+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Özel okullar yönetmeliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Özel okullar yönetmeliği
  Özel okullar yönetmeliği yenileniyor

  Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar ile ilgili yönetmeliği, 2007 Şubat ayında yürürlüğe giren kanun doğrultusunda yeniden hazırlıyor.

  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelik taslağı, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer aldı. Eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan yönetmelik taslağında, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişine ilişkin esaslar ayrıntılı olarak belirlendi.

  Taslağa göre, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarının açma izni valilik tarafından verilecek. Özel okulların açılabilmesi için bakanlığın izni gerekecek. Özel öğretim kurumlarında karma eğitim yapılacak ancak öğretim programının özelliği dikkate alınarak yalnızca kız veya erkek öğrenciler için açılacak özel kurslara da izin verilecek.

  Kurum açmak için gerekli koşulların ayrıntılı olarak yer aldığı taslakta, kurucu veya kurucu temsilcisinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasti bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezasıyla hüküm giymemiş olmadığına ilişkin cumhuriyet savcılığından belge alması koşulu bulunuyor. Ayrıca açılacak kurumun binası 1999 yılından önce inşa edilmişse depreme dayanıklı olduğuna ilişkin belge isteniyor.

  Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ise ilgili bakanlıkların uygun görüşü alınacak.

  -KURUMLARIN İSİMLERİ-

  Özel öğretim kurumlarına verilecek isimlerin kurumun amacına ve düzeyine uygun olması, belli bir anlam taşıması, milli eğitimin genel ve özel amaç temel ilkelerine uygun ve Türkçe olması şartı aranacak. Özel öğretim kurumunun adı, kurum açma izni ile birlikte verilecek. Kurumların adları kurum açma izni veren makamın onayı ile değişebilecek.

  -ÖĞRETİM DİLİ-

  Özel öğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olacak. Türkçe'den başka bir dille öğretim yapılmasına izin verilmiş bulunan mevcut okullar kendi statüleri içinde öğretime devam edecek. Ancak yabancı çocukların devam edeceği milletlerarası okullar bu hükmün dışında tutulacak.

  -UZAKLIK ÖLÇÜMÜ-

  Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulu binalarından, kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunlu olacak. Ölçüm yapılırken binaların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları, kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakın kapı esas alınacak.

  Özel okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile uzman öğreticiler, devlet okullarındaki dengi öğretmenlerin okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısı kadar derse girebilecekler.

  -YABANCI VE AZINLIK OKULLARINDA GÖREVLENDİRME-

  Türkçe'den başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan okulların kurucuları ile müdürleri, T.C. uyruklu Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerecek. Valilikçe, Milli Eğitim Bakanlığından görüş alınarak çalışma izni düzenlenecek. Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunmaması halinde okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, T.C. uyruklu öğretmenler arasından birisi de çalışma izni düzenlemek üzere valiliğe önerilebilecek.

  Yabancı ve azınlık okullarında görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler diğer özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilecek. Okullarda görevlendirilecek T.C uyruklu öğretmenlerde yeteri kadar Türkçe bilme şartı aranacak. Valilik gerek gördüğü taktirde bu öğretmenleri Türkçe'den sınava alacak.

  Lozan Andlaşması'na göre mevcudiyeti tanınan okullarda, seviyelerine göre resmi okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders çizelgeleri uygulanacak. Bu okullarda ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçe'den başka bir dille yapılabileceği bakanlıkça kararlaştırılacak. Bu okullarda yalnızca kendi azınlığına mensup T.C vatandaşlarının çocukları okuyabilecek.

  -KILIK-KIYAFET-

  Özel öğretim kurumlarında eğitim ve personeli ve diğer personel ile öğrenciler hakkında 7 Aralık 1981 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ''Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uygulanacak.

  Ancak özel yaygın eğitim kurumlarında kursiyerlerin kılık kıyafetinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esas olacak.

  -İŞLEYİŞ-

  Özel okullarda, sınıf geçme, sınavlar ve eğitim-öğretim işleri, devlet okullarında uygulanan ilgili yönetmelikler ve öğretim programları doğrultusunda olacak. Özel okullarda dengi ve benzeri resmi kurumlarda okutulmayan seçmeli dersler için kurumlarca ayrı bir öğretim programı düzenlenecek.

  -NAKİLLER-

  Taslakta, özel okullara nakiller de düzenlendi. Düzenlemeye göre, özel okullara nakiller dengi resmi okulların mevzuatına ve aday kayıt sistemine göre yapılacak. Özel ilköğretim okullarının 2. ve 3. sınıflarına öğrenci nakillerinde sınav yapılmayacak. Başvuranların sayısının o sınıfa ait kontenjanı aşması halinde nakiller bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek.

  Özel okullara yapılacak nakillerde başvuru, öğrencinin okumak istediği özel okul müdürlüğüne yapılacak. Özel okulda okurken resmi ve özel bir okula naklen giden öğrenci aynı kanaat dönemi içerisinde eski okuluna veya aynı programı uygulayan herhangi bir özel okula geçebilecek. Naklen gidilecek özel okulun hazırlık sınıfının öğretim süresinin 2 yıl olması halinde, okulda okutulan yabancı dilden yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre öğrenci, seviyesine uygun hazırlık sınıfına kabul edilecek.

  Yurt dışındaki resmi görevlerinden dolayı tedhiş ve suikaste uğrayanların çocukları kontenjana bakılmaksızın doğrudan istedikleri okula kaydedilecek.

  Yurt içindeki özel okullarda okuyan öğrencilerden velisi resmi görevinden dolayı şehit olanların nakilleri ise statülerine uygun istedikleri okula yapılacak.

  Özel okullardaki genel öğrenci nakillerinde velinin yazılı başvurusu yeterli sayılacak.

  Resmi veya özel fen liselerinden, sınıf kontenjanı ve genel kontenjanı aşmama şartına ve okul yönetmeliğinin kayıt kabul şartlarına uymak kaydıyla öğrenci nakli yapılacak.
 2. Acil

  Özel okullar yönetmeliği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder