+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Bilgi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir?
  Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir

  Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde göreve seçimle gelen devlet başkanlarına cumhurbaşkanı adı verilir.
  Devlet biçimi olarak cumhuriyeti seçen ül-kelerin yönetim sistemlerinde farklılıklar var-dır. Bu nedenle cumhurbaşkanının yetki ve sorumlulukları ülkeden ülkeye değişir. Parla-menter sistemlerde cumhurbaşkanının yetki-leri sınırlıdır. Yürütme yetkisini başbakan ve bakanlar kurulu üstlenir. Bu nedenle cum-hurbaşkanının siyasal sorumluluğu da yok-tur.
  Osmanlı İmparatorluğu döneminde egemen-lik Osmanlı ailesinin elindeydi. Kurtuluş Savaşı'nın anayasası olan 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenlik yetkisinin kayıtsız şart-sız millete ait olduğu kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasayla milletin tek ve gerçek temsilcisi sayıldı. Savaşın başarıyla sonuçlanmasını izleyen günlerde önce 1 Ka-sım 1922'de saltanat kaldırıldı; ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyeti ilan etti. Aynı gün mecliste yapılan oylama sonucu Mustafa Kemal (Ata-türk) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
  Türkiye'de cumhurbaşkanı 1982 Anayasası'na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim gör-müş üyeleri arasından, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayanların da cumhurbaşkanı seçilebilme olanağı vardır. Bu durumda 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğre-nim görmüş olmanın yanı sıra milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte birinin imzalı önerisi ile aday gösterilmek gerekir. Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır. Bir kimse iki kez cumhurbaşkanı seçi-lemez.
  Cumhurbaşkanının görev süresinin dolma-sından 30 gün önce ya da ölüm gibi bir nedenle cumhurbaşkanlığı makamının boşal-masından 10 gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır. Seçim 30 gün içinde sonuç-landırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi top-lantı halinde değilse cumhurbaşkanı seçimi için hemen toplantıya çağrılır. İlk 10 günde adaylar meclis başkanlık divanına bildirilir. Geri kalan 20 gün içinde ise seçimin sonuçlan-dırılması gerekir. İlk iki oylamada meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin, son iki oyla-mada ise, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olan salt çoğunluğunun oyunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamalar en az üçer gün ara ile yapılır. Dördüncü oylama-da da cumhurbaşkanı seçilemezse milletvekili seçimleri yenilenir. Cumhurbaşkanının taraf-sızlığını sağlamak amacıyla, eğer cumhurbaş-kanı bir siyasal parti üyesiyse partisi ile ilişkisi kesilir; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyse üyeliği sona erer.
  Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eder. Anayasanın uygulanması-nı, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanının yürüt-me, yasama ve yargı alanları ile ilgili olarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler anaya-sada belirtilmiştir.

  Görevleri

  Yasama ile ilgili olanlar

  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya ça-ğırmak;
  Yasaları yayımlamak;
  Yasaları yeni-den görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek;
  Anayasa değişikli-ğine ilişkin yasaları gerekli görürse halkoyuna (referandum) sunmak;
  Anayasaya aykırı gör-düğü yasalar için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak;
  Belli koşulların gerçek-leşmesi durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
  Yürütme ile ilgili olanlar

  Başbakanı ve başbakanın önerdiği bakanları atamak;
  Ge-rekli gördüğünde bakanlar kuruluna başkan-lık etmek;
  Yabancı devletlere elçi göndermek, onların elçilerini kabul etmek;
  Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak;
  Tür-kiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil et-mek;
  Bakanlar kurulunun önerdiği genelkur-may başkanını atamak;
  Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak;
  Başkanlığında top-lanan bakanlar kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararname-leri imzalamak;
  Ağır hasta, sakat ya da yaşlı kişilerin cezalarını azaltmak ya da kaldırmak;
  Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, kurula inceleme araştırma ve denetleme yaptırmak;
  Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üyelerini seçmek; üniversite rektörlerini seçmek.
  Yargı ile ilgili olanlar

  Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yük-sek Kurulu üyelerini seçmek.
  Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerin-den dolayı sorumlu değildir. Ancak vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Mecli-si üye tam sayısının en az üçte birinin önerisi üzerine ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün suçlu olduğuna karar vermesi duru-munda yüce divanda yargılanır.
  Cumhurbaşkanının hastalık, yurtdışına çık-ma gibi geçici olarak görevinden ayrılması ya da ölüm, çekilme gibi nedenlerle cumhurbaş-kanlığı makamının boşalması durumunda ye-nisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı cumhurbaşkanının yerini alır. Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanma-sına ve görevlerini yerine getirmesine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yardımcı olur.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Bakanlar kurulunun görev ve yetkileri nelerdir

  Genel siyaseti yürütmek
  • Kanun hükmünde kararname çıkarmak
  • Tüzük (nizamname) çıkarmak
  • Kanun tasarısı hazırlamak
  • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak
  • Gerektiğinde olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan etmek (Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuru*lunca ilan edilir)
  • Milli güvenliği sağlamak
  • Silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak

+ Yorum Gönder


cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu görevleri nelerdir