+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Türkiye Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Türkiye Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türkiye Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1.Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşında Afganistan ve Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında paktlar oluşturma yönünde girişimlerde bulunmuştur.Bu girişimler sonucunda bazı antlaşmalar imzalanmıştır.
  Sovyet Rusya’nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A)Uluslar arası ilişkilerde etkili olmak istediğinin
  B)Rus halkının tam desteğini aldığının
  C)Türkiye’yi tanıyan devlet sayısını sınırlamaya çalıştığının
  D)Müslüman ülkeler üzerinde nüfuzunun azaldığının
  E)Anlaşma devletleri ile yakınlaşmak istediğinin

  ÇÖZÜM:Sovyet Rusya 1918’de kurulmuş bir devlettir.Bu yüzden komşu devletlerle siyasi ilişkiler kurarak kendini siyasi alanda güçlendirip uluslar arası ilişkilerde etkili olmak istemektedir.Doğru cevap A seçeneğidir.

  2.Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği günlerde Batı Anadolu’daki Kuvay-ı Milliye birliklerine bir emir gönderilerek suçlu görülen yurttaşların cezalandırılmaması, bu yurttaşların İstiklal Mahkemesi’ne verilmesi istenmiştir.
  Bu emrin,aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez?

  A)Devlet otoritesini gerçekleştirme
  B)Suçluların cezalandırılmasını geciktirme
  C)Ulusal birliklerin savunma dışındaki yetkilerini sınırlandırma
  D)Halkın Kuvay-ı Milliye’ye olan güvenini koruma
  E)Suçluyu suçsuzdan ayırma

  ÇÖZÜM:Öncülde belirtilen Ulusal Kurtuluş Savaşının devam ettiği yıllarda yargı yetkisinin İstiklal Mahkemesine verilmesi suçluların cezalandırılmasını geciktirme amacını taşımaz.Doğru cevap B seçeneğidir.

  3.1921 Anayasası ile “Güçler Birliği” sisteminin kabul edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Meclisi milletin tek temsilcisi haline getirme
  B)Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırma
  C)Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesini sağlama
  D)Padişahın yetkileri ile TBMM’nin yetkilerini dengede tutma
  E)Siyasal partilerin kurulmasını kolaylaştırma

  ÇÖZÜM:Osmanlı Devletinde yasama yetkisi halkın seçtiği Mebusan Meclisine yürütme yetkisi padişahın seçtiği Ayan meclisinden oluşan hükümete yargı yetkisi de çeşitli mahkemelere verilmiştir.Yeni açılan TBMM’nin milletin tek temsilcisi olabilmesi ve hiçbir etki altında kalmadan olağan üstü şartlarda tam bağımsızlığı sağlayabilmesi için yasama,yürütme ve yargı yetkileri TBMM’de toplanmıştır.Bu üç yetkinin bir tek kuruma ait olmasına “güçler birliği” denir.Doğru cevap A seçeneğidir.

  4.1921 Anayasasına göre TBMM’nin yetkilerinden bazıları şunlardır:
  I.Hükümette görev alacak bakanları seçme
  II.TBMM Başkanını,İcra Vekilleri Heyetinin(Bakanlar Kurulu) tabii başkanı sayma
  III.Süre dolmadan TBMM seçiminin yenilenmesine karar verme
  IV.Savaş ve barışa karar verme
  Bu yetkilerin hangilerinde günümüze kadar bir değişiklik olmamıştır?
  A)III ve IV B)I ve III C)II ve III
  D)I ve IV E)II ve IV

  ÇÖZÜM:1921 anayasasında yer alan ve günümüze kadar değişmeyen hükümlerden ikisi soru kökündeki III. Ve IV.hükümlerdir.Günümüzde TBMM savaş açma ya da erken seçim kararı alma yetkisine sahiptir.Fakat Cumhuriyetin ilanından hemen sonra bakanlar kurulunun oluşma şekli (I.öncül) ve TBMM başkanının yetkileri (II.öncül) yeniden belirlenmiştir.Doğru cevap A seçeneğidir.

  5.İngiltere Anadolu’daki milli hareketi Osmanlı Hükümetine karşı basit bir ayaklanma sayıp TBMM Hükümetini tanımamayı sürdürürken Fransa TBMM Hükümetine anlaşma önerisinde bulunmuştur.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A)İngiltere ve Fransa’nın Avrupa’nın büyük devletleri olduğunun
  B)Fransa’nın sömürgeci anlayıştan vazgeçtiğinin
  C)Fransa’nın Osmanlı devletini tanımadığının
  D)İngiltere ve Fransa arasında görüş ayrılığı olduğunun
  E)Fransa’nın etnik ayrımcılığı desteklediğinin

  ÇÖZÜM:Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiltere ve Fransa’nın TBMM’ye karşı farklı politikalar izlemeleri bu iki devlet arasındaki görüş ayrılıklarının kanıtıdır.Doğru cevap C seçeneğidir.

  6.Ulusal Kurtuluş savaşımızın devam ettiği yıllarda Sovyet Rusya:
  I.Anadolu’daki ulusal bağımsızlık çabalarını desteklemiştir.
  II.Dış İşleri Bakanı’nın 16 Mart 1921’de TBMM Hükümeti adına İtalya İngiltere ve Fransa ile görüşmeler yapmasını protesto etmiştir.
  IIITBMM Hükümetinin 20 Ekim 1921’de Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşmasını protesto etmiştir.
  Sovyet Rusya’nın bu davranışlarından nasıl bir sonuç çıkarılabilir?
  A)TBMM Hükümetinin Batı ile sıkı bir ilişki kurmasını istemediği
  B)Türkiye’deki ulusçuluk akımlarından çekindiği
  C)TBMM Hükümeti’ni dışarıda ve içeride güçsüz bırakmak istediği
  D)Bağımsız bir Türk devletinin kurulmasını istemediği
  E)TBMM Hükümetini bu devletlere karşı korumaya çalıştığı

  ÇÖZÜM:Öncüllerdeki bilgilere dayanarak Sovyet Rusya’nın ulusal direniş hareketini desteklediği bununla beraber Türkiye’nin batılı devletlerle ilişkilerde bulunmasını istemediği sonucuna ulaşılabilir.Doğru cevap A seçeneğidir.

  7.Ağustos 1921’de çıkan bir yasada “Başkomutan ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM’nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiili kullanabilir” denilmektedir.
  Bu yasa Mustafa Kemal Paşa’ya hangi gücü sağlamıştır?

  A)Saltanatı kaldırma
  B)İnkılâpları gerçekleştirme
  C)Devlet işlerinde tek başına hareket edebilme
  D)Cumhurbaşkanı seçilebilme
  E)Meclisteki farklı grupları birleştirme

  ÇÖZÜM:İlk TBMM’de Mustafa Kemal Paşa muhalefet eden bir grubun bulunması nedeniyle işler zaman zaman aksamakta yada gecikmekteydi.başkomutanlık yasasının kabul edilmesiyle Mustafa kemal Paşa tek başına hareket edebilme imkanına kavuşmuştur.Doğru cevap C seçeneğidir.

  8.
  I.Kütahya-Eskişehir savaşları-Kurtuluş savaşı
  II.Derne-Tobruk savaşları-Trablusgarp savaşı
  III.Çanakkale Savaşları-I.Dünya Savaşı
  Yukarıdakilerden hangileri “Kesin sonuç alınmadığı sürece,bir savaşın kaybedilmesi savaşın tümden kaybedilmesine neden olmaz” yargısını doğrulamaktadır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
  D)I ve II E)II ve III

  ÇÖZÜM:Soru cümlesinde belirtilen yargı Türk tarihi ile ilgili olarak görülmelidir.Soruyu bu şekilde değerlendirdiğimizde Eskişehir-Kütahya Savaşları’ndaki başarısızlığın Ulusal Kurtuluş Savaşının başarılı olmasını engellemediği görülecektir.Doğru cevap A seçeneğidir.

  9.İlk TBMM Hükümeti;
  I. I.ve II.İnönü Savaşlarını kazanması üzerine Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşmasını
  II. Sakarya Meydan Savaşını kazanması üzerine Fransa ile Ankara Antlaşmasını
  III.Başkomutanlık Meydan Savaşını kazanması üzerine de İtilaf Devletleriyle Mudanya Ateşkes Antlaşmasını yapmıştır.
  Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A)TBMM Hükümeti haklarını savaşarak alma yanlısıdır.
  B)Sovyetler Birliği ile Fransa Yunanlılara karşıdır.
  C)Sovyetler Birliği ile Fransa Türklerle savaşı göze alamamışlardır.
  D)TBMM Hükümeti varlığını askeri alandaki başarılarıyla kabul ettirmiştir.
  E)Sovyetler Birliği İtilaf Devletlerini TBMM Hükümetiyle antlaşmaya zorlamıştır.

  ÇÖZÜM:TBMM hükümeti kazandığı savaşların ardından bazı antlaşmalar imzalayarak siyasi varlığını bu yolla kabul ettirmiştir.Doğru cevap D seçeneğidir.

  10.Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
  I.Laikliğin kabul edilmesi
  II.Saltanatın kaldırılması
  III.halifeliğin kaldırılması
  IV.Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması
  V.Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
  VI.Medeni Kanunun kabul edilmesi
  Bu gelişmelerden hangileri “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?
  A)I ve III B)I ve V C) II ve IV
  D)V ve VI E)III ve IV

  ÇÖZÜM:Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu yönetim anlayışında ülke halkın seçtiği vekillerden oluşan meclis tarafından yönetilir.Bu tarz yönetimlerde saltanat kurumu şeklinde ayrıcalıklı bir makam kesinlikle yer almaz.Bu bilgiler soru kökündeki II. Ve IV. Öncüllerde belirtilmiştir.Bu iki öncül diğerlerine göre ulusal egemenlikle daha yakın ilişkilidir.Doğru cevap C seçeneğidir.

+ Yorum Gönder