+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Tarım ve köyişleri bakanlığının görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tarım ve köyişleri bakanlığının görevleri nelerdir
  Tarım ve köyişleri bakanlığının görevleri nelerdir

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır

  a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda kırsal bölgelerin kalkındı-
  rılması tarım hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların
  tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak tarım
  kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini
  yapmak ve yaptırmak

  b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim tü-
  ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak subitki hayvan varlığı ve benzeri ta-
  bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma inceleme plan
  program ve projeler yapmak ve yaptırmak
  c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin temin tedarik ve dağı-
  tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak
  tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak tabii
  afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
  yardım yapmak

  Tarım ve köyişleri bakanlığının görevleri nelerdir.jpg
  d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara
  uygun olarak üretimi işlenmesi korunması pazarlanması ve değerlendirilmesini
  temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek
  işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak
  e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol sukanalizasyon elektrik iskan ihti-
  yaçlarını karşılamak bunların ekonomik ve sosyal tesislere sağlıklı ve modern
  fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek
  arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma envanter plan
  proje yapmak ve yapılmasını sağlamak
  f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla-
  mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak ihracat imkanlarını geliştirmek
  üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve
  üretimi çeşitlendirmek
  g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak bunların gerektir-
  diği ıslah deneme üretme ürün işleme istasyon müessese laboratuvar ve
  benzeri tesisleri kurmak ve işletmek bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel
  sektöre yardımcı olmak mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek
  h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
  ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
  ramları ile projelerini hazırlamak uygulamak örnek çiftçi yetiştirmek üzere
  eğitim program ve projeleri uygulamak çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
  si çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler
  almak uygulamalar yapmak örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi
  için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak kurslar açmak bu alanlarda
  teknisyen yetiştirmek bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla
  işbirliğinde bulunmak
  i) Taşınır taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ-
  lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya
  tahsis edilecek araziyi tesbit etmek bunların kullanılmasına izin vermek için
  ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak devletin hüküm ve tasarrufu altında
  veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık zeytinlik harnupluk fundalık
  makilik çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi
  ile ıslah imar ve ihya etmek
  j) Gıda konularında araştırmalar yapmak pilot tesisler kurmak gıda kont-
  roluna yardımcı olmak diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin
  hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek gıda ve yem sanayileri ürünleri-
  nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve-
  rilen işleri yapmak yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek
  k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar haşereler ve yabancı
  otlarla mücadele etmek veya ettirmek bu konularda araştırmalar yapmak zirai
  mücadele ve zirai karantina planlarını yıllık uygulama programlarını ve proje-
  lerini yapmak hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler
  almak ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden
  kontrol etmek iç ve dış karantina ilkelerini sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted-
  birleri belirlemek duyurmak uygulamak uygulamaları kontrol etmek zararlılar
  hakkında çiftçileri eğitmek onları tehlikelere karşı uyarmak çiftçi imkanları
  ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini
  programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve
  denetlemek
  l) Zirai mücadele ilaçlarının alet ve makinalarının ithal imal satış ve
  kullanılma esaslarını tesbit etmek uygulatmak ve bu ilaçların insan hayvan ve
  çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri
  yapmak
  m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
  lar ile ilgili teşhis tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek teda-
  vilerini yapmak gerekli tesisleri kurmak kurulmalarına izin vermek iç ve dış
  karantina şartlarını belirlemek duyurmak uygulatmak hayvan hareketlerini ta-
  kip etmek hayvan park pazar panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü-
  rütmek tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve
  yasaklayıcı tedbirleri almak denetlemelerde bulunmak
  n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek mezbaha-
  larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek
  serbest veteriner hekimlerin hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et-
  mek
  o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı serum biyolojik ve kimyasal mad-
  deler ile veteriner ilaçlarını bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı
  maddelerini üretmek üretimine izin vermek norm ve özelliklerini imal ihzar
  ithal satış taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek imalatına ve satışına
  izin vermek kontrol etmek kısmen veya tamamen yasaklamak bu hizmetleri yeri-
  ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar imalat yerleri ve
  istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et-
  mek
  p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak çiftçilere hayvan hasta-
  lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek veteriner sağlık tek-
  nisyeni ve laborant yetiştirmek bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak
  r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah tabii
  sun'i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog-
  ramlarını hazırlamak uygulamak uygulatmak çiftçilerin modern hayvancılık
  işletmeleri kurmalarını özendirmek bunlara gerekli desteği sağlamak finans-
  manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek hayvan yetiştiriciliği ve yöneti-
  mi konularında araştırma eğitim ve yayım hizmetleri yapmak hayvan soy kütüğü
  sistemini organize etmek
  s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları
  yapmak ve yaptırmak
  t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak
  denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 2. Acil

  Tarım ve köyişleri bakanlığının görevleri nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


tarım ve köyişleri bakanlığı