+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Tutanağı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Tutanağı
  T.C.
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
  TURGUTLU
  ÖZEL GÜNDÜZALP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
  TOPLANTI TUTANAĞI

  İli: Manisa
  İlçesi: Turgutlu
  Öğretim Yılı: 2004-2005
  Dönemi: 1. Kanaat
  Toplantı Tarihi Ve Saati: 13.09.2004 / 16:15
  Toplantı Yeri: Okul Kütüphanesi
  Toplantıya Katılanlar: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D K,
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni S S, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni M S K

  GÜNDEM

  1.Açılış, yoklama ve kurul yazmanının seçimi,
  2.Bir önceki öğretim yılında, zümre toplantılarında alınan kararların okunup değerlendirilmesi,
  3.Sınıf geçme yönetmeliğinin okunması,
  4.Milli Eğitim Temel Kanunun ve Milli Eğitim ’in Genel Amaçlarının 1739 Sayılı Kanun ’dan okunması,
  5.Dersin müfredat programının incelenmesi,
  6.Dersin işleyişi ile ilgili esasların tespiti,
  a) Öğretmenin hazırlığı;
  b) Öğrencinin ders hazırlığı,
  c) Uygulanacak metotlar,
  7.Ölçme ve değerlendirme,
  a) Yazılı ve sözlü yoklamalar; sayı ve nitelikleri, ilgili düzenlemeler,
  b) Yıllık ödevler,
  8.Yıllık Planlar,
  9.Günlük Planlar,
  10. Derslerde kullanılacak araç – gerecin tespiti,
  11. Derslerin öğretmenlere göre paylaşımı,
  12.Başarıyı artırıcı hususlar, derslerde yapılacak etkinlikler, diğer zümrelerle yapılacak işbirliği,
  13.Ders dışı yapılacak etkinlikler,
  14. Kararların tutanağa aktarılması,
  15.Dilek ve temenniler.  Özel Gündüzalp Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı zümresi, zümre başkanı D K başkanlığında toplandı. Başkan, yeni eğitim ve öğretim yılının, okulumuz öğrenci ve öğretmenleri için başarılar getirmesini dileyerek, toplantıyı açtı. Gündem maddeleri okunarak görüşmelere geçildi.

  MADDE 1: Yoklama yapıldı. Zümre öğretmenlerinin hazır olduğu anlaşıldı.Kurul yazmanı olarak S S görev aldı.

  MADDE 2: Bir önceki öğretim yılında alınan kararlar, S S tarafından okundu. Geçen yıl alınan kararlardan ne kadarına uyulup, ne kadarına uyulamadığı değerlendirildi.
  Konu ile ilgili olarak Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D K söz aldı: “Geçen sene, iyi bir eğitim öğretim yılı geçirdiğimize inanıyorum. Özellikle kitap okutma çalışmalarımız, meyvelerini verdi. Bu konuda, eşit ağırlık şubelerinde daha başarılı olundu. Branşımızla ilgili derslerde hiçbir öğrenci ortalama yükseltme sınavına girmedi. Yani başarı yüzde yüz oldu. Ders dışı etkinlik olarak Çise Edebiyat Dergisi iki sayı çıkarıldı. Buna devam etmeyi düşünüyoruz. Müfredatın işlenmesinde sıkıntı olmadı. Dersler planlanan sürede bitirildi.” Dedi.

  MADDE 3: Sınıf Geçme Yönetmeliği S S, tarafından okundu. Böylece yönetmelik gözden geçirilmiş oldu.

  MADDE 4: 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu D K tarafından okundu. Genel Amaçlar açıklandı. S S ve D K tarafından dönüşümlü olarak laiklik, bilimsellik, demokrasi eğitimi, Atatürk ilke ve inkılapları ve Türk Milliyetçiliği, fırsat ve imkan eşitliği, yönelme, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, genellik ve eşitlik, planlılık, okul ve aile işbirliği ve her yerde eğitim başlıklı bölümler okundu. Gerekli açıklamalar yapıldı. Türk milli eğitiminin amaçlarının zümre tutanağına aktarılması kararlaştırıldı.
  Türk Milli Eğitiminin Amaçları:
  “Madde 2 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,
  1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 dm.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;Türk Milletinin milli,ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
  2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş
  bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
  3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;  Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak.”

  Özel Amaçlar:
  Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirebilecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir”

  MADDE 5: Türk Dili ve Edebiyatı, Edebi Metinler, Kompozisyon, Türk dili, Hızlı Okuma Teknikleri, Dil Bilim ve Edebiyat Tarihi derslerinin müfredat programları incelendi. 2004- 2005 öğretim yılında 37 hafta ders işleneceği göz önüne alınarak müfredatlarda yer alan konular aşağıdaki gibi dağıtıldı:

  LİSE HAZIRLIK: Konular dilbilgisi ağırlıklı işlenecek. İngilizce zümresi ile işbirliği yapılarak bazı konular öncelikli olarak işlenecek.

  LİSE-1 EDEBİYAT
  Edebiyat- İnsan ve Toplum 3 Hafta
  Tarih içinde Türk Edebiyatı 1 Hafta
  Edebiyatta ifade tarzları 1 Hafta
  Manzum eserler 19 Hafta
  Mensur eserler 13 Hafta

  LİSE-1 KOMPOZİSYON:
  Psikolojik güçlendirme 5 hafta
  Dinleme ve konuşma 20 hafta
  Sosyolojik durum 12 hafta

  LİSE- 1 DİLBİLGİSİ:
  Çeşitli yönleriyle dil 2 hafta
  Türkiye Türkçe'si 7 hafta
  Şekil bilgisi 8 hafta
  Anlam bakımından kelimeler 4 hafta
  Kelime Çeşitleri 11 hafta
  İmla ve noktalama 5 hafta


  LİSE-2 EDEBİYAT:
  Edebiyat, edebiyat tarihi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi 3 hafta
  Türk edebiyatında devirler 16 hafta
  Edebiyatın varlığı ve amacı 1 hafta
  19 ve 20. yüzyıl Türk edebiyatları 3 hafta
  Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı 14 hafta


  LİSE-2 DİLBİLGİSİ:
  Dilin Mahiyeti 2 hafta
  İsim cinsinden kelimeler 31 hafta
  İmla ve noktalama 3 hafta

  LİSE-2 KOMPOZİSYON:
  Psikolojik güçlendirme 2 hafta
  Dinleme 2 hafta
  Konuşma 11 hafta
  Okuma 4 hafta
  Yazma 14 hafta
  Sosyolojik durumà 4 hafta

  LİSE-2 EDEBİ METİNLER:
  Şiir 19 hafta
  Hikaye 8 hafta
  Romanà 10 hafta

  LİSE-2 DİLBİLİM
  Dil, Dilbilim, Diller 9 hafta
  İletişim ve Dil Türleri 6 hafta
  Dilin Kullanımı 22 hafta

  LİSE-3 EDEBİYAT:
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı 21 hafta
  Günümüz halk edebiyatı 2 hafta
  Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatı 9 hafta
  Çağdaş dünya edebiyatı 5 hafta

  LİSE- 3 DİLBİLGİSİ:
  Kelime kelime grupları ve cümle 32 hafta
  Cümle çözümlemesi 2 hafta
  İmla ve noktalama 3 hafta


  LİSE- 3 KOMPOZİSYON:
  Psikolojik güçlendirme 1 hafta
  Dinleme 1 hafta
  Konuşma 3 hafta
  Yazma 14 hafta
  Okuma 12 hafta
  Sosyolojik durumà 6 hafta

  LİSE-3 EDEBİ METİNLER:
  Tiyatro 26 hafta
  Hatırat 2 hafta
  Gezi 2 hafta
  Biyografi 2 hafta
  Mektup 1 hafta
  Deneme 2 hafta
  Hitabet 2 hafta


  MADDE 6:
  a)Öğretmen hazırlığı konusunda M K söz alarak: “Dersin verimli geçmesi ve öğrencilerin dersi anlamasında öğretmenin önceden derse hazır olması çok önemli bir faktördür. Bunu bir avantaj haline getirmek için öğretmen ders öncesi, planlarını yapmalı ve titizlikle uygulamalıdır. Derse hazırlıksız giren bir öğretmenin, öğrencilerinden bir beklentisi olamaz. Bu konuda ısrarla günlük planlar üzerinde duruyorum ve başarımızda bu planların etkisinin büyük olacağına inanıyorum.”dedi.

  b)Öğrenci hazırlığı ile ilgili olarak D K söz aldı: “Eğitim ve öğretimde verimi artırmanın yolunu öğrenci ve öğretmenin daha aktif olmasını sağlamakta görüyorum. Öğrenciyi harekete geçirme açısından, işleyeceğimiz konular daha önceden öğrencilere bildirilebilir, ödev verilebilir. Ayrıca öğrenciye, öğrenmesinin gerekliliği çok iyi anlatılmalı ve öğrenci derslere motive edilmelidir. Yani balık tutma öğretilirken , neden balık tuttuğu da öğretilmelidir.

  c) Uygulanacak metotlar;
  Okuma, Yazma, Soru- cevap, Örnekleme, Anlatma, Tekrar , Analiz, Tartışma, Dramatizasyon, Karşılaştırma, Tümdengelim, Tümevarım, Çözümleme, Sentez, Açıklayıcı anlatım, Gözlem, Tahlil.


  MADDE 7: Ölçme ve değerlendirme;

  a) Yazılı ve sözlüler konusunda tartışıldıktan sonra aşağıdaki kararlara varıldı:
  --1- Tebliğler dergisinde geçtiği şekliyle Türk dili ve edebiyatı, edebi metinler derslerinden 3, kompozisyondan 2, hızlı okumadan 2, Edebiyat Tarihinden 2 yazılı yapılmasına,
  --2- Sınıfları aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesine,
  --3- Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılmasına,
  --4- Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesine, karar verilmiştir.
  --5- Kompozisyon sınavlarının değerlendirme esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  ( 10 ) 1- Kağıt düzeni : Yazıya uygun bir başlık konulmuş olmalı. Paragrafların aynı hizada ve kağıdın solunda ve sağında uygun boşlukların bırakılmış olması.
  ( 40 ) 2- Üslup : Konuyu ifade ederken kendine özgü ifade yeteneği , düşündüklerini edebi olarak yazıya dökebilme ustalığı.
  ( 20 ) 3- Fikir : Konu ile ilgili birikimi , fikirlerinin orijinalliği ve yardımcı fikirlerle desteklenmiş olması.
  ( 20 ) 4- Plan : Şekli ve fikri plan mevcut mu ? Planlı anlatım hangi seviyede ?
  ( 10 ) 5- İmla ve noktalama : İmla kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat etme ve doğru yerde kullanma becerisi.

  b) Kararlar;
  --1- Ödevler ekim ayında verilip, nisan ayında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek,
  --2- Ödevler daktilo veya bilgisayar ile yazılabilecek,
  --3- Ödevler 4 sayfadan az 10 sayfadan çok olmayacak,
  --4- Ödev değerlendirme ölçütleri;
  PUAN
  ·Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı, 10
  ·Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanması, 10
  ·Ödevi bizzat yapması ve çabası, 15
  ·Ödevi hazırlama esnasında ders öğretmeni ile diyalog kurması, 15
  ·Kaynak kişilerle iletişim kurma yeteneği, 5
  ·Ödevin doğruluk derecesi, 10
  ·Ödevin yazım ve imla kurallarına uygunluğu, 10
  ·Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması, 5
  ·Tertip, temizlik ve estetik görünüm, 10
  ·Ödevin zamanında teslim edilmesi, 10


  --5- Ödev konuları;
  o Atatürk’ün dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri,
  oTürk edebiyatının dönemleri hakkındaki bilgiler,
  oHalk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi,
  oRoman, hikaye tahlili ve özeti,
  oYaşayan şair ve yazarlarımız,
  o Dünyadaki dil aileleri,
  oHarf inkılabımız,
  o Cumhuriyet Döneminde yapılan dil ile ilgili çalışmalar,
  oManzum hikayeleri nesre çevirme ve senaryo haline getirme,
  oİzlenen bir tiyatronun tanıtımı,
  o Tanzimat’tan günümüze kadın şairlerin tanıtılması,
  oAmatör dergi ve gazete çalışması,
  o Bestelenmiş şiirler antolojisi,
  oPower Point ile yazar-şair tanıtımı,
  oRöportaj çalışması,
  oAnket çalışması,
  oŞarkı ve Türkülere konu olmuş hikayeler,


  MADDE 8: Yıllık planlarla ilgili olarak D K söz aldı: “Yıllık planların hazırlanması esnasında göz önünde bulundurmamız gereken en önemli unsurlar; kaç hafta ders işleneceği, dersin müfredatı, Atatürkçülük konuları ve yıllık çalışma takvimi olmalıdır. Bu yıl 37 hafta ders işlenecektir. Konulara verilecek süre ayarlamasında bu çok önemli. Atatürkçülük konuları mutlaka 2488 sayılı tebliğler dergisine uygun olarak konulara dağıtılmalıdır.” Dedi.

  MADDE 9: Günlük planlarla ilgili olarak söz alan M. S K: “Günlük plan bir zorunluluk olmaktan çıkarılıp, gereklilik olarak algılanmalıdır. Her öğretmen mutlaka derse hazır girmeli ve bunda en önemli yardımcı da günlük plan olmalıdır.”


  MADDE 10:
  **Haziran 2004 , Tebliğler dergisi doğrultusunda aşağıdaki kitap seçimi yapılmıştır:
  KİTAP ADI YAYIN EVİ
  Lise Hazırlık Türkçe Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 1 Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 1 Türk Dili Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 1 Kompozisyon Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 2 Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 2 Türk Dili Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 2 Kompozisyon Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 2 Edebi Metinler Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 2 Dilbilim Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 3 Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 3 Kompozisyon Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 3 Türk Dili Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 3 Edebi Metinler Milli Eğitim Yayınları
  Lise – 3 Edebiyat Tarihi Milli Eğitim Yayınları

  **Derslerde kullanılacak araç-gereçlerle ilgili olarak yapılan görüşme sonucunda aşağıdaki kaynakların kullanılmasına karar verildi;
  Øİstiklal Marşı: Mehmet Akif Ersoy
  ØGençliğe Hitabe: Mustafa Kemal ATATÜRK
  Ø Nutuk1-2-3: Mustafa Kemal ATATÜRK
  ØSöylev ve Demeçler: Mustafa Kemal ATATÜRK
  ØResimli Türk Edebiyatı: Nihat Sami BANARLI
  ØTürk Edebiyatı: Ahmet KABAKLI
  ØHikaye ve Roman Tahlilleri: Cevdet KUDRET
  ØŞiir Tahlilleri: Mehmet Kaplan
  ØModern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri: Kenan AKYÜZ
  Ø Dilbilgisi: Tahir Nejat GENCAN
  ØTürkçe Dilbilgisi:M. Kaya BİLGEGİL
  ØTürk Dil Bilgisi: Muharrem ERGİN
  Øİmla kılavuzu: Türk Dil Kurumu
  Ø Yönetmeliklere uygun olacak cd ve kasetler

  Madde 11: Sınıflara göre öğretmenlerin ders paylaşımı aşağıdaki gibidir.
  Hazırlık Sınıfı : D K

  Lise1.Sınıflar : M. S K

  Lise 2.Sınıflar :
  (Türk Dili Ve Edebiyatı) : D K
  (Edebi Metinler) : M. S K
  (Hızlı Okuma) : D K
  (Dilbilim) : D K

  Lise3. Sınıflar :
  (Türk Dili ve Edebiyatı) : S S
  (Edebi Metinler ) : S S
  (Edebiyat Tarihi) : S S

  MADDE 12: Dersleri daha zevkli işleyebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı :
  -Gazete haberlerinden hikaye yazdırma
  - Öğrencilere sunum hazırlatma
  -Kelime oyunu oynatma
  -Cd , Film , Kaset dinlettirilerek soru sorma
  -5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
  -Klasik müzik eşliğinde kompozisyon yazdırma ve kitap okutma
  -Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma
  -Haftalık kompozisyon yazma ödevleri verme
  - Atasözleri ve deyimleri canlandırma
  - Karikatür yorumlatma
  -Bir konuşma metninin dinlettirildikten sonra soru sorma
  -Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma
  -Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları
  - Noktalama işaretleri olmayan metin uygulaması
  - Konferans salonunda dramatize çalışmaları
  -Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma
  -Günlük hikaye , bilmece ve yazılara yer verme
  -Sınıf panosunu kullandırma

  **Derslerde öğrenci başarısını artırma açısından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
  1. Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
  2. Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
  3. Öğretmenlerinde derslerini anlatırken aktif olmalarına,
  4.Tahtayı her derste kullanmanın alışkanlık haline getirilmesine,
  5. Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,
  6.Konular anlatılırken güncellenerek ilgi çekici hale getirilmesine,
  7.Kitap okuma alışkanlığının arttırılmasına,
  Karar verildi.
  D K: “Öğrencilerin dili düzgün kullanmalarında diğer öğretmenlerinde payı olacaktır. Bu yüzden diğer zümrelerle görüşüp, bu noktayı hatırlatmalıyız. Ayrıca Önemli gün ve haftalar ile ilgili tarih zümresi ile irtibata geçmeliyiz” dedi.

  MADDE 13: Görüşmeler sonucunda yıl içerisinde ders dışı faaliyet olarak aşağıda belirtilen etkinliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:
  a) Geçen sene çıkarılan “Çise Edebiyat Dergisi” bu sene dört adet çıkarılacak,
  b) Okul dergisi çıkarma çalışmaları başlatılacak,
  c) Sınıflar arası münazaralar düzenlenecek,
  d) Okul geneli şiir okuma yarışması düzenlenecek,
  e) Şiir dinletisi düzenlenecek,
  f) Tiyatro çalışmaları yapılacak,
  g) Kitap okuma yarışmaları düzenlenecek,
  h) Kitap tanıtımları yapılacak,
  ı) Anket Çalışmaları yapılacak,
  i) Röportajlar yapılacak,
  J) Yıl içindeki edebi faaliyetler kitap haline getirilecek,

  MADDE 14:
  KARARLAR:
  *** Yazılı ve sözlüler konusunda aşağıdaki kararlara varıldı:
  --1- Tebliğler dergisinde geçtiği şekliyle Türk dili ve edebiyatı, edebi metinler derslerinden 3, kompozisyondan 2, hızlı okumadan 2, Edebiyat Tarihinden 2 yazılı yapılmasına,
  --2- Sınıfları aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesine,
  --3- Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılmasına,
  --4- Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesine, karar verilmiştir.
  --5- Kompozisyon sınavlarının değerlendirme esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  ( 10 ) 1- Kağıt düzeni : Yazıya uygun bir başlık konulmuş olmalı. Paragrafların aynı hizada ve kağıdın solunda ve sağında uygun boşlukların bırakılmış olması.
  ( 40 ) 2- Üslup : Konuyu ifade ederken kendine özgü ifade yeteneği, düşündüklerini edebi olarak yazıya dökebilme ustalığı.
  ( 20 ) 3- Fikir : Konu ile ilgili birikimi , fikirlerinin orijinalliği ve yardımcı fikirlerle desteklenmiş olması.
  ( 20 ) 4- Plan : Şekli ve fikri plan mevcut mu ? Planlı anlatım hangi seviyede ?
  ( 10 ) 5- İmla ve noktalama : İmla kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat etme ve doğru yerde kullanma becerisi.

  ***Ödevler ile ilgili alınan kararlar;
  --1- Ödevler ekim ayında verilip, nisan ayında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek,
  --2- Ödevler daktilo veya bilgisayar ile yazılabilecek,
  --3- Ödevler 4 sayfadan az 10 sayfadan çok olmayacak,
  --4- Ödev değerlendirme ölçütleri;
  PUAN
  ·Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı, 10
  ·Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanması, 10
  ·Ödevi bizzat yapması ve çabası, 15
  ·Ödevi hazırlama esnasında ders öğretmeni ile diyalog kurması, 15
  ·Kaynak kişilerle iletişim kurma yeteneği, 5
  ·Ödevin doğruluk derecesi, 10
  ·Ödevin yazım ve imla kurallarına uygunluğu, 10
  ·Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması, 5
  ·Tertip, temizlik ve estetik görünüm, 10
  ·Ödevin zamanında teslim edilmesi, 10  ***Derslerde kullanılacak araç-gereçlerle ilgili olarak aşağıdaki kaynakların kullanılmasına karar verildi;
  Øİstiklal Marşı: Mehmet Akif Ersoy
  ØGençliğe Hitabe: Mustafa Kemal ATATÜRK
  Ø Nutuk1-2-3: Mustafa Kemal ATATÜRK
  ØSöylev ve Demeçler: Mustafa Kemal ATATÜRK
  ØResimli Türk Edebiyatı: Nihat Sami BANARLI
  ØTürk Edebiyatı: Ahmet KABAKLI
  ØHikaye ve Roman Tahlilleri: Cevdet KUDRET
  ØŞiir Tahlilleri: Mehmet Kaplan
  ØModern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri: Kenan AKYÜZ
  Ø Dilbilgisi: Tahir Nejat GENCAN
  ØTürkçe Dilbilgisi:M. Kaya BİLGEGİL
  ØTürk Dil Bilgisi: Muharrem ERGİN
  Øİmla kılavuzu: Türk Dil Kurumu
  Ø Yönetmeliklere uygun olacak cd ve kasetler
  ***Derslerde öğrenci başarısını artırma açısından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
  a. Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
  b. Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
  c. Öğretmenlerinde derslerini anlatırken aktif olmalarına,
  d. Tahtayı her derste kullanmanın alışkanlık haline getirilmesine,
  e. Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,
  f. Konular anlatılırken güncellenerek ilgi çekici hale getirilmesine,
  g. Kitap okuma alışkanlığının arttırılmasına,

  MADDE 15: S S, edebi zevki arttırmak için Edebiyat Kulübünün kurulmasının faydalı olacağını söyledi. Eğitsel kol ve sosyal faaliyetler öğrencilerin moral ve motivasyonuna olumlu katkıları olacağından, üzerinde önemle durulması gerektiğini söyledi.
  D K, Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öğrenci – öğretmen – veli işbirliğinin çok önemli olduğu vurgulanıp, fırsat buldukça velilerin ziyaret edilerek durumlarının kontrol edilmesinin faydalı olur dedi.

  Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve başarılı olması dileğiyle toplantıya son verildi.  Türk Dili ve Edb. Öğrt Türk Dili ve Edb. Öğrt. Türk Dili ve Edb. Öğrt.

  Okul Müdürü
 2. Acil

  Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Tutanağı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder