+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Seferinin namazı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Seferinin namazı nedir
  Seferinin namazı hakkında bilgi verir misiniz?


  Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Yeryüzünde yolculuğa çıktığınızda, inkâr edenlerin size saldırıda bulunmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur.

  Çünkü kâfirler, sizin apaçık düşmanınızda."267 Ayette, yolculuk sırasında namazın kısaltılmasından söz edilmektedir. Bulunduğu yerden üç günlük yolculuğa (en az 90 km çıkan kimse seferi sayılır. Ayette kısaltmanın düşman korkusu şartına bağlanması, o günkü durumu tespitten ibarettir. Nitekim Hz. Ömer güven içinde yapılan yolculuğun durumunu Hz. Peygamber'e sorunca; "Namazın kısaltılması, Allah'ın size verdiği bir bağıştır, Allah'ın sadakasını kabul edin." buyurmuştur.288 Hz. Peygamber'in umre, hac, veya savaş için yaptığı yolculuklarda namazı kısaltarak kıldığını bildiren haberler tevatür derecesindedir.

  Hanefîlere göre, yolcu için dört rekâtk farz namazların ask iki rekâttır. Hz. Aişe (radıyaiiahu anhâ) şöyle demiştir: "Namaz ikişer rekât olarak farz kılındı. Hz. Peygamber'in hicretinden sonra sefer namazı yine iki rekât olarak kaldı, hazar namazı artırıldı."29,9

  Hz. Ömer şöyle demiştir: "Muhammed'in (saiiaiiahu aleyhi ve seiiem) kendi diliyle, yolculuk namazı, Cuma namazı ve bayram namazı ikişer rekâttır. Bunlar tamdır, kısaltılmış değildir."290

  Buna göre normal yolculuk sırasındaki namazlarda bir kısaltma yoktur, o zaten aslında iki rekâttır. İbn Abbas, İbn Ömer, Câbir ibn Abdillah ve Ebu Hanife'ye göre yolculukta namazın kısa oluşu yukarıdaki ayete değil, sahih sünnete dayanır. Hz. Osman'ın hac sırasında Mina'da namazı tam kılması, insanların bunu yanlış anlayarak, her zaman kısa kılmaya kalkışması korkusudur. Nitekim Abdullah ibn Mes'ud (radıyaîlahu arıh), bu uygulamanın, Hz. Peygamber'in ve ilk üç halifenin uygulaması ile çeliştiğini öne sürerek karşı çıkmıştır.291

  Kısaltmanın, yukarıdaki ayete dayandığını söyleyenler, ayetteki, "Üzerinize bir günah yoktur." ifadesi farzlık değil cevaz ve ruhsat bildirir, demişlerdir. Şafiî ve Hanbelîler bu görüştedir.

  287 Nisa, 4/101.
  288 Müslim, müsâfîrin, 4; Tirmizî, tahâre, 4, 20.
  289 Buhâri, salât, 1.
  290 İbn Mâce, ikâme, 73.
  291 Buhâri, taksit, 2; S. Ateş, age, II, 356.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Seferi yolculuğa çıkan kişileri tabir etmek için kullanılan bir kelimedir. Seferi olan kişiler normal zamanlardan daha farklı şekilde namaz kılabilirler. Bir kişinin seferi sayılması için ayak ile 18 Saat sürecek bir yolculuk yapmış olması gerekmektedir. 18 saatlik bir yolculuk yapan kişiler seferi sayılırlar ve dört rekatlık namazları iki rekat kılabilirler.
+ Yorum Gönder