+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Göktürkler Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Göktürkler Dönemi Hakkında Kısa Bilgi
  Göktürkler Dönemi Hakkında Bilgi

  Göktürkler İlk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülalesidir Kurdukları devlete de Göktürk Devleti denir.


  Hakanlığın yıkılmasından sonra bir yelpaze gibi açılarak dört tarafa yayılan çeşitli Türk zümreleri gittikleri yerlerde Türk adını ve Gök-Türk idarî, siyasî ve iktisadî geleneklerini yaşatmışlardır.

  Göktürkler dönemi, Türklerin bozkır göçebe uygarlığından yerleşik tarım uygarlığına geçiş dönemidir. Bu dönemde hayvancılığın yanı sıra tarım da yapılmış, etrafı duvarlarla çevrili kentler meydana getirilmiştir.

  Kaya resimlerinden anlaşıldığına göre Göktürkler deri veya keçe çizme ve uzun kaftan giyerlerdi. Savaşırken başlarına tulga geçirir, uzun ve eğri kılıçlar kullanırlardı.

  Göktürklerin, Türk dilinin özelliklerine uygun bir yazıları vardı. 38 harften oluşan Göktürk alfabesinde satırlar sağdan sola yazılırdı. Bu alfabe ile yazılmış olan Orhon ve Yenisey yazıtları Türk dilinin VII. yüzyılda gelişmiş bir kültür dili olduğunu gösterir.

  Göktürkler Türklerin ulusal dini olan Samanlığa bağlıydılar. Başta Gök Tanrı olmak üzere doğa güçlerine taparlardı. Hakanın hizmet yetkisini Tanrı'dan aldığına inanılır, bu görevi iyi bir şekilde yerine getirmesinin de bir Tanrı buyruğu olduğu kabul edilirdi.

  Yazıtlardan anlaşıldığına göre Göktürklerde ölen bir kimsenin ruhunun bir kuş gibi uçup gittiğine inanılır ve onun için yuğ denilen törenler yapılır, ardından ağıtlar yakılırdı.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Göktürkler hakkında kısa bilgiler maddeler halinde

  § Bumin Kağan 552’de Avarlar’a son vererek merkezi Ötüken olmak üzere devletini kurmuştur.
  § Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
  § Ülkenin batısını kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir.
  § İstemi Yabgu İpek Yolu üzerinde hakimiyet kurabilmek için önce Sasaniler’le birleşerek Akhunlar’ı yıkmış, sonra Bizans’la ittifak yaparak Sasaniler’i yenmişlerdir.
  § Mukan Kağan’dan sonra Çin entrikaları ve kardeş kavgaları sonucu Doğu-Batı olarak ikiye ayrılmıştır. (582)
  § 630’da Doğu, 659’da Batı Göktürkler Çin esaretine girmiştir.
  Not-1 : İlk Türk Alfabesi Göktürklere aittir.
  Not-2 : Millet duygusu gelişmiştir.
  Not-3 : İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinin en güçlüsüdür.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Göktürkler nedir

  Tarihte “Türk” adını taşıyan ilk devlet. Altıncı yüzyılda, Orta Asya’da yaşayan Türkler birleşerek Göktürk Devleti’ni kurdular. Göktürk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan, Avarların egemenliğindeki Türk boylarından Tukyuların başkanıydı. Bir süre sonra Avarlara karşı ayaklandı. Avarları yenerek, “İl Kağan” adıyla ilk Göktürk kağanı oldu (552). Eski Hun başkenti olan Ötüken’i alarak başkent yaptı.
  Bumin Kağanın ölümünden sonra, yerine oğlu Mohan Kağan geçti (553). Mohan Kağan, Avarları tamamen ortadan kaldırdı. Çinlilerle yaptığı savaşlarda üstün geldi ve onları vergiye bağladı.
  Göktürkler Mohan Kağanın 572 yılında ölümünden sonra, Doğu ve Batı Göktürkler olmak üzere ikiye ayrıldı. Bir süre sonra, Göktürkler eski, güçlü durumlarını sürdüremediler. Çinliler, Hunlara yaptıkları gibi, Türk boylarını kışkırtarak, Göktürkleri de içeriden yıkmaya çalıştılar. 630 yılında, Doğu Göktürk Devleti’ni yıkan Çinliler; 659 yılında Batı Göktürk Devleti’ni de kendilerine bağladılar.
  Çin egemenliğindeki Göktürk boylarının bağımsızlık hareketlerinin en önemlisi, 679′da İlteriş Kağanın önderliğinde başladı. İlteriş (Kutluk Kağan), veziri Tonyukuk’un da yardımıyla Türk boylarını savaşçı bir örgüt içinde toplayarak, Çin’e karşı savaş başlattı ve Kuzey Çin’i tamamen ele geçirdi. İlteriş, bu dönemde Kutluk Devleti adı verilen yeni bir devlet kurdu (681). Böylece, Orta Asya’da Göktürklerin en parlak dönemi başlamış oldu. 716 yılında tahta çıkan Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve veziri Tonyukuk ile birlikte, halkına büyük bir refah ve güvenlik sağladı. Daha sonra, Uygurların, Basmillerin ve Karlukların saldırısıyla Kutluk Devleti yıkıldı.
  Göktürk uygarlığıyla ilgili başlıca kaynaklar; Orhun Yazıtları’dır. Bugünkü Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun Anıtları; Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk’un kahramanlık öykülerini anlatmaktadır. Bu kaynaklara göre; Göktürklerde yaşam biçimi, çadırlı göçebe düzenine dayanıyordu. Hayvancılığa ve savaş ganimetlerine dayalı bir ekonomik yaşam söz konusuydu. Dinsel inanış; Gök Tanrı inancıydı. Gök Tanrı inancı, din adamı gerektirmeyen, yalın bir doğa diniydi. Ölüler için “yuğ” adı verilen dinî törenleri düzenleyen Göktürkler, ölen kişinin kuş olup uçtuğuna inanıyorlardı. Göktürkler, 12 Hayvanlı Türk Takvimi kullanmışlardır. Bu takvim, 12 hayvanla adlandırılan (sıçan, öküz, kaplan, tavşan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek, domuz) 12 yıllık dönemi kapsıyordu. Altay ve Tanrı dağlarındaki kurganlarda yapılan arkeolojik kazılarda, deri ve metalden yapılmış eşyalar, pişmiş topraktan yapılmış mutfak eşyaları, giysi, dokuma, at koşumları ve kılıçlar bulunmuştur.

+ Yorum Gönder


göktürkler hakkında kısa bilgi,  göktürk dönemi hakkında kısa bilgi,  göktürk dönemi hakkında bilgi,  göktürk dönemi kısaca bilgi,  gokturk don,  gokturk donemi hakkinda bilgi