+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Göçün nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Göçün nedenleri nelerdir
  kısaca göçün nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye


  İç göçün nedenleri

  • Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı
  • Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması
  • Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi
  • Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması
  • Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
  • Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler
  • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
  • İklim ve yerşekillerinin olumsuz etkileri
  • Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş olanaklarının fazlalığı
  • Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı

  Dış göçlerin başlıca nedenleri

  • Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi
  • Tabii afetler
  • Savaşlar
  • Etnik nedenler
  • Sınırların değişmesi
  • Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  göçün nedenleri ve sonuçları kısaca

  Göç Nedir?


  Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi.

  Göç insanlık tarihi boyunca her zaman var olan bir olgudur. Göçler ülke sınırları içerisinde gerçekleşiyor ise iç göç, ülkeler ya da kıtalar arasında gerçekleşiyorsa dış göç denir. İç göçler genel olarak insanların ülke içerisindeki dağılışını etkilerken, dış göçler ülkelerin ya da kıtaların nüfuslarını etkilemektedir.

  Göçler oluşum nedenlerine göre gönüllü göç ve zorunlu göç olmak üzere ikiye ayrılır.

  Gönüllü Göç Nedenleri

  Daha iyi ücretli iş isteği
  Yaşam kalitesini artırma isteği
  Kişinin özgürlüklerini ve inançlarını daha iyi yaşabilme isteği
  Eğitim ve sağlık gibi sosyal hizmetleri daha iyi alabilme isteği

  Zorunlu Göç Nedenleri

  Doğal afetler
  Dini, siyasi ve etnik baskı
  Geçim sıkıntısı ve kıtlıklar
  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği

  Göçlerin Nedenleri

  Göçler doğal nedenler, sosyal nedenler, siyasal nedenler ve ekonomik nedenler olmak üzere 4’e ayrılır.

  Doğal Nedenler

  Sel
  Kaya düşmesi
  Kuraklık
  Deprem
  Heyelan
  Erozyon
  Volkanizma
  Tsunami

  Sosyal Nedenler

  Sağlık
  Dinlenme
  Eğlence
  Dini inançlar
  Eğitim

  Ekonomik Nedenler

  Doğal kaynakların varlığı
  İş olanakları
  Ulaşım olanakları

  Siyasi Nedenler

  Terör
  Savaş
  Etnik baskılar
  Mübadele
  İltica

 4. Buğlem
  Devamlı Üye
  Göç olgusu genellikle olumsuz olup, göç veren yeri olumlu ya da olumsuz etkilediği gibi göç alan yeri de aynı şekilde etkilemektedir. Özellikle büyük şehirlere yapılan göçler o şehrin yapısını ve maddi olanakları olumsuz yönde çok etkiler.

+ Yorum Gönder


göçün nedenleri,  göçlerin nedenleri,  göç nedenleri,  göçün nedenleri nelerdir,  gocun nedenleri,  goçlerin nedenleri