+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Akşam Namazı Tesbihatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HaKHaN
  Özel Üye

  Akşam Namazı Tesbihatı
  Akşam Namazı Tesbihatı  1-Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur:  Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmeh, ve's-salâti'l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd  2-Akşam Namazının üç rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur:  Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm


  3-Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur:  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât Âmin yâ mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin


  4-İki rek'at sünneti müteakip, 1 def'aAmennâ biennehu denir  5-Müteakiben 9 def'a:  Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit; biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir denir Onuncusunda Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir - ve ileyhi'l-masîyr 9 cu da eklenir -


  6-Tevbe istiğfâr duâsı okunur Eller açılır ancak avuç içleri yere bakar  Allâhümme ecirnâ mine'n-nâr (3-5 veyâ 7 defâ)  Allâhümme ecirnâ min külli nâr

  Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyeh

  Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamân

  Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyân

  Allâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyât

  Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmâreh

  Allâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyeh

  Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâ

  Allâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâ

  Allâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâ

  Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbr

  Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-yevmi'l-kıyâmeh

  Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem

  Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik

  Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik

  Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrân

  Allâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum’âti ve'l-ucubi ve'l-fâhr

  Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîyn

  Allâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîyn

  Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîyn  Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru's-sâdıkîyne fi hizmeti'l-kur’âni ve'l-imân, ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine'n-nâr (Eller yukarı çevrilir)Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr Âllâhümme edhılne'l-cennete mea'l-ebrâr Âllâhumme edhılne'l-cennete meâ'l-ebrâr Allâhumme edhılnâ ve edhı'l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne fi hizmeti'l-imâni ve'l-kur’ân, el cennete meâ'l-ebrâr, salli alâ nebiyyike'l-muhtar ve âlihi'l-athâr ve ashâbihi'l-ahyâr ve sellim mâdâme'l-leylü ve'n-nehâr Âmin, ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemin


  7-Bilinen namaz tesbihatına devam edilir  Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym


  8-Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir  33 Subhânallâh,

  33 Elhamdulillâh,

  33 Âllâhuekber


  9-Tesbihlerden sonra:  Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi'l-masîyr  denir ve namazın duası yapılır  10-Duâdan sonra; Fa'lem ennehu denir ve 33 defa Lâ ilâhe illâllâh okunur Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir

  11-Besmele çekilip;  İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir

  12-Müteakiben;  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,

  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,

  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,

  Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn  denir  13-Müteakiben;  Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh

  Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh

  Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh

  Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n-nuru's-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir  Müteakiben İsm-i Âzâm Duası okunur  Bismillâhirrahmânirrahiym


  Yâ Cemilu Yâ Allâh

  Yâ Karîbu Yâ Allâh

  Yâ Mücîbu Yâ Allâh

  Yâ Habîbu Yâ Allâh  Yâ Raûfu Yâ Allâh

  Yâ Atûfu Yâ Allâh

  Yâ Ma’rûfu Yâ Allâh

  Yâ Latîfü Yâ Allâh  Yâ Azîymü Yâ Allâh

  Yâ Hannânü Yâ Allâh

  Yâ Mennânü Yâ Allâh

  Yâ Deyyânü Yâ Allâh  Yâ Subhânü Yâ Allâh

  Yâ Emânü Yâ Allâh

  Yâ Bürhânü Yâ Allâh

  Yâ Sultânü Yâ Allâh  Yâ Müste'ânü Yâ Allâh

  Yâ Muhsinü Yâ Allâh

  Yâ Mütealü Yâ Allâh

  Yâ Rahmânü Yâ Allâh  Yâ Rahîmü Yâ Allâh

  Yâ Kerîmü Yâ Allâh

  Yâ Mecîdü Yâ Allâh

  Yâ Ferdü Yâ Allâh  Yâ Vitru Yâ Allâh

  Yâ Ehadü Yâ Allâh

  Yâ Samedü Yâ Allâh

  Yâ Mahmûdu Yâ Allâh  Yâ Sadıka'l-vâ’di Yâ Allâh

  Yâ Âliyyü Yâ Allâh

  Yâ Ganiyyü Yâ Allâh

  Yâ Şâfî Yâ Allâh  Yâ Kâfî Yâ Allâh

  Yâ Muâfî Yâ Allâh

  Yâ Bâkî Yâ Allâh

  Yâ Hâdî Yâ Allâh  Yâ Kâdiru Yâ Allâh

  Yâ Sâtiru Yâ Allâh

  Yâ Kahhâru Yâ Allâh

  Yâ Cebbâru Yâ Allâh  Yâ Gaffâru Yâ Allâh

  Yâ Fettâhu Yâ Allâh  Eller açılır, Yâ rabbe's-semâvâti ve'l-ard, yâ zelcelâli ve'l-ikrâm Es’elüke bi hakkı hâzihi'l-esmâi küllihâ en tüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve râhimte ve terahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime fil alemin Rabbenâ inneke hamîdun mecid Birâhmetike yâ erhâme'r-râhimin Velhamdü lillâhi rabbi'l-âlemin denir

  E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ayeti "Lâ yestevî" okunur 2. Haribkalı
  Yeni Üye

  Allah sizi cennetine koysun emi
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Tesbihatı ister tek başımıza yapalım, ister cemaatle yapalım fazileti çoktur. Tesbihatta 33 defa tekrar edilen Allahu Ekber gibi sözlerin anlamı çoktur ve bunlar namazın faziletleridir.
+ Yorum Gönder