+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Selçuklu Devleti Kültür Ve Medeniyeti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Selçuklu Devleti Kültür Ve Medeniyeti Hakkında Bilgi
  selçuklu devleti kültür ve medeniyeti hakkında bilgi ksıaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Selçuklu Devleti Kültür Ve Medeniyeti Hakkında Bilgi

  Selçuklu Devleti Kültür Ve Medeniyeti

  Büyük Selçuklu Devleti bünyesinde kurulan Anadolu Selçukluları, devlet teşkilatı olarak hemen her adımda Büyük Selçukluları örnek aldılar.

  Anadolu Selçuklu Devleti'nde de yönetimde Kut anlayışı egemen olmuştur.

  Anadolu'nun coğrafyası elverişli olduğu için burada merkezi otorite çok rahat sağlanmıştı.

  İleride tahta geçebilecek hükümdar adayı şehzadeler "melik" Unvanıyla ülkenin belli başlı merkezlerine idareci olarak gönderilir, Atabey denilen devlet adamlarının gözetiminde devlet idaresinde tecrübe kazanırlardı.

  Büyük Selçuklulardaki Melik ve Atabey isyanlarından ders çıkaran Anadolu Selçukluları Melik ve Atabeylere ordu kurma izni vermemişlerdi. Ayrıca Meliklerin para bastırma, savaş açma yetkileri de kısıtlandı.

  Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdarlar güçlerini ifade edebilmek amacıyla İran hükümdarlarının adlarını ön isim olarak kullandılar (Keyhüsrev, Keykubad, Keykavusvs)

  Anadolu Selçuklu Sultanları'nın yetkileri daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi Töre ile sınırlandırılmıştı.

  Anadolu Selçuklularında hükümdarlık âlâmetleri; para bastırmak, tuğra çektirmek, sancak edinmek, nevbet (davul) çaldırmak, hutbe okutmak vs idi.

  Yeni hükümdarlara Abbasi halifeleri hükümdarlık fermanı ve değerli hediyeler gönderirdi.

  Divanlar :


  Hükümet(Divan) Devletin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel işlerini yürüten organ Divan-ı Saltanat(Büyük Divan) idi. Divan-ı Saltanat'ın başkanı sultan olmakla birlikte, çoğu zaman sahibi divandenilen vezirbaşkanlık ederdi. Büyük Divan'a bağlı olan divanlar şunlardı:

  Divan-ı Arz:Ordunun her türlü ihtiyaçlarını (maaş, yiyecek, giyecek, teçhizat, silah vs) karşılamakla görevliydi. Başkanına Emir-i Arızdenirdi.

  Divan-ı İşraf:Askeri ve adli işlerin dışındaki idari ve mali teşkilatın işleriyle denetlerdi. Başkanına müşrifdenirdi.

  Divan-ı İnşa:İç ve dış yazışmalarla ilgilenirdi.

  Divan-ı İstifa devletin gelir gider hesaplarına bakar, mali işleriyle uğraşır, yergilerin düzenli toplanmasını sağlardı. Başkanına müstevfidenirdi.

  Divan-ı Pervane:Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların düzenlenme sinden sorumlu divandır. Başkanına "Pervaneci"denirdi.

  Niyabet-i Saltanat:Hükümdarın başkentte olmadığı zamanlarda devlet işlerine bakardı.

  Memleket İdaresi (Taşra Teşkilatı)


  Türkiye Selçuklularında ülke, yönetiminin kolaylaştırılması için eyalet (vilayet) denilen idari birimlere ayrılmıştı. Bu birimler; merkeze bağlı eyaletler, meliklerin yönettiği eyaletler ve uç eyaletleriydi.

  1.Merkeze Bağlı Eyaletler

  Yönetimi ve gelirleri Büyük Divan'a bağlı eyaletler olup, başındaki idarecileri olan subaşıları sultan atardı. Subaşılar vilayetin komutanı olup asayiş ve düzeni de sağlardı.

  Bu vilayetlerdeki diğer görevliler ise;

  Şehir merkezlerinde güvenliği sağlayan Şihneler (askeri valiler),

  Adalet işlerine bakan kadılar,

  Yönetim işlerine bakan naipler,

  Vergi toplama işlerine bakan vergi tahsildarları,

  Belediye işlerine bakan muhtesiplerdi.

  2.Meliklerin idare ettiği vilayetler

  Başlarında Selçuklu hanedanına mensup melikler bulunurdu. Melikle doğrudan sultana bağlı idiler.

  Melikler eğer küçük yaşta iseler, devlet ve yönetim işlerinde atabey denilen tecrübeli devlet adamları tarafından yetiştirilirler ve atabeyler kendilerine yardımcı olurlardı. Melikler, yarı bağımsız olup adlarına para bastırır, kendi divanlarını kurarlardı.

  3.Uç Eyaletler:

  Bizans ile hudut bölgelerinde üç tane uç (hudut) eyaleti var¬dı. Başlarında uç beyleri bulunurdu. Uç beyleri hudut boylarında emniyet sağlar, düşman topraklarına akınlarda bulunurlardı. Bunlar Kastamonu ,Denizli ve Antalya uçlarıydı.

  Bu üç bölgelerin beyleri, merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde bağımsızlık kazanmışlardır.

  Kıyı vilayetlerin vali ve komutanlığını Emir-i Sevahil adı verilen Türkmen beyleri yürütürdü. Hizmetlerinde donanma kuvveti bulunurdu.

  Bağlı Beylikler ve Devletler: Bunlar iç işlerinde bağımsız olup, Selçuklu Devleti'ne antlaşmalarla belirlenmiş vergiler verirler, icab ettiğinde asker gönderirlerdi. Mengücekler, Saltuklular, Artuklular, Eyyubi melikleri, Çukurova Ermeni Krallığı, Trabzon Rum İmparatorluğu gibi.

+ Yorum Gönder