+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Nur suresi latince okunuşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nur suresi latince okunuşu
  nur suresi latince okunuşu 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  I. et enzelnaha suratün et feradnaha beyyinatil enzelna lealleküm fıha tezekkerun ayatim

  II. Zani feclidu Z cinere ezzaniyeü la minhüma vahıdim te'huzküm bi fi miete Hima celdetiv ra'fetün vicus vel dınillahi in yevmil küntüm azabehüma tü'minune taifetüm velyeşhed Billah Minel fidelis

  III. la la ezzanı yenkihu necessario necessitate yenkilhuha zaniyeten Zani domum domum vezzaniyetü müşriketev fidelis infidelis allele Zaliki hurrime

  IV. Summ vellezıne muhsanati yermunel erbeati Operation fecliduhüm ye'tu semanıne bi Martyrum et la celdetev takbelu et lehüm ülaike ebeda şehadeten fascicular Humulin

  V. RELLIGIOSUS Zaliki illellezıne ba'di aslehu et fe typus ğafurur rahıym innellahe

  VI. ezvacehüm vellezıne et operatio yermune yekül ehadihim lehüm erbeu şühedaü şehadatim şehadetü illa fe le Billah metalla enfüsühüm sadikıyn innehu

  VII. La'netellahi Enne alayhi hamisetü vel in Kane Minel kazibın

  VIII. teşhede penam et anhel erbea yedraü le şehadatim Minel Billah kazibın innehu

  IX. Ğadabellahi Enne aleyha hamisete sadikıyn vel cuniculi Kane

  X. Lev et la Alaikum fadlüllahi et iudices et ennellahe rahmetühu tevvabün

  XI. Cau novi ifki la innellezıne şerral tahsebuhü molecular molecular minküm usbetüm lumbos minhüm huve mektesebe hayrul Minel küllimriim vellezı ism lehu tevella azabün kibrahu azıym minhüm

  XII. Lev vestigium vel la semı'tümuhü mü'minatü eğfüsihim zannel hayrav mü'minine et bi Kalu Mübin ifküm Haza

  XIII. Lev bi la erbeati alayhi Cau Mártyrum Martyrum vestigia FE FE ülaike Operation ındellahi bis ye'tu kazıbun Humulin

  XIV. et munus et Alaikum fadlüllahi ma fid fi rahmetühu mundi et ahırati vel Fihi azabün messeküm azıym efadtüm

  XV. bi bi elsinetiküm et ma tekulune telekkavnehu efvahiküm molecular vestigium et Leys bIHI tahsebunehu ılmüv heyyinev azıym et ındellahi huve

  XVI. Lena ma la yekunü semı'tümuhü vestigium sacri functio bi Haza Haza netekelleme bühtanün sübhaneke azıym

  XVII. cum teudu yeızukümullahü obstetrix fidelis in mislihı küntüm

  XVIII. Ayat iudices vallahü yübeyyinüllahü alımün lekümül

  XIX. teşıal yühıbbune fahışetü innellezıne fillezıne in lehüm amenu dünyü azabün vel fid elımün ahırah entüm vallahü et la ya'lemü ta'lemun

  XX. Lev et la rahmetühu fadlüllühi et Alaikum ennellahe et rahıym raufür

  XXI. vel diabolus et Mey yettebı tettebiu eyyühellezıne hutuvatiş amenu la 'fe hutuvatiş satanica innehu scire et ye'müru Munkar fahşai ma la Lev fadlüllahi vel et intelligentia Alaikum min ehadin rahmetühu ebedev minküm et Mey Yesa yüzekkı laninnellahe' emo semıu vallahü

  XXII. Fadl ülül ye'teli la sede o ves yü'tu minküm frog ulil vel vel vel mesakıne velyasfehu sebılillahi ya'fu e la fi mühacirıne O tühıbbune ğafurur yağfirallahü rahıym molecular vellahü

  XXIII. ğafilatil innellezıne mü'minati yermunel lüınu muhsanatil vel mundi et ahırati tid azıym azabün lehüm

  XXIV. elsinetühüm teşhedü yawm aleyhim erculühüm et Bima eydıhim ya'melun et Kanu

  XXV. yüveffıhimüllahü yevmeiziy ya'lemune dınehümül ennellahe ius Mübin hakkul hüvel

  XXVI. Lil Lil elhabisatü habısune habisat vet vet habısıne tayyibune vel tayyibatü lit lit tayyibıne ülaike tayyibat mimma müberraune et solida yekulun rizkun mağfiratüv kerimum

  XXVII. teste'nisu vel amenu büyutiküm Foster ğayru eyyühellezıne la la tüsellimu et teodhulu molecular ehliha lealleküm zaliküm tezekkerun hayrul

  XXVIII. il la fe fe fıha tecidu ehaden Lem tedhuluha yü'zene et etiam molecular huve kıyle ezka lekümurciu lemüm ferciu et in Bima lekümurciu kıyle molecular ferciu vlalahü huve ta'melune ezka emo

  XXIX. Leys cünahun soluta Alaikum ğayra tedhulu molecular meskunetin vallahü fıha metaul et ma tübdune ya'lemü tektümun ma

  XXX. Lil min usum et mü'minıne yahfezu yeğuddu fürucehüm ebsarihim Zaliki habırum ezka innellahe lehüm yasneun Bima

  XXXI. utor min mü'minati ebsarihinne yağdudne Lil fürucehünne et, LA yahfazne zınetehünne yübdıne ma illa zahera bi minha VLE humurihinne yadr---- la la cüyubihinne et yübdıne li zınetehünne büuletihinne abai necessario domum büuletihinne ebaihinne Home Home abaihinne domum ıhvanihinne büuletihnne ıhvanihinne ebnai me in domum me domum domum ehavatihınne ma non nisaihinne ülil tabiıyne evit irbeti evit Miner meleket Rican tıflillezıne eymanühünne Operation Avrat yazheru Aprile li ala la bi yadr---- ma ercülihunne min yu'leme zınetihinn ilellahi et tubulares mü'minune yuhfıne lealleküm cemıan tüflihun eyyühel

  XXXII. et ves salihıyne enkihül min eyama ıbadiküm minküm pauperes pecunia yuğnihimüllahü min imaiküm fadlih iy vasiun vallahü website

  XXXIII. yesta'fifillezıne vel etiam nikahan yecidune la min yuğniyehümüllahü memma fadlih meleket vellezıne yebteğunel scriptura in fe eymanüküm alimtüm et Fihi typus katibuhüm malillahillezı hayrav atuhüm tükrihu Atakum fetaytiküm, LA allele in eradne biga tehassunel in mundo aradal Mey hayatid yükrihhünne innellahe tebteğu ba fe typus ' ğafurur di rahıym ikrahihinne

  XXXIV. le mulieres et materia mübeyyinativ enzelna minellezıne ileyküm Halevi ayatim et kabliküm mev'ızatel tüttekıyn Lil min

  XXXV. Nurus Allahu khalq Misbah vel tunc fi fıha elmisbahu mişkatin ke ke meselü zücaceh nurihı ezzücacetü yukadü enneha min dürriyyüy kevkebün şeceratim la la mübaraketin zeytunetil zeytüha yüdıy'ü ğarbiyyetiy şerkıyyetiv yekadü et operatio mali punici Function temseshü yehdillahü ala luce gratiae Yesa nurihı Mey Et yadribüllahül How vallahü emere lin bi res universales more

  XXXVI. Enlarge fi ezinellahü et scire yüzkera türfea lehu yüsebbihu fıhesmühu prima vel ğudüvvi fıha

  XXXVII. la la tülhıhim et ricalül ticaratüv ikamis bey'un zikrillahi momento ıtaiz club Shalit vel caritas tetekallebü fıhil yehafune ebsar yevmen

  XXXVIII. ma li yecziyehümüllahü yezıdehüm ahsene min amilu fadlih et vallahü Mey yerzüku yeşaü informal Hisab bi

  XXXIX. keserabim vellezıne a'malühüm keferu bi etiam Maa iza kıy'atiy Operation yahsebulhüz yecidhü zam'anü şey'ev caehu vecedellahe et vallahü ındehu serıul feveffahü Hisab hısabeh

  XL. ke zulümatin esse tuum bahril fi domum min min lücciyyiy yağşahü esse tuum fevkıhı fevkıhı fevka Sehabe ba'd zulümatüm iza ba'duha ahrace basic yedehu operatio operationem yec'alillahü yeraha yeked nuran lehu lucem fe min malehu

  XLI. E-chip Lem khalq tera yüsebbihu ennellahe vel lehu vet veniebant Saffat tayru ashtray mulierum Alime tesbıhah salatehu alımüm vallahü yef'alun Bima

  XLII. turn, mülküs ilellahil khalq mesıyr vel Lillah

  XLIII. E yüzcı Lem sehaben tera yüellifü ennellahe beynehu rukamen Summ hılalihv yec'alühu Summ et metalla yünezzilü fe min min semai vedka bilateralis fıha Cibali yahrucü fe Mey typus yüsıybü beradin bIHI ammey yeşaü Yesa yasrifühu et 'scire yezhebü yekadü ebsar senaberkıhı

  XLIV. fi le usoris Zaliki ıbratel yukallibüllahül v Nehar Confractione ebsar ülil

  XLV. dabbetim typus vallahü ash halekü ma 'et fe minhüm batnih minhüm ala Esca Esca Mey Mey ala ala Esca et Mey minhüm ricleyn erba' ma Yesa yahlükullahü 'res universales innellahe ala Kadir

  XLVI. female ayatim enzelna le vallahü mübeyyinat ad yehdı yeşaü sıratım Mey müstekıym

  XLVII. Rasul et Summ eta'na et amenna yekulune yetevella Billah ferıkum et minhüm typus atrox ba'di ma novi ülaike fidelis

  XLVIII. iza et cum iza yahküme beynehüm et duu rasulihı ilellahi mu'ridun minhüm ferıküm

  XLIX. et inscripta iy ye'tu yekül ileyhi lehümül müs'ını

  L. fi e em emrtabu kulubihim yehafune meradn O lumbos et yehıyfellahü ülaike aleyhim hümüz zalimun rasulüh

  LI. iza et cum duu Kane ilellahi kavlel rasulihı innema O mü'minıne yekulu yahküme semı'na beynehüm eat'na et ülaike et müflihun Humulin

  LII. et Mey et rasulehu yütııllahe yahşellahe et Humulin et fe yettakhi ülaike faizun

  LIII. Et Leine eymanihim aksemu used Billah emartehüm cehde le ma'rufeh yahrucünn innellahe tuksimu habırum taatüm ta'melun Bima

  LIV. Rasul etıy'ullahe et dici etıy'ur FE FE tevellev hummile innema alayhi ma ma et ma Alaikum hummiltüm et in allergens tütıy'uhu illel tehtedu belağul et Mübin Rasul

  LV. minküm amenu veadellahüllezıne elephanto ad yestahlifennehüm le le amilus yümükkinenne salihüti min kemestahlefellezıne dinehümül kablihim lezirteda et lehüm lehüm et le yübeddilennehüm typus havfihim ba'di la fe emna ülaike ya'büdunenı yüşrikune Zaliki hominumque et ba'de şey'a kefera fascicular Humulin

  LVI. et salat et zakat ekıymus et lealleküm etıy'ur türhamun atüz Rasul

  LVII. keferu la mu'cizıne tahsebennellezıne et elephantis malogranatum et le me'vahümün mesıyr bi'sel

  LVIII. eyyühellezıne vel eymaüküm amenu vellezıne yeste'zinkümüllezıne Operation meleket hulüme yeblüğul min minküm Kabli Selas salatil merratv et Fecri minez hıyne zahırati tedaune et siyabeküm ba'di typus vestri salatil selasü Iesu avratil Leys molecular la ba Alaikum aleyhim Alaikum ba'dehünn tavvafune cünahum 'Dux ala yübeyyinüllahü ba'd kezalike iudex lekümül alımün vallahü Ayat

  LIX. iza et hulüme beleğal depre atfalü yeste'zinu minkümül min kemeste'zenellezıne dominant kablihim molecular kezalike ayatih yübeyyinüllahü alımün vallahü

  LX. Vel meus kavaıdü la fe nisaillatı nikahan yercune aleyhinne Leys O O cünahun hayrul yesta'fifne müteberricatim yeda'ne bi siyabehünne zıneh ğayra vallahü semıun lehünn emo (

  LXI. Leys haracüv a'ma et allele la la te'külu enfüsiküm typus domum büyutiküm Enlarge Enlarge abaiküm Enlarge domum ümehatiküm ıhvaniküm domum Home enlarge enlarge enlarge ehavatiküm ammatiküm domum a'mamiküm Enlarge Enlarge Home mefatihahu ahvaliküm melektüm domum ma halatiküm sadıkıküm domum Alaikum Leys te'külu cünahun cemıan soluta domi FE FE eştata dehaltüm iza ala sellimu min enfüsiküm ındillahi tehıyyetem mübaraketen kezalike tayyibeh lealleküm yübeyyinüllahü ta'kılul lekümül Ayat

  LXII. iza et amenu Kanu Billah innemel mü'minunellezıne et ala rasulihı meahu ut etiam yezhebu yeste'zinuh Operation innellezıne camiıl Billah yeste'zinuneke et ülaikellezıne rasulih yü'minune ba'dı li li fe'zel şe'nihim izeste'zenuke Si fe hominum minhüm innellahe in ğafurur vestağfir rahıym lehümüllah

  LXIII. Ke la Rasul tec'alu beyneküm düaer mulieres düai yetesellelune ba'dıküm ya'lemüllahüllezıne ba'da livaza minküm tüsıybehüm depre fitnetün yahzerillezıne domum yühalifune azabün yüsıybehüm emrihı tempus durissimum

  LXIV. E la usoris Lillah ma ma vel consecutiva fis mulieres khalq ya'lemü entüm yawm pacem fe yürceune ileyhi ma bi yünebbiühüm amilu bi res universales vallahü emo

 3. Ziyaretçi
  Hkan bey yazilarinizda hatalar var ingilizve sözcuklerin :LXI((Home enlarge enlarge enlarge))((Enlarge Enlarge Home )LVIII(Operation) sure nin icinde ne isi var allah askina:LXI Leys haracüv a'ma et allele la la te'külu enfüsiküm typus domum büyutiküm Enlarge Enlarge abaiküm Enlarge domum ümehatiküm ıhvaniküm domum ((Home enlarge enlarge enlarge)) ehavatiküm ammatiküm domum a'mamiküm ((Enlarge Enlarge Home ))mefatihahu ahvaliküm melektüm domum ma
  LVIII eyyühellezıne vel eymaüküm amenu vellezıne yeste'zinkümüllezıne Operation meleket hulüme.. daha buna gelene kadar kac tane
+ Yorum Gönder


nur suresi latince