+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Namazı terk etmenin hüküm ve sonuçlan nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Namazı terk etmenin hüküm ve sonuçlan nedir

  Namazın kazası ile ilgili ayet ve hadis var mıdır?  Namaz akılk, ergen, hayız ve nifastan temizlenmiş her Müs-lümana farzdır. Namaz ve oruç gibi bedenî ibadetlerde vekâlet ve niyabet geçerk değildir. Yani bir kimse bir başkası yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Namazın farz olduğunu inkâr eden dinden çıkar. Çünkü namaz kesin ayet, hadis ve icmâ delilleriyle sabittir. Tembellik veya umursamazlık sebebiyle namazı terk eden asi ve fasık olur.

  Namazın ahiretteki karşılığı için Kur'ân'da şöyle buyrulur: "Sağ tarafın insanları, cennet bahçeleri içindedir, suçlulara sorarlar: Sizi "Sekar" cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular cevap verir: "Biz namaz kılanlardan değildik ve düşkünleri doyurmaydık." (Müddessir,
  74/40-43)

  "Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı bıraktılar, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tevbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Bunlar ise, cennete girerler ve hiçbir haksızlığa
  uğratılmazlar." (Meryem, 19/59, 60)

  "Vay o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazdan habersizdirler." (Mâûn, 107/4,5)
  Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur: "Bilerek namazı terk eden kimseden Allah ve Rasûlü'nün zimmeti kalkar."295

  "Kim ikindi namazını terk ederse, ameli boşa gitmiş olur."296
  "Kim, önemsemeyerek üç cuma namazını terk ederse, Allah Teâlâ onun kalbine mühür vurur."291
  Hanefîler'e göre, tembellik yüzünden namazını terk eden kimse, namazı inkâr etmediği sürece dinden çıkmaz, ancak günahkâr olur. Ramazan orucunu terk eden kimse de bunun gibidir.298

  Namazını unutmak, uyuyup kalmak veya tembellik yüzünden zamanında kılamayan bunu kaza eder. Hadis-i şerifte; "Kim uyuyarak veya unutmak suretiyle namazını kılmamış olursa, hatırladığında hemen kılsın."299 buyrulur. Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre; uyumak veya unutmak gibi bir özür sebebiyle namazını vaktinde kılamayanın kaza etmesi gerekince, özürsüz olarak, tembellik yüzünden kılmayana öncelikle kaza gerekir. Namazı vaktinde kılamadığından dolayı da Allah'a ayrıca tevbe ve istiğfar etmesi gereklidir. Ayette şöyle buyrulur: "Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında, dilediği kimseyi bağışlar." (Nisa, 4/48)

  Bir hadiste şöyle buyrulur: "Kullarına farz kıldığı beş vakit namazı, küçümsemeden hakkını vererek lalan kimseyi, Allah Teali cennetine sokmaya söz vermiştir. Fakat bu namazları yerine getirmeyenler için böyle bir sözü yoktur. Dilerse azap eder, dilerse bağışlar."300

  Ebu Hureyre'nin (radıyaiiahu anh) naklettiği bir hadis şöyledir: "Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazdır. Eğer bu namazı tam olarak yerine getirmişse ne güzel. Aksi halde şöyle denilir: Bu kişinin nafile namazı var mıdır? Eğer nafile namazları varsa, farzların eksiği bu nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer farz ibadederin eksiği için de aynı şeyler yapılır."301

  295 Ahmed ibn Hanbel, age, V, 238, VI, 461.
  296 Buhârî, mevâkît, 15, 34; Nesâî, salât, 15.
  297 Nesâî, cmnua, 2; Tirmizî, cumua, 7.
  298 İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtar, Mısır, t.y, I, 326; Zühaylî, d-Fıkhu'l-İslâmî ve Edille-tuh, Dımaşk 1985,1, 503.
  299 Ebû Dâvûd, salât, 11; İbn Mâce, salât, 10, Nesâî, mevâkît, 53.
  300 Ebû Dâvûd, vitt, 2; Nesâî, salât, 6.
  301 Tirmizî, salât, 188; Ebû Dâvûd, salât, 145.
 2. ismail eski
  Devamlı Üye

  "Namaz dinin direğidir." ifadesinden yola çıkarak her şeyi açıklayabiliriz.Şöyle ki; bir imse namaz kılmayı bırakırsa zamanla şeytanın ona vesvese vermeye başlar bu yolla günah işlemeye daha çok sürüklenir ve zamanla dinden çıkmaya kadar gider bu iş.Ayrıca namazı bırakan kişi fasık mü'min olur ama namazı bırakmakla beraber inkar da ederse kafir olur çünkü ayetle kesin olarak belirtilmiş namaz.
+ Yorum Gönder