+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Zekâtı açıktan mı yoksa gizli olarak mı vermek faziletlidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zekâtı açıktan mı yoksa gizli olarak mı vermek faziletlidir
  Zekâtı açıktan mı yoksa gizli olarak mı vermek faziletlidir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Zekâtı açıktan mı yoksa gizli olarak mı vermek faziletlidir
  Bakara Sûresi’nde yer alan şu ayet-i kerime, zekâtın her iki şekilde de verilebileceğini göstermektedir: “Al*lah rı*za*sı için yap*tı*ğı*nız mad*dî yar*dım*la*rı*nı*zı açık*ça ve*rir*se*niz ne gü*zel! Ama bu ha*yır*la*rı*nı*zı sak*lı tu*tar ve muh*taç*la*ra ulaş*tı*rır*sa*nız, Bu si*zin için da*ha ha*yır*lı olur ve Al*lah bu se*bep*le bir kı*sım gü*nah*la*rı*nı*zı af*fe*der. Al*lah, yap*tı*ğı*nız bü*tün şey*ler*den ha*ber*dar*dır.”

  Fukahâ genellikle farz olan ibadetlerin başkalarını da teşvik etmek için açıktan yapılmasını, nafile ibadetlerin ise gizli eda edilmesini faziletli görmüştür. Buna göre mal infak ederken de aynı kural geçerlidir. Yani farz olan zekât verilirken başkalarını teşvik etme söz konusu ise bunun açıktan yapılması daha güzeldir. Ancak nafile sadaka ve diğer maddî yardımların gizli yapılması efdaldir. Açık veya gizli her iki durumda da ihlâslı olmaya dikkat etmeli, asıl maksadımız Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak olmalıdır.
 3. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  Bir sadakayı veya zekatı verirken açıktan verilmemesi gerekir gösteriş olmaması için gizliden verilen zekat veya sadaka gibi konular daha hayırlı ve daha maktul.
+ Yorum Gönder