+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Fransız ihtilâlinin patlamasında masonluğun rolü var mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Fransız ihtilâlinin patlamasında masonluğun rolü var mıdır

  Fransız ihtilâlinin patlamasında masonluğun rolü hakkındabilgi


  Masonluk (franc – maconnerie) Fransa’ya Ingiltere’den geçmiĢ olan örgütlü bir fikir akımıdır.
  Mason belgelerine göre Fransa’da 1776 yılında 198 olan loncaların sayısı 1789 yılında 629′a yükselmiĢtir. Aynı yılda mason biraderlerin toplamı otuz bin çevresindedir. Touchard’a göre bu dönemde Montesquieu, Diderot, d’Alembert, Helvetius, Voltaire, II. Frederik, Lessing, Herder, Mozart, Washington, Franklin, belki de Kant masondurlar.

  1733 yılında mason loncaları baĢkanı olan Ramsay’e göre masonluğun o dönemde dayandığı temel düĢünce insanlığa hizmet ve insan sevgisidir. Amacı, vatan sevgisine sırt çevirmeden, insanların güzel sanatlar, erdem,.bilim ve din yoluyla yakınlaĢmalarını ve kardeĢliği sağlamaktır. Böylece bütün milletlerin, insanlığın ortak malı olan ve insanı mutlu kılan ürünlerden yararlanmaları mümkün olacaktır.

  Fransız ihtilâlinin patlamasında masonluğun rolü var mıdır.jpg
  Touchard’ın belirttiği gibi, Fransız ihtilâlinin patlamasında mason komplosunun önemli rol oynadığını savunan ve 1940′larda revaçta olan görüĢün gerçeklik payı, son araĢtırmaların ıĢığında, sanıldığı kadar fazla değildir. 1958 yılında Theodore Ruyssen, ihtilâl öncesinde, mason localarında monarĢiye karĢı bir komplo hazırlandığına dair hiç bir iĢaret bulamadığını belirtmiĢ, öte yandan masonluğun okültizm (gizli Ģeyler bilgisi) ve mistisizm (gizemcilik) ile bağları üzerinde durmuĢ, bu akımın akılcılığa karĢı oluĢuna iĢaret etmiĢtir. 2. Acil

  Fransız ihtilâlinin patlamasında masonluğun rolü var mıdır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


fransız ihtilali