+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Zabıta olmak için ne yapmak gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zabıta olmak için ne yapmak gerekir
  zabıta olmak için ne yapmak gerekir kısaca 2. Muhammed
  Özel Üye

  Zabıta Olmak İçin Gerekli Şartlar


  1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI :

  İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a. Türk vatandaşı olmak.
  b. Sınav tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.(12.11.1982 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
  c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  d. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  e. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle; Meslek Yüksekokulu (En az 2 yıllık önlisans mezunları için) askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak, Lise ve Dengi Okul mezunları Erkek adayların ise eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak,
  f. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir özrü bulunmamak.
  h. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca, herhangi bir kamu veya özel kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışmamak, Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
  ı. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,
  i. Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI :
  a) 9. dereceli 3 adet Zabıta Memuru kadrosu için en az iki yıllık Meslek Yüksekokullarının herhangi bir programından mezun olmak. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak, askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak, Cinsiyeti Erkek olmak,
  b) 10. dereceli 15 adet, 11. dereceli 6 adet olmak üzere toplam 21 adet Zabıta Memuru kadrosu için Lise ve Dengi Okul mezunu olmak, Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak, Cinsiyeti Erkek olmak,
  c) Sınav tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmamış olmak, (12.11.1982 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
  d) Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, Zabıta görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak.(Atama esnasında sağlık kurulu raporu istenir.)
  e) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. (Örneğin: 1.69 m. boyunda olan erkek bir adayın kilosunun 79 kg.dan fazla, 59 kg.dan az olmaması.) Boy ve kilo tespit formu İş Talep Formunun ikinci sayfasında yer almakta olup, bu işlem müracaat sırasında Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)
  f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS) sınavlarına girmiş ve KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak.

  BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :
  1- İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da internet adresinden temin edilecektir.)
  2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No’su olan),
  3- 2004-KPSS, 2006-KPSS/1 ya da 2006-KPSS/2 Sınav Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,
  4- En az 2 yıllık önlisans mezunu Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti
  5- Lise ve Dengi Okul mezunu Erkek adayların eylemli askerlik hizmetini yapmış olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
  6- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti,
  7- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,
  8- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak),
  9- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
  NOT: ŞAHSEN YAPILAN BAŞVURU ESNASINDA (3-4-5-6-7-9) NOLU MADDELERDEKİ İSTENİLEN BELGELERİN ASILLARI İLE BİRER ADET FOTOKOPİLERİNİN GETİRİLMESİ HALİNDE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN ONAY YAPILACAKTIR.


  BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
  KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi 05.11.2007 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binası girişinde ilan panosundan ve Başkanlığımız ) internet sitesinden duyurulacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgeleri 05- 09 Kasım 2007 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Ayrıca adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere mülakat esnasında nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  SINAV KONULARI:
  a. Türkiye Cumhuriyet Anayasası
  b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat hakkında olacaktır.

+ Yorum Gönder