+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Kültür ve turizm bakanlığının görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kültür ve turizm bakanlığının görevleri nelerdir








  Kültür ve turizm bakanlığının görevleri nelerdir

  Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri

  Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:

  a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
  b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,
  c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,

  Kültür ve turizm bakanlığının görevleri nelerdir.jpg
  d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
  e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,
  f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
  g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
  h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak
  Adalet Bakanlığı’nın Görevleri
  Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
  b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,
  c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
  d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
  e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
  g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,
  h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,
  i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek,
  j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
  k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,
  l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak
  İçişleri Bakanlığın’ın Görevleri
  İçişleri bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve millet ile bölünmez
  bütünlüğü yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı
  hak ve hürriyetleri korumak,
  b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
  c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,
  d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,
  e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek
  f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler
  yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak
  g) Ülkenin İdari bölümlerine ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve
  bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,
  h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
  İ) Nüfus ve Vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
  j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,








 2. Meryem
  Bayan Üye





  kısaca tabiki ülkenin turizm açısından daha iyi seviyelere gelmesini sağlamak ve kültürel değerleri korumak olarak tanımlanabilir




+ Yorum Gönder