+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Sümerler Medeniyeti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sümerler Medeniyeti Hakkında Bilgi
  sümerler medeniyeti hakkında bilgi kısaaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Sümerler Medeniyeti Hakkında Bilgi

  Sümerler Medeniyeti

  SÜMERLER, Mezopotamya’da bugünkü Irak’ın güney kesimlerinde, M.Ö. 4.000 yıllarında yaşamış, uygarlıkta çok ileri gitmiş eski bir millettir. Sümerler’in bağlı oldukları ırk topluluğu bugün kesin olarak çözülmüş değildir, Sumerler’in, Mezopotamya’ya Orta Asya’dan göç ettikleri, dil ve bazı gelenekler bakımından, tarihte Türk adı ile anılan Ural-Altay milletleri topluluğu ile bağıntıları olduğu kabul edilir

  Sümerler’in yerleştiği Mezopotamya’nın yerli halkı yoktur. Ilkçağ’da birçok milletlere yurt olan Mezopotamya, tarih öncesi çağlarında bataklıklarla kaplı olduğu için oturmaya elverişli değildi Bölge başlıca üç paçaya ayrılır: Kuzeye Asur, orta kesime Kaide, güneye de Sinear adı verilir

  M. Ö. 4.000 yıllarında doğudan, genel olarak Orta Asya’dan buraya göçler oldu. Bu arada Sümerler güneyde Sinear bölgesine yerleştiler. Daha sonra gelen Akadlar orta kesimi, Kasitler Asur bölgesini, Elâmlar güneyi yurt edindiler. Orta Asya’dan gelen Sümerler’le Elâmlar dil ve gelenek bakımından Akadlar’la Kasitler’den ayrılıyorlardı Akadlar’la Kasitler, Asurlular’la Babilliler gibi, kök bakımından, Araplar’ı, Fenikeliler’i, İbraniler’i de içine alan Sami ırkındandılar.

  Bütün bu milletlerden önce Mezopotamya’ nın güneyine yerleşen Sümerler bataklıkları kuruttular. Kanallar açarak toprağı verimli hale soktular. Yığma tepeler üzerine kurdukları köylerde ilk defa killi topraktan pişirilmiş tuğla ile evler yaptılar. Zamanla bu köyler gelişerek birer şehir halini aldı. XIX. yüzyıl sonlarında yapılan kazılarda belli başlı birkaç Sümer şehri meydana çıkarıldı. Bunlar Ur, Uruk, Lagaş, Larsa, Kiş şehirleridir «Kral şehri» adı verilen bu şehirler, birçok kral hanedanına başkent olmuştu

  sumerler.jpg

  Kazılardan elde edilen bilgilere göre, Sümer krallarından Urun (Urnino) barış siyaseti güderek, bayındırlık işleriyle uğraşarak, ülkesini kalkındırmıştı. Uruka-Gin ise, M. Ö. 3000 yıllarında, yazılı kanunlar yapmıştı. Topluma yeni bir düzen veren bu kanunlar, köleliği kaldırıyor, yoksulları, çalışanları koruyordu. Sonraları Babil Kralı Hammurabi tarafından alınarak, Kalde’de uygulanmıştır

  Sayıca azlık olan Sümerler, toprakları genişleyince kuvvetten düştüler. Kaide kralı Agadeli Sargon, bundan faydalanarak Sümer şehirlerini kendi boyunduruğu altına aldı, bir Sâmi-Kalde imparatorluğu kurdu.

  Sümerler, yüz yıl kadar sonra, Sargon sülâlesini devirerek, yerine kendileri geçtiler (M. Ö. 2640). Sümer devleti daha 400 yıl kadar sürdü. Bu çağda Ur şehri parladı. Yalnız Elâmlar’la yapılan savaşlar hem Sumerler’i, hem de Elâmlar’ı kuvvetsiz bıraktı. M. Ö. 2225 yılında Babil kralları, Sumerler’i de, Elâmlar’ı da yenerek boyunduruk altına aldılar. Bu tarihten sonra Sümerler bir daha kalkınamadılar, Sami ırklar arasında eriyip kayboldular.

+ Yorum Gönder


sumerler