+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okullarımız Forumunda Otistik Bireyler Için Açılan Okul Ve Kurumlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Otistik Bireyler Için Açılan Okul Ve Kurumlar
  İşitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlar 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Otistik bireyler için açılan okul ve kurumlar

  MADDE 41 –

  (1) İlköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştiremeyecek durumdaki otistik bireyler için resmî ve özel gündüzlü özel eğitim kurumları açılır.

  (2) Bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
  a) Zorunlu öğrenim çağındaki otistik bireyler için açılan otistik çocuklar eğitim merkezlerinde bireylerin öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP hazırlanır. Bu bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır.
  b) Bu okullarda; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Birebir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.
  c) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır.
  ç) Toplam altı saatlik günlük çalışma süresinin ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinliklere dağılımı kurum yönetimince belirlenir.
  d) Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 4-8 inci sınıflarda ise beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, iş eğitimi dersleri alan öğretmenleri tarafından okutulabilir. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
  e) Otistik çocuklar eğitim merkezi programını tamamlayanlara Ek-3’de yer alan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Diploması verilir. Bu diploma, ortaöğretime devam etme hakkı sağlamaz.
  f) (Bent eklenmiştir: 14.3.2009/27169 RG) Bu kurumlarda sınıf mevcutları en fazla 4 öğrenciden oluşur.


  Karar Sayısı : 22 Karar Tarihi : 02/03/2009
  Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
  Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/01/2009 tarihli ve 336 sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan “Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge”, “Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge” ve “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge”nin ekli örneklerine göre kabulü kararlaştırıldı.
  Doç.Dr Hüseyin ÇELİK
  Milli Eğitim Bakanı
+ Yorum Gönder