+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Şiirin yapı yönünden etkilenmesi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Şiirin yapı yönünden etkilenmesi nedir
  Şiirin yapı yönünden etkilenmesi nedir

  ŞİİRİN YAPI YÖNÜNDEN ETKİLENMESİ HAKKINDA BİLGİ

  Sözlü edebiyat geleneği, Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlayan kültürel de*ğişikliklere uyum sağlamış, özünü kaybetmeden biçim ve içerik bakımından bazı değişikliklerle varlığını sürdürmüştür. Çoğunlukla halkın ortak, yaşayışı*nı, beğeni ve değerlerini yansıtan bu geleneğe "halk edebiyatı" adı veri*lir. Türk halk edebiyatının ilk örnek*leri, İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatında görülmektedir. Ozan, kam, baksı, şaman, oyungibi adlarla anılan sanatçılar; kopuz adı verilen çalgı eşliğinde sığır, şölen ve yuğ törenlerinde, sade bir dille hece ölçüsünü ve dörtlük nazım birimini kullanarak şiirler söylemişlerdir. Halk edebiyatında nesirden çok şiiralanında ürün verilmiştir.

  13 ve 15. yüzyıllarda destan edebiyatından halk hikâyelerine geçilmiştir. 13. yy.da Yunus Emre, 15. yy.da Kaygusuz Abdal veHacı Bayram-ı Veli, tasavvuf ve din çer*çevesinde şiirler yazmış, halk şiiri geleneğinin ilk şairleri sayılmıştır. 15 yüz*yıldan itibaren toplum düzeni değişmiş, göçebelikten yerleşik yaşama geçi*lirken, ozan, kam, baksı, şaman, oyun; yerini âşıklara bırakmıştır. Destansı şiirlerin yerini koşmalar almış; çalgı aleti olarak kopuzun yerine saz kullanıl*maya başlanmıştır. Bu yüzyılda, Bektaşiliğinetkisi artmış, din ve toplumla ilgili düşünce ve eleştiriler önem kazanmıştır. 16. yy.da Pir Sultan Abdal, Köroğlu gibi şairlerle gelişimini, sürdüren halk şiiri 17.yy. da güzellemeleri ile ün sal*mış Karacaoğlan gibi bir saz şairini yetiştirmiştir. 17. yy.dan itibaren bazı halk şairlerinde divan şiirinin etkisi görülse de geleneksel çizgisini devam ettirmiş ve başarılı şairler yetiştirmiştir
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Şiirin kendine özgü kuralları ve dil yapısı vardır. Çoğu şiirde dilbilgisi kuralları aranmaz.Bir şiirde cümleler devrik olabilir , ifadeler mecazlı olabilir
+ Yorum Gönder