+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda ölen anne ve babanın af olunması için ne yapılabilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ölen anne ve babanın af olunması için ne yapılabilir
  ölen anne ve bababnın magfiret olunması için ne yapılabiilir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ölen anne ve babanın af olunması için ne yapılabilir


  Ölü İçin Kur’an Okumak

  Memleketimizde var olan bir uygulamaya (inanışa) göre; ölüler için Kur’an okunur veya okutulur (hatmedilir veya hatmettirilir), [1] sevabı ölünün (veya ölülerin) ruhuna bağışlanır, okuyan kişiye de hediye (para vs. şeyler) verilir ve bununla da ölüye (ahiret hayatında) bir fayda (sevap) sağlanıldığına [2] inanılır. [3] Bu inanışın veya yugulamanın dayandırıldığı hadis rivayetleri vardır. Şimdi, ilgili rivayetleri inceleyip bir sonuca varalım.

  1. Ma’kıl İbnu Yesâr anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Yâ-Sin süresini okuyun” [4]

  2. Ebu Sa’îdi’l-Hudrî anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) [5] ‘la ilahe illallah’ demeyi telkin edin” [6]

  3. Hz. Peygamberimiz (s.a.v): “Kim, Allah’ın Kitabı’ndan bir harf okursa; ona bir iyilik yazılır. Bir iyilikte on misliyle verilir. Elif, Lam, Mim bir harftir demiyorum. Bilakis; Elif bir harf, Lam bir harf, Mim bir harftır” [7]

  4. “Kâfirun, Tekâsür, İhlâs ve Fatiha sûreleri okunup kabirdekilere hediye edililir” [8]

  5. “Kim, anne babasının kabrini her Cuma ziyaret eder, her ikisinin veya babasının mezarında Yâ-Sin Sûresi’ni [9] okursa; her ayet veya harf sayısınca günahları bağışlanır” [10]

  Sonuç: Kur’an’da; ölülere hatim okumanın, Yâ-Sin [11] (kırk Yâ-Sin), İhlas, Fatiha [12] veya herhangi bir sûre veya ayet okumanın; yahut bin kere, yetmiş bin kere Kelime-i Tevhid okumanın, [13] sevabını ölüye bağışlamanın-hediye etmenin cevazı veya işareti yoktur; [14] hatta bunun tam tersi (ölülere Kur’an okumanın bir faydası olmayacağı) [15] vardır. [16] Çünkü; kişi ölmüş, defteri kapanmış, [17] hesabı Allah’a kalmıştır; artık dünyadakilerin ona hiçbir faydası yoktur. Konu hakkındaki hadis rivayetleri ise; sened yönünden zayıftır, metin yönünden de (yukarıda dipnotta vermiş olduğumuz) ayetlere aykırıdır. Kaldı ki: Ne Hz. Peygamberden, [18] ne sahâbeden, ne de seleften (öncekilerden), [19] bugünkü okuyucuların yaptığı gibi; hasta olana, ölmek üzere olana, kabir başında (mezarlıklarda), yahut şurada-burada; ölüler için, [20] (ücretli [21] veya ücretsiz [22]) [23] Kur’an’dan herhangi bir sûre veya ayet okunduğu hakkında sahih [24] bir rivayet yoktur. [25] Dolayısıyla; böyle Kur’an okumak (veya okutmak) bid’attır; [26] üstelik ne okuyan kişiye, ne okutan (ismarlayan) kişiye, ne de okunan kişiye hiçbir yararı [27] yoktur. [28]


  Muammer ÖNEL
  Araştırmazı-Yazar
  AÖF İlâhiyat Önlisans 2002
 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] Bu uygulama: Bazı yörelerde ölü henüz toprağa verilmeden, bazı yörelerde 3. 7. 40. 52. gün veya gecelerinde, bazı yörelerde ölüm yıl dönümünde, bazı yörelerde ise ramazanda yapılır.
  [2] Bilmen: Büyük İslâm İlmihali. S: 243.
  [3] Fakat; Kur’an’ı Kerim okumanın, ölüye fayda vereceğine dair ne bir ayet ne de bir hadis vârid olmamıştır. (Özcan: Din Görevlisinin El Kitabı. S: 562)
  [4] Ebû Dâvud: Cenâiz. H. No: 2714 (3121). İbni Mâce: Cenâiz. H. No: 1438. Müsnedi Ahmed: Müsnedi’l-Basriyyîn. H. No: 19427. Hadis, zayıf hadislerden “Munkatı Hadis” (ravilerden biri veya birkaçı kopuk yahut ismi bilinmeyen-meçhul kişi) olup; zayıftır.
  [5] Nevevî: Şerhu’n-Nevevî Alâ Sahîhi Müslim. C: 6. S: 219.
  [6] Müslim: Cenâiz. H. No: 1523 (916). Hadis, zayıftır.
  [7] Tirmizî: Fedâilü’l-Kur’an. H. No: 2835 (2910). Hadis zayıftır; ancak bu hadisi sadece Tirmizî rivayet etmiştir ve “sahih, hasen bir hadistir; ama bu veçhile (isnadı) gariptir” demiştir. Zaten böyle olsaydı -hele günümüzde- Cehenneme gidecek kimse kalmazdı. Çünkü; hemen herkes bu mânada Kur’an okumaktadır.
  [8] Bu rivayet, Peygamberin sözlerine ve Sahabenin uygulamasına aykırı bir rivayettir. (Abdü’s-Selâm: Hükmü’l-Kırâa Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 65)
  [9] “Sûrelerin ve ayetlerin faziletlerini anlatan hadislerin tam***** yakını uydurmadır” (Kandemir: Mevzû Hadisler. S: 174-176)
  [10] “Bu, uydurma bir rivayettir...” (Abdü’s-Selâm: Hükmü’l-Kırâa Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 87-89).
  [11] “(Ölüler için)... Ya-Sin okumak müstehaptır” diye (sahih) bir rivayet yoktur (Âlûsî: El-Âyâtu’l-Biyyinât... S: 64).
  [12] Ölülere Fatiha Sûresi’ni okumak hakkında sahih veya zayif hiçbir Hadis yoktur. (Abdü’s-Selâm: Hükmü’l-Kırâa Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 38)
  [13] Kotku: Ehl-i Sünnet Akaidi. S: 28.
  [14] Abdü’s-Selâm: Hükmü’l-Kırâa Li’i-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 28.
  [15] “Sen, ölülere duyuramazsın...” (Rum: 52). “Dirilerle ölüler bir olmaz. Şüphesiz, Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin” (Fatır: 22). “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır” (Necm: 39).
  [16] Necm Sûresi 39. ayetin tefsirinde İbn Kesir şöyle der: “İmâm Şafiî ve ona tâbi olanlar (dan bazıları), bu âyet-i kerîme’den Kur’an okumanın sevabının ölülere ulaşmayacağı hükmünü çıkarırlar. Zîrâ bu Kur’an okuma ne onların amellerinden, ne de kazançlarındandır. Bu sebepledir ki Allah Rasûlü (s.a.v), ümmetini buna çağırmamış, teşvik etmemiş, ne açık bir ifâde ile ne de îmâ yollu onlara bu yolu göstermemiştir. Sahabe -Allah onlardan razı olsun- den hiç kimseden bu hususta bir nakil de yoktur. Şayet bu hayır olsaydı, şüphesiz onlar bu hayırda bizi geçerlerdi. Allah’a yaklaştıran ameller ancak nass ile sabit olur ve bu hususta kıyâsla, birtakım görüşlerle karâr verilmez (İbn Kesir: Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm. C: 13. S: 279).
  [17] İbn Hasan: Tevhid. S: 84.
  [18] Öztürk: İslam Nasıl Yozlaştırıldı. S: 402.
  [19] İbn Kayyim: Rûh. S: 142.
  [20] Kaldı ki: Kur’an, mezarlık (Ateş: Kur’an Ansiklopedisi. C: 4. S: 289) veya ölü kitabı değildir, O dirilerin kitabıdır.
  [21] Şafiîilerin bazılarına göre: Ölünün ruhuna ücretle Kur’an okumak cazidir. (Günenç: Günümüz Meselelerine Fetvalar. C: 1. S: [özetlenerek] 214)
  [22] Henefîlere göre: Ölüler için ücretele Kur’an okumak yasaktır. (Günenç: Günümüz Meselelerine Fetvalar. C: 1. S: [özetlenerek] 214). Biz de bu görüşteyiz; çünkü selefde (öncekilerde) de böyle bir yugulama (ölüler için ücret karşılığı Kur’an okuma) yoktur.
  [23] Cumhur (çoğunluk) ulemaya göre: Ücretle Kur’an okumak haramdır; veren de alan da günahkârdır. (Abdü’s-Selâm: Hukmu’l-Kırâe Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: [özetleneerk] 57).
  [24] Ateş: Kur’an Ansiklopedisi. C: 4. S: 285, 287-288. Yıldırım: Kaynaklarıyla İslâm Fıkhı. C: 2. S: 92.
  [25] Günenç: Günümüz Meselelerine Fetvalar. C: 1. S: 214. Öztürk: Cevap Veriyorum. S: 139, 140-142. Toprak: Ölümden Sonraki Hayat. S: 474.
  [26] Tahtâvî: Bid’a. S: 184. Abdü’s-Selâm: Hukmu’l-Kırâe Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 54, 70. Öztürk: İslam Nasıl Yozlaştırıldı. S: 402.
  [27] Eğer bu şekilde “ölüler için Kur’an okumak” caiz olsaydı ve okunup bağışlanan hatimler geçerli (ölüye bir faydası) olsaydı; bu günün insanları (bilgisayar, teyb, rodyo, vb. gibi) teknolojık imkanları kullanırlar, mezarlar başında (yahut evlerde) sürekli Kur’an okuturlardı da bütün ölüleri cennete gönderirlerdi...
  [28] İmam Malik ve İmam Şafiîi’ye göre de tilavetin (Kur’an okumanın) ölüye bir faydası yoktur (Mahfûz: El-İbdâ’ Fî Meddâri’l-İbtidâ’. S: 225-226), Kur’an’dan onların (ölülerin) yararlanacağını söylemek İslâm’a aykırıdır (Öztürk: Cevap Veriyorum. S: 142).

  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] Bu uygulama: Bazı yörelerde ölü henüz toprağa verilmeden, bazı yörelerde 3. 7. 40. 52. gün veya gecelerinde, bazı yörelerde ölüm yıl dönümünde, bazı yörelerde ise ramazanda yapılır.
  [2] Bilmen: Büyük İslâm İlmihali. S: 243.
  [3] Fakat; Kur’an’ı Kerim okumanın, ölüye fayda vereceğine dair ne bir ayet ne de bir hadis vârid olmamıştır. (Özcan: Din Görevlisinin El Kitabı. S: 562)
  [4] Ebû Dâvud: Cenâiz. H. No: 2714 (3121). İbni Mâce: Cenâiz. H. No: 1438. Müsnedi Ahmed: Müsnedi’l-Basriyyîn. H. No: 19427. Hadis, zayıf hadislerden “Munkatı Hadis” (ravilerden biri veya birkaçı kopuk yahut ismi bilinmeyen-meçhul kişi) olup; zayıftır.
  [5] Nevevî: Şerhu’n-Nevevî Alâ Sahîhi Müslim. C: 6. S: 219.
  [6] Müslim: Cenâiz. H. No: 1523 (916). Hadis, zayıftır.
  [7] Tirmizî: Fedâilü’l-Kur’an. H. No: 2835 (2910). Hadis zayıftır; ancak bu hadisi sadece Tirmizî rivayet etmiştir ve “sahih, hasen bir hadistir; ama bu veçhile (isnadı) gariptir” demiştir. Zaten böyle olsaydı -hele günümüzde- Cehenneme gidecek kimse kalmazdı. Çünkü; hemen herkes bu mânada Kur’an okumaktadır.
  [8] Bu rivayet, Peygamberin sözlerine ve Sahabenin uygulamasına aykırı bir rivayettir. (Abdü’s-Selâm: Hükmü’l-Kırâa Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 65)
  [9] “Sûrelerin ve ayetlerin faziletlerini anlatan hadislerin tam***** yakını uydurmadır” (Kandemir: Mevzû Hadisler. S: 174-176)
  [10] “Bu, uydurma bir rivayettir...” (Abdü’s-Selâm: Hükmü’l-Kırâa Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 87-89).
  [11] “(Ölüler için)... Ya-Sin okumak müstehaptır” diye (sahih) bir rivayet yoktur (Âlûsî: El-Âyâtu’l-Biyyinât... S: 64).
  [12] Ölülere Fatiha Sûresi’ni okumak hakkında sahih veya zayif hiçbir Hadis yoktur. (Abdü’s-Selâm: Hükmü’l-Kırâa Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 38)
  [13] Kotku: Ehl-i Sünnet Akaidi. S: 28.
  [14] Abdü’s-Selâm: Hükmü’l-Kırâa Li’i-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 28.
  [15] “Sen, ölülere duyuramazsın...” (Rum: 52). “Dirilerle ölüler bir olmaz. Şüphesiz, Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin” (Fatır: 22). “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır” (Necm: 39).
  [16] Necm Sûresi 39. ayetin tefsirinde İbn Kesir şöyle der: “İmâm Şafiî ve ona tâbi olanlar (dan bazıları), bu âyet-i kerîme’den Kur’an okumanın sevabının ölülere ulaşmayacağı hükmünü çıkarırlar. Zîrâ bu Kur’an okuma ne onların amellerinden, ne de kazançlarındandır. Bu sebepledir ki Allah Rasûlü (s.a.v), ümmetini buna çağırmamış, teşvik etmemiş, ne açık bir ifâde ile ne de îmâ yollu onlara bu yolu göstermemiştir. Sahabe -Allah onlardan razı olsun- den hiç kimseden bu hususta bir nakil de yoktur. Şayet bu hayır olsaydı, şüphesiz onlar bu hayırda bizi geçerlerdi. Allah’a yaklaştıran ameller ancak nass ile sabit olur ve bu hususta kıyâsla, birtakım görüşlerle karâr verilmez (İbn Kesir: Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm. C: 13. S: 279).
  [17] İbn Hasan: Tevhid. S: 84.
  [18] Öztürk: İslam Nasıl Yozlaştırıldı. S: 402.
  [19] İbn Kayyim: Rûh. S: 142.
  [20] Kaldı ki: Kur’an, mezarlık (Ateş: Kur’an Ansiklopedisi. C: 4. S: 289) veya ölü kitabı değildir, O dirilerin kitabıdır.
  [21] Şafiîilerin bazılarına göre: Ölünün ruhuna ücretle Kur’an okumak cazidir. (Günenç: Günümüz Meselelerine Fetvalar. C: 1. S: [özetlenerek] 214)
  [22] Henefîlere göre: Ölüler için ücretele Kur’an okumak yasaktır. (Günenç: Günümüz Meselelerine Fetvalar. C: 1. S: [özetlenerek] 214). Biz de bu görüşteyiz; çünkü selefde (öncekilerde) de böyle bir yugulama (ölüler için ücret karşılığı Kur’an okuma) yoktur.
  [23] Cumhur (çoğunluk) ulemaya göre: Ücretle Kur’an okumak haramdır; veren de alan da günahkârdır. (Abdü’s-Selâm: Hukmu’l-Kırâe Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: [özetleneerk] 57).
  [24] Ateş: Kur’an Ansiklopedisi. C: 4. S: 285, 287-288. Yıldırım: Kaynaklarıyla İslâm Fıkhı. C: 2. S: 92.
  [25] Günenç: Günümüz Meselelerine Fetvalar. C: 1. S: 214. Öztürk: Cevap Veriyorum. S: 139, 140-142. Toprak: Ölümden Sonraki Hayat. S: 474.
  [26] Tahtâvî: Bid’a. S: 184. Abdü’s-Selâm: Hukmu’l-Kırâe Li’l-Emvât. Trc: Fecr Yayınevi. S: 54, 70. Öztürk: İslam Nasıl Yozlaştırıldı. S: 402.
  [27] Eğer bu şekilde “ölüler için Kur’an okumak” caiz olsaydı ve okunup bağışlanan hatimler geçerli (ölüye bir faydası) olsaydı; bu günün insanları (bilgisayar, teyb, rodyo, vb. gibi) teknolojık imkanları kullanırlar, mezarlar başında (yahut evlerde) sürekli Kur’an okuturlardı da bütün ölüleri cennete gönderirlerdi...
  [28] İmam Malik ve İmam Şafiîi’ye göre de tilavetin (Kur’an okumanın) ölüye bir faydası yoktur (Mahfûz: El-İbdâ’ Fî Meddâri’l-İbtidâ’. S: 225-226), Kur’an’dan onların (ölülerin) yararlanacağını söylemek İslâm’a aykırıdır (Öztürk: Cevap Veriyorum. S: 142).
 4. IŞILAY
  Devamlı Üye
  yukarıda yazılanların hepsi çok güzel şeyller ama sizin bu kadar düşünceli olmanız bile onların salih evlat yoluyla amel defeterlerinin kapanmadığının inş bir göstergesi yapabileceğiniz en güzel eylerden biri içinizden geldiği gibi onlar için dua etmek ve Allahla konuşmaktır yukarıda sötlendiği gibi oruç namaz gibi ibadetleride yapabilirsiniz ama içten bir dua inş çok işe yaricaktır Allah onlara ve Tüm ölmüşlere rahmet etsin

+ Yorum Gönder


ölüm yıldönümünde ne yapılır,  ölen babam için ne yapabilirim,  ölüm yıldönümü ne yapılır,  ölüm yıldönümlerinde ne yapılır,  olum yildonumunde ne yapilir,  ölüm yildönümünde ne yapilir