+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Forumunda Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesi


  Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesi

  * Ben çocuğum, on sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

  * Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğduğumuz yer, konuştuğumuz dil fark etmez. Büyüklerimizin inançlarının, görüşlerinin farklı olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmaz. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmam yeterlidir.

  * Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünürler. Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar ve korur.

  * Burada yazılı olan haklarımın uygulanması için gereken her türlü çaba gösterilir. Haklarımdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altındadır.

  * Bizi büyüten, yol gösteren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardım edilir.

  * Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir. Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır.

  * Her çocuğa doğduğunda bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder. Çocuğa kimlik verir. Artık çocuk o devletin vatandaşı kabul edilir.

  * Konan ismim, kazandığım vatandaşlık hakkım ve aile bağlarım korunur. * Bunları değiştirmek için baskı uygulanmaz. Bunlar benden alınırsa bütün devletler ona karşı çıkar.

  * Çocuğu ailesinden kimse koparıp alamaz.Ama bazen de anne baba çocuğa bakamaz durumda olabilir. Çocuk bu durumdan zarar görebilir. * * * Çocuk zarar görmesin diye çocuğa başka bir bakım sağlanır. Bu bakım sırasında çocuk anne ve babasıyla düzenli görüşebilir.

  * Ayrı ülkelerde yaşayan anne, baba ve çocukların birlikte yaşamaları için her
  türlü kolaylık gösterilir.

  * Çocuklar anne ve babalarının birlikte izni ve haberi oladan başka ülkelere götürülmezler, oralarda bırakılmazlar. Bunu yapanlara karşı mücadele edilir.

  * Beni ilgilerndiren konularda benim de görüşlerim alınır. Büyükler beni dinlerler, düşüncemi öğrenmeye özen gösterirler. Çok küçüksem bir büyük de benim adıma konuşabilir.

  * İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirim. Ama bazı konularda başka kişiler ve toplum * zarar görecekse o konudaki kurallara da uymam gerekir.

  * Biz çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri dini seçmeleri hakına saygı gösterilir. Bu konuda bizi yetiştirmekle yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakları ve görevleri vardır. Onlara da saygı gösterilir.

  * Arkadaşlarımla barış içinde toplanabilirim. Dernekler kurabilirim. Kurulu derneklere üye olabilirim. Çocuklar onurlu ve saygın birer insandır. Hiç kimse onların onurlarını kıramaz, onları küçük düşüremez, yaşadığı konut ve kurumdaki özel yaşantısına karışamaz. Bu haklarımız yasalarla korunur.

  * Yetişitirilmemizden en başta anne ve babamız ya da onların görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur. Onların bu görevlerini en iyi biçimde yapabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanır, gerekiyorsa yardım edilir.

  * Yetişmemizden sorumlu olanlar bu haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanmazlar.

  * Çocukların bu tür zararlara uğramaması için her türlü önlemi almak devletin görevidir.

  * Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler. Bazı aile ortamları ise çocuklar için yararlı olmayabilir. İşte o zaman çocukların devletten özel koruma ve yardım alma hakları vardır. Anne babasıyla birikte olamayacak çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araştırma yapılır.

  * Çocuklar başka ülkeye gitmek zorunda kalırsa, o ülke de çocukları korur.

  * Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten birer saygın * insan olmaları sağlanır. Devlet onların bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli kurumları oluşturur. Ailelerine her türlü yardımı yapar.

  * Sağlığım ve hastalıklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altındadır. Bunun için beslenmeme, aşılarımın yapılmasına, çevrenin temizliğine dikkat edilir.

  * Hastalanırsam tedavi edilirim.

  * Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okulllar, çocuk hastaneleri çocukların haklarına uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenirler.

  * Bütün çocukların sağlıkları, eğitim hakları, beslenme ve bakımları güvence altına alınır. Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam sağlamaları için gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında yardım edilir, destek olunur.

  * Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum. İlköğretim herkes için parasızdır, kız olsun erkek olsun her çocuk için zorunludur.

  * Boş zamanlarımı değerlendirmem, oynamam, eğlenmem için oyun bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplıklar, spor okulları açılır. Her çocuk böyle * faaliyetlere özendirilir. Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkıdır.

  * Ben çocuğum; büyükler gibi bir işte çalışamam. Ben okula gider ve oynarım. Eğer çalışmak zorunda kalırsam yapacağım iş eğitimime engel olmamalı, sağlığımı bozmamalı, bende zararlı alışkanlıklar yaratmamalıdır.

  * Çocuklar zararlı maddelere karşı korunurlar. Bunları üretenler ve çocuklara verenler cezalandırılır. Bedenim bana aittir.Beni bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez.

  * Çocukları kaçırıp, kötü kişilere satan, onları uygunsuz şekilde çalıştırmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler, çocukları korurlar.

  * Büyükler kendi çıkarları için çocukları kullanmazlar.

  * Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz. Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşına uygun, gelişmelerini engellemeyecek ve eğitsel olmalıdır.

  * İnsanların birbirini öldürmesi kötüdür. Savaş insanların birbirini öldürmesidir. Çocuklar savaştan korunmalıdır. Onbeş yaşından küçük hiç bir çocuk askere alınmaz.

  * Eğer çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse, bedensel ve ruhsal sağlıklarına yeniden kavuşmaları için tüm önlemler alınır. Yeniden topluma kazandırılırlar.

  * Çocuklar suçun ne olduğunu bilmezler. Bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermezler. Suç işleyen çocukların yeniden topluma kazandırılması için özel yasalar çıkarılır, özel kuruluşlar oluşturulur.

  * Eğer bir ülkenin yasaları, bu çocuk hakları sözleşmesine uygunsa değiştirilmez; değilse değiştirilir.

  - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir.
 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye  Büyükler Çocuklarına Nasıl Yardımcı Olmalı ve Onlardan Ne Beklemeliler ?
  Büyükler evlendirdikleri çocuklarına üç hususta yardımcı olma-lılar, onlardan da üç şey beklemeliler:

  a - Yeni evlileri uzaktan kontrol etmeliler. Hoşa gitmeyen halle-ri olursa tarafsız olarak ustalıkla onları uyarmalılar ve irşad etmeliler. Eşleriyle aralarında kırgınlık varsa düzeltmeliler ki, Allah da böyle emretmiştir:

  "Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, aile-lerinden birer hakem gönderin. Barışmak ve uyuşmak isterlerse, Al-lah aralarını bulur." (116)

  b - Muhtaç oldukları hususlarda mümkün olduğu kadar yeni ev-lilere yardımcı olmalılar.

  c - Gelinlerine veya damatlarına el kızı veya el oğlu gözü ile bakmamaklar. Gelinlerini ve damatlarını öz evlâtları gibi görmeli-ler. Böyle yaparlarsa gelinleri ve damatları da kendilerinin öz ana-babaları gibi görür, hizmet ve itaatte kusur etmezler. Böylece aile fertleri bir vücuttaki organlar gibi birbirlerine sımsıkı bağlanırlar. Böylece hep birlikte huzur içinde mutlu yaşarlar.

  Büyüklerin onlardan bekledikleri şeyler de şunlardır:

  a - Gençler büyüklerine saygılı olmalı, hizmet ve hürmette ku-sur göstermemeliler. Meşru ve makul emirlerine itaat etmeliler.

  b - Muhtaç oldukları hususlarda yapabildikleri kadar onlara yar-dımcı olmalılar.

  Gençler şunu bilsinler ki, kendileri büyüklerine ne denli hizmet eder, saygı gösterir ve yardımcı olurlarsa, ileride çocukları da ken-dilerine öyle yapar.

  Kendilerinin büyüklerine karşı yaptıkları, tutum ve davranışları ilerisi için birer tohum ve birer yatırımdır. Karşılığını mutlaka gö-receklerdir. Kişi ne ekerse onu biçer.

  c - Büyüklerinin şeref ve asaletlerine küçüklük ve zarar verici davranışlardan kaçınmalılar.

  Şu diyeceklerime bütün aile fertleri çok dikkat etmelidirler: Hiç kimse birinin hatırı için öbürünün kalbini kırmamalıdır. Mesela ye-ni evliler ana ve babalarını sevmeli, onlara itaat etmeli fakat bu sev-gi ve itaat eşine eziyet ve haksızlığa neden olmamalıdır. Ana baba-nın yeri başka, eşinin yeri başkadır. Birinin hatırı için öbürünün kal-bini kırmak gerekmez. Özellikle ölünceye kadar beraber yaşamak zorunda olduğu eşinin.

  İnsan hanımını çok sevmeli ve onu incitmemek için çok titiz davranmalıdır. Fakat hanımının hatırı için ana babasını ihmal etme-meli, onlara saygıda ve hizmette kusur etmemeli, hanımı istemese de onlara yardımını kesmemeli, ilişkisini sürdürmelidir. Çünkü bü-yüğünü bilmeyen, Allah'ını bilemez, büyüğünü gücendiren, Allah'ı da gücendirmiş olur.

  Büyükler de çocuklarını sevmeli, fakat bu sevgi geline veya damada haksızlığa sebep olmamalıdır. Bunu yapabilirse hepsi de rahat eder. Kimse kimseyi üzmez ve kimse kimseden şikayetçi olmaz. Hep birlikte hoşça vakit geçirir ve mutlu olurlar 3. Ziyaretçi
  bncede guzl daha bilgi verici
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Çocuk Hakları

  Çocuk hakları, kanunen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

  Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde varolan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü'nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.

  Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir. Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir


 5. Eleman
  Devamlı Üye
  Evrensel çocuk hakları çocukların eşit eğitim haklarına sahip olduğu ebeveynleri ile güven içinde yaşaması gerektiği güvenli ortam yoksa çocuk yuvaları gibi kuruluşların çocuğun bakımını üstlenmesi gerektiği çocuğun barınma ve beslenme konusunda gerekli imkanın aile tarafından sağlanması sağlanamadığı takdirde devletin bu konuda yardım etmesini çocukları istismardan korunması konusunda yapılacakların maddeler halinde yer aldığı evrensel bildirgedir.

+ Yorum Gönder


çocuk hakları evrensel bildirgesi,  evrensel çocuk hakları,  çocuk hakları evrensel beyannamesi,  çocuk hakları evrensel,  evrensel çocuk hakları bildirgesi,  çoçuk hakları evrensel bildirisi