+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Bilgi Bilimsel araştırma basamakları nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Bilimsel araştırma basamakları nelerdir?
  Bilimsel araştırma basamakları nelerdir?

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  KAPSAM

  Araştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.
  Temel amaç; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır.

  I- ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ AŞAMALARI

  Belirlenen bir konuda araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmanın daha hızlı ve verimli olmasını sağlayacaktır. Bu aşamalar 8 başlık altında toplanabilir.

  1-Araştırmanın Konusu
  2-Araştırmanın Amacı ve Önemi
  3-Araştırmanın planlanması
  4-Problem Cümlesi

  5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri:
  Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)
  6-Varsayımlar
  7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)
  8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)

  Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;


  -Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,
  -Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,
  -Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,
  -Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,
  -Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek,
  -Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,
  -Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,
  -Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,
  -Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,
  -Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,
  -Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,
  -Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek,
  -Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek,gerekmektedir.  Bilimsel bir araştırma iki evreden oluşur. Bunlar;  A-Araştırma Teknikleri (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)
  B-Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri)
  A. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ: ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ, VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ  -Araştırma yapılacak konuda, amacı ortaya tam koyabilmek, çalışmanın önemini vurgulamak,

  -Bilimsel araştırma teknikleri doğrultusunda, seçilen konu üzerinde araştırma yaparak, değişik kaynaklardan veri toplamak ve elde edilen verileri doğru olarak analiz edebilmek.

  -Veri türleri
  1-Belgesel tarama (kütüphane)
  2-Gözlem
  3-Görüşme
  4- Yazışma
  5- Internet
  Çalışmanın bu aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir.
  -Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmek

  1. Konuyla ilgili kaynak eser ve kişileri belirleyip yazma
  2. Kaynak taraması için uygun bir plân hazırlama
  3. Kütüphane çalışmalarında katalog kullanma
  4. Yararlandığı kaynak ve kişilerden elde ettiği bilgileri not ve fişlere yazma
  5. Basın yayın organlarını takip ederek konuya ilişkin bilgileri toplama
  6- Internet’ten araştırma yapma


  -Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek

  1. Araştırma konusuna uygun olarak araştırmanın amacını yazma
  2. Araştırma konusuna göre araştırmanın önemini yazma
  3. Araştırmanın dayandığı temelleri yazma
  4. Araştırma konusunun sınırlılıklarını yazma
  5. Araştırma konusuna uygun tanımları yazma


  -Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek


  1. Elde ettiği verileri amacına uygun olarak sınıflayıp yazma
  2. Sınıflandırdığı veriler üzerinde gerekli olan istatistiksel işlemleri yapma
  3. Verileri tablo halinde gösterme
  4. Sonuçları kontrol etme


  -Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek

  1. Bulguların nasıl yorumlanacağını yazma
  2. Yorumlamada dikkat edilmesi gereken özellikleri yazma
  3. Bulguların yorumlanmasını örnek vererek açıklama  -Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek

  1. İstatistiksel tekniklerle elde ettiği bulguları yazma
  2. Bulgular doğrultusunda yorumunu yazma
  3. Yaptığı yorumun doğruluğunu tabloya göre kontrol ederek yazma  -Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek

  1. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek öneriler yazma
  2. Bu önerileri önemine göre sıralayıp yazma  -Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek

  1. Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyerek yazma
  2. Yazdığı özeti, araştırmanın ilgili bölümüne yerleştirme
  B-ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ:RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ


  I-Araştırma raporunun yazılmasında temel kurallar

  1-Bilimsel kurallar
  2-İçerik ile ilgili kurallar
  a-Alıntıların kullanılması
  b-Dipnotların yazılması
  -Kaynak belirtme amaçlı dipnot
  -Ek bilgi verme amaçlı dipnot

  II-Araştırma raporunun yazılması

  1-Ön bölüm
  a-Başlık sayfası
  b-Önsöz
  c-içindekiler
  d-Listeler
  a-Başlık sayfası
  b-Önsöz
  c-içindekiler
  d-Listeler

  2-Ana bölüm/Metin


  a-Giriş
  -Problem
  -Amaç
  -Önem
  -Sınırlılıklar
  -Tanımlar
  b-Kaynak araştırması
  c-Materyal ve yöntem
  -Evren ve örneklem
  -Araştırma modeli
  -Veriler ve toplanması
  -Verilerin işlenmesi
  d-Araştırma sonuçları e-Tartışma
  f-Sonuç
  g-Öneriler
  h-Özet

  3-Arka bölüm


  a-Ekler
  b-Kaynaklar listesi

  -Çalışmanın bu aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir.


  Raporlaştırma ile ilgili temel kavramlar bilgisi

  1. Rapor, dipnot, kaynakça, metodoloji kavramlarının tanımlarını yazma
  2. Verilen bir kavramın tanımını, verilen bir dizi tanım arasından seçip işaretleme
  3. Verilen bir dizi kavramla, bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme


  Araştırma raporunun bölümlerini sıralayabilmek

  1. Araştırma raporunda bulunması gereken bölümleri sırasıyla yazma
  2. Sırası karışık verilen bölümleri sıraya koyma
  3. Verilen bir bölümde bulunması gereken öğeleri yazma


  Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek

  1. Araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilmesi gereken kuralları yazma
  2. Raporlaştırmada kullanacağı dilin özelliklerini açıklama
  3. Kapak düzeninin nasıl olacağını yazma
  4. Raporlaştırmada kâğıt düzeninin nasıl olacağını yazma
  5. Raporlaştırmada başlık ve paragraf düzeninin nasıl olacağını yazma
  6. Raporlaştırmada şekil ve tabloların yerleştirilmesinde dikkat edilecek özellikleri açıklama
  7. Dipnot yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
  8. Alıntı yapılırken dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
  9. Kaynakça yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
  10. Özet yazmada dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
 2. Sariya
  Devamlı Üye

  Bilimsel Araştırma Basamakları Ve Anlamları

  BİLİMSEL ALIŞTIRMA BASAMAKLARI VE AÇIKLAMALARI NELERDİR

  forumacil
  Bilimsel makale yi uygun bir biçimde tanımlamak için bir bilimsel makaleyi yaratan mekanizmayı, yani geçerli yayını tanımlamalıyız. Özetler, tezler, konferans raporları ve diğer birçok literatür yayımlanabilir, fakat bu yayınlar her zaman geçerli yayın ölçütünü sağlamazlar. Dahası, bilimsel bir makale bütün diğer testleri geçse de, eğer yanlış yerde yayımlanmışsa geçerli yayımlanmamış demektir.

  Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir

  Kitap Yazma

  1) Problem Tesbiti Konunun Sınıflandırılması İlk önce merak edilen ve ilgi duyulan bir konu seçilir.

  2) Hipotez Varsayım Seçilen konu ile ilgili bilinen bilgilere tahmini bir sonuca varılır.
  forumacil
  3) Bilgi Toplama (Kaynakların İncelenmesi) Hipotezin test edilmesi için deney yapılır, bilgi kaynakları toplanır.

  4) Kaynakları Sınıflandırma Veriler değerlendirilir.

  5) Rapor Haline Getirme Rapor hazırlanır.forumacil

  Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfanın, altının numarasın ile birlikte yapılan açıklama veya kaynak bilgisidir.

 3. Asel
  Bayan Üye
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI

  1 Konu belirlenir ( İlgi duyduğun, merak ettiğin bir olay ya da sorun)
  2 Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar (hipotezler) yazılır
  3 Konuyla ilgili bilgi toplanır (kitap, dergi, gazete vb kaynaklardan Kaynak adı, yazar adı, basım tarihi ve yeri, ilgili cilt ve sayfa numaraları yazılır)
  4 Kaynaklardan elde edilen notlar, konularına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotezler) test edilir
  5 Notlar kontrol edilir, metin oluşturulur Metni oluştururken kaynaklar dipnot ile gösterilir

  SOSYAL BİLGİLER DERSİ OLGU İLE İLGİLENİR BİR OLGUYU İNCELERKEN YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI :

  1-GÖZLEM YAPMA
  2-GÖZLEM SONUCU HİPOTEZ SUNMA
  3-SUNDUĞUMUZ HİPOTEZİ TEST ETME

  4-HİPOTEZİ TEST ETTİKTEN SONRA SONUCA ULAŞMA

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Bilimsel araştırma basamaklarını bir örnek olay kullanarak sıralayınız

  1. Konu belirlenir ( İlgi duyduğun, merak ettiğin bir olay ya da sorun)
  2. Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar (hipotezler) yazılır
  3. Konuyla ilgili bilgi toplanır (kitap, dergi, gazete vb. kaynaklardan. Kaynak adı, yazar adı, basım tarihi ve yeri, ilgili cilt ve sayfa numaraları yazılır)
  4. Kaynaklardan elde edilen notlar, konularına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotezler) test edilir
  5. Notlar kontrol edilir, metin oluşturulur. Metni oluştururken kaynaklar dipnot ile gösterilir


+ Yorum Gönder