+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda İlk Çağ Uygarlıkları Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlk Çağ Uygarlıkları Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  İlk Çağ Uygarlıkları Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İlk Çağ Uygarlıkları Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  Kral Sargon, Sümerlileri yenilgiye uğratmış ve Akad Devleti'ni kurmuştur. Akad'ı başkent yapan Sargon, bütün Mezopotamya'ya egemen olmuştur. İlk düzenli ordu sistemini kuran Akadlılar, Sümerlilerin kuzeyinde, Fırat Nehri boylarında tarihte bilinen ilk imparatorluğ u kurmuşlar, Sümer kültüründen etkilenerek bu kültürü Ön Asya'ya yaymışlardır.
  Buna göre,

  I. Akadların Sümerlilerin hâkimiyetine girdiği,
  II. Askerî teşkilatlanmanın Mezopotomya'da ortaya çıktığı,
  III. İmparatorluk sisteminin Akadlılarla ortaya çıktı.
  yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


  Burdur'un Hacılar köyünde;
  – Tahıl kalıntıları
  – Kerpiç duvarlar
  – Toprak kaplar
  – Küçük tanrıça heykelcikleri
  bulunmuştur.
  Bu bilgiye göre Hacılar kültür merkezi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  I. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında koloniler kurdular.
  II. Doğu uygarlığına ait bilimsel eserleri Batı'ya aktardı lar.
  III. Doğu–Batı sentezi olan Helenizm'in mimarı oldular.
  IV. Deniz koloniciliğinde İyonyalılar ve Fenikeliler ile rekabet edemediklerinden kara koloniciliğine yöneldiler.
  Yukarıda özellikleri verilen İlk Çağ uygarlıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


  Asurlular kurdukları ticari koloniler aracılığıyla kullandı kları çivi yazısını Anadolu'ya taşıdılar. Böylece Anadolu'da tarih devirlerinin başlamasına neden oldular. Asurluların kurduğu ticaret kolonilerinden en önemlisi Kayseri yakınlarındaki Kaniş (Kültepe) olmuştur. Asurlular, Kral Asurbanipal zamanında Elamlılara son vermişlerdir. Buranın halkını yok etmişlerdir. Asurlular, kendilerine karşı birleşen Med ve Babil saldırıları sonucunda yıkılmıştır.
  Buna göre,
  I. Asurluların ekonomisinde ticaretin etkili olduğu,
  II. Anadolu ile Asurlular arasında ekonomik bağları n olduğu,
  III. Asurluların Med ve Babillilere karşı ittifaklar kurduğ u
  yargılarından hagilerine ulaşılaşılabilir?

  Mısır Medeniyeti; batısı, kuzeydoğusu ve güneybatı sı çöllerde çevrili bir bölgede kurulmuştur. Nil Nehri bu medeniyetin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu yüzden tarihçi Heredot, Mısır için: "Nil'in bir armağanı dır." demiştir.
  Buna göre Nil Nehri'nin Mısır Medeniyetinde;
  I. Tarım
  II. Ticaret
  III. Hayvancılık
  alanlarından hangilerindeki gelişmeleri doğrudan etkilediği söylenebilir?


  İbraniler, Hz. Musa yönetiminde Kızıldeniz'i geçip Sina Yarımadası'na gelmişlerdi. Hz. Musa'ya inandı kları için Musevi adıyla anılmışlardı. Hz. Musa, burada peygamberi olduğu dini esas alan siyasi bir birlik kurdu. Daha sonra Filistin'e gelen İbraniler, Hz. Davut zamanında devlet kurdular. En parlak dönemlerini Hz. Süleyman döneminde yaşadılar. Hz. Süleyman'dan sonra Yahudi ve İsrail Devletleri olmak üzere ikiye ayrıldılar.
  Buna göre,

  I. İbraniler teokratik bir anlayışla yönetilmiştir.
  II. İbranilerde siyasi birlik bozulmuştur.
  III. İbraniler Filistin'den çıkarılmışlardır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

+ Yorum Gönder