+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Öğrencileri Döven öğretmene Ne Ceza Verilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Öğrencileri Döven öğretmene Ne Ceza Verilir
  öğrencileri döven öğretmene ne ceza verilir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Öğrencileri Döven öğretmene verilecek Ceza

  1702 sayılı kanuna göre verilecek cezalar; Amirine karşı harekette bulunan öğretmene kıdem indirilmesi cezası uygulanır. Yazılı sınavlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmanın cezası kıdem indirilmesidir. Sarhoş olarak mektebe gelen öğretmene derece indirilmesi cezası uygulanır. Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit geçiren öğretmene derce indirilmesi cezası verilir. Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kasti ile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmayan öğretmene derece indirilmesi cezası uygulanır. Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında başlamayan öğretmen istifa etmiş sayılır. Yeni atanan bir öğretmen görevine 15 gün içerisinde başlamaz ise istifa etmiş sayılır. Ders senesi başında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmeyen öğretmen istifa etmiş sayılır. Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta devamlı okula gelmeyen öğretmen istifa etmiş sayılır. Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen veya ilk tedrisat müfettişi istifa etmiş sayılır. Gerek öğrenciye karşı ve gerek hariçte öğretmenlik sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan, öğrenciyi Vekaletin ve okulun amirleri, öğretmen ve memurları aleyhine itaatsızlığa teşvik eden, Müdür ve öğretmenlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya verenlere meslekten çıkarma cezası verilir.

  Madde 23 – Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir.

  1 – İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak;

  2 – Amirine karşı harekette bulunmak.

  Madde 24 – Derece indirilmesi cezası şu hallerde tatbik olunur.

  1 – Sarhoş olarak mektebe gelmek.

  2 – Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit geçirmek.

  3 – Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmamak.

  Madde 25 – Bir orta tedrisat mualliminin, orta derecede mekteplerde ders vermekten aciz olduğu iki talim sicilli ile sabit olduğu takdirde muallim ilk mektep muallimliğine nakledilir.

  Madde 26 – İstifa etmiş sayılmak

  1 – Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında başlamayan.

  2 – Ders senesi başında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmeyen;

  3 – Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız mektebe gelmeyen,

  4 – Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettişi istifa etmiş sayılır.

  Madde 27 – Meslekten çıkarılmak aşağıdaki hallerde tatbik olunur.

  1 – Gerek talebeye karşı ve gerek hariçte muallimlik sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan,

  2 – Talebeyi Vekaletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsızlığa teşvik eden,

  3 – Müdür başmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya verenler,

  Madde 28 – (Değişik: 25/7/1931 – 1880/5 md.)

  Devlet memurluğundan ihraç ve vekalet emrine alınmak cezaları Memurin Kanununun ahkamına tabidir.

  Madde 29 – İlk mektepe muallimlik etmekte aczi üç teftiş raporile sabit olan ilk mektep mualimi tekaüde sevkedilir.Kezalik bir mektep ve sınıfta inzibatı muhafaza edemediği için iki defa başka mektebe tahvil edilen orta tedrisat muallimi en son nakledildiği mektepte de idaresizliği ve aczi tahakkuk ettiği takdirde tekaüde sevkolunur. (1)

  Madde 30 – Bir terfi müddeti zarfında iki defa ihtardan gayri bir cezayı mucip fiili yapmış olanlara İnzibat Komisyonu ikinci fiili için bir derece ağır ceza verebilir.

  Madde 31 – Arkadaşlarına, iftirada bulunan müdür, muallim, başmuallimlerle ilk tedrisat müfettişleri,iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından bir derece ağırı ile cezalandırırlar.

  Madde 32 – Bu kanunda tasrih edilmeyen ahval Memurun Kanunu ahkamına tabidir+ Yorum Gönder


öğrencisini dövdüğü belgelenen öğretmen hangi ceza,  öğrenci döven öğretmenin cezası,  öğrenci döven öğretmen ne ceza alır,  öğrenci döven okul müdürü