+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Okul ve Eğitim Forumunda Tek ve çift yumurta ikizleri hakkında bilgi verir misiniz? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tek ve çift yumurta ikizleri hakkında bilgi verir misiniz?
  Tek ve çift yumurta ikizleri hakkında bilgi verir misiniz? 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Tek ve çift yumurta ikizleri hakkında bilgi  Aynı anneden tek bir gebelikte doğan iki kardeşe ikiz denir. İnsanlarda her gebelik-te normal olarak tek bir çocuk doğar; ikiz doğum oranı yaklaşık 80'de 1, üçüz, dördüz ya da beşiz doğum olasılığı ise çok daha düşüktür. Bunun nedenini anlayabilmek için bebeğin nasıl dünyaya geldiğini bilmek gere-kir. ÜREME maddesinde ayrıntılarıyla anla-tıldığı gibi, bebeğin yaşamı babanın sperma hücresinin annenin yumurta hücresini dölle-mesiyle başlar. Bu döllenmiş yumurta anne-nin dölyatağının (rahminin) duvarına yerleşir ve gerekli besin maddeleri ile oksijeni etene denen özel bir organ aracılığıyla annesinden alarak doğacağı ana kadar burada gelişir.
  Kadınlarda yumurta hücresi yapan iki yu-murtalık vardır. Ama bunlardan biri bir ay, öbürü öbür ay olmak üzere her biri sırayla birer yumurta hücresi üretir. Bu nedenle, erkeğin kadının dölyoluna bıraktığı milyon-larca sperma hücresine karşılık her ay yalnız-ca bir tek yumurta hücresi döllenebilir. Zigot denen bu döllenmiş yumurta önce ikiye, sonra dörde, sonra sekize bölünerek hızla çoğalır ve milyonlarca hücreden oluşan bir embriyona dönüşür.
  Ama bazen bilinmeyen nedenlerle bu hücre yumağı gelişiminin çok erken bir aşamasında iki eşit parçaya ayrılabilir. Böylece parçalar-dan her biri kendi kendine gelişmesini sürdü-rür ve sonuçta iki ayrı embriyon oluşur. Döllenmiş tek bir yumurtadan geliştikleri için bütün genleri aynı olan bu tek yumurta ikizleri (ya da monozigot ikizler) birbirine ayırt edile-meyecek kadar benzeyen gerçek ikizlerdir. İkisi de mutlaka aynı cinstendir, yani her ikisi de erkek ya da her ikisi de kızdır ve yalnız dış görünümleri değil, kan gruplarına varıncaya kadar kalıtımla aktarılan bütün özellikleri özdeştir . Yalnız çok değişik çevrelerde yetişirlerse bazı özellikleri zamanla değişebilir; örneğin ikizlerden biri iyi beslenemezse öbüründen daha kısa olabilir.
  Çok ender durumlarda, bölünen embriyo-nun iki parçası birbirinden tam olarak ayrıla-maz. Bu parçaların her birinden genellikle eksiksiz bir bebek gelişir, ama iki bebek başlarından ya da gövdelerinin alt bölümle-rinden birbirine yapışıktır. Yapışık ikizler denen bu özel durumun bilinen ilk örneği, 19. yüzyılda yaşamış olan ünlü Siyamlı ikizlerdir. Çang ve Eng adındaki bu iki yapışık kardeş birbirinden ayrılmadan büyümüş, evlenmiş ve 60 yaşına kadar yaşamıştır. Oysa günümüzde, eğer ortak kullandıkları organlar yoksa, yani ikizlerden birinin bazı organları eksik değilse, doğumdan hemen sonra yapılan bir ameliyat-la yapışık ikizler Birbirinden ayrılabilmek-tedir.
  Tek yumurta ikizlerinden çok daha sık karşılaşılan çift yumurta ikizleri (ya da dizigot ikizler) ise, annenin aynı anda ürettiği iki yumurta hücresinin iki ayrı spermayla döllen-mesinden oluşur. Kalıtım yasalarına göre her yumurta hücresi anpenin değişik genlerini, her sperma hücresi babanın değişik genle-rini taşıdığı için, bu! döllenmiş yumurtaların genetik yapısı da birbirinden farklı olacaktır. Döllenmiş yumurtalardan her biri dölyatağı-nın duvarında ayrı lir yere yerleşir, iki ayrı eteneden beslenir ve gelişmesini birbirinden bağımsız sürdürdüğü için iki ayrı bebek olu-şur. Bu bebekler de aynı anda doğarlar, ama cinsiyetleri farklı olabileceği gibi benzerlikleri de bütün kardeşlerde gözlenebilen sıradan bir benzerliğin ötesine geçmez.
  Doğum sırasında ikizlerden önce biri, on-dan birkaç dakika, hatta bazen saatler sonra öbürü dünyaya gelir. İnsanın yaşı gebeliğin başlangıcına göre değil doğum anına göre hesaplandığı için, ikizlerden biri yasalara göre öbüründen büyüktür.
  Tek doğumla dünyaya gelen üç, dört ya da beş kardeş, yani üçüz, dördüz ve beşizler de birbirlerine çok benzeyebilir, hiç benzemeye-bilir ya da aralarında benzeyen ve benzeme-yen kardeşler bulunabilir. Bazı ailelerde ku-şaklar boyunca ikiz doğuma, özellikle çift yumurta ikizliğine rastlandığı için bu ikizliğin kalıtsal bir özellik olduğu sanılmaktadır. Öte yandan, kısırlık tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da dördüz ve beşiz doğum olasılığını artırdığı saptanmıştır.
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Tıp litaratüründe çoklu doğum olarak geçen tek doğumda birden fazla çocuk sahibi olma oranlarına bakıldığı zaman en çok ikizçocuklara özellikle de çift yumurta ikizlerine sahip olunduğu görülüyor. İkizlerin dörtte biri tek yumurta ikizi olarak doğarken dörtteüçü çift yumurta ikizi olarak dünyaya geliyor. İkizliğin nedenleri henüz bilimsel açıdan tam olarak bilinmese de bir gerçek var kigenetik özellikler, hormonal yapı ve kısırlık tedavisi doğumların sonucunu doğrudan etkiliyor.

  Çift yumurta ikizleri aynı zamanda oluşan ama birbirlerinden bağımsız, farklı tip ve karakterlere sahip olan ikizlerdir. Ayrı yumurtaikizleri doğal hormonal nedenler ve infertilite tedavisi nedeniyle oluşan iki ayrı yumurtanın iki farklı sperm tarafından döllenmesisonucu meydana gelir.

  Tek yumurta ikizlerini gerçek ikizler olarak da adlandırabiliriz. Bu ikizler döllenen yumurtanın kendi içinde ikiye bölünmesiyleoluşur. İkiye bölünme yumurta döllendikten iki ila 17 gün içinde gerçekleşir. Bu bölünme 13-15 günden sonra gerçekleşirsebebeklerin yapışık doğma riski oldukça yükselir
+ Yorum Gönder