+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Batı Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Batı Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Batı Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Batı Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınır. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verilir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizle*mezler. “Sanat, toplum içindir.” görüşü benim*senir. Tabiat önemlidir, gözlem ve tasvire önem verilir.

  Yukarıdaki parçada hangi edebî akımdan söz edilmiştir?


  A) Romantizm B) Realizm

  C) Sürrealizm D) Sembolizm

  E) Parnasizm  2. I. Çağının sosyal bir tenkitçisidir.

  II. Komedyayı gerçek hayata dönüştürmüştür.

  III. Yapmacıklıktan, aşırılıktan sıyrılarak çağı*nın insanını yakalamıştır.

  IV. Güldürünün bütün biçimlerini eserlerinde işlemiştir.

  V. Romantizmin önemli temsilcilerindendir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi*sinde “Moliere” hakkında yanlış bilgi veril*miştir?

  A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.  3. Aşağıdakilerden hangisi, klasisizmin özel*liklerinden biri değildir?

  A) 17. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çı*kan edebiyat akımıdır.

  B) Akla ve sağduyuya değer verir.

  C) Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatın*dan alır.

  D) Önemli olan konudur, konunun işleniş biçi*mi ikinci plandadır.

  E) Sanat için sanat görüşünü savunur.  4. I. Akla ve bilince değil, bilinçaltına önem vermişlerdir.

  II. İlginç imajlarla, sözcükler ve hayaller arasın*da alışılmışın dışında bağlar kurulmuştur.

  III. Anlaşılma kaygısı güdülmemiştir.

  IV.Şiire kaynak olarak rüya, bunalımlar ve sa*yıklamalar gösterilmiştir.

  Yukarıda özellikleri verilen edebî akım aşa*ğıdakilerden hangisidir?

  A) Sembolizm

  B) Sürrealizm

  C) Natüralizm

  D) Parnasizm

  E) Romantizm  5. Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı – edebî akım ilişkisi yanlış verilmiştir?

  A) Baudelaire – Sembolizm

  B) Emile Zola – Natüralizm

  C) Gustave Flaubert – Realizm

  D) Victor Hugo – Romantizm

  E) Moliere – Realizm  6. Dünyanın en büyük romancılarından biridir. Fransa’da natüralist yazarların öncüsü olmuştur. Eserlerinde güzel, çirkin ayırmaksızın toplumun her türlü görüşünü tam bir gerçeklikle yansıtır. Seçtiği konuları bir bilgin titizliği ile işler.

  Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Emile Zola

  B) Balzac

  C) Gogol

  D) Goethe

  E) Victor Hugo  7. ”Kuralsızlık bizim kuralımızdır.” anlayışına sa*hip olan edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dadaizm

  B) Parnasizm

  C) Natüralizm

  D) Realizm

  E) Sembolizm  8. Aşağıdakilerden hangisi, parnasizmin özelliklerinden biri değildir?

  A) Romantik şiire tepki olarak doğmuştur.

  B) Şairler, şiirde kişiliklerini gizlemiştir.

  C) Şiirde nesnellik görüşü benimsenir.

  D) İnsanın rüyada ortaya çıkan yönü gerçek yönüdür görüşünü savunur.

  E) “Sanat, sanat içindir.” anlayışı hâkimdir.  9. I.19. yüzyılın ikinci yansında Fransa’da başlamış, bütün Avrupa’ya yayılmıştır.

  II. Şiir, herkes tarafından farklı yorumlanabil*melidir, görüşünü savunur.

  III.Gerçeği olduğu gibi anlatmanın imkânı yoktur sembolistlere göre.

  IV. “Sanat, sanat içindir.” görüşü benimsen*miştir.

  V. Geçmişin bütün biçimlerine bağlı kalınmıştır. Sembolizm için yukarıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) I. B)ll. C) III. D) IV. E) V.  10. Jean Paul Sartre’nin kurucusu olduğu edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Egzistansiyalizm

  B) Sürrealizm

  C) Parnasizm

  D) Natüralizm

  E) Sembolizm

+ Yorum Gönder