alban devletini (Arsah-Haçın) geri alması
  1215-1261 - Hasan Celal'ın hakimiyeti
  1216 - Gandzasar manastırının yapılmaya başlanması
  1220-1222 - Moğolların Azerbaycan'a ilk seferleri. Azerbaycan şehirlerinin işgali
  1221 - Kıpçakların Azerbaycan'a saldırıları
  1221 - Gürcülerin Şeki ve Kabeleni tutması
  1225-1231 - Harezmşah Celaleddin Mengburnu Azerbaycan'da
  1225 - Azerbaycan Atabeyler Devleti'nin çöküşü
  1227 - Şeki ve Kabelenin gürcülerden geri alınması
  1231 - Harezmşah Celaleddinin katli
  1231 - Şirvanşahlar devletinin bağımsızlığına son verilmesi
  1231 yılı - Moğolların ikinci seferi
  1225 - Gürcü feodallarının Gence'ye saldırısı
  1225-1244 - Şirvanşah III Feriburz
  1227 - Şeki ve Kabelenin gürcülerden geri alınması
  1231 - Harezmşah Celaleddinin katli
  1230-1294 - müziyen Sefieddin Urmevi
  1231 – Gencede Benderin önderliğinde Celaleddine karşı isyan
  1235 - Gencenin Moğollar tarafından işgali
  1239 - Derbentin Moğollar tarafından tutulması ve Azerbaycan'ın tam işgali
  1239-1256 - Azerbaycan'da Yüce Moğol Hakanlığı canişininin hakimiyeti
  1244-1260 - Şirvanşah II Ahsitan
  1252-1334 - Safeviler hanedanının kurucusu Şeyh Sefieddin
  1254 - Nüfusun Moğollar tarafından kayda alınması
  1256-1357 - Azerbaycan'da Hülakular (İlhanlılar) devleti
  1256-1265 - Hülaku Han'ın hakimiyeti
  1259 - Marağa Rasathanesinin açılışı
  1260-1267 - Şirvanşah II Ferruhzad
  1262, 1265, 1288 - Kızıl Orda hanlarının Azerbaycan'a Seferleri
  1265-1282 - Abaga Han Hulakü
  1267-1294 - Şirvanşah II Gerşasb
  1276 - Arran Abaga hana karşı isyan
  1282-1284 - Ahmet Tekudar Hulakü
  1284-1291 - Argun Han Hulakü
  1291-1295 - Keyhatu Han Hulakü
  1294-1317 - Şirvanşah III Ferruhzad
  1295 - Baydu Han Hulakü
  1295 - Bölgen Han'ın İslam dinini kabul etmesi
  1295-1304 - Bölgen Han
  XIII-XIV yüzyıllar - Merdekan, Nardaran, Ramana, Erk kalelerinin inşası
  XIII-XV yüzyıllar - Bakü'de Şirvanşahlar sarayının inşası
  XIV yüzyılın başları - Tebriz'de üniversite - Yüce medresenin açılışı
  XIV yüzyılın başları - Tebriz'de Dar üş-şifa (hastane) binasının inşası
  XIV yüzyılın başları - Mahmudabad kentinin inşası
  1304-1316 - Sultan Mehmed Hudabende (Ulçaytu)
  1316-1335 - Sultan Ebu Said
  1318 - Tebriz'de Rebî-Reşidi mahallesinin yağma edilmesi
  1322 - Berde türbesinin yapılması
  1335 - Kızıl Orda hanı Özbeyin Azerbaycan'a seferi
  1335-1336 - Arpa Han Hulakü
  1336 - Musa Han Hulakü
  1336-1338 - Muhammed Han Hulakü
  1339-1340 - Satıbey hatun Hulakü
  XIV yüzyılın 40'lı yılları - Hülaküler devletinin parçalanması
  1340 - Bağdat'ta Celairiler devletinin tesisi
  1340-1344 - Süleyman Han Hulakü
  1340-1357 - Çobani feodallarının Azerbaycan'da fiili egemenliği
  1344-1355 - Enuşirevani-Adil Hulakü
  1344, 1346, 1357 - Tebriz'de Çobani feodallarına karşı isyanlar
  1345-1372 - Şirvanşah Kavus
  1345-1357 - Hasan Han Hulakü
  1359-1410 - Azerbaycan Celairiler devletinin sınırları içinde
  1359-1374 - Şeyh Üveys Celairi
  1364-1367 - Şirvanşah Kavusun Celairilere karşı mücadelesi
  1372-1382 - Sultan Hüseyin Celairi
  1382-1538 - Derbentiler sülalesi
  1382-1417 - Şirvanşah I İbrahim
  1382-1410 - Sultan Ahmet Celairi
  1385, 1387, 1394 - Kızıl Orda hanı Tohtamışın Azerbaycan'a Seferleri
  1386, 1392, 1399 - Timur'un Azerbaycan'a Seferleri
  1387, 1393, 1397, 1400 - Timur'un Elincekaleye saldırıları
  1387-1401 - Elincekalenin kahramanca savunması
  1404 - İspanyol Klaviho Tebriz'de
  1405-1406 - Azerbaycan'da Teymurilere karşı isyan
  1406, Mayıs-Haziran - Şirvanşah İbrahim'in Tebriz'e gelişi
  1406, Temmuz - Celairi Sultan Ahmed'in Tebriz'e dönmesi
  1406, 14 Ekim - Nahçıvan yakınlarında Karakoyunlu Kara Yusifle Teymuri Ebubekir arasında savaş
  1408, 21 Nisan - Tebriz yakınlarında Kara Yusuf'un Teymuri Ebubekir üzerinde zaferi
  1410, 30 Ağustos - Tebriz yakınlarında Kara Yusifle Celairi Sultan Ahmed arasında savaş
  1410-1420 - Kara Yusuf'un hakimiyeti
  1410-1467 - Karakoyunlu devleti
  1412, Aralık - Kür kıyısında Şirvanşah İbrahim ve Gürcü kralı II Konstantinle Kara Yusuf arasında savaş
  1417-1465 - Şirvanşah I Helilullahın hakimiyeti
  1421, 30 Temmuz-1 Ağustos - İskender Şahruh arasında Eleşkert savaşı
  1422-1429 ve 1431-1435 - Karakoyunlu İskender'in hakimiyeti
  1427-1447 - Şeyh İbrahim (Şeyhşah) Safevi
  1429, 17-18 Eylül - İskender Şahruh arasında Selmas savaşı
  1436-1467 - Cahanşahın hakimiyeti
  1447-1460 - Şeyh Cüneyd Safevi
  1453-1457 - Cahanşahın İran'ı istila etmesi
  1453-1478 - Uzun Hasan'ın hakimiyeti (1468 yılından Azerbaycan'da)
  1458 - Cahanşahın Heratı alması
  1460-1488 - Şeyh Haydar Safevi
  1465-1500 - Şirvanşah Ferruh Yesarın hakimiyeti
  1465 - Tebriz'de "Gök cami"nin inşası. Şirvanşah elçisi Hasan Bey'in Moskova ziyareti
  1466 - Rusya elçisi Vasili Papinin Şirvana gelişi
  1467, 10 Kasım - Uzun Hasan'la Cihan Şah arasında Muş ovasında savaş
  1471-1473 - Venedik elçisi Katerino Zeno Azerbaycan'da
  1472-1473 - Akkoyunlu-Osmanlı savaşı
  1473, 1 Ağustos - Malatiya savaşı
  1473, 11 Ağustos - Otlukbeli savaşı
  1478, 5 Ocak - Uzun Hasan'ın vefatı
  1478-1490 - Sultan Yakup'un hakimiyeti
  1483 - Tebriz'de "hest-behişt" sarayının inşası
  1483, 1487, 1488 - Şeyh Heyderin Şirvan ve Dağıstan'a Seferleri
  1487 17 Temmuz - İsmail Safevinin Erdebil'de doğumu
  1488-1404 - Şeyh Sultan Yüce Safevi
  1489-1493 - Bebek İsmail'in annesi ve kardeşleri ile İstehr kalesinde (Fars eyaletinde) hapiste kalması
  1490-1492 - Akkoyunlu Baysungurun hakimiyeti
  1492-1497 - Akkoyunlu Rüstem padişahın hakimiyeti
  1494-1499 - İsmail'in Gilanda (Lahicanda) kalması
  1497 - Akkoyunlu Gödek Ahmed'in hakimiyeti
  1499 - Akkoyunlu devletinin Elvend ve Murad arasında ikiye bölünmesi
  1499-1500 - İsmail'in Erzincan seferi
  1500 yılının sonları - İsmail'in Çabanı yakınlarında Ferruh Yesarı yenmesi
  1501 yılının ilkbaharı- İsmail'in Bakü'yü tabiligine alması
  1501 yılının ortaları - Şerur düzenliğinde İsmail'in Akkoyunlu Elvendi yenmesi
  1501 yılının sonbaharı - İsmail'in Tebriz'de Şah ilan edilmesi. Azerbaycan Safeviler devletinin kurulması
  1501-1524 - I Şah İsmail'in hakimiyeti
  1502-1524 - Şirvanşah II İbrahim'in (Şeyhşah) yönetimi
  1503, 21 Haziran - Hemedan yakınlarında Şah İsmail'in Akkoyunlu Sultan Muradi yenmesi
  1504-1505 yılların kışı - Türkiye Sultanı II Beyazitin elçi göndererek Safeviler devletini tanıması
  1508, 21 Ekim - Şah İsmail'in Bağdat'ı tutması
  1509-1510 - Şah İsmail'in Şirvana ikinci seferi
  1510, 2 Aralık - Merv yakınlarında Şah İsmail'in Özbek Şeybani hanı yenmesi
  1512-1520 - Sultan Selim'in hakimiyeti
  1514, 23 Ağustos - Çaldıran savaşı
  1515 - Diyarbakır'ın Sultan Selim tarafından istila edilmesi
  1516-1517 - Safevilerin Gürcistan'a seferleri
  1520-1566 – I S. Kanuni'nin hakimiyeti
  1521 - Gürcü çarlarının Safevilerden bağımlılığı kabul etmesi
  1524, 23 Mayıs - I Şah İsmail'in vefatı
  1524-1535 - Şirvanşah II Helilullahın hakimiyeti
  1524-1576 - I Şah Tehmasibin hakimiyeti
  1534, 1535, 1548, 1554 - I Sultan Süleyman'ın Azerbaycan'a Seferleri
  1538 - Şirvanın Safeviler devletine birleştirilmesi
  1540, 1546, 1551, 1554 - Safevilerin Gürcistan'a seferleri
  1544 - Hindistan hükümdarı Humayunun Safeviler sarayına gelmesi ve askeri yardım alması
  1547, 1549, 1554 - Şirvan'da Safevilere karşı isyan
  1551 - Şekinin Safeviler devletine katılması
  1552 yılı - Safevilerin Osmanlı topraklarına seferi
  1555, 29 Mayıs - Amasya barışı
  1555 - Başkentin Tebriz'den Gezvine aktarılması (göçürülmesi)
  1560-1634 - Tarihçi İskender Bey Münşi
  1565 - Şah Tehmasibin tamğa vergisini iptal etmesi
  1571-1573 - Tebriz'de şehir yohsullarının isyanı
  1574-1595 - III Sultan Murad'ın hakimiyeti
  1576, 22 Ağustos-1577, 24 Kasım - II Şah İsmail'in hakimiyeti
  1578, 13 Şubat-1587 - Şah Muhammed Hudabendenin hakimiyeti
  1578-1590 - Safevi-Osmanlı savaşları
  1578, 9 Ağustos - Çıldır savaşı
  1578-1581 - Kırım aşiretlerinin Şirvan ve Karabağa baskınları
  1540, 1546, 1554 - Safevilerin Gürcistan'a seferleri
  1587-1629 - Şah Abbas'ın yönetimi
  1590 - İstanbul barışı
  1598 - Başkentin Gezvinden İsfahan'a aktarılması (göçürülmesi)
  1599-1601 - Huseyneli Bey'in başkanlığında Oruç Bey Bayat'ın Safevi elçiliği bünyesinde Avrupa'ya seyahati
  1603, 14 Eylül - I Şah Abbas'ın Osmanlılara karşı askeri operasyona başlaması
  1603, 21 Ekim - I Şah Abbas'ın Tebriz kentini tutması
  1603-1617 - I Sultan Ahmed'in hakimiyeti
  1603-1607 - Safevi-Osmanlı savaşı
  1604, 8 Haziran – Erivan (İrevan) kalesinin osmanlılardan kurtarılması
  1605, Mayıs - Çıkaleoğlu Sinan Paşa'nın Azerbaycan'a seferi
  1605, 7 Kasım - I Şah Abbas'ın Sufiyan yakınlarında Osmanlı ordusu üzerinde zaferi
  1606 - Azerbaycan'da Celairi hareketinin yükselmesi
  1606, 9 Ocak - I Şah Abbas'ın Şamahı üzerine seferi
  1606, 5 Temmuz - Gencenin osmanlılardan kurtarılması
  1606-1607 - Gence'de Şah Abbas Camii'nin inşası
  1606 - Lori, Tiflis ve Dmanisi kalelerinin kurtarılması
  1607, Ocak - Bakü'de Osmanlılara karşı isyanın başlaması
  1607, Şubat-Mart - Derbentde Osmanlılar aleyhine isyanlar
  1607, 27 Haziran - Şamahı şehri osmanlılardan kurtarılması

 4. Asel
  Bayan Üye
  1610 - Anadolu Celairilerinin Safevi devletini terk etmesi
  1610-1612 - Osmanlı-Safevi Savaşı
  1610 - Anadolu Celairilerinin Safevi devletini terk etmesi
  1612, 17 Ekim - İstambulda Safevi-Osmanlı barışının imzalanması
  1613, Ekim - I Şah Abbas'ın Gürcistan'a seferi
  1614-1616 - Şirvan'da Melik Pirinin (Deli Melik) başkanlığı ile Kızılda isyan
  1616-1618 - Osmanlı Safevi Savaşı
  1616 - Safevi devletinde İngiliz tacirlerine ticaret hakkının verilmesi
  1618, 10 Eylül yönetimi - Serab yakınlarında Çınıg-köprü denilen yerde I Şah Abbas'ın Osmanlı
  ordusunu mağlup etmesi
  1618, 26 Eylül - Merendde Safevi-Osmanlı barışının imzalanması
  1618-1623 - II Sultan Osmanlı hakimiyeti
  1623-1640 - IV Sultan Murad'ın hakimiyeti
  1624-1626 - Safevi-Osmanlı savaşı
  1625, 30 Haziran - I Şah Abbas'ın Elkitçay deresinde gürcüleri ağır yenilgiye uğratması
  1629, 19 Ocak - I Şah Abbas'ın vefatı
  1629-1642 - I Şah Sefinin hakimiyeti
  1629 – Talış (talas) isyanı
  1630, 30 Nisan - Osmanlı ordusunun Erivan'ı tutması
  1631-1632 - Kazakların Bakü şehrine saldırıları. Derviş Rıza'nın yönetimine karşı Kazvin civarında isyan
  1635 yılının yayı - IV Sultan Murad'ın Azerbaycan'a seferi
  1639, 17 Mayıs - Gesri-şirinde Safevi-Osmanlı barışının bağlanması
  1642-1667 - II Şah Abbas'ın yönetimi
  1667-1694 - Şah Süleyman'ın hakimiyeti
  1668, 4 Ocak - Şamahıda deprem
  1668 yılının yayı - Stepan Razi'nin başkanlığı ile rusların Bakü'yü talan etmesi
  1696-1722 - Şah Sultan Hüseyin'in yönetimi
  1699-1702 - Safevi devletinde nüfusun genel kayda alınması
  1707-1709 - Ermeni siyaset dolandırıcısı İsrail Orinin Azerbaycan'a ve İran'a casusluk yolculuğu. Car-Balaken bölgesinde isyanlar
  1709-1711 - Şirvan'da isyanlar
  1710 - kaçkın köylülerin zorla geri çevrilmesi konusunda şah belgesinin verilmesi
  1713 - Safevi elçisi Fezlulla Bey'in Rusya'ya yolculuğu
  1716-1718 - Rus devletinin elçisi A. P. Volınskinin Azerbaycan'a ve İran'a ziyareti
  1717 Haziran-Temmuz - Rusya-İran ticaret anlaşmasının imzalanması
  1718-1719 - Hacı Davut'un önderliğinde Şirvan'da isyanın birinci aşaması
  1720-1721 - Şirvan'da isyanın ikinci aşaması
  1721, Ağustos - Hacı Davud ve Gazıgumuglu Surhay Han'ın başkanlık ettiği Şirvan üsyançılarının Şamahı'yı tutması
  1722, Temmuz - I Pyotrun önderliğinde Rus askeri birliklerinin Azerbaycan'a ve İran'a askeri Seferi'nin başlaması
  1722, 23 Ağustos - Rus birliklerinin Derbent şehrine girmesi
  1722, 5 Eylül - Rus ordusunun seferinin durdurulması ve I Pyotrun Rusya'ya dönmesi
  1722, Ekim - İsfahan'ın isyancı Afgan kabileleri tarafından alınması
  1722, Aralık - Hacı Davut'un Türkiye'nin himayesine alınması ve Şirvan hanı onaylanması: Rus
  harbi deniz kuvvetlerinin Reşt şehrini istila etmesi
  1723, Ağustos - Rus harbi deniz kuvvetlerinin (eskadrasının) Bakü'yü istila etmesi
  1723, Eylül - Petersburg'da Rusya hükümeti ile Safevi elçisi İsmail Bey arasında "anlaşma" bağlanması
  1724, 12 Temmuz - İstanbul'da Safevi mirasını paylaşmak konusunda Osmanlı-Rusya bağlanması
  1724, Haziran - Osmanlı birliklerinin Erivan şehrini alması
  1724 - Bakü'de Dergahgulu Bey'in önderliğinde Ruslara karşı hazırlanan ayaklanmanın aşkarlanması
  1725, Mayıs - Osmanlı birliklerinin Tebrizi alması
  1725, Ağustos - Gencenin Osmanlı askerleri tarafından alınması
  1725, Aralık - Erdebilin Osmanlı askerleri tarafından alınması
  1726-1727 - Müşkür, Niyazabad, Cevat, Salyan, Astara, Lenkeran, Gızılağac ve Talışın (talasın) Rus birlikleri tarafından işgali
  1726-1758 - Gubalı Huseyneli Han'ın hakimiyeti
  1727-1728 - Hacı Davut'un Şirvan hanı görevinden alınması ve Surhay Han'ın Şirvan hakimi onaylanması
  1730 - Nadir Şah Efşarın İsfahan kentini Afganlardan azad etmesi. Bakü'de Ruslara karşı Dergahgulu Han'ın başkanlığındaki yeni isyan pilanının aşkarlanması
  1732, 16 Ocak - Kirmanşahda Osmanlı Komutanlığı ile II Tahmasp arasında barış anlaşmasının
  bağlanması
  1732, 21 Ocak - Reşt kentinde Rusya- Azerbayycan Efşarları arasında anlaşmasının bağlanması
  1733, Şubat - Bağdat şehrinde Nadirle Ahmed Paşa arasında barış anlaşmasının imzalanması
  1734, Ağustos - Nadirin Şamahı'yı ele geçirmesi
  1735 - Hacı Davut'un vefatı
  1735, 10 Mart - Gence şehrinde Nadirle Rusya temsilcisi S. Golitsın arasında sözleşmenin
  bağlanması
  1743 - Şekide isyan
  1744, Kasım - Nadir Şah'ın askeri birliklerinin Şeki üzerine hareket etmesi
  1747, 20 Haziran - Nadir Şah'ın suikast sonucu ölümü
  1747 - III Sam Mirzenin önderliğinde isyan. Eligulu Mirzenin kendini Adil şah adıyla şah ilan etmesi. Kabele ve Ereş hakimlerinin Şeki hanlığına seferi. Seyyid Abbas Han'ın kendisini Talış (talas) hanı ilan etmesi
  1743-1755 - Hacı Çelebi Han'ın hakimiyeti
  1747-1759 - Derbentli Memmedhüseyn Han'ın hakimiyeti
  1747-1760 - Genceli Şahverdi Han'ın hakimiyeti
  1747-1762 - Bakılı Mirze Muhammed Han'ın hakimiyeti
  1747-1786 - Talış Cemaleddin Mirze Bey'in (Kara Han'ın) yönetimi
  1748 - Bayat kalesinin inşası. Emiraslan Han'ın kendisini İran hakimi ilan etmesi
  1748 yılının sonu - Adil Şah'ın tahttan düşürülmesi
  1748-1763 - Garabağlı Penaheli Han'ın hakimiyeti
  1751 - Mehemmedhesen Han Gacarın Şuşaya seferi
  1752 - Gürcü çarları Teymuraz ve II Iraklının Şeki hanlığına seferi
  1755 - Hacı Çelebi hanla Gubalı Huseyneli Han arasında çatışma
  1755-1779 - Hüseyin Han'ın hakimiyeti
  1757 - Penahabad (Şuşa) kalesinin inşası. Salyan sultanlığının Guba hanlığına birleştirilmesi
  1758-1789 - Gubalı Feteli Han'ın hakimiyeti
  1758-1763 - Esgeran kalesinin inşası
  1759 - Urmiyalı Feteli Han Efşarın Şuşaya saldırısı
  1760-1780 - Genceli Mehemmedhesen Han'ın hakimiyeti
  1760 - Mehemmedhesen Han Gacarın Şuşaya seferi
  1761 - Kerim Han Zendin Karabağ seferi. Derbentin Guba hanlığına birleştirilmesi
  1763-1786 - Hoylu Ahmed Han'ın hakimiyeti
  1763 - Muhammed Said Han'ın Yeni Şamahı'yı ele geçirmesi
  1768 - Şamahı hanlığının Guba ve Şeki hanlıkları arasında paylaşılması. Cevat hanlığının Guba
  hanlığına birleştirilmesi
  1768-1784 - Bakılı Melikmehemmed Han'ın hakimiyeti
  1772 - Şeki şehrinin yeni araziye aktarılması (göçürülmesi)
  1774, Temmuz - Emir Hamza'nın başkanlığındaki Rus birliklerinin Derbenti kuşatması
  1774, Ağustos - General de-Medemin başkanlığındaki Rus birliklerinin Derbente gelmesi
  1779 - Garabağlı İbrahim Han'ın bakılı Melikmehemmed hanı hapis etmesi
  1779-1781 – Şekili Abdülkadir Han'ın hakimiyeti
  1780-1781 - Gubalı Feteli Han'ın Karabağ'a seferleri
  1781-1795 - Şekili Mehemmedhesen Han'ın hakimiyeti
  1783, 24 Temmuz - Kartli-Kaheti çarlığının Rusya himayesine geçmesi hakkında Georgiyevsk sözleşmesinin
  imza
  1783-1804 - Genceli Cevat hanın hakimiyeti
  1785 - Hoylu Ahmed Han'ın Tebriz'e seferi
  1786-1814 - Mir Mustafa Han'ın hakimiyeti
  1795 - Ağa Muhammed Şah Gacarın Güney Kafkasya'ya ilk seferi
  1795, Haziran-Temmuz - Şuşa kalesinin Ağa Muhammed Şah Gacarın birlikleri tarafından kuşatılması
  1795-1806 - Şekili Selim Han'ın hakimiyeti
  1796, Nisan - V. Zubovun önderliğinde Rus birliklerinin Azerbaycan'a seferi
  1796-1806 - Garabağlı İbrahim Halil Han'ın hakimiyeti
  1797 - Ağa Muhammed Şah Gacarın Güney Kafkasya'ya ikinci seferi
  1797, 4 Temmuz - Ağa Muhammed Şah'ın Şuşa'da katledilmesi
  1801 (başları) - İran-İngiltere anlaşması
  1801, 12 Eylül - Kartli-Kahetiya çarlığının Rusya'ya birleştirilmesi hakkında çar manifestosu
  1802, 26 Aralık - Georgiyevski anlaşması
  1803, Mart - Car-balakenin Rusya tarafından işgali
  1804, 4 Ocak - Gencenin Rusya tarafından işgali
  1804, 10 Temmuz - Rusya ile Gacarlar devleti arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi
  1804, Temmuz - Rusya-İran savaşının başlaması
  1805, 14 Mayıs - Karabağ Hanlığı ile Rusya arasında Kürekçay anlaşması
  1805, 27 Aralık - Şirvan Hanlığı ile Rusya arasında anlaşma
  1806, 8 Şubat - Sisianovun Bakü yakınlarında ölümü
  1806, Haziran - İbrahimhelil Han'ın ölümü
  1806, Haziran - Rus birliklerinin Şeki hanlığından kovulması
  1806, 22 Haziran - Rus birlikleri tarafından Derbentin tutulması
  1806, Eylül - Bakü ve Guba hanlıklarının Rusya tarafından işgal edilmesi
  1806, Ekim - Şeki hanlığının işgali
  1806, Aralık - Rus-Türk savaşının başlaması
  1809 - İngiltere-İran anlaşması
  1810, 15 Haziran - Mehrinin Ruslar tarafından işgali
  1810, Ağustos - İran Türkiye arasında Rusya aleyhine askeri ittifak bağlanması
  1812, 21 Aralık - Kotlyarevskinin Lenkeran hanlığına sokulması
  1813, 12 Ekim - Gülistan barışı
  1818 - Ağalar hakkında "Yönetmelik" (Esasname)
  1819 - Nuhada komendant yönteminin tesisi
  1820 - Şirvan'da komendant yönteminin tesisi
  1822 - Karabağ hanlığında komendant yönteminin tesisi
  1824 - Şuşa'da askeri Yazı İşleri daire müdürligi'nin kurulması
  1826 - Lenkeranda komendant yönteminin tesisi
  1826, 19 Temmuz - Abbas Mirzenin Kuzey Azerbaycan'a saldırısı
  1826, 27 Temmuz - Gence isyanı


 5. Asel
  Bayan Üye
  1826, 3 Eylül - Şamhor savaşı
  1826, 4 Eylül - Gencenin yeniden işgali
  1826, 13 Eylül - Gence savaşı
  1826, 9 Aralık - Nuhanın yeniden tutulması
  1826, 26 Aralık - Rus birliklerinin Güney Azerbaycan'a sokulması
  1827, 26 Mayıs - Nahçıvan'ın tutulması
  1827, 5 Haziran - Cavanbulag savaşı
  1827, 7 Temmuz - Abbasabadın tutulması
  1827, 20 Eylül - Serdarabadın işgali
  1827, 26 Eylül - Erivan'ın mühasiresinin başlanması
  1827,1 Ekim - Erivan kalesinin istilası
  1827, 2 Ekim - Merendin tutulması
  1827, Ekim - Hoyun tutulması
  1827, 13 Ekim - Tebrizin tutulması
  1827 - Hanabad (Nuha yakınlarında) ipek üretimi fabrikasının Başlarken
  1828, 28 Ocak - Urmu'nun tutulması
  1828, 8 Şubat - Erdebilin tutulması
  1828, 10 Şubat - Türkmençay anlaşması
  1828, Nisan - Rus-Türk savaşının başlaması
  1829, 2 Eylül - Edirne barışı
  1830 - Car vilayetinin teşkili
  1830 - Car-Balaken isyanı
  1830, Aralık - Şuşa'da ilk bölge okulunun açılması
  1831, 3 Haziran - Yeni ticaret tarifi (yasaglı tarif)
  1831 - Talış isyanı
  1832, 17 Ocak - Bakü'de bölge okulunun açılması
  1833, 8 Şubat - Gence bölge okulunun açılması
  1837 - Guba isyanı
  1838 - Car-Balakende köylü isyanı
  1838 - Şekide köylü isyanı
  1840 - İdari yargı reformu
  1841, 5 Ocak - Kafkasya'da devlet malvarlığının yönetimi hakkında kanun
  1844 - Kafkas canişinliginin tesisi
  1844-1845 - Şuşa, Nuha ve Gubada köylü isyanı
  1846, 14 Aralık - Şamahı, Derbent illerinin teşkili
  1848 - Bibiheybetde dünyada ilk petrol kuyusu aracılğıyla petrol çıkarılması girişimi
  1848 - Şuşa'da ilk tiyatro temaşası
  1849, Haziran - Erivan ilinin teşkili
  1849 - Gence'de, Şuşa'da, Şamahıda, Bakü'de Müslüman okullarının açılması
  1850 - Lenkeranda ilk tiyatro temaşası
  1852 - Car-Balakende askeri kontrol yönteminin uygulanması
  1855 - Gedebey bakıreritme fabrikasının açılması
  1857 - Şamahıda ilk tiyatro temaşası
  1859 - Şamahı ve Şuşa'da ilk toplu kütüphanelerin düzenlenmesi
  1861, 29 Haziran - "Güney Kafkasya bölgesinin merkezleşdirilmesi hakkında "Yönetmelig"in (esasname) onayı
  1863, Haziran - Zakatalada isyan
  1864, 21 Ocak - Nahçıvanı İran sınırlarında Culfa ile birleştiren ve Tiflis-Erivan-Nahçıvan-Culfa
  telgraf hattının bir parçası olan ilk telgraf hattının kullanıma verilmesi
  1865 - Bakü'de 4 sınıflı üst ilkokul Azerbaycan'da ilk gimnazi
  1865, 25 Ağustos - "Simens kardeşleri ve Şti" tarafından Gedebeyde iri bakıreritme fabrikasının
  inşasının tamamlanması
  1868 - Merkezi Gence (Yelizavetpol) olmakla Yelizavetpol ilinin oluşması
  1870, 14 Mayıs - tarım alanında reform yapılmıştır.
  1872, 17 Şubat - Kafkasya ve Güney Kafkasya'da mevcut olan hazine petrol kaynaklarının özel kişilere verilmesi hakkında kuralların onaylanması
  1872, 16 Haziran - şehir esasnamesinin onaylanması
  1872, Ağustos - Bakü hazine kurumunun kurulması
  1873, 23 Mart - Bakü'de M. F. Ahundovun "Lenkeran hanının veziri" piyesinin temaşasının gösterilmesi
  1873 - İlk petrol fıskiyesi
  1874 - Ereş bölgesının ilçe olarak teşkili
  1874 - Bakü'de ilk kadın gimnazisinin faaliyete başlaması
  1875, 22 Temmuz - "Ekinçi" gazetesinin yayına başlaması
  1878 - İlk petrol boru hattının çekimi
  1879 - "Nobel kardeşleri" firması tarafından ilk demir yolunun çekilmesi
  1880, Ocak - Bakü ilçesinde demiryolunun faaliyete başlaması
  1882 - Zagatalada birinci meslek okulu açıldı
  1883, Mayıs - Tiflis ve Bakü arasında demir yolu faaliyete başladı
  1883, Temmuz - Cebrail ve Cavanşir bölgelərinin ilçe olarak teşkili
  1889-1893 - İngiliz tebeesi A. Ukgardtın ve hemvetenlisi İ. Blissin Ucar, Yelizavetpol ve
  Kürdemirde meyan kökü imal eden fabrikaları tikdirmeleri
  1890, 3 Aralık - Güney Kafkasya topraklarının su kullanımı için "Sudan kullanmak hakkında Yönetmelig"in (esasnamenin) kabul edilmesi
  1894 - Rusya'da ilk petrol ihracedici sindikat "Bakü'nün petrol fabrika sahipleri ittifakı" nın oluşturulması
  1896 - Bakü-Batum petrol boru hattı inşaatının başlaması
  1896 - Merdekanda Azerbaycan'ın ilk özel bağçılıg okulu açıldı. Okul H.Z. Tağıyev tarafından
  kurulmuştur.
  1897 - Bakü'nün en büyük firmalarından biri "H.Z. Tağıyev" firması bir grup ingilise G. Gladstana, D. Kitona, C. Mira ve başkalarına satıldı
  1897 - Balahanı-Sabunçu polismeysterliginin tesis edilmesi
  1898 - Bakü petrol hasılatına göre ABD'yi ötdü
  1898 - Guba bağçılıg okulunun faaliyete başlaması
  1899 - Yelizavetpol ilinde "Tavus" inşaat malzemeleri ve çimento üretimi Sehmtar Kurumu
  tesis edildi
  1900 - Bakü-Derbent demiryolu çekilmiştir.
  1900 - Bakü'de sosyal-demokrat merkezinin oluşturulması
  1900 - Don Sehmdar Toprak Bankası'nın Azerbaycan'ın topraklarında faaliyete başladı.
  1900, Kasım - Bakü ile Petrovsk arasında demir yolunun kullanımı başlandı
  1900 yılının öncesi - "Nobel kardeşleri" şirketi ve Rotişildin "Mazot" kurumu kartel anlaşması yaptı ("Nobmazut")
  1900 yılı 1 Mayıs - İmparator II Nikolay "Tiflis, Yelizavetpol, Bakü ve Erivan illeri devlet
  Köylülerine toprak sağlanmasının önemli esasları "nı onayladı


  1901 - Bakü'de ilk Müslüman kadın okulu "Tağıyevin kız okulu açıldı
  1901 yılı - RSDFP-nin Bakü komitesinin oluşturulması
  1901 yılı - Bakü'de icraat grubunun teşilavekül bulması "Nina" matbeesinin faaliyete başlaması
  1902 yılı - Tiflis'te köy sahibkarlarının kurultayı
  1902 yılının yazı - Binvod-Petrovski-Derbent hattı Bakü ve Tiflis demiryolu istasyonları arasındaki telgraf hattı ile birleştirildi
  1903 yıl - RSDFP Bakü teşkilatında bolşeviklere ve menşeviklere parçalanma
  1903 - Bakü bulvarının-sahil parkının yapımı. M. Nağıyevin Yeni Avrupa mehmanhanasının inşası
  1903 - Tiflis'te Kafkasya'da Azerbaycan Türkçesinde tilave gazete "Doğu-Rus”yazınlanmaga başladı
  1903 yılının yazı - Bakü'de SR (CP) örgütünün kurulması
  1903 yıl - Tezilaveend-Bilesuvar arasında yeni telgraf hattı çilaveildi
  1903 yılının sonbaharı - Bakü'de "spesifikler" örgütünün kurulması
  1904 yıl - "Kafkas tarım Cemiyeti" tarafından Ağdaş ve Erivan pamukçularının kurultayı
  yapıldı
  1904 Ekim - Sosyal-demokrat "Hümmet" örgütünün faaliyete başlaması
  1904 yıl - İlk kredi kontrolü-"Karşılıklı kredi Cemiyeti" açıldı
  1904 yıl Aralık - Bakü fehlelerinin genel tatili, ünlü Anayasa'nın (27 Aralık) imzalanması
  1905 yılı Şubat - Gence "Sosyal federalistlerin türk devrim komitesi" nin oluşturulması
  1905 yılı 6-9 Şubat - Bakü'de Ermeni-Müslüman çarpışmaları
  1905 yılı 26 Şubat - Kafkasya'da canişinlik yöntem idaresinin restorasyonu
  1905, 27 Eylül - Petrol sanayicilerinin Petersburg müşaviresi
  1905 yılının yazı - Gence "Geyret" grubunun oluşturulması
  1905 yılı, Ağustos - Nijni-Novgorodda Genel Rusya Müslüman İttifakının (İttifagi-Müslimin'in) I (tesis) gurulutayının geçirilmesi
  1905 yılı, Aralık - Kadet partisi Bakü şubesinin teşkili
  1905 yılı, Ağustos-Eylül - "Difai" partisinin ortaya çıkması
  1906 yıl, 28 Ekim - Bakü grado naçalnikliyinin oluşturulması
  1906 yıl, Nisan - Tiflis'te "Molla Nasreddin" dergisinin çapa başlaması
  1907 yılı - "Musa Nağıyevin petrol endüstrisi ve ticaret toplumu" kuruldu
  1907 - Müslüman ruhani toplumu "Saadet" in faaliyete başlaması
  1908 - Uluhanlı ve Culfa istasyonlarını birleştiren demiryolu çilaveibinin tamamlanması
  1909 - S. Petersburg uluslararası ticari bankası Balahanı köyünde kendisinin ikinci şubesini açtı
  1910 - Yelizavetpol ilsı köy okulları öğretmenlerinin kurultayı
  1911 yılı - Culfada İran hesap-borç bankasının şubesi kuruldu
  1911 yılı - Bakü-Tiflis telefon hattı çilaveilip başa iletildi
  1911, Ekim - Bakü "Müslüman Demokratik Müsavat (Eşitlik) Partisi'nin kurulması
  1911 Bakü ilk kadın gazetesi "Işık yayınlandı
  1912 yılı - "Dağıstan'da ve Zagatala dairesinde köylülerin beylerden ve keşkel sahiplerinden bağımlılık ilişkilerinin iptal edilmesi hakkında "yasa IV Devlet duması tarafından onaylandı
  1912 yılı, 16 Ağustos - Gence şehrinde Tiflis ticari bankasının şubesi açıldı
  1912 yılı, 20 Aralık - Çar tarafından Stolıpin tarım politikasının belli mehtutlukla içeren
  Canişin projesi onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir
  1913 yıl - Lenkeranda Rus-Asya bankasının şubesine dönüşen komisionerligi açıldı
  1913 yıl - Astarada İran hesaplama borç ajansının Şubesi açıldı
  1913 yıl - Londra'da "Yeni Şibayev petrol komisyonu" oluşturuldu
  1913 yıl - "Hazar gemiçiliyi" oluşturuldu
  1913 yıl - Bakü ile Tiflis arasında dirilave telgraf bağlantısı oluşturuldu
  1913 yıl, 7 Temmuz - Çar'ın kararnamesi ile "Dağıstan'da ve Zagatala dairesinde köylülerin beylerden ve keşkel sahiplerinden bağımlılık ilişkilerinin iptal edilmesi hakkında" yasa yürürlüğe girdi
  1914-1918 - M. Nağıyevin parasıyla ile hastane inşa edilmişti
  1914 - "M.G. Elibeyovun tel-kanat ve diğer milaveanik üretim Sehmtar Cemiyeti" kuruldu
  1914 - Gence Öğretmenler Seminariyası açılmıştır
  1914 yıl - Bakü tüccar bankası oluşturuldu
  1914 yıl, 25 Haziran - Karşılıklı tarım kredi Cemiyeti açıldı
  1914-1918 yılları - I Cihan savaşı
  1915, 15 Haziran - İstanbul H.S.K-nın oluşturulması
  1916 - Bakü Öğretmenler Seminariyasının faaliyete başlaması
  1916 - "Müslüman dram toplumu yaratıldı
  1917, 3 Mart - Yelizavetpol Türk edemi-merkeziyyet Partisi'nin kuruluşu
  1917, 3 Mart - Güney Kafkasya'da hakimiyet yeni yaratılmış Özel Zakafkasya Komitesi'ne-
  OZAKOM-a verildi
  1917, 15-20 Nisan - Bakü'de Kafkasya Müslümanları kurultayı yapılması
  1917, 1-8 Mayıs - Zakafkasya Komiserliginin teşkili
  1918, Ocak - Yelizavetpol bölgesinde Azerbaycan Türklerinin soykırımı
  1918, 23 Şubat - Zakafkasya seyminin açılması. Zakafkasya hükümetinin teşkili
  1918, Mart-Nisan - Bolşevik-Taşnak kuvvetleri tarafından Azerbaycanlıların Soykırımı
  1918, 27 Mayıs - Azerbaycan Milli Konseyi'nin kuruluşu. Azerbaycan'ın Bağımsızlığı Akitinin kabulü
  1918, 28 Mayıs - Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ilan edilmesi


 6. Asel
  Bayan Üye
  1918, 28 Mayıs - Azerbaycan'ın bağımsızlığı hakkında Raporun (Egdname) kabul edilmesi
  1918, 4 Haziran - Azerbaycan ve Osmanlı hükümetleri arasında Barış ve Dostluk Anlaşması'nın imzalanması
  1918, 16 Haziran - Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Konseyi ve Hükümetinin Tiflisden Gence'ye göçürülmesi
  1918, 26 Haziran - Azerbaycan Milli Ordusunun kurulması
  1918, 26 Haziran - Azerbaycan (Türk) dilinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet dili ilan edilmesi
  1918, 31 Temmuz - Bakü Halk Komiserleri Konseyi burakıldı
  1918, 4 Ağustos-İlk İngiliz askeri birliğinin Bakü'ye gelmesi
  1918, 17 Eylül - Azerbaycan hükümetinin Bakü'de faaliyete başlaması
  1918, 9 Kasım - Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bayrağı hakkında kanunun kabul edilmesi
  1918, 7 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun açılışı
  1918, 26 Aralık - Gürcistan ve Azerbaycan arasında tranzit anlaşmasının imzalanması
  1919, 15 Ocak - Karabağ (general-gubernatorluğunun ) genel ilinin oluşturulması
  1919, 15 Ocak - Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay kurumunun teşkili
  1919, 5 Nisan - Askeri Bakanlığın Bakü'ye göçürülmesi
  1919, Haziran – Arazi bütünlüğünü birlikte korumak konusunda Azerbaycan Gürcistan Askeri Savunma Akitinin
  imza
  1919, 11 Ağustos - Cumhuriyet Parlamentosu Azerbaycan vatandaşlığı hakkında kanunu kabul etmesi
  1919, 24 Ağustos - İngilizlerin Bakü'yü terk etmesi
  1919, 28 Ağustos - Azerbaycan Devlet Bankası'nın kurulmasına ilişkin yasanın kabul edilmesi
  1919, 23 Kasım - Tiflis'te Azerbaycan ve Ermenistan taraftarları arasında yaşanan tüm çatışmalara
  son verilebileceği ve sınır meselesinin barışçıl çözülmesini öngören anlaşmanın imzalanması
  1920, 11 Ocak - Paris Barış Konferansı'nda Antanta Yüce Konseyi Azerbaycan'ın bağımsızlığını de-facto
  tanıması
  1920, 11-12 Şubat - Bakü'de işçi kulübü binasında Azerbaycan kommunistlerinin I kurultayı.
  1920, 24 Nisan - RK (b) P Kafkasya Ülke Komitesi, AK (b) P MK ve BK parti örgütlerini askeri durumda ilan ediyorlar.
  1920, 20 Mart - Azerbaycan-İran anlaşmasının bağlanması. Bu anlaşmaya göre Azerbaycan'ın İran
  tarafından de-yüre tanınması
  1920, 23 Mart - Azerbaycan ve Gürcistan arasında ticari anlaşmanın imzalanması
  1920, 27-28 Nisan - HI Kırmızı Ordunun bölümleri resmi savaş ilan etmeden Azerbaycan'ın kuzey sınırlarını
  geçtiler, o gün akşam saat 11-de Parlamento'ya ültimatom sunuldu, iktidarın Azerbaycan
  komunistlerine verilmesi hakkında karar imzalandı, 28 Nisan'da XI Kırmzı Ordunun zırhlı trenlerinde gelen ordu birlikleri Bakü'yü işgal etti.
  1920, 28 Nisan - Azerbaycan Geçici Devrim Komitesi'nin oturumunda Azerbaycan SSC Halk Komiserleri Sovyetinin birinci heyeti oluşturuldu.
  1920, 28 Nisan - Mayıs başları - Bölge devrim komitelerinin teşkili.
  1920, 30 Nisan - Azerbaycan Geçici Devrim Komitesi ve Azerbaycan K (b) P MK-nın organı
  "Komünist" gazetesinin ilk sayısının yayınlanması.
  1920, 30 Nisan - XI Kırmızı Ordu birliklerinin Şamahı ve Salyan'ı işgal etmesi.
  1920, 3,4 Mayıs - XI Kırmızı Ordu birliklerinin Lenkeranı ve Astaranı işgal etmesi.
  1920, 5 Mayıs - Azerbaycan Devrim Komitesi'nin hanların, beylerin, mülkedarların, ayrıca manastırların,
  kiliselerin, camilerin tüm topraklarının, vakıf yerlerinin müsadere edilip köylülere dağıtılması hakkında dilaveret verilmesi.
  1920, 7 Mayıs - Azerbaycan Devrim Komitesi'nin Azerbaycan SSC-nin Kızıl Ordu ve Kızıl Donanmasının
  düzenlenmesi hakkında dilaveret vermesi.
  1920, 11 Mayıs - XI Kırmızı Ordu birliklerinin Zagatalaya sokulması.
  1920, 12 Mayıs - Azerbaycan Devrim Komitesi'nin halk mahkemelerinin kuruluşu hakkında dilavereti.
  1920, 12 Mayıs - Azerbaycan İçişleri Komissarlığının Azerbaycan'da her türlü zümre, tabaka ve sivil
  rütbelerinin, menseblerinin iptali hakkında dilavereti.
  1920, 12 Mayıs - XI Kırmızı Ordu birliklerinin Şuşanı işgal etmesi.
  1920, 16 Mayıs - N. Nerimanovun Moskova'dan Bakü'ye gelmesi.
  1920, 24 Mayıs - Azerbaycan Devrim Komitesi'nin petrol endüstrisinin millileşdirilmesi hakkında dilavereti.
  1920, 25-31 Mayıs - Gence'de Sovyet hakimiyeti aleyhinde isyan.
  1920, 27 Mayıs - Azerbaycan İşçi-Köylü Savunma Konseyi düzenlenmesi.
  1920, Haziran – Tiyatroların millileşdirilmesi hakkında dilaveret.
  Azerbaycan Devlet Tiyatrosunun oluşturulması
  1920, 5-15 Haziran - Nuri Paşa ve Albay Zeynalovun önderliğinde Şuşa'da Sovyet hakimiyeti aleyhinde
  isyan.
  1920, 6 Haziran - Azerbaycan Devrim Komitesi'nin Hazar ticaret filosunun millileşdirilmesi hakkında
  dilavereti.
  1920, 9-20 Haziran - Zagatalada Sovyet hakimiyeti aleyhinde isyan.
  1920, 11 Haziran - Azerbaycan Devrim Komitesi'nin bankaların millileşdirilmesi hakkında dilavereti.
  1920, 19 Haziran - Feteli Han Hoyskinin paralı Ermeni katilinin eliyle Tiflis'te katledilmesi.
  1920, 16-19 Temmuz - Azerbaycan Komünist Gençler Birliğinin birinci kurultayı.
  1920, 28 Temmuz - XI Kızıl Ordunun birinci Kafkas alayının Nahçıvan'a girmesi ve Sovyet hakimiyetinin ilan
  edilmesi.
  1920, 1-7 Eylül - Bakü'de Doğu halklarının birinci kurultayı.
  1920, 20 Eylül - Tebriz'de İngiliz imperyalistleri ve şah rejimi aleyhinde 1920 yılı Nisan 7'de
  M. Hiyabaninin yönetimi altında başlanmış isyanın bastırılması. M. Hiyabaninin katli.
  1920, 23 Eylül - Azerbaycan Devrim Komitesi'nin köy fakir komitelerinin teşkili hakkında dilavereti.
  1920, 30 Eylül - Moskova'da RSFSC ile Azerbaycan SSC arasında askeri ilaveonomik ittifak hakkında
  sözleşme imzalanması.
  1920, 1-10 Kasım 1920 yazında - XI Kırmızı Ordunun özel Şubesi tarafından hapsedilmiş
  M. E. Resulzade'nin İ. V. Stalin'in talimatı üzerine hapisten kurtarılması ve İ.V.Stalinle bir trende Bakü'den
  Moskova'ya götürülmesi.
  1920, 15 Aralık - Azerbaycan Devrim Komitesi "Vahid devlet arşiv Vakfının teşkili ve Halk Maarif
  Komiserliği yanında Merkezi Devlet arşivinin oluşturulması hakkında "dilavereti.
  1921, Ocak - Bakü'de Azerbaycan Politilavenik Enstitüsü açılması.
  1921, Ocak - Azerbaycan Devlet arşivinin faaliyete başlaması.
  1921, 11-18 Şubat - Azerbaycan Komünist (b) Partisi III kurultayı.
  1921, 16 Mart - RSFSC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk anlaşmasının imzalanması.
  1921, 19 Mayıs - I Genel Azerbaycan Sovyetler kongresinde Azerbaycan SSC Anayasası'nın kabul
  edilmesi.
  1921, Temmuz - Azerbaycan SSC HKS-nin Bakü'de birinci kişi pedagoji Enstitüsünün oluşturulması hakkında
  dilavereti.
  1921, 26 Ağustos - Azerbaycan SSC HKS-nin Konservatuarın düzenlenmesi hakkında dilavereti.
  1921, Eylül - Azerb. K (b) P MK ve Azerb. SSC HKS-nin Azpetrolkomun bağımsız Azerpetrol trestine
  dönüşmesi hakkında karar kabul etmesi.
  1921, 13 Ekim - Kars şehrinde RSFSC-in katılımıyla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Sovyet
  Sosiyalist Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında anlaşma imzalanması.
  1921, Kasım - Bakü'de Yüce kadın pedagoji institutunun açılması.
  1922, 17 Ocak - Azerbaycan Devlet Dram Tiyatrosunun tenteneli açılış gecesi.
  1922, 25 Ocak - Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti `in I Sovyetler Kongresi'nin açılması.
  1922, 27 Ocak - Azerbaycan Komünist (b) Partisi'nin IV kurultayı.
  1922, 12 Mart - Zakafkasya Sovyet Sosiyalist Cumhuriyetleri Federal Birliği'nin (ZSSCFİ) düzenlenmesi.
  1922, 28 Nisan - 3 Mayıs - II Genel Azerbaycan Sovyetler kurultayı.
  1922, 20 Ekim - Azerbaycan SSC MİK-nın Latin alfabesinin eski alfabe ile eşit haklara sahip olması
  hakkında dilavereti.


 7. Asel
  Bayan Üye
  1922, 2 Kasım - C. Memmedguluzadenin editörlüğü ile yayınını sürdüren "Molla Nasreddin" satirik dergisinin Bakü'de bırakılan ilk sayı yayınlanmıştır.
  1922, 7 Kasım - Bakü'de büyük satirik M. E. Sabirin anıtının tenteneli açılışı.
  1922, 13 Aralık - I Zakafkasya Sovyetler kurultayında ZSFSC Anayasası'nın kabulü, Zakafkasya
  Sovyet Sosiyalist Federal Birliği'nin Zakafkasya Sovyet Federatif Sosiyalist Cumhuriyeti şilavelinde yeniden düzenlenmesi.
  1922, 30 Aralık - SSCB I Sovyetler kurultayı. Sovyet Sosiyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin organize edilmesi.
  1923, 12-15 Mart - AK (b) P V kurultayı.
  1924, 18 Mart - Azerbaycan HKS ve MİK-nın "Azerbaycan SSC nüfusu içerisinde egitimsizligin aradan kaldırılması hakkında "kararı.
  1923, Nisan - "İliç buhtası" petrol madeninin esasının koyulması.
  1923, 23 Mayıs - Azerbaycan Merkezi Devlet kütüphanesinin açılışı.
  1923, Haziran - Azerbaycan Arkeoloji Komitesi kuruldu.
  1923, 7 Temmuz - Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin kuruluşu.
  1923, 20 Ekim - Azerbaycan MİK "Yeni Azerbaycan alfabesinin devlet alfabesi olarak tanınması
  hakkında "dilaveret kabul etti.
  1923, 2 Kasım - Azerbaycan'ı Araştırma ve uygulama Cemiyeti'nin esasının koyulması.
  1923, Kasım - "Doğu kadını" (şimdiki "Azerbaycan kadını") adlı edebi, sosyal, siyasi derginin yayına
  başlaması.
  1924, 3 Şubat - Bakü'de tramvay ulaşımı hattının açılışı.
  1924, 9 Şubat - Nahçıvan Özerk Sovyet Sosiyalist Cumhuriyeti (Nah. Özerk Cumhuriyeti) düzenlenmesi.
  1924 mart - Halk Maarif Komiserliği "Eski yapıların kayıt altına alınması ve korunması" hakkında
  karar verdi.
  1924, 5-9 Mayıs - AK (b) P VI kurultayı.
  1924, 17 Temmuz - "Lanet olsun egitimsilik" Cemiyeti şubesinin Azerbaycan'da düzenlenmesi.
  1924, 6 Ekim - Azerbaycan köy tarımı koperasiyası ittifakının - "Göybirligi"nin teşkili.
  1925, 10-16 Mart - IV Azerbaycan Sovyetler kurultayı.
  1925,19 Mart - N. Nerimanovun Moskova'da vefatı.
  1926, 3 Şubat - Azerbaycan SSC-in senayeleşdirilmesi üzere komisyon oluşturulması.
  1926, 25 Şubat 5 Mart - Bakü'de I Genel Birlik türkoloji kurultayı.
  1926, 6 Temmuz - Bakü'yü Balahanı - Sabunçu ilçesi ile birleştiren, SSCB - de birinci elilavetrik demir yolunun
  açılışı.
  1926, Temmuz - Tiflis'te Azerbaycan dilinde "Dan yıldızı" adlı aylık edebiyat-sosyal dergisinin 1. Sayısısının yayımlandı
  1926, 6 Kasım - ilk kez "Konuşuyor Bakü" sözlerinin seslendirilmesi - Azerbaycan'da düzenli radyo
  verlişlerine başlanması.
  1927, 18 Mart - V Genel Azerbaycan Sovyetler kurultayı.
  1927, Mayıs - Yeni Türk alfabesinin Genel Birlik merkezi komitesi tesis edilmişti.
  1927, 12-18 Kasım - AK (b) P VIII kurultayı.
  1928, 13-16 Ocak - Azerbaycan proleterya yazarlarının I kurultayı. Azerbaycan proleterya yazarları
  Birliği'nin kurulması.
  1928, 22 Temmuz - Azerbaycan SSC MİK ve Azerbaycan SSC HKS-nin zorunlu olarak yeni - Latin alfabesine geçilmesi hakkında kararı.
  1928, Aralık - Bakü'de Azerbaycan ozanlarının I kurultayı.
  1929, 1 Ocak - Azerbaycan'da Latin alfabesine geçilmesi.
  1929, 6-14 Mart - AK (b) P IX kurultayı.
  1929, Mayıs - Azerbaycan Politilavenik Enstitüsü tarım BölmesininAzerbaycan tarım
  Enstitüsü'ne (AKTE) dönüşmesi.
  1929, 22 Ekim - Azerbaycan MİK yanında Azerbaycan Bilimsel - Araştırma Enstitüsü'nün (Az. DETI)
  açılması.
  1930, Şubat - Uzunluğu 822 km olan Bakü-Batum petrol boru hattı kullanıma verildi.
  1930, 10 Mart - Bakü Sanayi Akademisi faaliyete başlıyor.
  1930, Mart - Berde ve Kasım İsmailov bölgelerinde ülkede birinci MTS in teşkili.
  1930, 31 Mayıs - 4 Haziran - AK (b) P H kurultayı.
  1930, Haziran - Azerbaycan Tıp Enstitüsü'nün kurulması.
  1930, 28 Ağustos - AK (b) P MK Bürosu "Azerb. SSC-de genel zorunlu eğitime geçilmesi konusunda"
  kararı.
  1931, 19-25 Ocak - AK (b) P XI kurultayı.
  1931, 8-16 Şubat VII - Genel Azerbaycan Sovyetler kurultayı.
  1931, 31 Mart - Azerbaycan petrol endüstrisinin birinci beş yıllık planını iki yıl yarıma yerine getirmesi
  dolayısıyla Azerpetrolün 54 kişi işçisinin Lenin nişanı ile taltif edilmesi.
  1932, 19-25 Ocak - AK (b) P XI kurultayı.
  1932, Eylül - SSCB Bilimler akademisi Zakafkasya Filialı Azerbaycan Bölümünün (EA ZFAB)
  oluşturulması.
  1933, 10 Aralık - Bağırov Mir Cafer Abbas oğlu AK (b) P MK - nin birinci katibi seçilir.
  1934, 11-14 Ocak - AK (b) P XII kurultayı.
  1934, 13-17 Haziran - Azerbaycan Sovyet yazarlarının I kurultayı.
  1934, Kasım - Azerbaycan Devlet Üniversitesi restorasyonu.
  1935, 11-17 Ocak - VIII Genel Azerbaycan Sovyetler kurultayı.
  1935, Ekim - SSCB EA Zakafkasya Filialı Azerbaycan Bölümünün (Az.OZFAN) SSCB EA Azerbaycan
  Şube (Az.FAN) dönüşmesi.
  1937, 14 Mart - Azerbaycan IX Olağanüstü Sovyetler kongresinde Azerbaycan SSC-in yeni
  Anayasası'nın kabulü.
  1937, 3-9 Haziran - AK (b) P XIII kurultayı.
  1937, 17 Eylül - Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti `in yeni Anayasasının kabulü.
  1938, 11-14 Mart - Azerbaycan ozanlarının II kurultayı.
  1938, 5-14 Nisan - Moskova'da Azerbaycan sanatının birinci dilaveadası.
  1938, 7-14 Haziran - AK (b) P XIV kurultayı.
  1939, 25 Şubat - AK (b) P XV kurultayı.
  1939 2 Eylül - İkinci Dünya savaşının başlaması.
  1940, 1 Ocak - Azerbaycan yazısının rus (kiril) grafikası temelinde yeni alfabeye geçilmesi.
  1940, 12-16 Mart - K (b) P XVI kurultayı.
  1940, 6 Mayıs - Samur-Deveçi kanalının 1 növbesinin açılışı.
  1940, 15-28 Mayıs - Moskova'da Azerbaycan Edebiyatı ongünlüyü.
  1940, 23-25 Ekim - Azerbaycan Ressamlar Birliği birinci tesis kurultayı.
  1941, 22 Haziran - Faşist Almanyası'nın SSCB `ye saldırısı.
  1941, 28 Haziran - Azerbaycan SSC de bütün işin savaşın taleplerine uygun kurulması dilavereti.
  1941, Ağustos – 402. Azerbaycan milli Alayının (ordusunun) kurulması.
  1941 Ağustos - SSCB ve Büyük Britanya birliklerinin İran'a (Güney Azerbaycan'a) müdahalesi.
  1941, Ekim – 223. Azerbaycan milli Ordusunun kurulması.
  1941, Aralık - İsrafil Memmedovun Sovyetler Birliği Kahramanı fahri adına layık görülmesi.
  1941-1945 - Güney Azerbaycan'da milli demokratik harilaveetinin birinci aşaması.
  1942, Şubat-Mart – 416. Azerbaycan milli Ordusunun kurulması.
  1942, Mayıs - 77 Azerbaycan milli Ordusunun yeniden komplilavetleşdirilmesi.
  1942, Ağustos-Eylül – 271. Azerbaycan milli Ordusunun kurulması.
  1942, 9 Eylül - Azerbaycan SSC de sıkıyönetim ilan edilmesi.
  1943 yılının sonbaharı - Berlin'de kaçkın Azerbaycan Parlamentosu ve hükümetinin seçilmesi.
  1945, 23 Ocak - Azerbaycan SSC Bilimler Akademisinin kurulması.
  1945, 9 Mayıs - Faşist Almanyası üzerinde zafer.
  1945, 2 Eylül - Japonya üzerinde zafer.
  1945-1954 - Mingeçevir SES-nin yapılmış fabrikalarının kullanıma verilmesi.
  1946 Haziran - Tebriz Üniversitesi açılması.
  1946 Aralık - Güney Azerbaycan'da milli-demokratik harilaveetin çöküşü.
  1947 23 Aralık - 10 Mart - SSCB Bakanlar Sovyetinin Ermenistan SSC den Azerbaycan Türklerinin sınırdışı edilmesine ilişkin kararları.
  1948 - Hazar Denizi'nde dünyada ilk olarak petrol madeni estakadasının (şehrinin) kurulması.
  1948, Haziran - Bakü'de Yabancı Diller Enstitüsü'nün kurulması
  1948, 11 Kasım - Mingecevir şehrinin salınması
  1949 - Azerbaycan SSC de zorunlu yeddilik eğitime geçilmesi.
  1955 - M. Resulzade'nin Ankara'da vefatı.
  1959 - Azerbaycan SSC de zorunlu silavekizillik eğitime geçilir.
  1962 - Bakü-Krasnovodsk gemi-feribot (bere) yolunun kullanıma verilmesi.
  1966 - İcbari on yıllık eğitime geçilmesi.
  1967 - Bakü metropoliteninin 6 istasyonunun faaliyete başlaması.
  1969, Temmuz - H. E. Aliyev’in Azerbaycan KP MK Birinci Silavereteri seçilmesi. Sov.İKP MK Politbüro
  üyeliğine aday seçilmesi.
  1978, Nisan - Azerbaycan SSC yeni Anayasası'nın kabul edilmesi.
  1982 - H.E. Aliyev’in Sov. İKP MK Siyasi Bürosu'na üye seçilmesi ve SSCB Bakanlar Sovyetinin Birinci
  Yardımcısı görevine atanması.
  1983 - Bakü-Groznı petrol boru hattının kullanıma verilmesi.
  1987 - H.E. Aliyev’in Moskova'da kendi görevinden istifa etmesi.
  1988, 17 Kasım - Azerbaycan'da milli-özgürlük harilaveetinin başlaması.
  1988, Aralık - Batı Azerbaycan topraklarından (Ermenistan SSC den) Azerbaycan Türklerinin toplu
  deportasiyasının tamamlanması.
  1989, 30 Aralık - Gence şehrinin tarihi isminin onarılması.
  1990, 20 Ocak - Bakü'de Sovyet ordusunun kanlı katliam yapması.
  1990, 19 Mayıs - Cumhuriyette "Cumhurbaşkanı" tesisatının tesisi
  1991, 5 Şubat - Azerb. SSCB'nin isminin değiştirilerilave Azerbaycan Cumhuriyeti adlandırılması.
  1991, 3 Eylül - H.E. Aliyev’in Nahçıvan MR başkanı seçilmesi.
  1991, Eylül - Uydurma "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" nin kurulması.
  1991, 18 Ekim - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlığı hakkında Anayasa Akitinin kabul
  edilmesi.
  1991, 26 Kasım - DGMV statüsünün iptal edilmesi.
  1991, 26 Kasım - Milli Şuranın oluşturulması.
  1992 ,25-26 Şubat - Hocalı faciası.
  1992, 17-18 Mayıs - Laçının düşman eline geçmesi.
  1992, 7 Haziran - AHC'nın Başkanı Ebulfez Aliyev (Elçibey'in) Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı seçilmesi.
  1992, Ekim – ABD tarafından Özgürlüğü savunmak aktına 907 sayılı Ilaveleme'nin kabul edilmesi
  1992, 21 Kasım - Nahçıvan'da Yeni Azerbaycan Partisi'nin (YAP) meydana
  1993, 3-6 Nisan - Kelbecer'in işgali
  1993, 4 Haziran - Gence ayaklanması
  1993, 9 Haziran - H. Aliyev’in Bakü'ye gelmesi
  1993, 15 Haziran - H. Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksilave Sovyeti'nin Başkanı seçilmesi-"Kurtuluş" ğunu
  1993, 23 Temmuz - Ağdamın işgali
  1993, 18 Ağustos - Cebrail'in işgali
  1993, 21-23 Ağustos - Güney bölgesinde ayaklanmanın bastırılması
  1993, 23 Ağustos - Fizulinin işgali
  1993, 31 Ağustos - Gubadlının işgali
  1993, 24 Eylül - Azerbaycan'ın BDB 'ye dahil olması
  1993, 3 Ekim - H. Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesi
  1993, 30 Ekim - Zengilanın işgali
  1993, 2 Kasım - Cumhurbaşkanı H. Aliyev’in halka seslenişi
  1994, 20 Eylül - "Yüzyılın anlaşması"nın imzalanması
  1994, Ekim – Devlete darbeye girişim
  1995, Mart - Devlete darbeye girişim


 8. Asel
  Bayan Üye
  1995, 12 Kasım - Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının halk referandumu yoluyla kabul
  edilmesi ve ilk demokratik parlamento seçimlerinin yapılması
  1996, Aralık - AGİT Lizbon Zirvesi
  1998, Eylül - Tarih İpilave yolunun restorasyonu konulu Uluslararası Bakü Konferansı
  1998, 11 Ekim - H. Aliyev’in ikinci kez Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçilmesi
  1998, 1 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı H. Aliyev’in kararnamesi ile Milli Güvenlik Bakanlığı'nın Akademisi kurulmuştur.
  1999, Kasım - AGİT İstanbul Zirvesi
  1999, 12 Aralık - Azerbaycan'da ilk yerel seçimler
  2000, 7 Eylül - H. Aliyev’in binyılın Zirvesi'nde konuşması
  2000, 5 Kasım - Cumhuriyette Milli Meclis'e sonraki seçimler
  2000, 9 Kasım - Azerbaycan Avrupa Konseyi tam üyeliğine kabul edildi
  2001, Mart - "Azerbaycan Atatürk Merkezinin oluşturulması
  2001, 26-27 Nisan - İstanbul'da görüşen ülke başkanlarının VII zirve toplantısı
  2001, 9-10 Kasım - Bakü'de Dünya Azerbaycanlılarının I kurultayı
  2002, 28 Ocak - ABD Başkanı'nın Azerbaycan'a devlet çapında her türlü, aynı zamanda insani
  yardım yapılmasına şartı kısıtlamalar koyan 907-ci ilavelentiyi geçici olarak durdurması
  2002, 2 Mayıs - Bakü Spor-Konser Komplilavesinde serbest güreş üzere 45. Avrupa Kupası açılışı
  2002, 22-23 Mayıs - Vatikan devletinin başkanı, Papa II İohanın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti
  2002, 9 Haziran - St Petersburg'da Nizami Gencevi'nin heykelinin açılışı
  2002, 7 Ağustos - Azerbaycan MEA Nahçıvan şubesinin kurulması
  2002, 18 Eylül - Sengeçalda Bakü-Ceyhan ana ihraç petrol boru hattının temelinin koyulması
  2002, 30 Eylül - "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Devlet dili hakkında kanunun kabul edilmesi
  2002, 18 Kasım - Azerbaycan Cumhuriyeti'nin NATO Parlamenter Kurulu'na ortak üyeliğe
  kabul edilmesi
  2003, 27 Ocak - İlham Aliyev’in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkan Yardımcısı ve
  büro üyesi seçilmesi
  2003, 2 Ağustos - İlham Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı seçilmesi
  2003, 15 Ekim - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına alternatif biçimde yapılan seçimlerde İlham
  Aliyev’in zaferi
  2003, 24 Kasım - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyo-ilaveonomik gelişmenin
  hızlandırılması önlemleri hakkında fermanı
  2003, 12 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı, Milli lider Haydar Aliyev’in ABD Cleveland kliniğinde vefatı
  2004, 11 Şubat - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in "Azerbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin sosyo-ilaveonomik gelişimi
  Devlet Prograbinın onaylanması hakkında fermanı
  2004, Ekim - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in II Genel Rusya azerbaycanlılarının II Kongresi'nde katılımı
  2004, Kasım - Tebriz'de Azerbaycan konsolosluğunun açılması
  2004, Aralık - Azerbaycan'da yerel seçimler
  2005, 24-26 Ocak - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran İslam Cumhuriyeti'ne resmi ziyareti
  2005, 6 Kasım-Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi 3. çağrı seçimler
  2005, 10 Mart-Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Bakanlığı'nın gerçilaveleştirdiği "Siyah kemer" işlemi.
  2005, 26 Mart - YAP-ın III Kurultayı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, YAP Başkanı Birinci Yardımcısı İlham Aliyev oybirliğiyle Yeni Azerbaycan Partisi'nin Başkanı seçilmiştir
  2005, 25 Mayıs-Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Azerbaycan bölümü işe salınıb.
  2005, 25 Ağustos - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in cerencamı ile Azerbaycan Turizm Enstitüsü kurulmuştur.
  2005, 16 Aralık Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. Aliyev’in cerencamı ile Olağanüstü Haller Bakanlığı oluşturulmuştur.
  2005, 16 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. Aliyev’in cerencamı ile Devlet Özel Makina ve konversiya Komitesi bazında Savunma Sanayii Bakanlığı oluşturulmuştur.
  2005, 20 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. Aliyev’in fermanı ile Milli Güvenlik Bakanlığı'nın Akademisi'ne Haydar Aliyev’in adı verilmiştir
  2006, 30 Ocak - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fermanı ile bu zamana kadar faaliyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik, Spor ve Turizm Bakanlığı iptal edilmiş, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı bazında Kültür ve Turizm Bakanlığı oluşturulmuştur.
  2006, 30 Ocak - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fermanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı oluşturulmuştur.
  2006, 31 Mart - Sumgayıt şehrinde «Azerbaycan Cilaveli Cemaati» Sosyal Birliği (ACİİB) tahsis edilmiştir.
  2006, 22 Mayıs - Güney Azerbaycan'ın büyük şehirlerinde Türk milletine sataşan makalenin yazılmasına karşı protesto
  2007, 1 Şubat - Güney Azerbaycan BM'de Temsil olunmayan Milletler ve Halklar Örgütü - UNPO-nun üyeliğine kabul edildi.
  2007, 8-9 Mart-Bakü'de Azerbaycan ve Türk diaspora teşkilatları yöneticilerinin I Forumu geçirilmiş ve Bakü Bildirisi kabul edilmiştir.
  2007, 12 Haziran-Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Hizmeti Akademisi yaratılmıştır
  2008, Ocak - Azerbaycan'da girişimcilik subyilavetlerinin için "tilave pencere" milaveanizması uygulanmaya başlamıştır.
  2008, 7 Nisan-Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanının 2007 yılı 16 Nisan tarihli 2090 numaralı Serencamı ile onaylanmış "2007-2015 yıllarında Azerbaycan gençlerinin yabancı ülkelerde eğitimi Devlet Programı" nın uygulanması ile ilgili ilave tedbirler konusunda talimat imzalamıştır.
  2008, Mayıs - Azerbaycan ilk kez Eurovision Şarkı musabakasına katılmıştır.
  2008, 2 Haziran - Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın Akademisi kurulmuştur.
  2008, 15 Ekim-Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimleri geçirilmiş ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeniden galip gelerek ikinci süreye Cumhurbaşkanı yetkilerinin icrasına başlamıştır.
  2009, 18 Mart - "Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına ilaveler ve değişiklikler yapılması hakkında" Azerbaycan Cumhuriyeti Referandum yapıldı.
  2009, 30 Nisan-Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi'nde terör olayı
  2009, 23 Aralık - Azerbaycan'da yerel seçimler
  2009, 20 Aralık- Azadlıg caddesi metroistasyonu hizmete sunulmuştur.
  2010, 15 Ocak-saat 5.10 dakikada Azerbaycan'ın 9 milyonuncu sakini dünyaya geldi
  2010, 20 Ocak-Bakü'de 20 Ocak anıt-komplilavesinin açılışı olmuştur.
  2010, 7 Kasım-Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi 4. çağrı seçimler
  2010, 14 Temmuz-Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "2009 yılı 18 Mart tarihli referandum sonucu kabul edilmiş" Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına ilaveler ve değişiklikler yapılması hakkında "Azerbaycan Cumhuriyeti Referendum Akitinin uygulanmasına ilişkin kararname imzalamıştır.
  2011, 14 Şubat - saat 21:00-da Azerbaycan'ın yeni televizyon kanalı olan "Kültür" kanalı işe başlamıştır.
  2011, 21 Ocak-Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Dünya Azerbaycanlılarının III Gurultayının yapılması konusunda talimat imzalamıştır.
  2011, 27 Ocak-Azerbaycan Cumhurbaşkanı Adbinistrasiyasının Başkanı Ramiz Mehdiyevin başkanlığında Yolsuzluğa karşı mücadele Komisyonun geniş oturumu yapılan ve Azerbaycan'da antikorrupsiya kampanyasına başlanılmıştır.
  2011, 14 Mayıs-56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışmaya dördüncü kez katılan Azerbaycan Cumhuriyeti Dalkılıç ve Nigar Camal duetinin ifa ettiği "Running Scared" şarkısı ile birinci yeri tutmuştur.
  2011, 5-6 Temmuz-Bakü'de "Dünya Azerbaycanlılarının III Kurultayı düzenlenmiştir.
  2011, 20 Temmuz-Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 2011 yılının" Turizm Yılı "ilan edilmesi ile ilgili Eylem Planı" nın onaylanması hakkında talimat imzalamıştır.
  2011, 8 Eylül - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü 2020 yılının Yaz Olimpiyat Oyunlarını için adaylığının ileri sürülmesi ilgili tedbirlerin uygulanması Organizasyon Komitesi oluşturulması konusunda talimat imzalamıştır.
  2011, 23-24 Eylül - Azerbaycan'da Sivil Toplumunun İnkişafına Yardım Birliği'nin (AVCİYA) organizasyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığının yirbinci yıldönümüne ilişkin Uluslararası bayram önlemleri geçirilmiştir.
  2011, 25 Eylül - Bakü'de, Haydar Aliyev adına Spor-Konser Kuruluşunda Dünya Kupası açılış töreni yapıldı.
  2011, 3 Ekim - Bakü'nün merkezinde bulunan "Hilton İstanbul" otel komplilavesinin açılış töreni olmuştur.
  2011, 12 Ekim– Azerbaycan – Avusturya iş forumu yapılmıştır.
  2011, 25 Ekim - Azerbaycan, kendi tarhinde ilk defa 155 ülkenin sesini alarak Birleşik Milletler Teşkilatının Güvenlik Konseyi’ne geçici üye seçilmiştir.
  2011, 11 Kasım– Azerbaycan – Macaristan iş forumu yapılmıştır.
  2011, 17 Kasım– Gebele Uluslararsı Hava Limanı’nın açılış töreni yapılmıştır.
  2011, 24 Aralık– Yeni yapılacak olan “Bakü beyaz şehir”in temel atma töreni yapılmıştır.
  2011, 28 Aralık– Bakü’nün Bilgeh kasabasında beş yıldızlı “Jumeirah Bilgah Beach Hotel” in açılış töreni olmuştur.
  2011, 29 Aralık– Bakü’de nakliyatı akıllı yönetme sisteminin uygulanmasına bağlı Nakliyatı Akıllı Yönetme Merkezinin açılışı olmuştur.
  2011, 30 Aralık– Bakü metrosunun “Koroğlu” (eski “Meşedi Azizbeyov”) istasyonunun yeniden kurulduktan sonra açılışı olmuştur.
  2012, 1 Ocak– BMT’nın Güvenlik Konseyi’ne geçici üye seçilen Azerbaycan görevlerini yerine getirmeye başlamıştır.
  2012, 02-04 Nisan– Avronest Parlamento Kurulunun toplantısı Bakü’de yapılmıştır.
  2012, 3 Mayıs– Azerbaycan’ın bir aylık bir sürece BMT başkanlığını yapması.
  2012, 7 Mayıs– 25000 kişilik “Baku Crystall Hall”un açılışı olmuştur.
  2012, 9-13 Mayıs– Azerbaycan’da ilk uluslararsı bisiklet turu yapılmıştır.
  2012, 10 Mayıs– Haydar Aliyev Merkezi’nin açılışı yapılmıştır.
  2012, 26 Mayıs– Bakü’de “Eurovision” yarışmasının finalı olmuştur.
  2012, 30 Mayıs– Nahçivan Muhtar Cumhuriyeti’nde, yapılmış yatırıma göre en büyük projelerden biri olan Nahçivan çimento fabrikası açılmıştır.
  2012, 6 haziran - Amerika Birleşik Devleti Dışişleri bakanı Hillary Clinton Azerbaycan`a resmi ziyaret etmiştir.


+ Yorum Gönder