+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Öğretmenlik Mesleği Nedir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Öğretmenlik Mesleği Nedir ?
  Dünyada Öğretmenlik Mesleği Nedir Kısaca Bilgiler


  Genel anlamda öğretmenlik öğretmenin görevi, meslek ise bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, sürekli uğraş demektir. Buna göre öğretmenlik mesleği denilince öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi anlaşılır.


  Öğretmenlik Mesleği

  • Öğretmenlik, devletin eğitim ve öğretim etkinliklerini yürüten ve eğitim ve öğretim kurumlarının yönetim görevlerini üstlenen özel bir uzmanlık mesleğidir.
  • Öğretmenlik mesleği, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla kazanılır. Bu nitelikleri kazanabilmeleri için, görevleri hangi öğretim basamağında olursa olsun, öğretmenlerin yüksek öğrenim görmeleri esastır.
  • Öğretmenler; mesleki görevlerini, Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak yürütmekle yükümlüdürler.
  • KKTC'de öğretmenlik mesleğini icra edecek olanların, Öğretmenler Yasası'nda öngörülen özel ve genel nitelikleri taşımaları gerekir. Bu nitelikleri taşıyıp öğretmenlik yapacak olanların, kayıtlarını Bakanlığa yaptırmaları koşuldur.

  Uzman ve Öğreticilerin Görevlendirilmeleri

  Öğretmen, Uzman Eğitmen ve öğretici ustalar, Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet-içi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında; sözleşmeli olarak veya özel koşullarla da görevlendirilebilirler.

  Öğretmenlerin ve Öğretici Ustaların Nitelikleri, Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları

  Öğretmenlerle öğretici ustaların nitelikleri, atanmaları, aylık ve ödenekleri, hakları ve yükümlülükleri, ödev ve sorumlulukları, ilerleme ve yükselmeleri, çalışma koşulları, yer değiştirmeleri ve diğer özlük işleri özel yasalarında belirlenir.

  Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirilmeleri


  Öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmeleri amacıyla Bakanlıkça doğrudan veya başka kaynaklar vasıtasıyla kurslar ve seminerler düzenlenir.
  Açılan veya düzenlenen kurs ve seminerlere devam eden öğretmenlere, katılma veya başarı belgesi verilir. Bu belgeler, öğretmenlerin yükselme ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili kararlarda değerlendirilir.


  Yurt İçi ve Yurt Dışı Öğrenim Olanakları

  Yurt içinde ve dışında üst öğrenim yapmak veya bilgi ve görgülerini artırmak isteyen öğretmenlerin izinli sayılmaları, milli eğitimin gerekleri gözetilerek, özel yasalarında düzenlenir.  TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLİĞİN MESLEKLEŞMESİ

  Türkiye'de öğretmenliğin ayrı ve kendine özgü bir meslek olarak düşünülmesi ve bu meslekten olanların ayrı bir programla yetiştirilmesinin gerekli görülmesine ilişkin ilk somut gösterge 15. yüzyılın ikinci yarısında Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu-kurdurduğu Eyüp ve Ayasofya medreselerinde o dönemin ilkokulları olan sıbyan mekteplerine öğretmen yetiştirilmek için ayrı bir program öngörülmesi ve uygulanmasıdır.Programda Adab-ı Mubahase ve Usul-i Tedris ( Tartışma kuralları ve öğretim yöntemi ) adlı bir derse yer verilmesi Türk ve Dünya eğitim tarihinde çok önemli bir buluş ve yeniliktir. Bunun yanısıra programda Matematik, Tarih-Coğrafya, Edebiyat, Mantık vb. derslerin yer alması öğretmenlik mesleğinin yeni niteliğini gösterir. İlk kez ilkokul öğretmenliğine ilişkin ayrı ve özgün bir model öngören ve öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun ilk programı yapan ve uygulatan kişi olarak Fatih, bu girişimiyle öğretmenliği çağdaş anlamda meslekleştirme bakımından gerçekten öncü ve seçkin bir yere sahiptir. Fatih'in bu öncü ve yenilikçi girişiminin kendisinden sonra süreklilik kazanmamış olması Türk ve Dünya eğitimi için çok önemli bir kayıp ve çok önemli bir talihsizlik olmuştur.
  Prof. Dr. Ali UÇAN
  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
  [/CENTER] 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Günlük hayatta ögretmenlik mesleği hakkında bilgi

  Genel anlamda öğretmenlik öğretmenin görevi, meslek ise bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, sürekli uğraş demektir. Buna göre öğretmenlik mesleği denilince öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi anlaşılır.

  Bir yaşamsal etkinlik olgusu olan meslek, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapının ve teknolojinin gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya çıkar. Meslekler, genellikle gelişmemiş toplumlarda görenekle babadan oğula veya anadan kıza geçer, az gelişkin toplumlarda usta çırak ilişkisiyle öğrenilir, gelişkin toplumlarda örgün eğitimle edinilir. Çağdaş toplumlarda ise belirli diploma gerektiren profesyonel bir uğraş niteliği kazanır. Bu olgu diğer çoğu meslekler gibi öğretmenlik mesleği için de geçerlidir.

  Günümüzde öğretmenlik mesleği öğretmen olan kimseler tarafından yürütülür. Öğretmen, mesleği öğretmek olan kimsedir. Günümüzde öğretmen, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri kazandıran yüksek öğrenimi bitirerek aldığı diplomayla öğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş olan kimsedir.

  Dar anlamıyla öğretmenlik öncelikle öğretimcilik demektir. Ancak öğretmenlikte "öğretme' "göreviyle sınırlı kalınmaz, yetinilmez. Çünkü "öğretme" "eğitme" ile iç içe işler, gerçekleşir. Böylece öğretmenlik daha geniş bir anlam kazanır. Bu anlamda öğretmenlik eğitmenliği de kapsar, içerir. Öyleyse, geniş anlamıyla öğretmenlik öğretme odaklı eğitimciliktir. Buna göre öğretmenlik mesleği öğretme odaklı bir eğitimcilik mesleğidir.

  İnsanlık tarihinde olduğu gibi Türk tarihinde de öğretmenlik çok eski bir uğraşı alanıdır. Bir uğraşı alanı olarak öğretmenliğin başlangıcı çok eskidir, öğretme çabalarının ilk başlangıcına dayanır. Öğretme çabalarının kökleri tarihin derinliklerine uzanır. Bu çabaların bir uğraşı alanı niteliği kazanması, bu uğraşı alanının öğretmenliğe dönüşmesi ve öğretmenliğin meslekleşmesi ise epey yenidir. Öğretmenliğin tamamen kendine özgü bir uzmanlık mesleği olması ise çok daha yenidir.

  Günümüzde öğretmenlik kendine özgü bir profesyonel uğraş alanıdır. Genel anlamda profesyonel, bir işi kazanç sağlamak amacıyla ve ustalıkla yapan kimse demektir. Böyle bir kimse işin tüm gerekleriyle tüm inceliklerini öğrenmiş olmak durumundadır. Günümüzde öğretmenlik mesleği profesyonel bir meslek olarak kabul edilir. Öğretmenlik artık (özel) alanda uzmanlık, akademik çalışma, mesleksel formasyon ve üniversite diploması gerektiren kendine özgü bir profesyonel meslek statüsü kazanmış bulunmaktadır.


  Prof. Dr. Ali UÇAN
  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak. Öğretim Üyesi

+ Yorum Gönder


öğretmenlik mesleği nedir