+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Muhasebe Mesleğinin konusu - Muhasebe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Muhasebe Mesleğinin konusu - Muhasebe
  Muhasebe Mesleğinin konusu:

  Muhasebe Mesleğinin konusu - Muhasebe


  A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:
  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
  a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
  Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.
  B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu:
  (a) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12. maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır. Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar
 2. Fatma
  Administrator

  Muhasebe de kayıtlar doğru ve düzgün tutulmadan diğer fonksiyonların da bir anlamı kalmaz. Muhasebe mesleği günümüz Türkiye'sinde en çok önem verilen ve en çok iş alanına sahip olan bir meslektir. Serbest muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir.
+ Yorum Gönder